Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking*. Samen met de Wet verplichte GGZ en de Wet Forensische Zorg vervangt de Wzd de huidige Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Een aantal aspecten is echter nog onduidelijk, het NIP is dus zowel voor als achter de schermen druk bezig om de belangen van cliënten en psychologen te behartigen. Uw input is daarbij echter onontbeerlijk! Reacties, tips en aanvullingen zijn van harte welkom via langdurigezorg@psynip.nl.

In dit themadossier vindt u de laatste stand van zaken en links en u leest waar u als psycholoog rekening mee moet houden. Voor vragen en opmerkingen, mail naar senior juridisch beleidsmedewerker bij het NIP Anne Kole via anne.kole@psynip.nl.

* De Eerste Kamer heeft op 9 juli 2019 het wetsvoorstel aangenomen dat een aanpassing van de wet zorg en dwang in verband met de invoering van de Wzd-functionaris bevat. Deze wet maakt het mogelijk dat de gz psychologen en orthopedagogen- generalisten de functie van Wzd functionaris kunnen vervullen. Dit betekent dat ook gedragskundigen, net de arts, eindverantwoordelijk kunnen zijn voor toepassen van onvrijwillige zorg in het kader van de Wzd. De Wzd treedt per 2020 in werking, maar 2020 is een overgangsjaar. Wat dat precies inhoudt wordt aangegeven in een brief die voor het zomerreces door de minister wordt verstuurd. Het NIP voorziet de Minister momenteel van aandachtspunten die wat ons betreft nodig zijn voor een zorgvuldige uitvoering van de Wzd.