Oproepen

Het NIP werkt samen met andere partijen aan zorgstandaarden, richtlijnen en grote psychologie thema’s. U staat middenin het werkveld en bent daardoor goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Uw deskundigheid kunnen wij goed gebruiken bij deze projecten. Daarom doen wij regelmatig oproepen voor ondersteuning bij diverse projecten. De oproepen zijn onderverdeeld in:

 • Klankbordoproepen
 • Richtlijnen en Generieke Modules
 • Diversen: Onderzoek, delen vakkennis, etc

Gezocht: psycholoog voor bestuur SKJ en een lid voor Raad van Advies SKJ

Het NIP heeft een zetel in het bestuur van het Kwaliteitsregister jeugd (SKJ). Bij het SKJ zijn psychologen, pedagogen en jeugd- en gezinsprofessionals, die werken met jeugd geregistreerd. Geregistreerde professionals vallen onder het tuchtrecht van SKJ.

Vanwege het vertrek van onze NIP afgevaardigde in het SKJ bestuur zijn we op zoek naar een kandidaat voor deze functie.

 • Bent u een ervaren bestuurder met hart voor professionals in het Jeugddomein?
 • Bent u een psycholoog met bestuurlijke ervaring en expertise op juridisch of financiële terrein?
 • Wilt u meedenken over de borging van kwaliteit in het jeugddomein?

Dan zijn we op zoek naar u! Of kent u leden die hiervoor mogelijk belangstelling hebben? Benader ze!

Tevens is de zetel van een psycholoog in de Raad van Advies van SKJ vacant. In de Raad van Advies hebben vertegenwoordigers van organisaties, gemeenten, cliënten en professionals zitting. Zij adviseren het SKJ gevraagd en ongevraagd over beleidszaken van SKJ. Ook hiervoor zoeken we een psycholoog met hart voor de jeugdhulp en jeugdbescherming, die de stem van de professionals kan laten horen!

 

Gezocht: LHBTQIA-jongeren en professionals die met hen werken

De Rijksuniversiteit Groningen is gestart met het Audre project. Het Audre project richt zich op LHBTQIA+ jeugdigen die niet meer thuis wonen en in een pleeggezin, een gezinshuis, of op een residentiële groep verblijven. LHBTQIA staat voor: lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders, queers, interseksuelen en aseksuelen.

Voor dit project willen de onderzoekers graag van LHBTQIA+ jeugdigen en (jong)volwassenen horen hoe zij deze tijd (hebben) ervaren. Ook willen zij de ervaringen, meningen en behoeftes van (professionele) opvoeders die met LHBTQIA+ jeugdigen werken beter leren kennen.

 • Ben je of ken je jongeren en volwassenen tussen de 16 en 30 jaar oud & LHBTQIA+ die ervaring hebben met pleegzorg, gezinshuiszorg of residentiële zorg?
 • Ben je actief in de jeugdhulpverlening als psycholoog, pleegouder, of gezinshuisouder en wil jij deelnemen aan een van de focusgroepen of interviews?
 • En ben je bereid om je verhaal te delen?

Meld je dan aan voor het onderzoek in het kader van het Audre-project. Het gesprek kan plaatsvinden op een een locatie en tijdstip die voor jou het meest prettig is. Ook kan het gesprek via de telefoon, Skype of chat plaatsvinden, als dit jouw voorkeur heeft. De onderzoekers zullen jouw verhaal met respect behandelen en je privacy staat voorop.

Meedoen / meer informatie over het Audre project

E-mail: audre@rug.nl
Bellen/whatsappen: 06-47368378
Website: Audre (rug.nl)

Binnen het NIP is een sectie Seksualiteit & Diversiteit actief die nauw samenwerkt met de NVO (beroepsvereniging van pedagogen en onderwijskundigen). Het samenwerkingsverband Seksualiteit & Diversiteit NIP/NVO organiseert 2 à 3 themabijeenkomsten per jaar.

