i-pad mini bedienen rrr 1200-627

Nieuws

bureau 680

Gebruik ROM voor leren en verbeteren hervat

18-10-2017 Deelnemers aan de Agenda Gepast Gebruik en Transparantie (AGGT) besluiten tot het hervatten van het gebruik van ROM voor leren en verbeteren. Dit betekent dat er helderheid komt voor instellingen en vrijgevestigden binnen de GGZ.


questions-1922477_960_720

Webinar Jeugd GGz: Alle ins- en outs over de (verplichte) overstap naar uitvoeringsvarianten

12-10-2017 Per 1 januari 2018 moeten alle dbc’s (hard) afgesloten zijn en gaat de declaratie van doorlopende zorg over naar één van de uitvoeringsvarianten. Om inzicht te krijgen in de wijzigingen, wordt op 8 november a.s. een webinar georganiseerd voor NIP-leden met een behandelpraktijk in de jeugd-ggz die nog declareren met dbc’s (of gbggz producten).


hustle-and-bustle-680

NIP bezorgd over beroepsgeheim in nieuwe ‘aftapwet’

12-10-2017 De nieuwe Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel ‘sleep- of aftapwet’ genoemd maakt inbreuk op het beroepsgeheim van psychologen. De nieuwe wet, die in juli door de Eerste Kamer is aangenomen en de Nederlandse inlichtingendiensten meer bevoegdheden geeft, maakt geen uitzondering voor digitale cliëntendossiers en de vertrouwelijke communicatie tussen psychologen en cliënten per telefoon, internet en e-mail. Op deze manier komt het beroepsgeheim van psychologen onder druk te staan.


Teenage girl consoling her sad upset friend

Zorgprofessionals werken ‘bezield’

12-10-2017

Heel kort door de bocht is bezieling de balans tussen stressoren en energiebronnen. Een beetje stress hebben we nodig om lekker te kunnen werken. Die kunnen we prima handelen, mits we genoeg energiebronnen hebben. Wat voor zorgprofessionals de belangrijkste energiebronnen en stressoren en brandende thema’s zijn heeft de VvAA samen met dr. prof. Wilmar Schaufeli  in kaart gebracht. Sinds 2014 houdt men vinger aan de pols.


rechtenvrij aaaHandenschudden

Nieuw Kabinet zet ingeslagen weg voor de zorg door

10-10-2017 Meer geld voor de langdurige zorg, minder voor de curatieve zorg. Meer inzet op preventie, de 1e lijn en ambulantisering. Evaluatie van de Jeugdwet, verminderen van administratieve lasten bij de zorginkoop. Onder de noemer ‘Vertrouwen in de toekomst’ van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie presenteert het regeerakkoord deze hoofdpunten.  Daarbij zet het nieuwe kabinet in op het ondersteunen van werk voor ouderen en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en de integratie van nieuwkomers met een verblijfstatus. Nieuwe kansen voor psychologen maar zeker ook aandachtspunten.


Collection of medals in different shape and colors

Nobelprijswinnaar Economie slaat brug van economie naar psychologie

10-10-2017

Thaler, verbonden aan de Booth School van de Universiteit van Chicago, won maandag de Nobelprijs voor de Economie. Hij wordt de vader van de gedragseconomie genoemd en probeert de brug van economie naar psychologie te slaan. Hij noemt de  consument geen rationeel wezen, maar een een homo economicus die kiest voor de beste kwaliteit tegen de laagste prijs  zoals de economische theorie veronderstelt. De consument is een kuddedier, dat in zijn economische keuzes wordt geleid door statusdenken, angsten en andere irrationele emoties.


blije-medewerker-iStock_23196766_SMALL

Jonge psychologen popelen om aan de slag te gaan

06-10-2017 Psychologie is een van de meest populaire studies in Nederland. De psychologen die ieder jaar afstuderen hebben vaak grote moeite om een baan te vinden. Werkgevers klagen juist over het grote tekort aan gz-psychologen. Wat gaat daar mis? Het NIP vroeg het aan startende psychologen.


wachtkamer 600

Meld problemen met wachtlijsten in de curatieve ggz

05-10-2017 Steeds meer leden, werkzaam in de curatieve ggz onder de ZVW, trekken aan de bel over hun problemen met wachtlijsten. Nieuwe cliënten (met huisartsverwijzing) kunnen daardoor niet in behandeling worden genomen waardoor problemen verergeren. De oorzaken lopen uiteen zoals onvoldoende capaciteit bij instellingen en gebrekkige informatie waar nog ruimte is. Het bereiken van het budgetplafond van de verzekeraar is steeds vaker een oorzaak; dan is er wel capaciteit, maar geen mogelijkheid om cliënten in behandeling te nemen.


