Kinder- en Jeugdpsycholoog in het BIG-register

Als jongeren 18 worden valt de vergoeding van psychische hulp onder de Zorgverzekeringswet. In uitvoeringsregels en bekostiging wordt uitgegaan van de BIG-registratie als voorwaarde om zelfstandig te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Ook in het Kwaliteitsstatuut GGZ is de eis opgenomen dat alleen BIG-geregistreerden als regiebehandelaar kunnen optreden. Het NIP vindt dat ook cliënten ouder dan 18 jaar gebruik moeten kunnen maken van de expertise van geregistreerde K&J-psychologen en dat deze hulp toegankelijk moet zijn en bekostigd moet worden. Het onderbrengen van het beroep Kinder- en jeugdpsycholoog onder de wet BIG is daarvoor een noodzakelijke stap.

Voor het Jeugddomein (doelgroep onder 18 jaar) is de positie van de Kinder- en Jeugdpsycholoog al goed verankerd. In de Jeugdwet (brede jeugdhulp en jeugdbescherming) is immers geregeld dat professionals geregistreerd moeten zijn in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ); één van beide registraties voldoet. De Kinder- en Jeugdpsycholoog is een van de postmasterregistraties binnen SKJ.