Oproepen

Het NIP werkt samen met andere partijen aan zorgstandaarden, richtlijnen en grote psychologie thema’s. U staat middenin het werkveld en bent daardoor goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Uw deskundigheid kunnen wij goed gebruiken bij deze projecten. Daarom doen wij regelmatig oproepen voor ondersteuning bij diverse projecten. De oproepen zijn onderverdeeld in:

 • Klankbordoproepen
 • Richtlijnen en Generieke Modules
 • Divers: Onderzoek, delen vakkennis, etc

Werkzaam op het gebied van psychotrauma? Dan zoeken we jou! 

Op 23 mei vindt het congres Psychotrauma in Nederland plaats, met als doel te onderzoeken of er belangstelling is vanuit psychologen voor dit brede onderwerp. Bij gebleken belangstelling zal er onderzocht worden of er een sectie of werkgroep ‘Crisis, rampen en psychotrauma’  binnen het NIP opgericht kan worden.

Een dergelijke aparte sectie of werkgroep zou kunnen helpen om psychologen die in dit domein werken een platform te geven om kennis en ervaringen uit te wisselen. We denken dan aan het brede veld van schokkende gebeurtenissen, van individuele trauma’s, gebeurtenissen met een grote maatschappelijke impact tot grootschalige rampen en crises. De komende periode zal een kleine projectgroep deze verkenning gaan uitvoeren.

Ben jij werkzaam op het gebied van psychotrauma? En vind je het leuk in een groep betrokken mensen inhoudelijk mee te denken over het congres, en daarna over een eventueel op te richten sectie? Meld je dan nu aan!

 

Laat uw stem horen via De Nationale (Ont)Regelmonitor

In welke mate ervaart u als psycholoog regeldruk in hun werk? Waar komen deze regels vandaan en wat is het effect op uw werkplezier en de verleende zorg? Doe mee met De Nationale (Ont)Regelmonitor. Minimaal twee keer per jaar wordt via de monitor de status van de regeldruk volgens zorgverleners (waaronder psychologen) in beeld gebracht.

 

Gezocht: LHBTQIA-jongeren en professionals die met hen werken

De Rijksuniversiteit Groningen is gestart met het Audre project. Het Audre project richt zich op LHBTQIA+ jeugdigen die niet meer thuis wonen en in een pleeggezin, een gezinshuis, of op een residentiële groep verblijven. LHBTQIA staat voor: lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders, queers, interseksuelen en aseksuelen.

Voor dit project willen de onderzoekers graag van LHBTQIA+ jeugdigen en (jong)volwassenen horen hoe zij deze tijd (hebben) ervaren. Ook willen zij de ervaringen, meningen en behoeftes van (professionele) opvoeders die met LHBTQIA+ jeugdigen werken beter leren kennen.

 • Ben je of ken je jongeren en volwassenen tussen de 16 en 30 jaar oud & LHBTQIA+ die ervaring hebben met pleegzorg, gezinshuiszorg of residentiële zorg?
 • Ben je actief in de jeugdhulpverlening als psycholoog, pleegouder, of gezinshuisouder en wil jij deelnemen aan een van de focusgroepen of interviews?
 • En ben je bereid om je verhaal te delen?

Meld je dan aan voor het onderzoek in het kader van het Audre-project. Het gesprek kan plaatsvinden op een een locatie en tijdstip die voor jou het meest prettig is. Ook kan het gesprek via de telefoon, Skype of chat plaatsvinden, als dit jouw voorkeur heeft. De onderzoekers zullen jouw verhaal met respect behandelen en je privacy staat voorop.

Meedoen / meer informatie over het Audre project

E-mail: audre@rug.nl
Bellen/whatsappen: 06-47368378
Website: Audre (rug.nl)

Binnen het NIP is een sectie Seksualiteit & Diversiteit actief die nauw samenwerkt met de NVO (beroepsvereniging van pedagogen en onderwijskundigen). Het samenwerkingsverband Seksualiteit & Diversiteit NIP/NVO organiseert 2 à 3 themabijeenkomsten per jaar.

 

Vragenlijst eetstoornissen

Voor haar Global Health Masteronderzoek naar het verloop van Orthorexia Nervosa is Emma Douma op zoek naar psychologen of psychotherapeuten, die ervaring hebben met het behandelen van eetstoornissen (niet per sé orthorexia) voor het invullen van een questionnaire. Het duurt slechts 5-10 minuten, elke ingevulde questionnaire helpt het onderzoek verder. Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar orthorexiaresearch@gmail.com.

 

Stageplek aanbieden

Wilt u een stage onder de aandacht brengen bij ruim 2800 gemotiveerde psychologiestudenten? Voor psychologiestudenten is het vaak erg lastig om aan een geschikte stageplek te komen. Via de stagebank van SPS-NIP bereikt u zo’n 3.000 enthousiaste studenten.

