Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Samen met de Wet verplichte GGZ en de Wet Forensische Zorg vervangt de Wzd de huidige Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Ook gz-psychologen en orthopedagoog-generalisten kunnen de functie van Wzd functionaris vervullen. Dit betekent dat ook gedragsdeskundigen, net als de arts, eindverantwoordelijk kunnen zijn voor toepassen van onvrijwillige zorg in het kader van de WzdHet NIP is voor en achter de schermen druk bezig om de belangen van cliënten en psychologen te behartigen. In dit themadossier vind je de laatste stand van zaken en links en lees je waar je als psycholoog rekening mee moet houden.

 
 
De IGJ heeft op 8 december 2021 het rapport ‘Dwang in de zorg: van wet naar mindset’ gepubliceerd. Hierin beschrijft de inspectie haar bevindingen over de stand van zaken Wvggz en Wzd: De meeste aanbieders van verplichte zorg hebben de Wvggz geïmplementeerd en voeren deze uit in hun organisatie. Aanbieders van onvrijwillige zorg hebben de Wzd nog niet goed genoeg geïmplementeerd.
Belangrijkste problemen
De belangrijkste problemen bij de uitvoering van beide wetten zijn het tekort aan deskundige zorgverleners, het registreren van gegevens en het intern toezicht. Deze problemen zijn zichtbaar in de thuiszorg, in verpleeg- en verzorgingstehuizen, in de gehandicaptenzorg en in de geestelijke gezondheidszorg. Lees verder
Reparatiewet ook aangenomen!
Op 28 september heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Reparatiewetsvoorstel dat de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) moet verbeteren. In de Wzd wordt de procedure voor het vaststellen van wilsonbekwaamheid vereenvoudigd. Door de Tweede Kamer is een clausule toegevoegd die de rechter de mogelijkheid geeft om onder omstandigheden iemand met een psychische stoornis op te laten nemen met een Wzd-machtiging. Ook wordt de externe deskundige vervangen voor een onafhankelijke deskundige, waarmee de eis dat deze niet in dienst mag zijn van de zorgaanbieder komt te vervallen. Meer weten? Beluister het webinar dat het NIP op 13 oktober 2021 over de wijzigingen heeft georganiseerd. Update: de reparatiewet is op 6 november 2021 in werking getreden.  
Spoedreparatiewet aangenomen door Eerste Kamer (6 oktober 2020)
De spoedreparatiewet voor de Wet verplichte ggz (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd) is aangenomen. Deze spoedreparatiewet beoogt de uitvoerbaarheid van de Wvggz en Wzd te verbeteren door onder andere een aantal administratieve handelingen in de wet te vereenvoudigen of te schrappen. Voor de Wzd ziet de regeldrukverlaging er met name op dat volstaan kan worden met een medische verklaring bij de aanvraag van een rechterlijke machtiging, en dat niet daarnaast ook een nagenoeg gelijkluidende verklaring van de aanbieder noodzakelijk is. Ook komt de eis te vervallen dat een arts die een dergelijke verklaring afgeeft niet in dienst mag zijn bij de zorgaanbieder indien iemand reeds daar is opgenomen. Op 3 juli heeft het NIP een reactie ingediend op de internetconsultatie over de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte GGZ. Naast dat we zijn ingegaan op de samenloop van twee wetten, de onduidelijke positie van de professionals in de ambulante sector en de niet minder wordende administratieve lastendruk, hebben we het ministerie ook alvast enkele inhoudelijke aandachtspunten ter overweging meegegeven. Deze punten bleken in deze fase nog te ‘beleidsrijk’. We blijven deze punten bij de komende ontwikkelingen (monitor, wetsevaluatie) onder de aandacht brengen. De reparatiewet zal binnenkort in werking treden (berichtgeving volgt via dwangindezorg.nl). In 2020 is verder gewerkt aan een tweede, omvangrijker wetsvoorstel ter aanscherping van de uitvoerbaarheid van de Wvggz en de Wzd.  
