Nieuws

Nieuws

Filteren op tags

Huidige filters toepassen

Update Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (LKS)

25-11-2021 Het Zorginstituut heeft recent besloten de geldigheid van de invulformats bij het LKS met een halfjaar te verlengen! Zorgaanbieders hebben dus tot 1 juli 2022 de tijd hun eigen kwaliteitsstatuut aan te passen naar de formats versie 3.0 op basis van het LKS. We laten het jullie weten zodra deze formats beschikbaar zijn op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.


NIP benadert samen met andere partijen de Tweede Kamer over knelpunten in de Jeugdhulp

25-11-2021 In het kader van het wetgevingsoverleg van 29 november heeft het NIP, samen met vertegenwoordigers van professionals, cliëntenorganisaties en aanbieders, twee brieven gestuurd aan de vaste commissie voor VWS. Daarin is onze inzet in de Hervormingsagenda Jeugd toegelicht, en is aandacht gevraagd voor een aantal acute knelpunten die nu al aangepakt kunnen worden. Ook is gewezen op de belangrijke inzet van vrijgevestigde professionals in het jeugddomein.


Update! Subsidie voor nieuwe Beroepenstructuur Psychologische Zorg toegezegd

25-11-2021 Het programma Beroepenstructuur Psychologische Zorg heeft een toezegging gekregen dat er een subsidie van €490.000 beschikbaar komt.


Schoolpsychologen werken mee aan praktijkkaarten welbevinden

24-11-2021 De coronaperiode heeft de urgentie versterkt van aandacht voor het welbevinden van leerlingen.
Veel scholen willen hierin dan ook in investeren, niet alleen tijdens de pandemie, maar ook structureel. Schoolpsychologen kunnen daarbij helpen


Komt jouw werkgever de cao niet na?

24-11-2021 Gelukkig houden de meeste werkgevers zich netjes aan de cao. Zo worden opleidingskosten verbonden aan artikel 14 BIG beroepen vergoed, zoals in de cao GGZ (hoofdstuk 7, artikel 12). En ook de vergoeding voor het lidmaatschap van het NIP is op basis van de cao in een aantal gevallen mogelijk. Maar als je cao niet wordt nageleefd of je hebt hier een meningsverschil over met je werkgever, dan zijn er verschillende mogelijkheden om hier wat mee te doen:


Webinar klimaatpsychologie 15 december: ‘Het klimaat verandert: hoe zit het met ons gedrag?’

18-11-2021 De klimaattop in Glasgow is net achter de rug. De meningen over het succes ervan verschillen. Ondertussen houden steeds meer mensen zich bezig met het klimaat. Niet iedereen voelt urgentie en anderen zien weer teveel belemmeringen voor daadwerkelijk klimaatvriendelijkere keuzes in hun dagelijks leven. Hoe kun je mensen motiveren om juist wél aan de slag te gaan en hoe bereik je mensen die hier nog niet zo mee bezig zijn?


Pleidooi NIP om burn-out als meer dan een individueel probleem te zien ook in brief ministerie SZW

18-11-2021 Het is weer de Week van de Werkstress. Dit jaar met het thema Mentaal Sterk. Ondertussen wordt er hard gewerkt door verschillende partijen aan de Brede Maatschappelijke Samenwerking burn-outklachten (BMS) waarover deze week een brief is gestuurd door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dennis Wiersma aan de Tweede Kamer.


Week tegen Kindermishandeling: handige website en app Afwegingskader Meldcode

17-11-2021 In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling, maar ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van ervan te versterken.


Overlijden Wim Hofstee

17-11-2021 Het NIP heeft met droefenis kennis genomen van het feit dat Wim Hofstee, een van de bekendste en invloedrijkste Nederlandse psychologen, op 12 november jongstleden overleden is.


Studiekosten vanaf 2022 niet meer aftrekbaar

16-11-2021 Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar. In plaats van de aftrek studiekosten komt er een subsidieregeling: STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie.


Update: Vervolg APV advies Opleidingsraad

12-11-2021 Op 28 oktober hebben NIP, NVGzP en NVP samen gereageerd op de hoofdnotitie die de Opleidingsraad heeft opgesteld in het kader van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen.


Nog geen toegang tot de Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis

10-11-2021 Uit de brief die staatssecretaris Blokhuis op 15 oktober naar de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt dat jeugdigen met een psychische stoornis op dit moment geen toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg.


Nieuwe e-learning: Gegevens uitwisselen in Jeugddomein

10-11-2021 Recent is de e-learning ‘Gegevens uitwisselen in het jeugddomein’ gepubliceerd op het Platform Vakmanschap. Aan deze e-learning hebben ook een aantal beroepsverenigingen inhoudelijk meegewerkt, waaronder het NIP.


Aangepaste bereikbaarheid Informatiecentrum

04-11-2021 Vanaf maandag 8 november verandert de telefonische bereikbaarheid van het Informatiecentrum. Je kunt vanaf deze datum elke dinsdag en donderdag contact met ons opnemen tussen 9.00 en 12.30 uur via 030 820 15 00 (keuze 1).


Het NIP visitatie-instrument is een groot succes

03-11-2021 Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het NIP visitatie-instrument. Het visitatie-instrument helpt te reflecteren op je professioneel handelen, geeft richting aan je professionele ontwikkeling en helpt je professionele identiteit te versterken. Het is goed om te zien dat de vraag hiernaar groot is.


Vernieuwde kwaliteitsstandaard Assertieve en verplichte zorg

03-11-2021 Professionals, patiënten en naasten hebben samen met Akwa GGZ de kwaliteitsstandaard herzien voor het verlenen van assertieve en verplichte zorg. Ook het NIP heeft hieraan bijgedragen. Deze vernieuwde module kun je nu gaan inzetten voor het verlenen van assertieve en verplichte zorg.


Reactie NIP, NVGzP en NVP op consultatie eerste fase programma APV

28-10-2021 De beroepsverenigingen NIP, NVGzP en NVP hebben een gezamenlijke reactie gegeven op de eindnotitie ‘Samen navigeren naar adaptieve psychologische vervolgopleidingen: Voor een leven lang bekwaam’ van de eerste fase van het programma adaptieve psychologische vervolgopleidingen (APV).


Laatste kans! Meld je uiterlijk 29-10 aan als lid van de Scientific Comittee van de EFPA

28-10-2021 De EFPA zoekt nieuwe leden om het wetenschappelijk committee voor de European Congress of Psychology 2023 te versterken. Je aanmelden kan nog tot uiterlijk 29 oktober. Het NIP is binnen de EFPA de enige vertegenwoordiger van Nederland.


Geef je op voor de allerlaatste sessie Masterminds Wet zorg en dwang (online): start 15 november

27-10-2021 In vervolg op eerdere mastermindsessies over de Wzd biedt het NIP samen met de NVO een allerlaatste serie aan van drie gratis online bijeenkomsten.


Gevolgen zorgprestatiemodel en eigen risico

21-10-2021 De invoering van het zorgprestatiemodel per 2022 in de GGZ/FZ kan effecten hebben voor cliënten. Het zorgprestatiemodel is een bekostiging op basis van zorgprestaties en niet meer op basis van zorgtrajecten. Vanaf 2022 werkt het eigen risico voor ggz-behandelingen dan net als voor de meeste andere zorgsoorten. Dit heeft soms wel gevolgen voor de cliënt.