 

Vragenlijst eetstoornissen

Voor haar Global Health Masteronderzoek naar het verloop van Orthorexia Nervosa is Emma Douma op zoek naar psychologen of psychotherapeuten, die ervaring hebben met het behandelen van eetstoornissen (niet per sé orthorexia) voor het invullen van een questionnaire. Het duurt slechts 5-10 minuten, elke ingevulde questionnaire helpt het onderzoek verder. Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar orthorexiaresearch@gmail.com.

 

Stageplek aanbieden

Wilt u een stage onder de aandacht brengen bij ruim 2800 gemotiveerde psychologiestudenten? Voor psychologiestudenten is het vaak erg lastig om aan een geschikte stageplek te komen. Via de stagebank van SPS-NIP bereikt u zo’n 3.000 enthousiaste studenten.

 

Vrijdagmiddagbijeenkomsten

Het afgelopen jaar waren de vrijdagmiddagbijeenkomsten van de sectie A&O erg succesvol. De reacties van de deelnemers waren heel positief, zeker over de gekozen onderwerpen. Daarom nodigen wij alle NIP-leden uit – ook uit andere disciplines – om hun expertise te delen bij deze bijeenkomsten. Heeft u interesse om een vrijdagmiddagbijeenkomst te organiseren? Stuur een reactie naar: secretariaat@psynip.nl

 

Deel uw ervaringen met zorgstandaarden

Onder regie van het netwerk Kwaliteitsontwikkeling zijn afgelopen jaren voor de ggz veel kwaliteitsstandaarden opgesteld. Bij het indienen hiervan bij het Zorginstituut Nederland is geconstateerd dat voor 5 standaarden nader onderzoek nodig is voordat daarvoor implementatieplannen kunnen worden geschreven. Het betreft de standaarden voor:

 • Autisme
 • Conversiestoornis
 • Opiaatverslaving
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving.

Een werkgroep onderzoekt komende maanden de uitvoerbaarheid van deze standaarden en ontvangt hierover van professionals in het veld graag feedback. Heeft u cliënten in een van bovenstaande categorieën en te maken met professionele standaarden op dat gebied? De vragenlijst kan tot 15 februari worden ingevuld.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! Heeft u naar aanleiding van de inventarisatie nog vragen? Neem contact op met Janneke Kramers van Akwa GGZ.

 

Onderzoek naar de competenties van de Specialist Begaafdheidsonderwijs

Voor mijn promotieonderzoek ben ik (Eleonoor van Gerven) op zoek naar psychologen en pedagogen die mee willen werken. Het empirisch onderzoek loopt sinds medio november 2018 en wordt naar verwachting eind maart 2019 afgerond.

Psychologen/pedagogen krijgen in de praktijk vaak complexe vraagstukken voorgelegd die betrekking hebben op het komen tot passend onderwijs voor begaafde leerlingen. Vanuit dat perspectief geven zij ook onderwijskundige adviezen die de ontwikkeling van deze leerlingen positief kunnen bevorderen. Om deze adviezen uit te voeren zijn er competente leraren nodig die deze adviezen kunnen concretiseren in de praktijk.

 

Enquête eMental health

In ons dagelijks leven speelt technologie een steeds grotere rol. Zo ook in de geestelijke gezondheidszorg. Om de mogelijkheden ervan optimaal te kunnen benutten zijn de input en expertise van u als zorgprofessional essentieel. Met deze vragenlijst willen wij, Milou Feijt (TU Eindhoven) en Joyce Bierbooms (Tilburg University), meer inzicht krijgen in de huidige ervaringen, kennis en vaardigheden rondom eMental health in de dagelijkse praktijk.

Invullen duurt max. 15 minuten en is geheel anoniem. Onder de deelnemers worden 10 bol.com bonnen van 50 euro verloot. Alvast hartelijk dank!

 

Platform voor psychologen die buiten de behandelkamer werken

Wat kunt u als psycholoog betekenen voor het bedrijfsleven of de overheid en welke functies kunt u daar als psycholoog bekleden? Er is nog maar weinig zicht op de verschillende rollen die psychologen aannemen buiten de behandelkamer. Zo gek is dat niet, want psychologen worden vaak nog verborgen achter een onherkenbare functietitel. Het NIP geeft deze psychologen graag een platform om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Bent u geïnteresseerd om mee te denken bij de opzet van dit netwerk?

