2.3.5. Verstrekking van gegevens verkregen uit tests aan derden

2.3.5. Verstrekking van gegevens verkregen uit tests aan derden

De vertrouwelijkheid van de tijdens het onderzoek verkregen gegevens impliceert een geheimhoudingsplicht voor de psycholoog en voor degenen die onder zijn verantwoordelijkheid aan het onderzoek medewerking verlenen. Als het rapporteren aan derden deel uitmaakt van de opdracht, dan geldt voor de gegevens die relevant zijn voor het psychologisch rapport, geen geheimhoudingsplicht voor de ontvanger van het rapport (artikel 73 ‘Geheimhouding bij rapportage en gegevensverstrekking’). Dit betekent niet dat derden of externe opdrachtgevers inzage kunnen krijgen in het dossier als geheel, in ieder geval niet zonder de gerichte toestemming van de cliënt. Van de testgegevens is slechts inzage in de bewerkte uitslagen van de tests mogelijk. De ingevulde tests zelf, testprotocollen evenals gegevens uit observatieformulieren en ander ruw testmateriaal zijn uitsluitend door de cliënt in te zien, deze behoren immers tot het dossier (zie ook 2.2.2. ‘Dossiervorming’). Dit laat onverlet dat de psycholoog zijn bevindingen altijd moet kunnen verantwoorden.

 

Derden of externe opdrachtgevers (zoals werkgevers, uitkeringsinstanties, school, Arbo- of verzekeringsartsen etc.) hebben pas recht op informatie uit het onderzoek na afronding van dit onderzoek en na gerichte toestemming van de cliënt. Deze derden of externe opdrachtgevers hebben geen toegang tot de ruwe testgegevens op item- of testniveau.

 

In geval van een klacht kan de psycholoog zich verweren met behulp van het dossier voor zover het gegevens betreft die voor de beoordeling van de klacht van betekenis zijn (artikel 37, ‘Verweer met behulp van het dossier’). Het is aan te bevelen dat de psycholoog dit op terughoudende wijze doet, dat wil zeggen dat hij alleen die informatie uit het dossier in de procedure inbrengt die relevant is voor zijn verweer en dat hij ook ter zitting geen uitspraken doet die de privacy van de cliënt onnodig schenden. Bij de klachtbehandeling kan de rapportage ter inzage komen van het CvT en het CvB van het NIP. Uiteraard geldt ook voor de leden van deze verenigingstuchtrechtelijke instanties de geheimhoudingsplicht.

 

Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek kan de psycholoog gegevens aan derden verstrekken, maar alleen wanneer de identiteit van de cliënt daaruit niet te herleiden is (artikel 86 ‘Gegevens voor publicaties, onderwijs, kwaliteitszorg, supervisie en intervisie’).

 

Door de sterk toegenomen digitale afname van tests zullen testscores steeds vaker in een database worden opgeslagen. Dit vergt extra veiligheidsmaatregelen en afspraken om de privacy van de cliënt te waarborgen. Met leveranciers van digitale (online) psychodiagnostische instrumenten zullen daarom zogenaamde bewerkersovereenkomsten gesloten moeten worden. De ITC Guidelines on Computer-Based and Internet Delivered Testing (International Test Commission, 2005) bieden hiervoor richtlijnen. Op dit gebied zijn echter veel ontwikkelingen gaande. In het COTAN Beoordelingssysteem wordt dit aspect bij het criterium ‘kwaliteit van het testmateriaal’ meegewogen.