Wat doet het NIP - thema Zorgstelsel

De plaats en ontwikkeling van psychologische zorg binnen de geneeskundige GGZ vereisen voortdurend overleg en gesprek met uiteenlopende ambtelijke en bestuurlijke instanties, cliënt- en collegabrancheorganisaties. Regelmatig informeert het NIP de leden via nieuwsbrieven over de laatste ontwikkelingen.

 

Het NIP onderhoudt contacten met de meeste zorgverzekeraars. Het NIP informeert deze over de kwaliteiten en deskundigheden van onze beroepsgroep, geeft adviezen over vakinhoudelijke zaken, en zorgt dat belangrijke informatie over bijvoorbeeld de voorlichtingsbijeenkomsten de leden bereikt. Zo doen verzekeraars regelmatig een beroep op onze deskundigheid als het gaat om de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening door psychologen. En er is doorlopend contact met zorgverzekeraars om de contractering in goede banen te leiden en te corrigeren als er iets mis dreigt te gaan.

Het NIP neemt deel aan diverse overleggen op het ministerie van VWS. Het overleg betreft zowel de psychologische zorg zoals die bij/door de huisarts wordt geleverd als de generalistische basis ggz (GBGGZ) en de specialistische ggz (SGGZ).

Het NIP is nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling en verfijning van de DBC-systematiek (de productstructuur ggz).Het NIP neemt een vanzelfsprekende plaats in overleggen bij o.a.:

  • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  •  Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  • College van Zorgverzekeringen (CvZ)
  • Autoriteit Consument & Markt (ACM)
  • Vektis.

Op een breed aantal thema’s voert het NIP overleg met verschillende ministeries, Tweede Kamerleden en andere bij de thema’s betrokken organisaties.

 

Wat doet het NIP niet?

Op grond van de Mededingingswet kan het NIP niet voor de leden onderhandelen met de zorgverzekeraars. De NMa ziet erop toe dat het NIP het kartelverbod niet overtreedt. Het NIP kan daarom ook geen platform op het internet aanbieden waarop de leden hun ervaringen kunnen uitwisselen. De leden kunnen onderling wel gegevens uitwisselen.

 

Advies

  • NIP-leden kunnen voor advies over zorgverzekeringen door het NIP contact opnemen met het Informatiecentrum