Nieuwe beroepenstructuur psychologen werkzaam in het zorgveld: in gesprek binnen het NIP

Tussen 9 en 17 juni is er met alle sectiebesturen en verschillende actieve leden, gesproken over het concept-advies voor een toekomstige beroepenstructuur voor de psychologische zorg. 

Hans de Veen, voorzitter van het Algemeen Bestuur, die namens het NIP in de stuurgroep zit, nam de aanwezigen in deze sessies mee in de belangrijkste kenmerken van de voorgestelde nieuwe beroepenstructuur. Daarbij werd ook tijd ingeruimd om stil te staan bij zaken die nog ingevuld moeten worden, zoals overgangsregelingen die na het opleveren van het advies vormgegeven moeten worden, of de implicaties die een toekomstige beroepenstructuur heeft voor opleidingen. Hans de Veen licht toe:

“Ik ben erg onder de indruk van de betrokkenheid van de aanwezigen tijdens de vele sessies met de sectiebesturen. Er is veel bruikbare input gegeven, en er zijn ook aandachtspunten benoemd waar we goed naar kijken. De input neem ik mee terug naar de Stuurgroep voor onze volgende vergadering”.

“Uiteindelijk willen we naar een duidelijke beroepenstructuur toe die toekomstbestendig is, en dan is alle kennis en ervaring van onze leden onontbeerlijk, ook in de verdere vormgeving hiervan”.

De sectiebesturen is gevraagd hun input schriftelijk aan te leveren, en dat hebben ze ook bijna allemaal gedaan. Op dit moment wordt dit gebundeld, zodat het eind juni door Hans de Veen meegenomen kan worden naar de Stuurgroep.

Het NIP is niet de enige beroepsvereniging die op dit moment bij de achterban reacties en feedback ophaalt. Het is dus nu even afwachten wat de Stuurgroep binnen krijgt, en hoe dit een plaats krijgt in een definitief advies. Dit advies wordt vervolgens na de zomer aangeboden aan het Ministerie van VWS.

 

Waarom een nieuwe beroepenstructuur?

De huidige beroepenstructuur in de psychologische zorg geeft onvoldoende helderheid voor cliënten en naasten, en is ook voor professionals niet altijd duidelijk. Een vereenvoudiging van de beroepenstructuur werd daarom wenselijk gevonden, ook om professionals te ondersteunen bij het tijdig en adequaat kunnen (door)verwijzen naar passende psychologische zorg.

Het NIP heeft actief meegewerkt aan het advies dat er nu ligt. Met een nieuwe heldere structuur willen we duidelijkheid en zekerheid creëren voor cliënten.

In de beoogde structuur wordt uitgegaan van één (breed) BIG-basisberoep waarin de gz-psycholoog en de K&J-psycholoog worden samengevoegd, en is er ook ruimte voor meerdere specialismen. Daarnaast is er de mogelijkheid aantekeningen te behalen voor specifieke werkwijzen, en een directe aansluiting van de postmasteropleiding op de universitaire opleiding is ook onderdeel van de nieuwe structuur.

Het advies van de stuurgroep betreft het einddoel. Om dit ook daadwerkelijk te bereiken moeten nog veel zaken vormgegeven worden, en naar verwachting trekken we daar de komende 5 tot 10 jaar voor uit.

Het NIP houdt bij het uitwerken van de route naar het einddoel natuurlijk rekening met de belangen van onze leden. Daarom werken we de koers naar de nieuwe beroepenstructuur samen met jullie uit. Na het aanbieden van het advies aan het Ministerie zijn we nog lang niet klaar dus.