Nieuws

Nieuws

Filteren op tags

Huidige filters toepassen

Uw inbreng is belangrijk voor onze nieuwe strategie: doe nu mee met onze ledenpeiling!

22-02-2018 Wat houdt u als psycholoog bezig? Wat verwacht u van uw lidmaatschap van het NIP? Hoe kunnen wij meer voor u betekenen? En wat wilt u zelf voor de psychologie betekenen? Laat het ons weten via de NIP Ledenpeiling


Psychologie reikt verder dan het doorgronden van diepere gevoelens

22-02-2018 In de Randstad kunnen middelbare scholen een gastcollege aanvragen over Psychologie. Het doel van dit  programma is om de verschillende wetenschapsgebieden en werkvelden binnen de psychologie inzichtelijker te maken bij de leerlingen: psychologie blijkt voor velen een breder vak te zijn dan verwacht.


Verantwoording van jeugd-ggz geleverd in 2018

22-02-2018  

Psychologen die jeugd-ggz aanbieden en voor 2018 contractafspraken hebben gemaakt met gemeenten, op basis van de uitvoeringsvarianten die de DBC-systematiek hebben vervangen, moeten zich in 2018 hetzelfde verantwoorden over geleverde (jeugd ggz)zorg als in 2017.  Daarvoor geldt hetzelfde landelijk accountantsprotocol als die van 2017, waarbij conroles uitvoeren accountants over het totaal aan verleende jeugdhulp. 


Samen slapen met je baby in een bed? Wel of niet doen?

21-02-2018 In de uitzending van Nieuwsuur van 30 januari jongstleden worden ouders gewaarschuwd om niet samen te slapen met hun baby in een bed. Het helemaal afraden van samen slapen kan ook tot gevaarlijke situaties leiden. Ouders zouden niet alleen informatie moeten krijgen over risico’s van samen slapen, maar ook informatie over veilig samen slapen.


Cao GGZ algemeen verbindend verklaard

21-02-2018 De Cao GGZ 2017-2019 is algemeen verbindend verklaard door de minister van SZW. Dat betekent dat de cao-afspraken nu van toepassing zijn op alle werknemers in de ggz die onder de werkingssfeer van de cao vallen.


NIP reageert op Internetconsultatie

16-02-2018 Eind 2017 is de internetconsultatie over het wijzigingsvoorstel van de Wet BIG II online geplaatst. Na een oproep aan leden dit ook individueel te doen, heeft het NIP vandaag een reactie gegeven op twee onderdelen van het wetsvoorstel BIG II.


Laatste kans! Reageer voor 18 februari op de Internetconsultatie BIG II

15-02-2018 De internetconsultatie over het wijzigingsvoorstel van de Wet BIG II sluit op 18 februari 2018. Het NIP heeft leden eerder opgeroepen ook individueel te reageren op de consultatie. Aanstaand weekend is de laatste kans.


CBS: Vrouwen en alleenstaanden meest kwetsbaar voor burn-out

14-02-2018

Een leeg gevoel, zwaar vermoeid of emotioneel uitgeput na een werkdag? Maar liefst 18 procent van de vrouwelijke werknemers van 25 tot 35 jaar blijkt er in 2016 last van te hebben. Vrouwen in andere leeftijdsgroepen en mannen voelen zich psychisch minder vaak vermoeid. Dit melden het CBS en TNO op verzoek van de redactie van WNL deze week.


Veel klachten over verklaringen van behandelend psychologen.

13-02-2018 Het NIP signaleert dat er bij het College van Toezicht maar ook bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg nog altijd veel klachten binnenkomen over behandelend psychologen die een verklaring over hun cliënt afgeven. Het NIP besteedt veel aandacht aan dit onderwerp, bijvoorbeeld in de uitspraken van de maand. Om leden voor dit soort klachten te behoeden heeft het NIP het dossier met veelgestelde vragen over het afgeven van een verklaring door een behandelend psycholoog vernieuwd, waarin ook voorbeelden van uitspraken zijn opgenomen.


Tekort aan GZ-psychologen. U kunt nu iets doen!

13-02-2018 Het is belangrijk dat er voor goede zorg voldoende GZ-psychologen beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Het NIP ontvangt veel signalen dat er momenteel een tekort is aan GZ-psychologen. Het is van groot belang dat deze tekorten met cijfers onderbouwd kunnen worden. Daarom roept NIP (herhaald) haar leden op om deel te nemen aan het vacature-onderzoek dat Prismant in opdracht van het Capaciteitsorgaan uitvoert. 


