Inhoud kwaliteitsstatuut

Een zorgaanbieder betekent niet hetzelfde als zorgverlener. Wie wordt in het kwaliteitsstatuut bedoeld met zorgaanbieder?

In het Model Kwaliteitsstatuut GGZ worden deze begrippen uitgelegd. Zorgaanbieder: de rechtspersoon of individueel persoon, die zorg verleent binnen het domein van de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Zorgverlener: de voor de zorginstelling werkzame of vrijgevestigde beroepsbeoefenaar die met de patiënt/cliënt in het kader van de behandeling of begeleiding persoonlijk contact heeft.  

Wat voor wachttijden moeten opgenomen worden in het kwaliteitsstatuut?

Voor de GGZ zijn Treeknorm geformuleerd over wachttijden. De maximale wachttijd tot de intake is vier weken, de maximale wachttijd tot de diagnose is vier weken en de maximale wachttijd tot de aanvang van zorg is zes weken. Zie ook: Factsheet wachttijden in de ziekenhuiszorg en ggz Meest praktisch is te vermelden dat de wachttijden binnen deze Treeknormen vallen en in het eerste contact met cliënt wordt besproken. Ook kunt u de gemiddelde wachttijd vermelden en vermelden dat de wachttijd afhangt van de wensen van de cliënt (bijvoorbeeld vaste dag in de week). Alleen als wachttijden duidelijk afwijken van deze gemiddelden of de Treeknormen moeten deze expliciet worden gemeld. Bijvoorbeeld de wachttijd voor een specifieke behandeling, diagnosegroep of als het omzetplafond van een bepaalde verzekeraar dit jaar is bereikt. Meer informatie over de wachtlijstvermelding vindt u op de site van NZA (Nieuwe regelgeving publicatie wachttijden ggz)  

Hoe moet ik het gebruik van toestemmingsverklaringen voor derden (personen buiten de instelling) voor gegevensuitwisseling in het kwaliteitsstatuut vermelden?

U verklaart dat u vooraf toestemming vraagt om gegevens uit te wisselen met andere zorgprofessionals en dat u de privacyverklaring gebruikt als de patiënt geen diagnose gegevens op de factuur wil of informatie naar DIS wil sturen. Ook verklaart u de geldende richtlijnen te gebruiken bij het doorbreken van het beroepsgeheim en bij materiele controles. Noot: De werkgroep Taskforce Privacy, waarin ook leden van het NIP deelnemen, houdt zich momenteel bezig met privacy en het beroepsgeheim van de psycholoog. Zie ook: start van de taskforce privacy NIP  

Moeten alle zorgverleners binnen een praktijk/instelling/maatschap lid zijn van het NIP om te voldoen aan de eisen van het kwaliteitsstatuut?

Nee dit is niet vereist. Alle zorgaanbieders moeten wel volgens de gangbare ethische normen werken van welke beroepsvereniging ze ook lid zijn. Een lid van het NIP is wel automatisch gebonden aan de beroepscode van het NIP. Meer informatie over de beroepscode kunt u vinden op de site van het NIP. De beroepscode  

Kan ik behandelvormen in het kwaliteitsstatuut noemen, als deze niet vergoed worden (zoals relatietherapie)?

Ja, deze vormen kunt u ook in het kwaliteitsstatuut benoemen. Op deze wijze informeert u ook over uw andere aanbod. Geef dan wel duidelijk aan dat deze niet wordt vergoedt en welke tarieven u hiervoor hanteert.  

Is het voldoende om in het kwaliteitsstatuut te verwijzen naar de NZa als het gaat om welke gegevens op de declaraties moeten staan?

In het kwaliteitsstatuut hoeft u niet te vermelden welke gegevens op de factuur staan. Hiervoor gelden al wettelijke voorwaarden van de NZa.

Wat moet ik in het kwaliteitsstatuut vermelden over de ROM?

U geeft in het kwaliteitsstatuut aan dat u de voortgang van de behandeling volgt via ROM metingen en dat u een contract heeft met de Stichting Benchmark GGZ. Dit is verplicht vanaf 1 oktober 2016. Meer informatie hierover vindt u op het themadossier ROM en vrijgevestigden van het NIP.

Is een ander meetinstrument dan de ROM toegestaan?

Nee, de ROM is het verplichte meetinstrument.  

Waarom zou ik de termen SBG en ROM vermelden in het kwaliteitsstatuut, aangezien particulieren deze termen niet kennen?

De zorgverzekeraars kennen deze termen wel. Het kwaliteitsstatuut is bedoeld voor zowel cliënten als zorgverzekeraars.  

Als vrijgevestigde werk ik in veel samenwerkingsverbanden. Wat moet ik in het kwaliteitsstatuut van de eigen praktijk vermelden over de samenwerking?