Internetconsultatie Wzd: gezamenlijke reactie NIP en NVO
Op 3 juli hebben het NIP en de NVO een reactie ingediend op de internetconsultatie over de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte GGZ. We zijn ingegaan op de aanwezigheid van twee wetten, de Wzd en Wzggz, hebben we aandacht gevraagd voor de onduidelijke positie van de professionals in de ambulante sector en ook hebben we de niet minder wordende administratieve lastendruk benoemd. Daarnaast hebben we het ministerie het volgende ter overweging meegegeven: 1. Wilsbekwaamheid De beoordeling van de wilsbekwaamheid gebeurt in de praktijk door een arts, orthopedagoog of psycholoog in nauwe samenwerking met de vertegenwoordiger. Wij hebben daarom voorgesteld de beoordeling van de wilsbekwaamheid ter zake niet te beperken tot alleen de BIG-geregistreerde deskundigen. Daarbij geldt dat de deskundige in geval van twijfel of wanneer geen overeenstemming is met de vertegenwoordiger, een onafhankelijke deskundige kan inschakelen.  Het is dan denkbaar dat gezien de complexiteit van de beoordeling in deze gevallen er bij voorkeur een BIG-geregisterde deskundige betrokken wordt. Verder is voorgesteld om ook verzet van ter zake wilsonbekwame cliënten onder de 16 jaar mee te laten wegen en daar de conclusie aan te verbinden dat bij dit verzet het stappenplan doorlopen moet worden. 2. Reikwijdte begrip onvrijwillige zorg Artikel 2 lid 2 bepaalt dat bij sommige vormen van onvrijwillige zorg (a. toediening medicatie buiten de richtlijn; b. beperken in de bewegingsvrijheid en c. insluiten) altijd het stappenplan gevolgd moet worden, ook als de cliënt zich niet verzet/vertegenwoordiger instemt. Het gaat hier om wilsonbekwame cliënten.  Wij vragen het ministerie na te denken over alternatieve mogelijkheden die recht doen aan de rechtsbescherming van de cliënt, kwalitatief goede zorg én uitvoerbaarheid. 3. Insluiting en beperking van de bewegingsvrijheid De reparatiewet is tevens bedoeld de uitvoerbaarheid van de wet te verbeteren. Het besluit tot insluiting of beperking van de bewegingsvrijheid zou heel goed ook genomen kunnen worden door een ter zake bekwame gedragswetenschapper. Dit besluit dient daarbij uiteraard vergezeld te gaan van het oordeel van een ter zake bekwaam arts dat de cliënt deze maatregel zonder ernstig fysiek gevaar kan ondergaan. Een aanpassing in dit kader zou naar onze mening goed passen binnen de doelstellingen van deze reparatiewet.  
Hoe nu verder?
Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en wordt eventueel het wetsvoorstel aangepast. Het resultaat van de consultatie en de verwerking daarvan in het concept-voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen vermeld op de website van het ministerie van VWS. Aangezien het een reparatiewet betreft zijn er met name technische aanpassingen. De meer beleidsrijke onderwerpen worden doorgeschoven naar de evaluatie van de wet welke in 2022 gepland staat. Wij hebben echter toch gemeend dat het nu al belangrijk is enkele onderwerpen aan te snijden. Ook via de landelijke overlegtafels zullen we deze onderwerpen blijven agenderen. Via vragenwzd@psynip.nl kunt u ook aangeven waar ú tegenaan loopt.  
Brief aan Tweede Kamer: NIP uit zorgen over uitvoerbaarheid Wet zorg en dwang
Het NIP heeft op 29 januari 2020 de Tweede Kamer per brief aandacht gevraagd voor de zorgen met betrekking tot de uitvoerbaarheid van de Wet zorg en dwang. Het NIP heeft aangegeven de intentie van de wet te delen, maar we geven ook aan dat door de extreme werkdruk in relatie tot een schaarste op de arbeidsmarkt de uitvoerbaarheid van de wet in gevaar komt. Ook het risico van de individuele aansprakelijkheid van de professional in het overgangsjaar is een zorg die we opnieuw onder de aandacht hebben gebracht.  
Ledenbrief: uitdagingen in uitvoerbaarheid Wzd per 1 januari 2020
In het voorjaar hebben we het ministerie diverse aandachtspunten meegegeven bij de implementatie van de wet. Het afgelopen jaar is door ministerie en veldpartijen hard gewerkt om de wet per 1 januari zorgvuldig in werking te laten treden. Dat laat onverlet dat er nog veel onduidelijk is en er nog veel te doen is de komende tijd.  
Nieuws