Nieuws

Nieuws

Eenvoudig wachtlijsten ggz doorgeven aan Vektis per 1/1

13-12-2017 Vanaf 1 januari wordt het vermelden van wachtlijsten in de ggz voor volwassenen eenvoudiger. Want instellingen en vrijgevestigden hoeven vanaf dan nog maar 1 keer hun actuele wachttijden door te geven aan Vektis. Het updaten van de wachttijden gebeurt maandelijks en het aanleveren zal daarbij steeds meer geautomatiseerd verlopen.


Ingezonden brief NIP: Psychosociale hulp ouderenzorg verhoogt levenskwaliteit

12-12-2017 Trouw schreef op 6 december j.l. dat inzet van psychosociale hulp in de ouderenzorg niet alleen tot lagere kosten leidt, maar ook de levenskwaliteit van patiënt en mantelzorger verhoogt. Een belangrijk pleidooi die het NIP van harte onderschrijft en met een ingezonden brief kenbaar maakte aan de redacties van gerenommeerde kranten. Lees hier de ingezonden brief.


Digitale tool privacy en passend onderwijs nu online beschikbaar 

12-12-2017 De PO-VO raad heeft onlangs een digitale tool ontwikkeld die overzichtelijk weergeeft wat schoolbesturen, scholen en samenwerkingsverbanden moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy.


Zorglandschap specialistische zorg voor jeugd

12-12-2017 De invoering van de Jeugdwet leidde tot uitdagingen in de organisatie van jeugdhulp, zoals bijvoorbeeld de gespecialiseerde jeugd-ggz. Hiervoor is een ondersteuningsteam beschikbaar. Een gemeente, jeugdregio, instelling, maar ook een vrijgevestigd jeugd-ggz aanbieder kan deze inschakelen als het regionaal organiseren van gespecialiseerde jeugdhulp ingewikkeld is.


Depressie: doorbreek de stagnatie

11-12-2017 De maatschappij heeft een stoornis, kopt De Volkskrant dit weekend. De wetenschap boekt
nauwelijks vooruitgang bij behandeling van depressies, is deze maand te lezen in De Psycholoog. Psychische aandoeningen zijn wereldwijd de zwaarste ziektelast, hoe kunnen we dit doorbreken?


Webinar Herstarten berichtenverkeer iJw jeugd-ggz bij later instappen

07-12-2017 Bent u NIP lid, heeft u een contract met de gemeente voor het leveren van J-GGZ in 2018, maar heeft u uw ICT nog niet op orde om op 1 januari over te stappen naar de nieuwe bekostiging? Het i-Sociaal Domein, de VNG en het Zorginstituut organiseren op maandag 11 december tussen 14 en 15 uur een webinar over het Herstarten van het berichtenverkeer iJw voor de jeugd-ggz bij later instappen. Leidraad voor het webinar is het Protocol Herstarten berichtenverkeer iJw in de jeugd-ggz. Tijdens het interactieve webinar is er alle ruimte om vragen te stellen.


Aanpak wachtlijsten vraagt flexibelere opstelling zorgverzekeraars

07-12-2017 Om de wachtlijsten in de ggz goed aan te pakken adviseren NIP/P3NL en de NZA dat verzekeraars flexibeler om moeten springen met budgetplafonds, actiever zorgbemiddeling moeten regelen en zorg voor mensen met bijvoorbeeld autisme of een verstandelijke beperking moeten stimuleren met een hoger tarief. Investeren in meer opleidingsplaatsen voor goed gekwalificeerde professionals om de toenemende vacatures op te vullen is een must.


Blog Linde Gonggrijp: Weerbaar op alle niveaus

07-12-2017 In het leven maken mensen allerlei fasen door. We worden opgevoed, gaan naar school, kiezen een studie, krijgen werk, stichten een gezin en worden ouder. En in al die fasen kunnen psychologen een rol spelen om ons weerbaar te maken en het leven aan te kunnen.


Uitspraak van de maand december

07-12-2017 Het College van Toezicht publiceert iedere maand een uitspraak van de maand in de nieuwsbrief van het NIP. Die uitspraak wordt doorgaans gekozen omdat hij een voorbeeldfunctie heeft en kan dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen.


Meer aandacht nodig voor leefomgeving kinderen in armoede

06-12-2017 Op de verjaardag van Sinterklaas vroeg de Kinderombudsman met het rapport Alle kinderen kansrijk aandacht voor één op de negen kinderen die opgroeit in armoede. Uit het onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat kinderen die opgroeien in armoede op alle vlakken in hun leven worden beperkt in hun ontwikkeling en het armoedebeleid onvoldoende aansluit bij wat deze kinderen echt nodig hebben.


Vrijgevestigd?

