Uitspraken 2020 College van Beroep

Hieronder vindt u de geanonimiseerde uitspraken gedaan door het College van Beroep in 2020.

 

Uitspraak CvB 2020/02 (CvT 19/13)

Klager verwijt de psycholoog (die zijn dochter is) dat zij hem ten onrechte ‘voor gek heeft verklaard’ in een tegen hem gevoerde gerechtelijke procedure betreffende de erfenis van moeder en dat de kosten van die procedure bovendien door de praktijk van de psycholoog worden vergoed.

Het College van Toezicht heeft geoordeeld dat klager ontvankelijk is in zijn klacht. Verweerster heeft in de processtukken gebruik gemaakt van de aanduiding psycholoog. Daarmee is sprake van beroepsmatig handelen. Tevens kan klager worden gekwalificeerd als betrokkene.

Het College van Toezicht is van oordeel dat de psycholoog in de processtukken niet met een verwijzing naar haar deskundigheid als psycholoog uitspraken over klagers persoonlijkheid, gedrag en mentale toestand had mogen doen, zoals zij heeft erkend. Dat de psycholoog deze bewoordingen niet zelf heeft gebezigd, maar dat haar advocaat dit op eigen initiatief aldus heeft verwoord, doet naar het oordeel van het College van Toezicht niet ter zake. Haar advocaat heeft de stukken namens haar ingediend. Zij is voor de inhoud ervan verantwoordelijk te achten.

Het College van Toezicht acht artikel 48 van de Beroepscode 2015 overtreden.

Ten aanzien van een eventueel op te leggen maatregel overweegt het College van Toezicht dat het begrijpelijk is dat de gemoedstoestand van de psycholoog er gezien de omstandigheden toe heeft geleid dat zij de door haar advocaat opgestelde processtukken niet nauwkeurig heeft doorgelezen. De psycholoog heeft blijk gegeven van zelfinzicht en haar excuses aangeboden voor het feit dat dit is gebeurd. Het College van Toezicht verklaart de klacht deels gegrond, zonder oplegging van maatregel.

Het College van Beroep verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de beslissing van het College van Toezicht.
Datum uitspraak: 6-11-2020
Uitspraak CvT 19/13