Nieuws

Vervolg project toewijzingscriteria opleidingsplaatsen en evaluatie proeftuinen

04-08-2022 Zoals eerder gemeld heeft het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen organisatieadviesbureau Bosman & Vos opdracht gegeven twee projecten uit te voeren:

  1. Ontwikkeling van een nieuwe toewijzingssystematiek en -criteria.
  2. De evaluatie van de proeftuinen.

Inmiddels is de onderzoeksfase gestart en worden de resultaten van de eerste bevindingen gedeeld met belangstellenden in de klankbordbijeenkomsten. De eerste ronde klankbordbijeenkomsten heeft plaatsgevonden op 23 juni en 28 juni. De resultaten van deze ronde zal zo spoedig mogelijk gedeeld worden op de website van TOP Opleidingsplaatsen. Voor de komende klankbordbijeenkomsten staan gepland op de volgende data:

  • Klankbordbijeenkomsten ronde 2: 8 september en 13 september van 16-17 uur.
    Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst via de link.
  • Klankbordbijeenkomsten ronde 3: 17 november en 22 november van 16-17 uur.
    Voor ronde 3 volgt de inschrijvingslink later.

Heb je vragen naar aanleiding van het plan van aanpak? Neem dan gerust contact op met Paul Poortvliet, ppoortvliet@bosmanvos.nl.

Opleidingsplaatsen

Nieuwe kwaliteitsstandaard Ervaringsdeskundigheid

02-08-2022 Het Trimbos-instituut en Phrenos Kenniscentrum hebben samen met de Vereniging van Ervaringsdeskundigen een nieuwe kwaliteitsstandaard ontwikkeld voor de inzet van ervaringdeskundigheid. Ook het NIP heeft aan deze kwaliteitsstandaard meegewerkt en deze recent geautoriseerd. 


NZa publiceert tarieven en regelgeving ggz en forensische zorg 2023

25-07-2022 De NZa heeft onlangs op haar website de regels voor de bekostiging in de ggz en forensische zorg gepubliceerd.


NIP ondertekent resolutie Global Psychology Alliance

20-07-2022 De Global Psychology Alliance heeft een resolutie opgesteld om zich gezamenlijk met psychologie verenigingen van over de hele wereld in te zetten voor goede gezondheid en welzijn, het klimaat en gelijkheid.


Overheveling behandeling en geneesmiddelen van Wlz naar Zvw per 2025 voorlopig van de baan

20-07-2022 Het NIP en andere veldpartijen hebben meermaals opgeroepen om af te zien van de overheveling van behandeling van de Wlz naar de Zvw. Minister Helder geeft hier nu gehoor aan.


Gebruik van zorgstandaarden in de praktijk: uitkomsten onderzoek van Akwa GGZ

20-07-2022 Akwa GGZ en de Nederlandse ggz hebben gezamenlijk bij 1.000 GGZ-professionals in 59 teams de praktische ervaring met een vijftal zorgstandaarden onderzocht. Er is in kaart gebracht waar de standaarden goed aansluiten op de praktijk, waar knelpunten zitten en welke specifieke ondersteuning professionals nodig hebben.


Oproep aan VWS: investeer in zorgprofessionals

14-07-2022 Werkgevers- en werknemersorganisaties uit de zorg hebben namens alle zorgprofessionals een Kamerbrief gestuurd om hun zorgen te uiten over de arbeidsmarktproblematiek. Die brief hebben zij in de vorm van een pamflet aangeboden aan de Kamerleden. Werkgevers- en werknemersorganisaties deden een gezamenlijke oproep aan de politiek om geld vrij te maken om de aanbevelingen uit het SER-rapport uit te voeren.


Oproep van 47 organisaties en gerenommeerde gedragsexperts: zet primair gedragsexpertise in bij leefstijlbeleid

13-07-2022 Vandaag brengen verschillende gedragsexperts en organisaties - waaronder NIP, TNO, Hartstichting, Menzis en universiteiten – een  position paper naar buiten over dé sleutel tot effectief leefstijlbeleid;  de inzet van gedragsexpertise.


Gedragsverandering en klimaat

Gedragsbeïnvloeding door journalistieke keuzes (gedragsverandering & klimaat)

07-07-2022 Journalistieke keuzes in een bericht kunnen grote gevolgen hebben en leiden tot gedragsverandering.


Herzien: Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg

29-06-2022 Een goede samenwerking tussen zorgverleners vraagt om een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling. Ook is het noodzakelijk dat de betreffende zorgverleners met elkaar communiceren en hun werkzaamheden en informatie onderling afstemmen. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden voor het bieden van goede zorg. Deze herziene Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg benoemt en verduidelijkt die randvoorwaarden en vervangt de handreiking uit 2010.


Contractering in de GGZ moet nog verder verbeteren

29-06-2022 De Nederlandse Zorgautoriteit constateert in de gepubliceerde monitor Contractering GGZ 2022 opnieuw dat er nog ruimte is voor verbetering.


