vrouwe justitia

Uitspraken 2022 College van Toezicht

De geanonimiseerde uitspraken gedaan door het College van Toezicht in het jaar 2022.

Uitspraak 21/35 CvT
Klaagster verwijt de psycholoog bij wie zij in behandeling is geweest en een aantal EMDR – sessies heeft gevolgd, dat zij zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden, zonder overleg van het behandelplan is afgeweken en de EMDR – behandeling niet op een betrokken manier heeft uitgevoerd.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College van Toezicht heeft geoordeeld dat niet kan worden vastgesteld dat hetgeen klaagster naar voren heeft gebracht juist is, nu de psycholoog klaagsters stellingen gemotiveerd heeft weersproken.
De klacht wordt gelet daarop ongegrond verklaard.
Klacht ongegrond.

Uitspraak 21/21 CvT
Klager verwijt de psycholoog dat zij vertrouwelijke informatie betreffende zijn geestelijke gesteldheid in e-mails heeft verstrekt aan zijn ex-partner. Deze zijn overgelegd in de echtscheidingsprocedure waardoor hij zijn kinderen langere tijd niet heeft kunnen zien.
De psycholoog heeft erkend dat zij er niet bij heeft stilgestaan dat de mails op deze wijze gebruikt kunnen worden. Zij heeft ter zitting aangeboden een brief te sturen aan de ex-partner en klager met een verbod deze informatie te gebruiken. Tevens zal zij een disclaimer aan haar mails toevoegen.
Het College van Toezicht oordeelt dat verweerster rapportage heeft opgemaakt in de zin van artikel 1.16 van de Beroepscode. Bij relatietherapie is sprake van een meervoudige cliëntrelatie met een meervoudige loyaliteit. De psycholoog had klager er dan ook van op de hoogte moeten stellen dat zij de mail aan zijn ex-partner had verzonden.
Klacht gegrond. Vanwege de opstelling en aanbod van de psycholoog ter zitting is door het College geen maatregel opgelegd.

Uitspraak 21/11 CvT
Klager verwijt de psycholoog dat zij handelend als POH-GGZ onvoldoende gekwalificeerd was zijn dochter met Asperger te begeleiden en voorts dat zij zonder enig overleg heeft ingegrepen in de harmonieuze co-ouderschap woonsituatie van de dochter.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College oordeelt dat de psycholoog handelend als POH-GGZ beroepsmatig heeft gehandeld in de zin van de Beroepscode.
Bij de begeleiding van een 14-jarig kind heeft de psycholoog ook te maken met de ouders. Lang niet altijd hebben ouders en kind hetzelfde belang. Dit vraagt om een meervoudige partijdigheid.
De psycholoog heeft zich niet aan dit uitgangspunt gehouden en is gaandeweg van rol gewisseld.
Artikelen 7, 51 en 63 van de Beroepscode overtreden.
Klacht gegrond, berisping.

Uitspraak 22/01 CvT
Klager verwijt de psycholoog dat zij hem aan zijn lot heeft overgelaten en daarmee niet heeft voldaan aan de zorgplicht.
Ook heeft zij hem een onvolledig dossier gestuurd.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College van Toezicht oordeelt dat beide stellingen van klager tegenover het gemotiveerde verweer van de psycholoog onvoldoende vast zijn komen te staan.
Klacht ongegrond.

Uitspraak 21/20 CvT
Klager verwijt de psycholoog, werkzaam als regiebehandelaar, dat zij een vertrouwelijk e-mail aan moeder heeft gegeven, dat zij de omgangsbegeleiding heeft gestaakt zonder een vervanger te zoeken en zich partijdig jegens klager heeft opgesteld.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College van Toezicht oordeelt dat de psycholoog de e-mail mocht overhandigen nu deze door de afzender (eveneens psycholoog) al was gedeeld met de psycholoog en de gezinsbeschermer op grond van artikel 7.3.11 lid 4 van de Jeugdwet en ter sprake was gekomen in een rechtszitting tussen de ouders. Daarmee was de mail niet langer vertrouwelijk in de zin van artikel 71 van de Beroepscode.
Wél had de psycholoog direct aan klager moeten melden dat zij de mail aan moeder had gegeven. Openheid naar de ouders dient hierin steeds het uitgangspunt te zijn.
Daarnaast mocht de psycholoog de begeleiding van de omgang staken nu klager een klacht tegen haar had ingediend.
Ten slotte is niet gebleken dat de psycholoog zich partijdig jegens klager heeft opgesteld. Dat de inspanningen van de psycholoog niet hebben geleid tot een goede omgang tussen klager en zijn zoon leidt niet tot de conclusie dat zij onzorgvuldig heeft gehandeld.
Klacht ongegrond.

Uitspraak 21/24 CvT
Klager verwijt de A&O-psycholoog dat zij zonder zijn toestemming vertrouwelijke informatie uit de coaching met zijn werkgever heeft gedeeld en de coaching niet officieel heeft afgerond. Ook heeft zij geen behandelplan opgesteld.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College van Toezicht oordeelt dat de psycholoog met klager een professionele relatie is aangegaan. Of de psycholoog vertrouwelijke informatie met de werkgever heeft gedeeld kan het College niet vaststellen nu de psycholoog dit direct door de werkgever heeft laten rectificeren en dit ter zitting heeft weersproken.
Wel heeft de psycholoog de professionele relatie niet in overleg afgerond waardoor onduidelijkheden bij klager zijn blijven bestaan.
Ten slotte heeft de psycholoog zich niet aan de door haar zelf geformuleerde doelen in de coaching gehouden en heeft zij onvoldoende nagevraagd wat de bedoeling was van de coaching.
Artikelen 40 en 64 van de Beroepscode geschonden.
Klacht gedeeltelijk gegrond, waarschuwing.