Oproepen

Het NIP werkt samen met andere partijen aan zorgstandaarden, richtlijnen en grote psychologie thema’s. U staat middenin het werkveld en bent daardoor goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Uw deskundigheid kunnen wij goed gebruiken bij deze projecten. Daarom doen wij regelmatig oproepen voor ondersteuning bij diverse projecten. De oproepen zijn onderverdeeld in:

 • Klankbordoproepen
 • Richtlijnen en Generieke Modules
 • Diversen: Onderzoek, delen vakkennis, etc

Startbijeenkomst Zinnige Zorg PTSS (8 oktober 2018)

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) nodigt het NIP uit een inhoudelijke expert(s) te leveren voor de startbijeenkomst over zinnige zorg PTSS. ZIN zoekt 1 of 2 experts die zowel expertise hebben op het gebied van PTSS als op het gebied van diagnostisch onderzoek (of 1 expert PTSS en 1 diagnostisch expert).

 • 8 oktober 2018 16.00 – 20.00 uur
 • Locatie: BCN Amsterdam Arena (voor  een warme maaltijd wordt gezorgd)
 • Zie voor meer informatie de Uitnodiging (pdf)
 • Interesse? Aanmelden kan via nicole.janssen@psynip.nl

 

Werken in de jeugdhulp: is dat leuk?

Tijdens de evaluatie van de Jeugdwet, en zeker uit het onderzoek onder de professionals in de jeugdhulp, bleek dat NIP-leden werkzaam als jeugdprofessional (vrijgevestigd of in loondienst) niet erg tevreden waren over hoe zij hun werk kunnen doen. En dat er nog veel te verbeteren valt.

VWS heeft dit signaal opgepakt, immers voor kwalitatief goede jeugdhulp en jeugdbescherming zijn voldoende, goed opgeleide en gemotiveerde professionals nodig. Samen met VWS, de VNG en met diverse branche-, cliënten- en beroepsorganisaties (waaronder NIP) worden er in augustus en september (regionaal) focusgroepen voor professionals werkzaam in de jeugdhulp en Veilig Thuis georganiseerd. Hierbij wordt ingegaan op hoe het werken in de jeugdhulp wordt ervaren, de knelpunten en wat beter kan. De uitkomsten en conclusies van deze focusgroepen zullen onderdeel uitmaken van het advies aan het ministerie en zullen ook meegenomen worden in de gesprekken met de Tweede Kamer over verbeteracties in de Jeugdwet.

Dus: laat je stem horen en deel je ervaring, want dan kunnen we de zaken onderbouwd oppakken. De regionale focusgroepen worden georganiseerd door Prismant.

 • Meer informatie over deze focusgroepen en je opgeven voor een van de regionale bijeenkomsten kan via kennisjeugdnet.nl

 

Input gevraagd over Actie-agenda ‘Scheiden zonder Schade’

In februari is er een actie-agenda (pdf) geformuleerd door het platform Scheiden zonder schade onder leiding van de heer Rouvoet. Inmiddels hebben minister Dekker en minister De Jonge een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met de actielijnen waarmee gestart wordt. In beide stukken is weinig aandacht voor de rol van de psycholoog.

De sectie Mediation en de sectie Jeugd van het NIP willen de krachten graag bundelen en met een NIP-brede reactie komen. Uw input is hierbij essentieel!

Een voorbeeld van een reactie:
De sectie Mediation organiseerde in mei jongstleden een lezing met NIP-lid dr. Marga Akkerman-Zaalberg van Zelst. Een kort citaat uit deze lezing:

Loyaliteitsgevoelens voor beide ouders maken het lastig voor een kind om eerlijk te zeggen wat het wil. Dat te horen krijgen is voor een expert op het gebied van gesprekstechniek met kinderen al lastig, laat staan voor een rechter. Toch willen we de eerlijke mening van een kind, en precies daarom zijn experts nodig op het gebied van kinder- en jeugdgesprektechniek. Die treft men onder de kinder- en jeugdpsychotherapeuten.

Wilt u ons laten weten wat u van het rapport “Scheiden…en de kinderen dan?” vindt? Dan kunnen wij de input bundelen in een brief aan het Ministerie.