In het kwaliteitsstatuut kunt u aangeven met welke personen u samenwerkt. U hoeft geen formele afspraken met de verwijzers te gemaakt te hebben om hen te kunnen benoemen in het kwaliteitsstatuut. Als u een cliënt behandelt van een instelling waar de instelling u voor inhuurt, dan hoeft deze informatie niet in het kwaliteitsstatuut van de eigen praktijk te staan. U kunt wel aangeven wat de ketensamenwerking is en dat u bijvoorbeeld de expertise van een instelling zoekt voor een bepaalde cliënt.

Is het verplicht om een overleg met verwijzers te hebben elke 3-6 maanden?

Nee, hier zijn geen wettelijke normen voor. In de praktijk komt het vaak voor dat de zorgaanbieder alleen contact heeft met de verwijzer aan het begin van de behandeling (verwijsbrief) en dat de zorgaanbieder het aan de verwijzer meldt, wanneer de behandeling afgerond is. Een voordeel van regelmatig overleg met de huisarts over cliënten kan zijn dat de huisarts vaker naar u verwijst.  

Ik ken verschillende mensen die ik bel voor advies over cliënten, maar ik zit niet in een intervisiegroep. Telt dit ook mee voor intervisie?

Nee, een intervisiegroep is een vaste groep psychologen die regelmatig bijeenkomt en casuïstiek bespreekt. Voor verschillende registraties zijn dergelijke vormen van intervisie verplicht. Zo kunt u regelmatig sparren met collega’s. Als u deelneemt aan een intervisiegroep, benoemt u dit in het kwaliteitsstatuut.  

Hoe kan het hebben van een keurmerk aangetoond worden in het kwaliteitsstatuut?

Wanneer u een keurmerk hebt kunt dit te vermelden in het kwaliteitsstatuut. Eventueel kunt u een bewijs zoals een certificaat hiervoor bijvoegen. Met een verwijzing naar de site van het keurmerk kunt u laten zien wat dit keurmerk inhoudt.  

Is visitatie of het hebben van een certificaat verplicht om te voldoen aan de eisen van het kwaliteitsstatuut?

Nee, voor de psycholoog is dit niet verplicht. Visitatie is wel een belangrijk instrument om de kwaliteit van zorg te verbeteren en te bespreken. Het NIP raadt psychologen aan om een visitatie te doen en promoot het visitatietraject bij de zorgverzekeraars om hier een hoger tarief aan te verbinden. Meer informatie kunt u vinden op Visitatie Voor psychiaters is visitatie wel een verplichting voor hun BIG-registratie.  

Ik heb meegedaan aan visitatie. Hoe verhoudt de visitatie zich tot het kwaliteitsstatuut?

Het kwaliteitsstatuut heeft als doel om transparant te maken aan anderen hoe de zorgaanbieder de zorg levert en van welke kwaliteit deze zorg is. Het doel van visitatie is om inzicht te krijgen in hoe uw werkwijze zich verhoudt ten opzichte van professionele normen van het vakgebied zoals de beroepsgroep deze heeft vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsvoering van de praktijk, voorlichting aan de cliënt en deze betrekken bij de behandeling en het gebruik maken van de laatste stand van wetenschap en praktijk. Een visitatie is in tegenstelling tot het kwaliteitsstatuut niet verplicht.  

Wat zijn veranderingen van de ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ op de klachtenregeling, waarbij rekening gehouden moet worden in het kwaliteitsstatuut?

Een zorgaanbieder is verplicht een schriftelijke klachtenregeling te hebben die opgesteld is in overleg met een representatieve organisatie van cliënten. Binnen zes weken moet een schriftelijk oordeel gegeven zijn over de klacht. Daarnaast moet een zorgaanbieder een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanstellen en aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. Het NIP is momenteel met andere partijen aan het bekijken hoe zij zorgaanbieders kunnen ondersteunen bij het voldoen aan deze nieuwe eisen. Na de zomer zal hier nader bericht over komen.  

Wat is de toegevoegde waarde van het kwaliteitsstatuut?

Er is nu een eenduidig normenkader waaraan zorgaanbieders in de ggz moeten voldoen. Dit geeft helderheid naar zorgaanbieders, cliënten en verzekeraars. Met het kwaliteitsstatuut kunt u aangeven hoe u aan deze normen voldoet. Cliënten kunnen op basis hiervan hun behandelaar kiezen. Verzekeraars kunnen hier op contracteren zonder een eigen kwaliteitsuitvraag te doen. U kunt als zorgaanbieder specifieke kenmerken in het kwaliteitsstatuut zetten, zodat u zich profileert ten opzichte van anderen. Hierbij kunt u denken aan het gespecialiseerd zijn in de behandeling van een bepaalde aandoening of een breed netwerk hebben.