 

Vrijdagmiddagbijeenkomsten

Het afgelopen jaar waren de vrijdagmiddagbijeenkomsten van de sectie A&O erg succesvol. De reacties van de deelnemers waren heel positief, zeker over de gekozen onderwerpen. Daarom nodigen wij alle NIP-leden uit – ook uit andere disciplines – om hun expertise te delen bij deze bijeenkomsten. Heeft u interesse om een vrijdagmiddagbijeenkomst te organiseren? Stuur een reactie naar: secretariaat@psynip.nl

 

Werk jij mee aan de richtlijn ‘Volwassenen met het Downsyndroom’? 

Op korte termijn start het Radboudumc met het ontwikkelen van de multidisciplinaire richtlijn ‘voor de medische begeleiding van volwassenen met het Downsyndroom’. Binnen twee jaar moet de richtlijn klaar zijn.

Een van de doelstellingen van deze richtlijn is het ontwikkelen van multidisciplinaire poliklinieken voor deze doelgroep. Op deze poliklinieken ontvangen volwassenen met het Downsyndroom een periodieke screening en worden ze tijdig behandeld voor hun specifieke problemen. Meewerken aan de richtlijn biedt psychologen een uitgelezen kans om het perspectief van de eigen beroepsgroep onder de aandacht te brengen. Er zijn namelijk nog veel problemen op gedragsgebied. Hierdoor kunnen psychologen een veel groter aandeel hebben in de zorg voor volwassenen met het Downsyndroom dan nu het geval is. Doe jij mee?

Doelstellingen richtlijn

 • Er moet aansluiting zijn bij de bestaande richtlijn voor kinderen met het downsyndroom die op dit moment wordt herzien.
 • In de richtlijn moeten specifieke aanbevelingen staan voor de transitie van kinder- naar volwassenzorg.
 • Zowel professionals binnen de gehandicaptensector als daarbuiten, die te maken krijgen met de zorg voor mensen met het downsyndroom (zoals huisartsen en specialisten) moeten bediend worden met de richtlijn.

Deelnemen aan de werkgroep

Als deelnemer aan de werkgroep zal je actief meeschrijven aan de richtlijn. Ook zal je de conceptteksten van de richtlijn lezen en becommentariëren (in een digitale omgeving). De totale tijdsinvestering voor leden van de werkgroep varieert gedurende het project. De bijeenkomsten (6x) worden centraal in Nederland georganiseerd en duren 3 tot 3,5 uur. Werkgroepleden krijgen vacatiegeld van €150,- per bijgewoonde bijeenkomst en een reiskostenvergoeding.

Aan de richtlijn werken ook vertegenwoordigers mee van betrokken specialisten, huisartsen, paramedici, verpleegkundigen, AVG’s, vertegenwoordigers van de Stichting Downsyndroom en verwanten.

Interesse?

Heb je interesse om deel te nemen aan de werkgroep? Stuur dan een mail naar Michelle Troost via Michelle.Troost@psynip.nl. Vermeld in de mail ook:

 • Je naam
 • Telefoonnummer
 • Een korte motivatie waarom je aan de richtlijn mee wilt werken

Voor meer informatie over deze richtlijn kun je ook bij Michelle terecht.

 

Psycholoog gezocht voor aanpassing van richtlijnen Jeugdhulp & Jeugdbescherming

Als Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming willen we de richtlijnen zo actueel mogelijk houden (‘dynamische herziening’). Uitgangspunten zijn dat het eigenaarschap zoveel mogelijk bij het veld (praktijk/wetenschap/cliënten) ligt en we snel kunnen reageren op feedback.

Om deze uitgangspunten vorm te geven richten we een proces in waarbij het programmateam een voorsorterende en deels uitvoerende rol vervult en waarbij een Werkgroep Actualisatie Richtlijnen (WAR-J) betrokken is. Deze bestaat uit een kerngroep die een brede bijdrage levert aan de herziening en uit een flexibele schil die op een thema inzetbaar is.
De kerngroep bestaat uit:

 • Leden met brede kennis van wetenschappelijke en praktijkontwikkelingen rond richtlijnthema’s, bij voorkeur met kennis van richtlijnontwikkeling.
 • Cliëntvertegenwoordiging.
 • Jeugdprofessionals: bijdrage vanuit de beroepsverenigingen (NIP, NVO, BPSW).

Voor hun bijdrage ontvangen de leden een vacatievergoeding. De WAR-J komt ongeveer drie keer per jaar bij elkaar. Per keer zal de samenstelling van de flexibele schil verschillen, aan de hand van de richtlijnen of thema’s die centraal staan.

