De expertise van de Kinder- en Jeugdpsycholoog

In Nederland zijn ruim drieduizend psychologen die met kinderen en jongeren werken lid van het NIP. Ongeveer dertienhonderd psychologen zijn daarbij op postmasterniveau geregistreerd als Kinder- en Jeugdpsycholoog.

Kinder- en jeugdpsychologen spelen een belangrijke rol in alle secties van de samenleving die zich bezighouden met baby’s, peuters, kleuters, kinderen en jong volwassenen. Denk aan voorzieningen voor ouders en kinderen in de voorschoolse periode (-9 maanden tot 4 jaar), het onderwijs, de algemene gezondheidszorg, brede jeugdhulp inclusief de jeugd-ggz, gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming, en de zorg voor mensen met een verstandelijk of lichamelijke beperking. Maar hun ontwikkelingspsychologische expertise houdt niet op bij de leeftijdsgrens van volwassenheid. Kinder- en jeugdpsychologen werken per definitie systemisch en integraal, over domeinen heen. Kennis van ontwikkelingspsychologie en de inzet van kinder- en jeugdpsychologen is onmisbaar voor toekomstbestendige zorg door de hele levensloop.

 

Hoe werkt de Kinder- en Jeugdpsycholoog?

Met zijn verworven kennis en vaardigheden analyseert de Kinder- en Jeugdpsycholoog wat er speelt op kindniveau, maar ook wat er aan de hand is in de interactie met diens omgeving. Hij brengt in kaart: wat heeft dit kind, in dit gezin, op deze school en in deze omgeving nodig. Als dat wenselijk is zet de Kinder- en Jeugdpsycholoog samen met het kind en zijn ouders interventies/behandelingen in, waarvan hij op grond van onderzoek weet of die effectief zijn; hij is een scientist practioner.

 

De specifieke expertise van de Kinder- en Jeugdpsycholoog in het kort:

 • Systeemgericht en integraal
  De expertise van de kinder- en jeugdpsycholoog is per definitie systemisch en integraal en werkt dus over de domeinen heen (onderwijs-ggz, maar ook jeugd-volwassen).
 • Verbindingen maken
  Kennis over de ouder-kind-relatie? De Kinder- en Jeugdpsycholoog maakt verbinding door via volwassenen de beschermende factoren rondom kinderen te versterken.
 • Integrale zorg kan intergenerationele overdracht voorkomen  
  Integreren van jeugd-expertise in het volwassenendomein helpt bij het doorbreken van patronen van problematiek in de ouder-kindrelatie.
 • Borging van continuïteit vanuit ontwikkeling
  Expertise Kinder- en Jeugdpsycholoog gaat over ontwikkeling – door het leven heen – en stopt niet bij kindertijd. Bij het behandelen van psychische problemen bij volwassenen leidt inzet van specifieke jeugdexpertise tot effectievere zorg.

 

Onderwerpen

De onderwerpen die dagelijks de revue passeren bij de Kinder- en Jeugdpsycholoog zijn maatschappelijk belangrijk en zeer divers. De kennis van de Kinder- en Jeugdpsycholoog reikt ver en is uitgespreid over de ontwikkeling van het kind van baby tot jong volwassene.

De kundigheid van de Kinder- en Jeugdpsycholoog wordt verdeeld in:

 • Problematiek op kindniveau, zoals bijvoorbeeld: Waar komt de ontwikkelingsachterstand van een kind vandaan?
 • Adviezen bij ‘alledaagse’ opvoedings- en ontwikkelingsproblematiek, zoals bijvoorbeeld: Wat moeten we met een kind dat pest?
 • Handelingsadviezen voor kinderen met specifieke problematiek, zoals bijvoorbeeld: adviezen over de omgang en aanpak van ADHD, dyslexie, autismespectrumstoornis of een verstandelijke beperking
 • Aanpak maatschappelijke problemen, zoals bijvoorbeeld: Wat is de beste aanpak bij jongeren die crimineel gedrag vertonen?

