Veelgestelde vragen

Iedereen mag zich psycholoog noemen. Er is bij opdrachtgevers en cliënten een grote behoefte aan transparantie en duidelijkheid over de kwaliteit van de psychologische dienstverlening. Een Registerpsycholoog NIP voldoet aan de vakbekwaamheidsnorm van het NIP voor zelfstandig werken, onderhoudt kennis en vaardigheid (herregistratie), heeft zich verbonden aan de Beroepscode voor psychologen en is daar via tuchtrecht ook op aan te spreken.
Het NIP vindt dat een psycholoog voor het zelfstandig werken met cliënten/cliëntsystemen minimaal een universitaire opleiding moet hebben afgerond, gevolgd door een tweejarig postmaster opleidingstraject (4+2). Een Registerpsycholoog NIP voldoet aan die norm.
De titels verwijzen naar verschillende vormen van vakbekwaamheid. De PSYCHOLOOG NIP heeft na zijn universitaire opleiding een jaar gewerkt en is lid van het NIP.
Zowel de Registerpsycholoog NIP als de Gezondheidszorgpsycholoog heeft na een universitaire opleiding een tweejarig postmaster opleidingstraject gevolgd en voldoet aan de vakbekwaamheidsnorm van het NIP voor zelfstandig werken met cliënten en/of cliëntsystemen. NIP-lidmaatschap is een voorwaarde (voor toelating tot een registratietraject per 1 oktober 2019).
De Gezondheidszorgpsycholoog voldoet bovendien aan de kwaliteitseisen die de voorwaarden zijn voor opname in het BIG-register.
Nee, de titel Registerpsycholoog NIP is een aanvulling.
De titel gz-psycholoog is door de wetgever wettelijk beschermd. De titel Registerpsycholoog NIP is door het NIP merkenrechtelijk beschermd.
De titel Registerpsycholoog NIP mag worden gevoerd door personen die:
 • ingeschreven staan in een of meerdere van de volgende NIP-registers: - Kinder- en Jeugdpsycholoog - Psycholoog Arbeid en Gezondheid - Arbeid- en Organisatiepsycholoog
Of ook
 • Gezondheidszorgpsycholoog én lid van het NIP zijn.
Psychologen die ingeschreven staan in één van onderstaande NIP-registers mogen de titel Registerpsycholoog NIP voeren, omdat voor deze registers een instroomeis geldt van gezondheidszorgpsycholoog of Registerpsycholoog NIP. De toevoeging van het werkveld wordt bepaald door de inschrijving in één van de registers waaraan de titel verbonden is.
 • Eerstelijnspsychologie (titel: Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg)
 • Lichaamsgericht Werkend Psycholoog (titels: Registerpsycholoog NIP/ Kinder & Jeugd, of Registerpsycholoog NIP / Arbeid & Organisatie of Registerpsycholoog NIP / Gezondheidszorg)
Bij het NIP kun je navragen of iemand zich daadwerkelijk Registerpsycholoog NIP mag noemen.
De toegevoegde waarde voor de gz-psycholoog om de titel Registerpsycholoog NIP te gebruiken, is dat deze psycholoog laat zien lid te zijn van het NIP. Daarmee geeft hij/zij aan zich te houden aan de beroepscode van het NIP.
Nee, er bestaat geen apart register van Registerpsychologen. De Registerpsycholoog NIP is een titel die je mag voeren als je voldoet aan de voorwaarden.
Een Registerpsycholoog NIP herken je aan de titel Registerpsycholoog NIP al dan niet gevolgd met een werkveldaanduiding en het bijbehorende beeldmerk. In de vorige vraag lees je wanneer iemand de titel Registerpsycholoog NIP mag voeren.
Er bestaat twee BIG-titels op basisniveau: Er bestaan twee BIG-titels op specialistisch niveau:
Je bepaalt zelf welke titels jegebruikt. Als je gezondheidszorgpsycholoog én NIP-lid bent, mag je de titel Registerpsycholoog NIP / Gezondheidszorg voeren. Je kunt ook volstaan met de titel gezondheidszorgpsycholoog en aan de communicatie-uitingen het beeldmerk Registerpsycholoog NIP toevoegen.
Iemand die de titel Registerpsycholoog NIP mag voeren, kan aan de titel zijn werkveld toevoegen. Er zijn drie mogelijke werkvelden aan de titel toe te voegen:
 • Arbeid & Organisatie
 • Kinder & Jeugd
 • Gezondheidszorg
Zowel de titel Registerpsycholoog NIP los als de combinatie van titel en werkveld zijn merkenrechtelijk beschermd. Iemand die is opgenomen in meerdere daartoe aangewezen registers, kan meerdere combinaties van titel en werkveld voeren. Het is niet toegestaan meerdere werkvelden achter elkaar aan de titel Registerpsycholoog NIP toe te voegen. Een juist gebruik van de titel Registerpsycholoog NIP als je staat ingeschreven in het:
 • NIP-register Kinder & Jeugd psycholoog NIP: titel: Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd
 • NIP-register psycholoog Arbeid & Gezondheid NIP: titel: Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Gezondheid
 • NIP-register Arbeid- en Organisatie psycholoog NIP: titel: Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie
 • BIG-register gezondheidszorgpsycholoog én NIP-lid: titel: Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg (zie ook antwoord 7)
 • BIG-register: klinisch psycholoog en/of klinisch neuropsycholoog én NIP lid: titel: Registerpsycholoog NIP Specialist/ Gezondheidszorg (zie ook antwoord 7).
Gebruik van de titel Registerpsycholoog NIP en ingeschreven staan in de NIP-registers: Eerstelijnspsychologie NIP, Lichaamsgericht Werkend Psycholoog en Neurofeedbackpsycholoog.