We starten met de Richtlijn Pleegzorg en de Richtlijn Multiprobleemgezinnen. Daarom nodigen we voor de eerste vergadering ook experts uit die goed bekend zijn met deze richtlijnen (ontwikkeling en/of praktijk).

Wil je deel uitmaken van de kerngroep, óf  ben je expert op het gebied van deze twee richtlijnen (of ken je een collega die dit interessant zou vinden), laat het ons weten! Mail naar richtlijnen@psynip.nl met een korte motivatie, je functie en expertise op het onderwerp.

 

Care for Obesity (C4O)

Opgericht om de implementatie van de Zorgstandaard Obesitas voor kinderen te faciliteren. Binnen C4O werken we aan het opleveren van een landelijk model om de ketenaanpak obesitas te verbeteren. Uit eerder internationaal onderzoek is namelijk gebleken dat professionals uit het zorg- en sociale domein het soms lastig vinden om in gesprek te gaan over deze potentieel gevoelige onderwerpen.

Met een vragenlijst onderzoeken we hoe professionals in Nederland hierover denken. Hoe zeker voelen ze zich over hun kennis en vaardigheden omtrent het bespreken van gewicht en leefstijl en welke barrières worden hierbij ervaren?  Ook wordt onderzocht hoe wenselijk of onwenselijk professionals bepaalde woorden vinden, in gesprek met kinderen en ouders over het gewicht van het kind. In een parallel onderzoek wordt ook onderzocht hoe kinderen en ouders over bepaalde woorden denken, die door professionals gebruikt worden. Uw mening wordt erg op prijs gesteld!

In ontwikkeling: impactfilm en e-learning over stigma. Wie denkt mee? 

Samen Sterk zonder Stigma ontwikkelt een e-learning over stigma i.s.m. GGZ Academy. De module is bedoeld voor hulpverleners in de ggz, en geeft hen binnen twee uur inzicht in stigmatisering (wat is het en hoe ziet het eruit), begrip voor de impact van stigma op de patiënt en de behandeling en maakt hen bewust van de eigen rol hierin. De module sluit aan bij de Generieke Module Destigmatisering.

Ook wordt er een ‘impactfilm’ ontwikkeld. Hierin worden situaties getoond waarin cliënten zich gestigmatiseerd voelen om zo professionals zich bewust te laten worden wat hun eigen rol in stigmatisering. Dat doen we, zoals altijd, niet vingerwijzend maar op een positief + constructieve manier.

De ontwikkeling van de film en e-learning doen we met professionals alsook met ambassadeurs. Voor de e-learning zijn we op zoek naar professionals die feedback willen geven op de teksten om te checken of deze aansluiten omdat deze e-learning in eerste instantie is ontwikkeld voor MBO/HBO-hulpverleners. En wie wil meedenken over de film? Dat betekent: herkenbare situaties aanleveren, feedback geven op de scenario’s die op basis hiervan worden ontwikkeld en helpen bij het verspreiden van de film.

 

Wie werkt mee aan handreiking over Wet zorg en dwang voor psychologen?

Ben jij kritisch, werk je in de ouderen- of gehandicaptenzorg en heb je ervaring met zorg en dwang in de praktijk? Dan zijn we misschien wel op zoek naar jou! Het NIP zoekt namelijk gz-psychologen voor een reviewgroep, die het leuk vinden om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de handreiking over de Wet zorg en dwang (Wzd) voor zorgaanbieders. De handreiking gaat specifiek over de functie van de Wzd-functionaris.

Achtergrond en doel handreiking

De Wet zorg en dwang treedt op 1 januari 2020 in werking. Zorginstellingen die onvrijwillige zorg willen leveren, moeten dan een Wzd-functionaris hebben. Dit kan een arts zijn, maar ook een gz-psycholoog, volgens de wetswijziging die is ingediend op 26 november 2018. De Wzd-functionaris moet er o.a. op toezien dat altijd de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg wordt ingezet.

Het doel van de handreiking is om o.a. de taken, bevoegdheden en de positionering van de Wzd-functionaris te beschrijven (inclusief een modeltaakbeschrijving). Jouw taak en die van de reviewgroep zal zijn om feedback te verzamelen op basis van de conceptteksten van de handreiking. Ook moet beoordeeld worden of de handreiking goed leesbaar en bruikbaar is in de dagelijkse praktijk voor onze leden.

Het NIP maakt deze handreiking niet alleen, maar doet dit samen met de brancheverenigingen Actiz en VGN en de beroepsverenigingen NVAVG en NVO.

Wil je deelnemen aan de reviewgroep? Mail naar Michelle.Troost@psynip.nl. Vermeld ook:

 • Je naam
 • Telefoonnummer
 • in welke setting je werkt (instelling, zelfstandige praktijk)
 • met welke doelgroep je werkt (kinderen, ouderen of mensen met een verstandelijke beperking).