05-12-2017 Wie onderneemt, krijgt met de overheid te maken. De belastingdienst is er een van, maar er zijn meer soorten ‘overheid’ waarvan je als zelfstandige informatie nodig hebt. De Kamer van Koophandel (KvK) heeft, op initiatief van het ministerie van Economische Zaken, een informatieportaal ontwikkeld dat gegarandeerd correcte antwoorden geeft op drie belangrijke vragen voor iedere (ook startende) ondernemer: wat moet ik weten, wat moet ik regelen en wat is handig om te weten. 


Richtlijn seksuele ontwikkeling Jeugd in voorbereiding

05-12-2017 Wat moet je als professional in de jeugdhulp en jeugdbescherming weten over seksuele ontwikkeling? Hoe kun je kinderen, jongeren en hun ouders ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling? Hoe maak je signalen van knelpunten in die ontwikkeling bespreekbaar en wat kun je vervolgens het beste doen? Deze vragen gaan beantwoord worden door de richtlijn over seksuele ontwikkeling.


Later instappen naar de nieuwe berichtensystematiek Jeugd GGZ?

05-12-2017 Werkt u als zelfstandige in de jeugd-ggz en heeft u een contract met een gemeente? Als het u niet lukt om op 1 januari over te stappen naar de nieuwe berichten-systematiek (in plaats van DBC’s of Gbggz producten) kunt u bij de gemeente of inkoopregio aangeven later te willen instappen. Zie hiervoor ook de wegwijzer Jeugd GGZ . Hoe u later instapt is te lezen in het protocol herstarten berichtenverkeer iJw in de jeugd-ggz . In dit protocol, opgesteld door het Zorginstituut, wordt omschreven hoe gemeenten en aanbieders hun administratie sluitend kunnen krijgen bij een herstart in april of juli 2018.


Waarom ontspoort een ontgroening zo makkelijk?

30-11-2017 Het NIP roept studenten en verenigingsbesturen om het artikel Ontgroening als initiatieritueel allemaal te lezen!
Ieder jaar doen ontgroeningen bij studentenverenigingen veel stof opwaaien. Vorig jaar werd een aspirant-lid van het Groningse studentencorps Vindicat zo zwaar mishandeld dat hij met hoofdletsel in het ziekenhuis belandde. Het Vindicat-lid dat hem mishandelde, kreeg een zware werkstraf. 


Aandacht voor 1001 kritieke dagen in voortgangsrapportage Jeugd

29-11-2017 Ter voorbereiding van het Jaarlijkse Wetgevingsoverleg Jeugd op 4 december aanstaande hebben de ministers van VWS en Rechtsbescherming de Tweede Kamer een voortgangsrapportage gestuurd. Het is NIP is bij een aantal van deze ontwikkelingen nauw betrokken. Onder meer worden de eerste 1001 Kritieke Dagen benoemd als belangrijke basis voor een stevige en gezonde start en levensloop.


Minder in de file dankzij gedragsinzichten

29-11-2017 Maatregelen, gebaseerd op gedragsinzichten, hebben sinds 2011 geleid tot 48duizend spitsmijdingen per dag. Dat scheelt 19 procent minder vertraging op de weg. Deze constatering wordt gemaakt in het zojuist verschenen rapport ‘Rijk aan gedragsinzichten: editie 2017’


Constructief hulpmiddel bij de nieuwe AVG wet

28-11-2017 De nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) lijkt op het eerste gezicht sterk op de huidige Wet Persoonsbescherming (Wpb). Het belangrijkste verschil zit in drie dingen: het is een Europese wet geworden en de naleving in de vorm van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zal fors worden geïntensiveerd én de boetes bij niet naleven van de wet zijn niet mals.


Contract Jeugd GGZ 2018: bevoorschotting is mogelijk

28-11-2017 Gemeenten en jeugd ggz aanbieders stappen per 1 januari 2018 over naar een nieuwe bekostigingssystematiek (zie webinar Van DBC’s naar Uitvoeringsvarianten). NIP leden die jeugd ggz aanbieden sluiten per 31 december de DBC’s (en soms ook GBGGZ producten) af.


Zorg voor kinderen met angststoornissen moet verbeterd en vernieuwd

28-11-2017  

Angststoornissen zijn de meest voorkomende psychiatrische stoornissen op de kinderleeftijd: 15 tot 20% van de kinderen krijgt er voor het 18de levensjaar mee te maken. Als geen behandeling plaatsvindt, is er een verhoogde kans op schooluitval, sociale isolatie, angst en depressie op volwassen leeftijd, alcoholisme en suïcidepogingen. Lisbeth Utens, bijzonder hoogleraar Cognitieve gedragstherapie bij kinderen en adolescenten aan de UvA, pleit in haar oratie (op 1 december) om de zorg voor kinderen met angststoornissen te optimaliseren


Is depressie een hersenaandoening? De meningen verschillen

28-11-2017

Het RIVM concludeert in een onderzoek in opdacht van de hersenstichting, dat één op de vier Nederlanders  hersenaandoening heeft. Psychische stoornissen, zoals depressie of angststoornis voeren de boventoon. Deze statistiek van het RIVM, leidt tot ongeloof en discussie op Facebook en Twitter.