Nieuwe tarieven en wijzigingen in de bekostiging (2021)

De tarieven voor de bekostiging per 2021 zijn door de NZa vastgesteld (zie hieronder). Vanaf 2020 is de bekostiging van de behandeling door  de SO’s en de AVG’s in de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen al overgeheveld naar de zorgverzekeringswet. Per 2021 maken ook de gedragswetenschappers deze overstap. Om deze reden onderstaand een uitgebreide toelichting op de implicaties van deze overgang.

 

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP)

Bij de hervormingen van de langdurige zorg in 2015 was een aantal behandelprestaties ondergebracht in de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Zo kon deze zorg geleverd blijven worden, terwijl uitgezocht werd wat deze zorg precies omvat en waar de financiering van deze zorg  thuishoort. De zorg betreft generalistische geneeskundige zorg voor specifieke, kwetsbare doelgroepen die thuis wonen. Denk hierbij aan:

 • ouderen met multiproblematiek (somatisch en/of psychisch);
 • mensen met progressieve, degeneratieve neurologische aandoeningen (zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington, de ziekte van Korsakov en multiple sclerose);
 • mensen met een lichamelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel door bijvoorbeeld CVA, trauma of een hersentumor;
 • mensen met een verstandelijke beperking.

Deze patiënten hebben geen indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Zij komen daar ook (nog) niet voor in aanmerking, omdat zij (nog) geen 24-uur zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben. Zij hebben wel (integrale/multidisciplinaire) behandeling nodig om zelfstandig te kunnen functioneren. Bij deze zorg is aandacht voor verbetering van de functionele autonomie, voor het voorkomen van verergering van de beperkingen en voor het leren omgaan met de (voortschrijdende) beperkingen.

De verzamelnaam voor deze zorg is: geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP). Het kan over individuele behandeling gaan, maar deze zorg heeft een sterk multidisciplinair karakter waarin er vanuit een behandelplan door meerdere professionals gewerkt wordt.

In 2020 is de zorg geleverd door de specialist ouderengeneeskunde (SO) en de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) al naar de Zvw overgegaan. Een (deel van deze) zorg kan geleverd worden door een verpleegkundig specialist. Per 1 januari 2021 gaan ook de overige behandelingen, waaronder de behandelingen door de klinisch psycholoog en de GZ psycholoog, volledig over naar de Zorgverzekeringswet (Zvw)

 

Wat houdt de overgang van de GZSP naar de Zvw in?

De overgang houdt in dat de GZSP niet langer door de zorgkantoren wordt ingekocht, maar in het verzekerde pakket van de Zvw valt. Dit heeft onder meer tot gevolg dat het eigen risico van toepassing is en dat zorgverzekeraars in plaats van zorgkantoren de zorg inkopen. Op zorginhoudelijk gebied verandert er verder niets.

 

Verwijzing

Huisartsen kunnen vanaf 2021 verwijzen naar:

 • behandeling SO,
 • behandeling AVG,
 • behandeling gedragswetenschapper, zowel individueel als in een groep geleverd door bijvoorbeeld de GZ-psycholoog, de Kinder- en Jeugdpsycholoog, of de orthopedagoog-generalist (hierna: gedragswetenschapper),
 • paramedische zorg,
 • zorg in een groep voor kwetsbare patiënten,
 • zorg in een groep voor lichamelijk gehandicapten en/of niet aangeboren hersenletsel,
 • behandeling SGLVG (sterk gestoord gedrag en een licht verstandelijke beperking; zowel individueel als in een groep).

‘Zorg in een groep’ is in de plaats gekomen voor de aanduiding ‘dagbehandeling’ in de Tijdelijke subsidieregeling.

De huisarts kan naar GZSP verwijzen als aanvullende deskundigheid nodig is voor de zorg aan specifieke patiëntgroepen.  Reden voor verwijzing naar GZSP kan zijn dat aanvullende diagnostiek nodig is om onderliggende zorgvragen vast te stellen, of dat een specifieke aanpak nodig is om de patiënten zo goed mogelijk te leren omgaan met (de gevolgen van) beperkingen, of om verergering van klachten te voorkomen.

Ook kan de expertise van de gedragswetenschapper, de SO of de AVG ingeschakeld worden om te bepalen of een verwijzing door de huisarts nodig is. Dit kan door gericht overleg met hen te voeren of de patiënt door te verwijzen voor een consult. Deze vier professionals kunnen vervolgens nagaan of meer zorg nodig is en zullen zo nodig een behandelplan opstellen.

 

Overgangsregeling

De door het CIZ afgegeven indicaties zullen van rechtswege eindigen ná 31 december 2020. Voor patiënten die met de behandeling gestart zijn voor 1 januari 2021 betekent dit dat zij zorg blijven ontvangen na de overheveling.

Voor de patiënten die na 1 januari 2021 GZSP nodig hebben betekent dit dat zij na verwijzing door de huisarts of medisch specialist vaak naar de specialist ouderengeneeskunde (SO) en de arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) en de gedragswetenschapper kunnen in hun rol als regiebehandelaar ook andere zorg zoals zorg in een groep opnemen in het behandelplan. Patiënten kunnen daarna aan hun behandelingen beginnen.

Tot slot is het mogelijk dat er een groep mensen is, die eind 2020 hun CIZ indicatie aanvragen en/of ontvangen, maar bijvoorbeeld vanwege wachttijden bij zorgaanbieder pas iets later in 2021 met hun behandeling starten. Formeel gezien zouden deze mensen een nieuwe verwijzing moeten halen, omdat de CIZ indicatie per 1-1-2021 vervalt. Dit is belastend voor alle betrokkenen en daarom is het wenselijk dat er een overgangsregeling komt voor deze groep.

Dit betekent dat de door het CIZ afgegeven indicatie aan het eind van 2020, op basis waarvan de daadwerkelijke behandeling nog niet is gestart op 1 januari 2021, voor een nader te bepalen duur wordt beschouwd als een gelijkluidende verwijzing door de verwijzer onder de Zvw.

 

Meer informatie

In onderstaande documenten tref je meer informatie aan over de GZSP per 2021. Voor vragen kun je mailen: info@psynip.nl.

NZa:

 

Eerstelijnsverblijf (ELV)

Publicatie regelgeving ELV per 2021 op de NZa website:

De regeling eerstelijnsverblijf wordt dit najaar in overleg met partijen aangepast.

 

Proeftuin kortdurende zorg

Ook de regelgeving wat betreft de proeftuin kortdurende zorg is vastgesteld:

NZa:

 

Macrobeheersinstrument (MBI)

De volgende regelgeving heeft een relatie tot bovenstaande zorg en is ook gepubliceerd:

NZa: