Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Samen met de Wet verplichte GGZ en de Wet Forensische Zorg vervangt de Wzd de huidige Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Ook gz-psychologen en orthopedagoog-generalisten kunnen de functie van Wzd functionaris vervullen. Dit betekent dat ook gedragsdeskundigen, net als de arts, eindverantwoordelijk kunnen zijn voor toepassen van onvrijwillige zorg in het kader van de WzdHet NIP is voor en achter de schermen druk bezig om de belangen van cliënten en psychologen te behartigen. In dit themadossier vindt u de laatste stand van zaken en links en u leest waar u als psycholoog rekening mee moet houden.

  • Meer informatie vindt u op het informatiepunt van VWS: dwangindezorg.nl
  • Meer weten over het thema ‘gedwongen zorg’? Bekijk het themadossier Gedwongen zorg.
  • Voor vragen en opmerkingen, mail naar senior juridisch beleidsmedewerker bij het NIP Anne Kole via anne.kole@psynip.nl
  • Heeft u te maken met knelpunten of heeft u een vraag over de (implementatie van de) Wet zorg en dwang? Mail ons:

 
Spoedreparatiewetsvoorstel naar de Tweede Kamer
Op 11 mei 2020 is het spoedreparatiewetsvoorstel Wvggz en Wzd aan de Tweede Kamer aangeboden. In dit wetsvoorstel worden wijzigingen in de Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang met een breed draagvlak voorgesteld, waardoor het wetsvoorstel binnen een relatief kort tijdsbestek in procedure gebracht kan worden. Het wetsvoorstel beoogt de uitvoerbaarheid van de Wvggz en Wzd te verbeteren door een aantal administratieve handelingen in de wet te vereenvoudigen of te schrappen. In 2020 wordt verder gewerkt aan een tweede, omvangrijker wetsvoorstel ter aanscherping van de uitvoerbaarheid van de Wvggz en de Wzd. Zijn er wat jullie betreft nog wijzigingen nodig, laat het ons weten op vragenwzd@psynip.nl.

 

Brief aan Tweede Kamer: NIP uit zorgen over uitvoerbaarheid Wet zorg en dwang
Het NIP heeft op 29 januari 2020 de Tweede Kamer per brief aandacht gevraagd voor de zorgen met betrekking tot de uitvoerbaarheid van de Wet zorg en dwang. Het NIP heeft aangegeven de intentie van de wet te delen, maar we geven ook aan dat door de extreme werkdruk in relatie tot een schaarste op de arbeidsmarkt de uitvoerbaarheid van de wet in gevaar komt. Ook het risico van de individuele aansprakelijkheid van de professional in het overgangsjaar is een zorg die we opnieuw onder de aandacht hebben gebracht.  
Ledenbrief: uitdagingen in uitvoerbaarheid Wzd per 1 januari 2020
In het voorjaar hebben we het ministerie diverse aandachtspunten meegegeven bij de implementatie van de wet. Het afgelopen jaar is door ministerie en veldpartijen hard gewerkt om de wet per 1 januari zorgvuldig in werking te laten treden. Dat laat onverlet dat er nog veel onduidelijk is en er nog veel te doen is de komende tijd.