 

 

Enquête naar ervaring en gebruik van eMental health

In ons dagelijks leven speelt technologie een steeds grotere rol. Zo ook in de geestelijke gezondheidszorg. Om de mogelijkheden ervan optimaal te kunnen benutten zijn de input en expertise van u als zorgprofessional essentieel. Met deze vragenlijst willen wij, Milou Feijt (TU Eindhoven) en Joyce Bierbooms (Tilburg University), meer inzicht krijgen in de huidige ervaringen, kennis en vaardigheden rondom eMental health in de dagelijkse praktijk.

Invullen duurt max. 15 minuten en is geheel anoniem. Onder de deelnemers worden 10 bol.com bonnen van 50 euro verloot. Alvast hartelijk dank!

 

Platform voor psychologen die buiten de behandelkamer werken

Wat kunt u als psycholoog betekenen voor het bedrijfsleven of de overheid en welke functies kunt u daar als psycholoog bekleden? Er is nog maar weinig zicht op de verschillende rollen die psychologen aannemen buiten de behandelkamer. Zo gek is dat niet, want psychologen worden vaak nog verborgen achter een onherkenbare functietitel. Het NIP geeft deze psychologen graag een platform om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Bent u geïnteresseerd om mee te denken bij de opzet van dit netwerk?

 

Uw ervaring met met zorg voor cliënten met verschillende culturele achtergronden

Uw ervaringen als behandelaar met de geestelijke gezondheidszorg aan cliënten met verschillende culturele achtergronden zijn van belang! Doel van de enquête is om de toegang tot zorg voor deze cliënten tussen verschillende Europese landen te vergelijken. Uw gegevens zijn anoniem. Het invullen van de enquête duurt max. 10 minuten. Onder de deelnemers worden drie waardebonnen van 100 euro verloot.

 

Samenwerking tussen huisartsenzorg (met POH-GGZ) en GB-GGZ

In opdracht van de Agenda voor gepast gebruik en transparantie GGZ onderzoekt InEen (branche organisatie Georganiseerde eerstelijn) de verschillende manieren waarop de samenwerking tussen huisartsenzorg met POH-GGZ en GB-GGZ (+ G-GGZ en verslavingszorg) vormgegeven wordt. Het NIP maakt onderdeel uit van de project klankbordgroep en is dus bij de diverse stadia van het project, inclusief interpretatie van de resultaten, betrokken.

 

Oproep bijzondere curator

De aandacht voor minderjarigen in een afhankelijke positie tijdens juridische procedures is sterk toegenomen. Minderjarigen dreigen steeds vaker knel te raken tussen strijdende partijen, zoals bijvoorbeeld in problematisch verlopende (echt)scheidingsprocedures. De positie van het kind kan dan krachtens artikel 1:250 of artikel 1:212 van het BW verstevigd worden door de benoeming van een bijzondere curator. Renske de Graauw en Ingrid Henar, nemen als vertegenwoordigers van het NIP deel aan de Klankbordgroep Bijzondere Curator.

Deze klankbordgroep houdt zich bezig met de verdere ontwikkeling en professionalisering van het instituut van de bijzondere curator, alsmede met de beloning. Welke collega’s willen met ons nadenken over de criteria, zoals opleiding en exameneisen, waaraan de bijzondere curator NIP zou moeten voldoen?

 • Ben je NIP-psycholoog en heb je ervaring met het werk als bijzondere curator? Neem contact op via mediation@psynip.nl

 

Vragenlijst eetstoornissen

Voor haar Global Health Masteronderzoek naar het verloop van Orthorexia Nervosa is Emma Douma op zoek naar psychologen of psychotherapeuten, die ervaring hebben met het behandelen van eetstoornissen (niet per sé orthorexia) voor het invullen van een questionnaire. Het duurt slechts 5-10 minuten, elke ingevulde questionnaire helpt het onderzoek verder. Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar orthorexiaresearch@gmail.com.

 

Stageplek aanbieden

Wilt u een stage onder de aandacht brengen bij ruim 2800 gemotiveerde psychologiestudenten? Voor psychologiestudenten is het vaak erg lastig om aan een geschikte stageplek te komen. Via de stagebank van SPS-NIP bereikt u zo’n 3.000 enthousiaste studenten.

 

Jeugdprofessionals gezocht voor ervaringstheater

Op 14 september 2018 organiseren NIP, NVO, BPSW en SKJ de tweede dag voor de jeugdprofessional ‘Lokale samenwerking – Hoe dan?’ Wil je met jouw ervaring in de jeugdhulp of jeugdbescherming een bijdrage leveren aan een ervaringstheaterstuk? Meld je dan aan! Het gaat over de transitie van de jeugdhulp naar gemeenten en wat dit van het vakmanschap van professionals vraagt.