Je ontvangt op korte termijn een reactie met meer informatie. In totaal zal het gaan om 5 reviewsessies die in 2019 worden gepland (van februari tot en met juni) van circa anderhalf uur (via skype aan het einde van de middag/begin avond).

 

Onderzoek naar de competenties van de Specialist Begaafdheidsonderwijs

Voor mijn promotieonderzoek ben ik (Eleonoor van Gerven) op zoek naar psychologen en pedagogen die mee willen werken. Het empirisch onderzoek loopt sinds medio november 2018 en wordt naar verwachting eind maart 2019 afgerond.

Psychologen/pedagogen krijgen in de praktijk vaak complexe vraagstukken voorgelegd die betrekking hebben op het komen tot passend onderwijs voor begaafde leerlingen. Vanuit dat perspectief geven zij ook onderwijskundige adviezen die de ontwikkeling van deze leerlingen positief kunnen bevorderen. Om deze adviezen uit te voeren zijn er competente leraren nodig die deze adviezen kunnen concretiseren in de praktijk.

 

Deel uw ervaringen met zorgstandaarden

Onder regie van het netwerk Kwaliteitsontwikkeling zijn afgelopen jaren voor de ggz veel kwaliteitsstandaarden opgesteld. Bij het indienen hiervan bij het Zorginstituut Nederland is geconstateerd dat voor 5 standaarden nader onderzoek nodig is voordat daarvoor implementatieplannen kunnen worden geschreven. Het betreft de standaarden voor:

 • Autisme
 • Conversiestoornis
 • Opiaatverslaving
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving.

Een werkgroep onderzoekt komende maanden de uitvoerbaarheid van deze standaarden en ontvangt hierover van professionals in het veld graag feedback. Heeft u cliënten in een van bovenstaande categorieën en te maken met professionele standaarden op dat gebied? De vragenlijst kan tot 15 februari worden ingevuld.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! Heeft u naar aanleiding van de inventarisatie nog vragen? Neem contact op met Janneke Kramers van Akwa GGZ.

 

Onderzoek naar de competenties van de Specialist Begaafdheidsonderwijs

Voor mijn promotieonderzoek ben ik (Eleonoor van Gerven) op zoek naar psychologen en pedagogen die mee willen werken. Het empirisch onderzoek loopt sinds medio november 2018 en wordt naar verwachting eind maart 2019 afgerond.

Psychologen/pedagogen krijgen in de praktijk vaak complexe vraagstukken voorgelegd die betrekking hebben op het komen tot passend onderwijs voor begaafde leerlingen. Vanuit dat perspectief geven zij ook onderwijskundige adviezen die de ontwikkeling van deze leerlingen positief kunnen bevorderen. Om deze adviezen uit te voeren zijn er competente leraren nodig die deze adviezen kunnen concretiseren in de praktijk.

 

Enquête eMental health

In ons dagelijks leven speelt technologie een steeds grotere rol. Zo ook in de geestelijke gezondheidszorg. Om de mogelijkheden ervan optimaal te kunnen benutten zijn de input en expertise van u als zorgprofessional essentieel. Met deze vragenlijst willen wij, Milou Feijt (TU Eindhoven) en Joyce Bierbooms (Tilburg University), meer inzicht krijgen in de huidige ervaringen, kennis en vaardigheden rondom eMental health in de dagelijkse praktijk.

Invullen duurt max. 15 minuten en is geheel anoniem. Onder de deelnemers worden 10 bol.com bonnen van 50 euro verloot. Alvast hartelijk dank!

 

Uw ervaring met met zorg voor cliënten met verschillende culturele achtergronden

Uw ervaringen als behandelaar met de geestelijke gezondheidszorg aan cliënten met verschillende culturele achtergronden zijn van belang! Doel van de enquête is om de toegang tot zorg voor deze cliënten tussen verschillende Europese landen te vergelijken. Uw gegevens zijn anoniem. Het invullen van de enquête duurt max. 10 minuten. Onder de deelnemers worden drie waardebonnen van 100 euro verloot.

 

Samenwerking tussen huisartsenzorg (met POH-GGZ) en GB-GGZ

In opdracht van de Agenda voor gepast gebruik en transparantie GGZ onderzoekt InEen (branche organisatie Georganiseerde eerstelijn) de verschillende manieren waarop de samenwerking tussen huisartsenzorg met POH-GGZ en GB-GGZ (+ G-GGZ en verslavingszorg) vormgegeven wordt. Het NIP maakt onderdeel uit van de project klankbordgroep en is dus bij de diverse stadia van het project, inclusief interpretatie van de resultaten, betrokken.