Samen Minder Suïcide: nieuwe website live

28-06-2022 Op 20 juni is de website samenmindersuicide.nl gelanceerd. De nieuwe website geeft een compleet overzicht van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025, een vijfjarig plan om suïcide en suïcidepogingen in Nederland terug te dringen. Het NIP is partner van de Landelijke Agenda.


Subsidie VWS toegekend: programma Beroepenstructuur komt verder op stoom

23-06-2022 Op 16 juni maakte VWS bekend dat het de subsidie toekent aan het programma Beroepenstructuur psychologische zorg. Voor een deel van het programma had ZonMw al eerder subsidie toegekend. Dit betekent dat het programma nu op volle stoom van start kan. De samenwerkende beroepsverenigingen NIP, NVGzP en NVP voeren de regie over het programma en leveren zelf ook een substantiële financiële bijdrage.

 


Nieuwe Generieke Module Diagnostiek gepubliceerd

22-06-2022 De Generieke Module Diagnostiek (GM Diagnostiek) van Akwa GGZ beschrijft in algemene termen waar in de ggz diagnostiek aan moet voldoen volgens patiënten, naasten en professionals. Een brede werkgroep van patiënten, naasten en professionals heeft deze generieke module ontwikkeld en relevante beroeps-, patiënten- en naastenverenigingen hebben de module geautoriseerd, waaronder het NIP. Vanaf nu kun je deze module gebruiken.

 


Middelen toegekend Kwaliteitskader forensische zorg

22-06-2022 Recent is door de Minister voor Rechtsbescherming besloten structureel extra financiële middelen beschikbaar te stellen voor de implementatie van het Kwaliteitskader forensische zorg. We hebben als NIP de afgelopen twee jaar hard mee gewerkt aan de ontwikkeling van het kwaliteitskader en aan de voorbereiding van de implementatie. Mede door al het goede en zorgvuldige werk is het nu gelukt om structureel extra financiële middelen voor de forensische zorg te realiseren. Daarmee kunnen we verder werken aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van de forensische zorg. Dit is een mijlpaal waar we trots op kunnen zijn!


Aanpak ‘Mentale Gezondheid: van ons allemaal’

22-06-2022 VWS, OCW en SZW gaan zich gezamenlijk inzetten voor mentale gezondheid. Op 10 juni is de Aanpak Mentale Gezondheid naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee wil de overheid een beweging in gang zetten op weg naar een mentaal gezond Nederland, met specifieke aandacht voor jongeren en jongvolwassenen, werkenden en inwoners in een kwetsbare positie.

Het NIP is positief over de groeiende aandacht voor mentale gezondheid, en draagt (nu al) bij aan verschillende onderdelen van de aanpak. Psychologische kennis is hierbij immers onmisbaar.


Meld je aan voor de workshop ‘Aan de slag met de richtlijnen’

21-06-2022 Op 29 september en 6 oktober organiseren de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW samen met het NJi de workshop ‘Aan de slag met de richtlijnen’. Tijdens deze workshop ga je als jeugdprofessional zelf aan de slag met de richtlijnen. Zo ervaar je hoe ondersteunend de richtlijnen kunnen zijn en hoe het toepassen van de richtlijnen in je eigen werk makkelijker wordt.


Geen eigen bijdrage meer voor opleidelingen klinisch (neuro)psycholoog

17-06-2022 Onlangs zijn we als lid van de FGzPt door hen geïnformeerd dat er voor opleidelingen in de specialistische BIG-beroepen vanaf 1 juli 2022 geen eigen bijdrage aan de opleiding meer mag worden gevraagd.


ZPM: NVGzP en NIP inventariseren knelpunten psychodiagnostiek en mogelijke effecten in de zorg

16-06-2022 Leden van de NVGzP en het NIP hebben tijdens een klankbordsessie op 7 april jl. de knelpunten geïnventariseerd die spelen op het gebied van psychodiagnostiek na de introductie van het zorgprestatiemodel. Ook de mogelijke (ongewenste) gevolgen hiervan in de praktijk, kwamen tijdens deze discussie aan de orde. In het onderstaande overzicht is deze inventarisatie weergegeven.


Terugblik NIP Jaarcongres 2022

15-06-2022 Op vrijdag 10 juni was er weer een NIP Jaarcongres. Dit keer konden we elkaar live ontmoeten in de Jaarbeurs in Utrecht. Vooraanstaande psychologen bespraken  de laatste ontwikkelingen in de psychologie en de kansen en risico's die daarbij komen kijken.

Vanuit verschillende psychologische disciplines belichtten we het thema 'Grensverleggend: pionieren in de psychologie'.  Onderwerpen als gezondheidszorg, (culturele) diversiteit, klimaatpsychologie en Artificiële Intelligentie kwamen aan bod.