Nieuwe generieke modules beschrijven wat goede jeugdhulp is

08-02-2018

Ouders, kinderen en professionals hebben In twee generieke modules gezamenlijk vastgelegd wat goede zorg is voor kinderen en jongeren met psychische problematiek. Kern van beide modules is dat het belang van het kind centraal staat.


Actiecampagne: Kansrijke start kinderen

08-02-2018

Minister de Jonge wil aan de slag met het onderwerp Kansrijke start voor kinderen, en kondigt nog voor de zomer een landelijke aanpak en actieprogramma aan. Ongeveer 14% van de kinderen in Nederland heeft een minder gunstige start bij de geboorte. Vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide zijn daarvan de oorzaak, die ook gevolgen kan hebben voor ontwikkeling en gezondheid op latere leeftijd. Dit actieprogramma moet er voor zorgen dat kinderen een goede start kunnen maken. 


Prof. dr. Marc Verbraak volgt Jeroen Muller op als voorzitter van P3NL

08-02-2018 De algemene ledenvergadering van P3NL, federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen,  heeft deze week ingestemd met de benoeming van prof.dr. Marc Verbraak als nieuwe voorzitter van het bestuur. Hij volgt vanaf 3 april de huidige voorzitter, Jeroen Muller, op.


Verlies van kwaliteit van zorg door inzet tijdelijke krachten

07-02-2018 De FBZ (de partij die voor NIP-leden onderhandelt over de cao’s), onderzocht de inzet van tijdelijke krachten in de zorg. Het NIP is blij dat de FBZ constateert dat het de hoogste tijd is dat werkgevers wakker worden en stoppen met misbruik van de flexibele schil. Dit leidt niet alleen tot verlies van kwaliteit en continuïteit van zorg, maar ook van structurele arbeidsplaatsen.


Bereid je voor op de AVG!

06-02-2018 De Wet Bescherming Persoonsgegevens gaat over in de nieuwe Europese wet: Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). En dat heeft gevolgen voor iedereen die met persoonlijke gegevens van anderen te maken heeft: van autobedrijf tot psycholoog en netwerkbeheerder tot loodgieter. Het NIP biedt onder de vlag van P3NL een praktisch aanbod. 


Evaluatie Jeugdwet: De stem van de professional – Aanbevelingen uit de dagelijkse praktijk

05-02-2018 Ouders en jongeren hebben het nog steeds moeilijk om de jeugdhulp te krijgen die zij nodig hebben. Het moet goed gaan met alle kinderen en dat gaat het nog niet, vinden professionals.


Omgaan met privacy en hoe helpt het NIP daarbij?

05-02-2018 “Als ik heel ingewikkelde dingen tegenkom op het gebied van privacy, dan kan ik ook terugvallen op mijn beroepsvereniging. Ik ben lid van het NIP en zij hebben een spreekuur. Als je bijvoorbeeld bij beroepsethische kwesties wilt dat er iemand meedenkt, dan kun je bellen. Het is prettig om die mogelijkheid achter de hand te hebben.”


Evaluatie Jeugdwet: extra inspanningen nodig om ambities te realiseren

01-02-2018 Op 30 januari is de eerste evaluatie Jeugdwet aangeboden aan de ministers en de VNG. Daarna hebben de Ministers het rapport met een begeleidende brief aan de Tweede Kamer aangeboden. Het onderzoek is uitgevoerd door een consortium onder leiding van het Nivel. In een aantal deelstudies is gekeken naar hoe de Jeugdwet functioneert, waaruit blijkt dat er nog wel inspanningen verricht moeten worden om de ambities te realiseren.


Uitspraak van de maand februari

01-02-2018 Het College van Toezicht publiceert iedere maand een uitspraak van de maand in de nieuwsbrief van het NIP. Die uitspraak wordt doorgaans gekozen omdat hij een voorbeeldfunctie heeft en kan dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen.


Autoriteit Persoonsgegevens helpt met ‘AVG-regelhulp’

31-01-2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op de Nationale Privacydag op 29 januari jl. de 'AVG-regelhulp gepubliceerd. Met deze interactieve hulp 'op maat' kunnen organisaties zich voorbereiden op de nieuwe Algemene Verordening Persoonsgevens (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. Het NIP wil haar leden daarbij zoveel mogelijk ondersteunen. Het NIP ontwikkelt een handreiking voor psychologen die op verschillende werkterreinen met Elektronische Cliënten- of Patiëntendossiers te maken hebben of op een andere manier met gedeelde digitale dossiers. Zo kunnen zij zich aan de nieuwe privacywetgeving en de Beroepscode houden. De bedoeling is om deze in het voorjaar te publiceren.