Uitspraken 2019 College van Beroep

Hieronder vindt u de geanonimiseerde uitspraken gedaan door het College van Beroep in het jaar 2019. De uitspraken van het College van Toezicht uit 2019 vindt u in een apart document.

 

Uitspraak CvB 2018/06 (CvT 17/26)
Klaagster verwijt de psycholoog dat zij het assessment niet zorgvuldig heeft uitgevoerd en dat het door haar opgestelde rapport gebreken vertoont. Volgens klaagster heeft zij haar testresultaten niet kunnen inzien omdat de psycholoog daar geen tijd voor had. Voorts is het herziene rapport naar de opdrachtgever gezonden, zonder dat het met haar was besproken.
Het College van Toezicht verwerpt het verweer dat klaagster niet-ontvankelijk is in haar klacht omdat de klacht ruim drie jaar na het assessment is ingediend en acht klaagster ontvankelijk in haar klacht.
Het College van Toezicht oordeelt dat de rapportage zoals door de psycholoog in het onderhavige geval is uitgebracht voldoet aan de criteria zoals vermeld in artikel 97 van de Beroepscode.
Verder blijkt uit de stukken dat het rapport met toestemming van klaagster naar de opdrachtgever is gezonden.
Het College van Toezicht heeft de klacht ongegrond verklaard.

Het College van Beroep vernietigt de beslissing van het College van Toezicht en verklaart klaagster niet-ontvankelijk in haar klacht. Dit betekent dat het College van Beroep niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van de klacht.

Het op het assessment betrekking hebbende dossier is in juni 2016, twee jaar na uitvoering van het onderzoek, door het bureau waar de psycholoog werkzaam is, vernietigd.
Artikel III.1.6.2 van de Beroepscode 2007 bepaalt dat de psycholoog het dossier na beëindiging van de professionele relatie een jaar of zoveel langer als noodzakelijk is voor het doel waarvoor het dossier is aangelegd, bewaart.
Anders dan het College van Toezicht is het College van Beroep van oordeel dat een reglementair uitgevoerde vernietiging van het dossier in de weg staat aan de inhoudelijke beoordeling van een na die vernietiging ingediende klacht. Het onder deze omstandigheid behandelen van de klacht beperkt de psycholoog op onaanvaardbare wijze in haar verweer.
Datum uitspraak: 11-10-2019
Uitspraak CvT 17/26