Oproepen

Het NIP werkt samen met andere partijen aan zorgstandaarden, richtlijnen en grote psychologie thema’s. U staat middenin het werkveld en bent daardoor goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Uw deskundigheid kunnen wij goed gebruiken bij deze projecten. Daarom doen wij regelmatig oproepen voor ondersteuning bij diverse projecten. De oproepen zijn onderverdeeld in:

  • Klankbordoproepen
  • Richtlijnen en Generieke Modules
  • Trainingen
  • Divers

Platform voor psychologen die buiten de behandelkamer werken
Wat kunt u als psycholoog betekenen voor het bedrijfsleven of de overheid en welke functies kunt u daar als psycholoog bekleden? Er is nog maar weinig zicht op de verschillende rollen die psychologen aannemen buiten de behandelkamer. Zo gek is dat niet, want psychologen worden vaak nog verborgen achter een onherkenbare functietitel. Het NIP geeft deze psychologen graag een platform om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Bent u geïnteresseerd om mee te denken bij de opzet van dit netwerk?

Oproep Klankbordbijeenkomsten Afwegingskader
Denk mee over de ontwikkeling van het afwegingskader binnen de Meldcode.

Uw ervaring met met zorg voor cliënten met verschillende culturele achtergronden
Uw ervaringen als behandelaar met de geestelijke gezondheidszorg aan cliënten met verschillende culturele achtergronden zijn van belang! Doel van de enquête is om de toegang tot zorg voor deze cliënten tussen verschillende Europese landen te vergelijken. Uw gegevens zijn anoniem. Het invullen van de enquête duurt max. 10 minuten. Onder de deelnemers worden drie waardebonnen van 100 euro verloot.

Samenwerking tussen huisartsenzorg (met POH-GGZ) en GB-GGZ
In opdracht van de Agenda voor gepast gebruik en transparantie GGZ onderzoekt InEen (branche organisatie Georganiseerde eerstelijn) de verschillende manieren waarop de samenwerking tussen huisartsenzorg met POH-GGZ en GB-GGZ (+ G-GGZ en verslavingszorg) vormgegeven wordt. Het NIP maakt onderdeel uit van de project klankbordgroep en is dus bij de diverse stadia van het project, inclusief interpretatie van de resultaten, betrokken.

Oproep bijzondere curator
De aandacht voor minderjarigen in een afhankelijke positie tijdens juridische procedures is sterk toegenomen. Minderjarigen dreigen steeds vaker knel te raken tussen strijdende partijen, zoals bijvoorbeeld in problematisch verlopende (echt)scheidingsprocedures. De positie van het kind kan dan krachtens artikel 1:250 of artikel 1:212 van het BW verstevigd worden door de benoeming van een bijzondere curator. Renske de Graauw en Ingrid Henar, nemen als vertegenwoordigers van het NIP deel aan de Klankbordgroep Bijzondere Curator.

Deze klankbordgroep houdt zich bezig met de verdere ontwikkeling en professionalisering van het instituut van de bijzondere curator, alsmede met de beloning. Welke collega's willen met ons nadenken over de criteria, zoals opleiding en exameneisen, waaraan de bijzondere curator NIP zou moeten voldoen?

  • Ben je NIP-psycholoog en heb je ervaring met het werk als bijzondere curator? Neem contact op via mediation@psynip.nl

Care for Obesity (C4O)
Opgericht om de implementatie van de Zorgstandaard Obesitas voor kinderen te faciliteren. Binnen C4O werken we aan het opleveren van een landelijk model om de ketenaanpak obesitas te verbeteren. Uit eerder internationaal onderzoek is namelijk gebleken dat professionals uit het zorg- en sociale domein het soms lastig vinden om in gesprek te gaan over deze potentieel gevoelige onderwerpen.

Met een vragenlijst wordt onderzocht hoe professionals in Nederland hierover denken. Onderzocht wordt hoe zeker ze zich voelen over hun kennis en vaardigheden omtrent het bespreken van gewicht en leefstijl en welke barrières zij hierbij ervaren. Ook wordt onderzocht hoe wenselijk of onwenselijk professionals bepaalde woorden vinden, om te gebruiken in gesprek met kinderen en ouders over het gewicht van het kind. In een parallel onderzoek wordt ook onderzocht hoe kinderen en ouders over bepaalde woorden denken, die door professionals gebruikt worden. De mening van de psycholoog wordt erg op prijs gesteld.

Richtlijn Seksuele Ontwikkeling
Deze richtlijn wordt ontwikkeld in het kader van de Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming (richtlijnenjeugdhulp.nl). Het gaat niet om vertegenwoordiging van de beroepsvereniging, maar om mensen die op persoonlijke titel beschikken over expertise op het onderwerp van de richtlijn of specifieke deelgebieden, en met praktijkkennis.

De klankbordgroep adviseert de ontwikkelwerkgroep en komt in 2018 twee keer bij elkaar (precieze data zijn nog niet bekend) in Leiden of Utrecht.
NB: aanmelding voor de klankbordgroep betekent niet automatisch deelname: dat wegen/bepalen de ontwikkelaars.

Samen Beslissen
Bent u werkzaam als psycholoog in een team binnen een ggz-instelling?  De training Samen beslissen is gericht op verbetering van de communicatie tussen hulpverleners en hun patiënten. Samen komt u tot inzichten die bijdragen aan beter geïnformeerde patiënten die actief betrokken zijn bij besluiten over de behandelopties.

Stageplek aanbieden
Wilt u een stage onder de aandacht brengen bij ruim 2800 gemotiveerde psychologiestudenten? Voor psychologiestudenten is het vaak erg lastig om aan een geschikte stageplek te komen. Via de stagebank van SPS-NIP bereikt u zo'n 3.000 enthousiaste studenten.

Oproep SER: denk mee over Arbo Informatieplatform
De Sociaal-Economische Raad (SER) wil een Arbo Informatieplatform oprichten. Dit platform zou zowel digitaal als offline (nieuwsbrieven, expertmeetings en netwerkbijeenkomsten) kunnen functioneren. Met een online enquête brengt de SER in kaart welke informatie dit platform haar bezoekers kan bieden. Met de resultaten van de enquête hoopt de SER het Arbo Informatieplatform optimaal aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte uit de markt.

Jeugdprofessionals gezocht voor ervaringstheater
Op 14 september 2018 organiseren NIP, NVO, BPSW en SKJ de tweede dag voor de jeugdprofessional ‘Lokale samenwerking - Hoe dan?’ Wil je met jouw ervaring in de jeugdhulp of jeugdbescherming een bijdrage leveren aan een ervaringstheaterstuk? Meld je dan aan! Het gaat over de transitie van de jeugdhulp naar gemeenten en wat dit van het vakmanschap van professionals vraagt.

Voor leden van de sectie A&O
Het afgelopen jaar waren de vrijdagmiddagbijeenkomsten erg succesvol. Ook de reacties van de deelnemers waren heel positief, zeker ook over de gekozen onderwerpen. Ook dit jaar zouden we de vrijdagmiddagbijeenkomsten graag weer oppakken, waarbij we denken dat de tekst wat aangepast kan worden i.v.m. de andere structuurindeling. Heeft nog nieuwe ideeën over aanpak van de vrijdagmiddagbijeenkomsten.
Graag zouden we daar input voor ontvangen.