 

Vrijdagmiddagbijeenkomsten

Het afgelopen jaar waren de vrijdagmiddagbijeenkomsten van de sectie A&O erg succesvol. De reacties van de deelnemers waren heel positief, zeker over de gekozen onderwerpen. Daarom nodigen wij alle NIP-leden uit – ook uit andere disciplines – om hun expertise te delen bij deze bijeenkomsten. Heeft u interesse om een vrijdagmiddagbijeenkomst te organiseren? Stuur een reactie naar: secretariaat@psynip.nl

 

Psycholoog gezocht voor aanpassing van richtlijnen Jeugdhulp & Jeugdbescherming

Als Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming willen we de richtlijnen zo actueel mogelijk houden (‘dynamische herziening’). Uitgangspunten zijn dat het eigenaarschap zoveel mogelijk bij het veld (praktijk/wetenschap/cliënten) ligt en we snel kunnen reageren op feedback.

Om deze uitgangspunten vorm te geven richten we een proces in waarbij het programmateam een voorsorterende en deels uitvoerende rol vervult en waarbij een Werkgroep Actualisatie Richtlijnen (WAR-J) betrokken is. Deze bestaat uit een kerngroep die een brede bijdrage levert aan de herziening en uit een flexibele schil die op een thema inzetbaar is.
De kerngroep bestaat uit:

 • Leden met brede kennis van wetenschappelijke en praktijkontwikkelingen rond richtlijnthema’s, bij voorkeur met kennis van richtlijnontwikkeling.
 • Cliëntvertegenwoordiging.
 • Jeugdprofessionals: bijdrage vanuit de beroepsverenigingen (NIP, NVO, BPSW).

Voor hun bijdrage ontvangen de leden een vacatievergoeding. De WAR-J komt ongeveer drie keer per jaar bij elkaar. Per keer zal de samenstelling van de flexibele schil verschillen, aan de hand van de richtlijnen of thema’s die centraal staan.

We starten met de Richtlijn Pleegzorg en de Richtlijn Multiprobleemgezinnen. Daarom nodigen we voor de eerste vergadering ook experts uit die goed bekend zijn met deze richtlijnen (ontwikkeling en/of praktijk).

Wil je deel uitmaken van de kerngroep, óf  ben je expert op het gebied van deze twee richtlijnen (of ken je een collega die dit interessant zou vinden), laat het ons weten! Mail naar richtlijnen@psynip.nl met een korte motivatie, je functie en expertise op het onderwerp.

 

Care for Obesity (C4O)

Opgericht om de implementatie van de Zorgstandaard Obesitas voor kinderen te faciliteren. Binnen C4O werken we aan het opleveren van een landelijk model om de ketenaanpak obesitas te verbeteren. Uit eerder internationaal onderzoek is namelijk gebleken dat professionals uit het zorg- en sociale domein het soms lastig vinden om in gesprek te gaan over deze potentieel gevoelige onderwerpen.

Met een vragenlijst onderzoeken we hoe professionals in Nederland hierover denken. Hoe zeker voelen ze zich over hun kennis en vaardigheden omtrent het bespreken van gewicht en leefstijl en welke barrières worden hierbij ervaren?  Ook wordt onderzocht hoe wenselijk of onwenselijk professionals bepaalde woorden vinden, in gesprek met kinderen en ouders over het gewicht van het kind. In een parallel onderzoek wordt ook onderzocht hoe kinderen en ouders over bepaalde woorden denken, die door professionals gebruikt worden. Uw mening wordt erg op prijs gesteld!

 

Richtlijn Seksuele Ontwikkeling

Deze richtlijn wordt ontwikkeld in het kader van de Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming (richtlijnenjeugdhulp.nl). Het gaat niet om vertegenwoordiging van de beroepsvereniging, maar om mensen die op persoonlijke titel beschikken over expertise op het onderwerp van de richtlijn of specifieke deelgebieden, en met praktijkkennis.

De klankbordgroep adviseert de ontwikkelwerkgroep en komt in 2018 twee keer bij elkaar (precieze data zijn nog niet bekend) in Leiden of Utrecht.
NB: aanmelding voor de klankbordgroep betekent niet automatisch deelname: dat wegen/bepalen de ontwikkelaars.