 

Uw ervaring met met zorg voor cliënten met verschillende culturele achtergronden

Uw ervaringen als behandelaar met de geestelijke gezondheidszorg aan cliënten met verschillende culturele achtergronden zijn van belang! Doel van de enquête is om de toegang tot zorg voor deze cliënten tussen verschillende Europese landen te vergelijken. Uw gegevens zijn anoniem. Het invullen van de enquête duurt max. 10 minuten. Onder de deelnemers worden drie waardebonnen van 100 euro verloot.

 

Samenwerking tussen huisartsenzorg (met POH-GGZ) en GB-GGZ

In opdracht van de Agenda voor gepast gebruik en transparantie GGZ onderzoekt InEen (branche organisatie Georganiseerde eerstelijn) de verschillende manieren waarop de samenwerking tussen huisartsenzorg met POH-GGZ en GB-GGZ (+ G-GGZ en verslavingszorg) vormgegeven wordt. Het NIP maakt onderdeel uit van de project klankbordgroep en is dus bij de diverse stadia van het project, inclusief interpretatie van de resultaten, betrokken.

Psycholoog gezocht voor aanpassing van richtlijnen Jeugdhulp & Jeugdbescherming

Als Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming willen we de richtlijnen zo actueel mogelijk houden (‘dynamische herziening’). Uitgangspunten zijn dat het eigenaarschap zoveel mogelijk bij het veld (praktijk/wetenschap/cliënten) ligt en we snel kunnen reageren op feedback.

Om deze uitgangspunten vorm te geven richten we een proces in waarbij het programmateam een voorsorterende en deels uitvoerende rol vervult en waarbij een Werkgroep Actualisatie Richtlijnen (WAR-J) betrokken is. Deze bestaat uit een kerngroep die een brede bijdrage levert aan de herziening en uit een flexibele schil die op een thema inzetbaar is.
De kerngroep bestaat uit:

 • Leden met brede kennis van wetenschappelijke en praktijkontwikkelingen rond richtlijnthema’s, bij voorkeur met kennis van richtlijnontwikkeling.
 • Cliëntvertegenwoordiging.
 • Jeugdprofessionals: bijdrage vanuit de beroepsverenigingen (NIP, NVO, BPSW).

Voor hun bijdrage ontvangen de leden een vacatievergoeding. De WAR-J komt ongeveer drie keer per jaar bij elkaar. Per keer zal de samenstelling van de flexibele schil verschillen, aan de hand van de richtlijnen of thema’s die centraal staan.

We starten met de Richtlijn Pleegzorg en de Richtlijn Multiprobleemgezinnen. Daarom nodigen we voor de eerste vergadering ook experts uit die goed bekend zijn met deze richtlijnen (ontwikkeling en/of praktijk).

Wil je deel uitmaken van de kerngroep, óf  ben je expert op het gebied van deze twee richtlijnen (of ken je een collega die dit interessant zou vinden), laat het ons weten! Mail naar richtlijnen@psynip.nl met een korte motivatie, je functie en expertise op het onderwerp.

 

Care for Obesity (C4O)

Opgericht om de implementatie van de Zorgstandaard Obesitas voor kinderen te faciliteren. Binnen C4O werken we aan het opleveren van een landelijk model om de ketenaanpak obesitas te verbeteren. Uit eerder internationaal onderzoek is namelijk gebleken dat professionals uit het zorg- en sociale domein het soms lastig vinden om in gesprek te gaan over deze potentieel gevoelige onderwerpen.

Met een vragenlijst onderzoeken we hoe professionals in Nederland hierover denken. Hoe zeker voelen ze zich over hun kennis en vaardigheden omtrent het bespreken van gewicht en leefstijl en welke barrières worden hierbij ervaren?  Ook wordt onderzocht hoe wenselijk of onwenselijk professionals bepaalde woorden vinden, in gesprek met kinderen en ouders over het gewicht van het kind. In een parallel onderzoek wordt ook onderzocht hoe kinderen en ouders over bepaalde woorden denken, die door professionals gebruikt worden. Uw mening wordt erg op prijs gesteld!