 

 

Naslagwerk

De Kinder- en Jeugdpsycholoog vind je overal

De werkvelden van de Kinder- en Jeugdpsycholoog bevinden zich in de (Jeugd)gezondheidszorg, het onderwijs, Jeugdzorg, Justitie, maar ook bij Beleid, onderzoek en management. Deze domeinen zijn continu aan verandering onderhevig.
De inbreng van kinder- en jeugdpsychologen is in de samenleving niet meer weg te denken. Kinder- en jeugdpsychologen leveren een onmisbare bijdrage
aan het welzijn, de gezondheid, dynamiek en creativiteit van kinderen en families overal ter wereld. Die bijdrage bestaat uit wetenschappelijk onderzoek, advisering, onderwijs, voorlichting, behandeling en begeleiding op het gebied van de zintuiglijke, motorische, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Kinder- en jeugdpsychologen hanteren methoden om de (kinderlijke) ontwikkeling te peilen, te verklaren en te bevorderen.

 

Wanneer komt de psycholoog in beeld?

De Kinder- en Jeugdpsycholoog stimuleert de gezonde ontwikkeling door wetenschappelijk gefundeerde begeleiding/behandeling van in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en jongeren en jong volwassenen in gezin, onderwijs, met als doel zelfstandige maatschappelijke participatie te bewerkstelligen die past bij hun ontwikkelingsfase.

 

Vakbekwaamheid en kwaliteitsborging

Kinder- en jeugdpsycholoog word je niet zomaar. Het NIP stelt als norm voor het zelfstandig werken met cliënten/cliëntsystemen een postmaster vakbekwaamheidsniveau;  na de universitaire opleiding wordt nog een opleidingstraject gevolgd van minimaal twee jaar. Psychologen met jeugd-expertise zijn op postmaster niveau geregistreerd als Kinder- en Jeugdpsycholoog (bij NIP of SKJ*) of als Gezondheidszorgpsycholoog (bij het BIG-register).

*Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. SKJ registreert ook psychologen op universitair niveau. Master-psychologen beschikken (nog) niet over een postmasterregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog.

Met een beroepsregistratie kunnen ouders, kinderen en jongeren erop vertrouwen dat ze te maken hebben met een goed opgeleide professional, die zich houdt aan de beroepsethische code en vakinhoudelijke richtlijnen van de beroepsgroep, en zo nodig is aan te speken op zijn handelen via tuchtrecht. In de Jeugdwet is zelfs een verplichting opgenomen dat aanbieders van jeugdhulp moeten  werken met BIG of SKJ-geregistreerde professionals. Bij SKJ of het BIG-register kunnen cliënten checken of een psycholoog beschikt over een beroepenregistratie.

Lidmaatschap van het NIP

Naast hun beroepsregistratie bij SKJ of BIG zijn veel psychologen lid van de beroepsvereniging, het NIP. Daarmee laten zij zien dat ze zich verbinden aan de beroepscode van psychologen, op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in hun vakgebied, meedenken over vakinhoudelijke richtlijnen, en regelmatig in contact zijn met collega’s.

Voor psychologen die geregistreerd zijn op postmasterniveau én lid zijn van de beroepsvereniging heeft het NIP een merkenrechtelijk beschermd keurmerk in het leven geroepen: de Registerpsycholoog NIP. Psychologen met expertise op het gebied van Jeugd maken gebruik van het keurmerk Registerpsycholoog NIP / Kinder&Jeugd.

 

 

Kinder- en Jeugdpsychologen aan het woord

Wat zeggen Kinder- en Jeugdpsychologen over hun vak, en hoe ondersteunt de beroepsvereniging hen in hun dagelijks werk?

 • Omgaan met privacy, dubbelinterview met Tineke Rademaker (jeugdbeschermer) en Mascha Bakker (vrijgevestigd kinder- en jeugdpsycholoog NIP) over omgaan met privacy en hoe de beroepsvereniging daarbij ondersteunt.
 • Interview over 1001 Kritieke Dagen met Sylvia Nossent
 • Film over de postmasteropleiding Schoolpsycholoog
 • App van Evelien Dirks op de app voor dove kinderen
 • Interview over gesloten jeugdzorg (hoe houd je goede professionals gemotiveerd dit belangrijke werk te blijven doen)

 

De expertise van de Kinder- en Jeugdpsycholoog in beeld

Expertise van de Kinder- en Jeugdpsycholoog is van groot belang door de levensloop heen. Elke keer weer blijkt dat de ontwikkeling van het kind nauw samen hangt met de omgeving en vaardigheden waarmee het opgroeit.

Zie een heldere toelichting daarover in de volgende filmpjes: