Nieuws

BIG-geregistreerd? Maak uw nummer bekend

20-02-2019 Per 1 april 2019 zijn BIG-geregistreerde zorgverleners verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken.


NIP maakt bezwaar tegen inbreuk beroepsgeheim bij opvragen dossiers weigerende observandi

20-02-2019 Het NIP reageerde via een brief op een Ontwerp-besluit van het ministerie van Justitie en Veiligheid, omdat het besluit een disproportionele inbreuk maakt op het beroepsgeheim van psychologen, artsen, psychiaters en andere behandelaars.


Partnerschap psychologen en Veilig Thuis bij Afwegingskader Meldcode

19-02-2019 Psychologen die het Afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toepassen, kunnen nu gebruikmaken van een factsheet over de samenwerking met Veilig Thuis.


Plenair debat in Tweede Kamer over zelfdoding in de jeugdzorg

12-02-2019 Woensdag 13 februari vergaderde de Tweede Kamer met minister de Jonge over zelfdoding in de jeugdzorg. Aanleiding daarvoor waren o.a. uitzendingen van Nieuwsuur over de gesloten jeugdhulp.


Brexit: de gevolgen

12-02-2019 Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor zorgverleners en werkgevers? Doe de Brexit Impact Scan en ontdek onvermoede effecten voor uw instelling.


Tevreden over contracteringsproces ggz Zvw?

12-02-2019 De NZa vragenlijst voor zorgverleners en zorgverzekeraars sluit maandag 18 februari. NIP-leden: doe mee en deel hoe u dit proces ervaart.  


Nieuwe zorgstandaard ADHD

10-02-2019 Deze nieuwe zorgstandaard geeft duidelijkheid over diagnostiek en behandeling en brengt adviezen van alle richtlijnen van organisaties betrokken bij ADHD-zorg tezamen.


Beroepengebouw psychologische en pedagogische zorg

08-02-2019 NIP, NVGzP, NVO en NVP hebben een inventarisatie laten maken van psychologische en pedagogische zorg op alle domeinen waar die zorg wordt geleverd: een eerste stap om te komen tot een nieuw beroepengebouw. 


Vrijgevestigde Jeugd-ggz: nog vindbaar?

08-02-2019 Het NIP heeft samen met partners en de VNG handreikingen en FAQ's opgesteld die vrijgevestigden en gemeenten kunnen gebruiken in het inkoop- en contracteringsproces.


Verminderde administratieve lasten voor jeugd-ggz?

07-02-2019 Samen met de VNG hebben zorgaanbieders middels het Programma i-Sociaal Domein gewerkt aan standaardisering van inkoopvarianten en administratieprotocollen. 


Uitspraak van de maand - februari 2019

07-02-2019 In deze uitspraak gaat het onder meer om het als onbeveiligd PDF document verzenden van een assessmentrapportage.Einde collectieve licentie DSM-5 voor jeugd-ggz 

07-02-2019 Aanbieders van geestelijke gezondheidszorg binnen het domein van de Jeugdwet (jeugd-ggz) kunnen zelf voor gebruik van de DSM-5 classificatie met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 een licentie aanvragen. 


Maak gebruik van de subsidieregeling 'Ontwikkeladvies voor 45-plussers'

06-02-2019 Deze subsidieregeling is voor 2019 opengesteld voor werkende 45-plussers uit álle beroepsgroepen.


Visie op rol van psychologen in de Langdurige Zorg

05-02-2019 De langdurige zorg verandert. Wat betekent dat voor de beroepsuitoefening van psychologen?


Aanpassing Woonplaatsbeginsel uitgesteld

04-02-2019 De invoering van de wettelijke aanpassing van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet wordt uitgesteld tot 1 januari 2021. Tot die datum blijft de huidige regeling van kracht.


Het belang van het gevluchte kind

31-01-2019 De coalitiepartijen hebben eind januari een akkoord bereikt over het Kinderpardon. De verwachting is dat van de 700 asielkinderen er 630 met hun gezinsleden mogen blijven. Daar staat tegenover dat het kinderpardon voor nieuwe gevallen verdwijnt. 


NIP-Ledenpeiling 2019: laat uw mening horen!

31-01-2019 Wat verwacht u van uw NIP-lidmaatschap? En hoe kan het NIP uw professionele belangen en die van de psychologie nog beter behartigen? 


Let op: belangrijk bericht over uw kwaliteitsstatuut ggz

31-01-2019 Zorgaanbieders, vrijgevestigden en instellingen met een kwaliteitsstatuut ggz voor 18+ ontvangen vandaag via e-mail een nieuwsbrief van GGZ kwaliteitsstatuut.


Stand van zaken Wijziging van de Wet zorg en dwang en de wet BIG

30-01-2019 Het NIP blijft keihard werken om ook het beroep Kinder- en Jeugdpsycholoog in de wet BIG verankerd te krijgen. De Tweede Kamer heeft vragen gesteld aan de minister.


In de maak: boek over mensenrechteneducatie

29-01-2019 Op 10 en 11 januari jl. kwam de voltallige internationale redactieraad van het handboek 'Human Rights Education for Psychologists' bijeen in Amsterdam.