Contractering in de GGZ moet nog verder verbeteren

De Nederlandse Zorgautoriteit constateert in de gepubliceerde monitor Contractering GGZ 2022 opnieuw dat er nog ruimte is voor verbetering. Kristel Szakály-Starke, bestuurslid van de sectie GGZ van het NIP, vindt het teleurstellend om te zien dat er nog steeds dezelfde issues spelen als enkele jaren terug. “Ook ik hoor om me heen ontevredenheid over de afgesproken omzetplafonds. Ook zijn de eisen die de verzekeraars stellen om gedurende het jaar bij te contracteren als het omzetplafond wordt bereikt onvoldoende helder. Ik hoor om me heen dat collega’s dan cliënten moeten afwijzen.”

Bijcontractering

Dit sluit aan bij de conclusie van de NZa die stelt dat het bijcontracteren tot op zekere hoogte onvermijdelijk is. De NZa adviseert om met zorg zo passend mogelijke afspraken te maken, om arbeidsintensieve bijcontractering en onzekerheid voor de zorgaanbieders te voorkomen. op te zorgen voor zo kort mogelijke beslissingstermijnen, in het belang van de patiënten, maar ook in het belang van de praktijk/instelling. De NZa constateert dat er wel enkele stappen zijn gezet in het proces van bijcontracteren en adviseert om verdere stappen te zetten in de communicatie en de onderbouwing van een besluit over het verzoek tot bijcontractering.

Szakály-Starke herkent dit uit de praktijk. “Zeker als digitaal contracterende aanbieder is er lastig contact te leggen met de zorgverzekeraar. Dat versterkt het gevoeld dat je als zorgaanbieder maar moet instemmen met het voorstel van de zorgverzekeraar en gedurende het jaar weinig kan bijsturen. Dat is jammer, want als aanbieder wil je juist zorg verlenen en je expertise inzetten en kun je ook niet altijd vooraf goed inschatten hoeveel cliënten je binnen krijgt van een bepaalde zorgverzekeraar. “

Meerjarencontracten

In de monitor van de NZa wordt ook helder dat de invoering van het zorgprestatiemodel en de onzekerheid over de effecten daarvan ertoe heeft geleid dat er voor 2022 vrijwel geen meerjarencontracten zijn afgesloten. De NZa roept partijen op om zo snel mogelijk weer meerjarencontracten af te sluiten om duurzaam te werken aan het verder invoeren van passende zorg, aan het verkorten van de wachttijden en andere zaken die de zorg van goede kwaliteit, toegankelijk en betaalbaar houden. En niet in de laatste plaats ook om de administratieve belasting van zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars te verkleinen

Inhoud van contracten

Wat betreft de inhoud van de contracten is de conclusie van de NZa helder en vergelijkbaar met voorgaande jaren. Om de beweging naar passende zorg zo efficiënt mogelijk te maken, willen we voorkomen dat partijen het wiel steeds opnieuw moeten uitvinden adviseert de NZa om goede voorbeelden vaker te delen. Het zou goed zijn als er een overzicht is van alle (regionale) initiatieven op het gebied van onder andere passende zorg, preventie en innovatie en samenwerking over de schotten heen en om alle afspraken, ook die rondom passende zorg, kwaliteit van zorg en rondom samenwerking met andere partijen vast te leggen in de contracten.

Wachttijden

Afspraken rondom wachttijden ziet de NZa in veel contracten terug, een effect daarvan op de wachtlijsten is echter nog niet zichtbaar. In de regio hier waar nodig (nog) meer bekendheid geven aan het gebruik van transfermechanismen en deze in contracten opnemen.

Meer informatie?

Bekijk het thema dossier zorgverzekeringswet of neem contact op met Yvonne Moolenaar.