Aan de titel Registerpsycholoog NIP mag alleen een van de volgende werkveldaanduidingen worden toegevoegd:
 • Arbeid & Organisatie
 • Kinder & Jeugd
 • Gezondheidszorg
Het NIP sluit hiermee aan bij de afspraken die binnen de federatie van Europese psychologie-verenigingen (de EFPA) zijn gemaakt.
Ja, het NIP-lidmaatschap is een voorwaarde voor de toelating tot een registratietraject voor inschrijving in een NIP-register en daarmee dus ook voor het voeren van de titel Registerpsycholoog NIP. Ook Gezondheidszorgpsychologen die de titel Registerpsycholoog NIP willen voeren, moeten NIP-lid zijn.
Nee, niet iedereen die de titel Registerpsycholoog NIP nu mag voeren is NIP-lid. Vanaf 1 oktober 2019 is NIP-lidmaatschap wel een voorwaarde voor de toelating tot een registratietraject voor inschrijving in een NIP-register en daarmee dus uiteindelijk ook voor het voeren van de titel Registerpsycholoog NIP. Zie ook antwoord 7 en 12.
Nee, het Algemeen Bestuur van het NIP heeft bepaald welke registers recht geven op gebruik van de titel Registerpsycholoog NIP. Het besluit is gebaseerd op het gedefinieerde niveau van vakbekwaamheid, mede gelet op hetgeen daarover binnen de Europese federatie van psychologieverenigingen (EFPA) is afgesproken. Zie ook antwoord 2.
Beroepsaanduidingen zoals Kinder en Jeugd psycholoog en Eerstelijnspsycholoog zijn weliswaar ingeburgerd, maar het zijn geen beschermde aanduidingen. Iedereen kan die beroepsaanduiding gebruiken. Met de titel Registerpsycholoog NIP of gezondheidszorgpsycholoog geef je aan dat je in een NIP- of BIG-register staat ingeschreven en dat je voldoet aan de norm voor vakbekwaamheid voor zelfstandig werken (zie ook antwoord 1 en 2).
Als je je inschrijft in een NIP-register waaraan de titel Registerpsycholoog NIP is verbonden, ontvang je een bevestiging van de registratiecommissie. Daarbij ontvang je ook de link naar het bijbehorende beeldmerk van de Registerpsycholoog NIP.
Ja, er bestaat ook een merkenrechtelijk beschermde titel Registerpsycholoog NIP Specialist al dan niet gevolgd door een aanduiding van het werkveld. De titel Registerpsycholoog NIP Specialist mag worden gevoerd door personen die NIP-lid zijn en tevens ingeschreven staan in het (BIG-)register klinisch psycholoog en/of in het (BIG-)register klinisch neuropsycholoog. Een juist gebruik van de titel voor de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog is Registerpsycholoog NIP Specialist/Gezondheidszorg.
Als je staat ingeschreven in het register Psycholoog Arbeid & Gezondheid NIP, dan mag je je Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie noemen. Deze woordcombinatie is merkenrechtelijk beschermd.
Je kunt de titel met het werkveld waarin je werkt en het beeldmerk vermelden op je communicatiemiddelen (website, advertenties, briefpapier, facturen, visitekaartjes, etc.).
Het downloaden van het beeldmerk Registerpsycholoog NIP kan via het ledennet van het NIP. Als het downloaden u niet lukt, kun je contact opnemen met het spreekuur Publieksvoorlichting van het NIP (werkdagen 9.00 - 12.30 uur).
Het beeldmerk is in verschillende opmaakvormen beschikbaar: zie antwoord 20.
Nee, aan gebruik van de titel en het beeldmerk zijn geen kosten verbonden. Je betaalt wel voor de inschrijving in het register waaraan de titel Registerpsycholoog NIP is verbonden.
Op het moment dat je als NIP-lid, de BIG-registratie verkrijgt kun je zelf het beeldmerk downloaden. Je bent dan gerechtigd om het beeldmerk te voeren.
Een beeldmerk voor Registerpsycholoog NIP Specialist is nog niet beschikbaar. Zodra het beschikbaar is, informeren wij je via onze social media kanalen en de nieuwsbrief.
Niet alle registers geven het recht op de titel Registerpsycholoog NIP. In antwoord 4 lees je aan welke registers de titel is verbonden.
Het zijn van NIP-lid betekent niet vanzelf dat je je PSYCHOLOOG NIP mag noemen. Zie  antwoord 3.
Zodra je voldoet aan de voorwaarden mag je je Registerpsycholoog NIP noemen, bij voorkeur in combinatie met de aanduiding van een van de drie van toepassing zijnde werkvelden.
Door de NIP Ledenraad is reglementair vastgelegd dat het College van Toezicht van het NIP toeziet op het juist gebruik van titel en beeldmerk Registerpsycholoog NIP. Het College kan verschillende maatregelen treffen. Klachten over verondersteld onjuist gebruik van de titel of het beeldmerk Registerpsycholoog NIP kunnen uitsluitend schriftelijk en ondertekend worden ingediend.
Vooralsnog kan niet elke psycholoog die gerechtigd is de titel Registerpsycholoog NIP te voeren een AGB-code aanvragen. Een AGB-code kan wel worden aangevraagd door een Registerpsycholoog NIP / Gezondheidszorg en door een Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd. En ook door de Registerpsycholoog NIP Specialist op een van beide werkvelden (gezondheidszorg en Kinder en Jeugd).
Een overzicht van de voorwaarden die de zorgverzekeraars aan psychologen stellen, vind je in het dossier Zorgstelsel.