1200-627-achter-je-laptop-social-media-680x360

GGZ-partijen stropen samen de mouwen op

05-10-2017 GGZ-partijen vinden het onwenselijk dat mensen te lang moeten wachten op ggz-zorg. Daarom hebben zij samen de mouwen opgestroopt. Recent zijn afspraken gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om per 1 juli 2018 de behandelingen in de ggz weer binnen de Treeknormen voor aanvaardbare wachttijden te brengen. Deze gezamenlijke aanpak, aanvullend op de contracteringsafspraken tussen verzekeraars en aanbieders, is 3 oktober j.l.  gestart met het lanceren van regionale taskforces en de start van verdiepend onderzoek met het doel om knelpunten in de wachttijden op te lossen.


nik-macmillan-280300

Het NIP lobbyt en waakt

04-10-2017 Psychologie is overal. Het NIP zet de psychologie op de kaart. Onlangs is Melanie Bouwknegt als senior beleidsadviseur Arbeid aangetrokken. Aan haar de taak om de psychologie te positioneren en onder de aandacht te brengen in de diverse werkvelden.


hardloper 680

Hardlopen een goedkoop en toegankelijk medicijn bij burnoutklachten en studiestress

04-10-2017

Minder vermoeid, beter slapen en minder cognitieve fouten zijn het gevolg van drie keer per week hardlopen. Die bevindingen concludeert Juriena de Vries, in haar onderzoek naar de effecten van hardlooptherapie bij werknemers met burnoutklachten en bij studenten met studie-stress. De Vries promoveerde deze week aan de Radboud Universiteit.

educational practice

Blik op Passend Onderwijs in 13 Europese landen

04-10-2017 Een musthave voor schoolpsychologen die zich willen laten inspireren door ervaringen van Europese collega's: het boek Inclusive Educational Practice in Europe. Dertien psychologen geven een kijkje in de discussies, spanningen en successen die hun eigen land heeft doorgemaakt in het streven zo veel mogelijk kinderen regulier onderwijs te laten volgen.


rechtenvrij IMG_123r4

Advies VNG over bevoorschotting Jeugd GGz

28-09-2017 Tot eind 2017 kopen gemeenten jeugd-ggz in met de DBC-systematiek. Vanaf 2018 mag dat niet meer. Alle gemeenten en jeugdregio’s moeten per 2018 overstappen naar één van de drie uitvoeringsvarianten. Dit betekent voor NIP leden die een contract hebben met de gemeente voor het leveren van GGz aan jeugdigen,  er waarschijnlijk veel gaat veranderen.


dreamstime_m_26945751_01

Complexe bekostiging Jeugd; het NIP geeft inzicht

28-09-2017 De overgang van de manier van financieren van het jeugd-ggz-deel door de gemeenten is complex en voor de gebruikers een doolhof. Het NIP maakt zich samen andere partijen in dit traject sterk voor haar leden om deze ingewikkelde overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. Bijgaand artikel legt zo eenvoudig mogelijk uit wat er speelt en wat NIP en de andere partijen van P3NL doen.


RECHTENVRIJ remi-walle-86579

Uitslag enquête ervaringen in de Langdurige Zorg

26-09-2017
Uit de NIP-enquête, recent gehouden onder de leden van het NIP en de NVO, komt naar voren dat gedragswetenschappers positief staan tegenover hun rol in de langdurige zorg. Het bieden van passende zorg blijkt in de praktijk steeds moeilijker. Leden wensen dat het NIP en de NVO zich hard maken om de positie van de gedragswetenschapper te verbeteren waardoor de kwaliteit van zorg stijgt.


prestatiedruk 680

Week van de Prestatiedruk

26-09-2017 Van 25 tot en met 29 september is het de Week van de Prestatiedruk. Dat die week nodig is blijkt uit de cijfers: Bijna 80 procent van de jongeren ervaart prestatiedruk en 45 procent van de jongeren is wel eens thuisgebleven van school of studie omdat zij oververmoeid of opgebrand waren van de stress.


rechtenvrij beautiful-15728_1280

Boekjaar 2017 afsluiten?

26-09-2017 Voor alle NIP leden die het boekjaar 2017 gaan afsluiten zijn er nieuwe versies van de 'Model Productieverantwoording Wmo' en 'Model Productieverantwoording Jeugdwet' voor zorgaanbieders beschikbaar. Er is ook een nieuwe versie van het 'Landelijk Accountantsprotocol voor de financiële productieverantwoording'.


bureau-680-680x360

Meten en aanleveren Outcome gegevens jeugdhulp verplicht per 2018

26-09-2017 Vanaf 2018 zijn NIP-leden die werken als jeugdhulpaanbieder verplicht om Outcome (resultaten) van de ingezette jeugdhulp te meten en daarvan de gegevens aan te leveren. In het nieuwe informatieprotocol bij de regeling Jeugdwet staat in hoofdstuk 4 welke gegevens verzameld moeten worden.


rechtenvrij annie-spratt-216141

Toenemende (tijdelijke) eenzaamheid onder jonge mensen

21-09-2017 Kortdurende eenzaamheid; eenzaamheid na een verhuizing, het niet durven praten over een taboe, gebrek aan geld als ook het niet meekomen in een wereld waar het draait om succes en een rijk (online) sociaal leven is een opvallend onder jonge mensen. Dit constateert Stichting Sensoor, de landelijke luisterlijn, die in de Week van de Eenzaamheid vraagt om een luisterend oor.  


nik-macmillan-280300

NIP bepleit: GGZ zorginkoopproces 2019 moet eenduidiger voor vrijgevestigden

21-09-2017 Het NIP heeft gereageerd op de NZa-consultatie Transparantie Zorginkoopproces Zvw. In de huidige regeling zijn de hoofdlijnen van het inkoopbeleid van de zorgverzekeraar bekend. Het NIP geeft  aan dat verzekeraars nog te veel ruimte krijgen voor de invulling van het contracteerproces. Om het proces wat soepeler te maken heeft het NIP aan de NZa het volgende wensenlijstje neergelegd om in de regeling op te nemen: