2.3.4. Rechten van de cliënt

Het psychologisch rapport wordt in de regel schriftelijk uitgebracht. De cliënt wordt voor aanvang van het onderzoek duidelijk en bij voorkeur schriftelijk gewezen op zijn rechten met betrekking tot het rapport. Dit betreft onder andere het recht op:

  • nabespreking van het onderzoek,
  • inzage van het rapport voorafgaande aan het uitbrengen ervan,
  • (eventuele) blokkering van het rapport,
  • verbetering van, aanvulling op of verwijdering van gegevens,
  • afschrift van het rapport, na het uitbrengen ervan,
  • een begeleide inzage in de ruwe testgegevens (zie ook 2.2.3 ‘Ruwe testgegevens’). Cliënt heeft recht op een inzage van de ruwe testgegevens op itemniveau, maar geen recht op afschrift van deze ruwe testgegevens op itemniveau. De cliënt heeft wel recht op afschrift van ruwe schaalscores en genormeerde scores.

 

De cliënt heeft het recht om de rapportage aan de externe opdrachtgever te blokkeren, tenzij dit recht op grond van een wettelijke regeling niet van toepassing is verklaard of wordt uitgesloten. In dergelijke gevallen komt aan de cliënt geen blokkeringsrecht toe. De psycholoog kan, wanneer een wettelijke regeling ontbreekt, op grond van een zwaarwegend belang de afweging maken het blokkeringsrecht niet aan de cliënt toe te kennen. De psycholoog dient de cliënt daarop voorafgaand aan het onderzoek schriftelijk te wijzen (artikel 94 ‘Blokkeren van de rapportage aan de externe opdrachtgever’). De wettelijke regeling van het blokkeringsrecht geeft niet in alle gevallen uitsluitsel; het is aan te bevelen om bij vragen of onduidelijkheid hierover advies te vragen tijdens het spreekuur Beroepsethiek van het NIP.

 

De externe opdrachtgever wordt vooraf, dus vóór het aanvaarden van de onderzoeksopdracht, van het blokkeringsrecht op de hoogte gebracht. In geval van blokkering van de rapportage stelt de psycholoog de externe opdrachtgever hiervan zonder verdere toelichting in kennis.

 

Een bijzondere vorm van rapporteren vindt plaats bij digitale psychodiagnostische instrumenten met automatisch gegenereerde rapportages. Ook hier geldt onverkort het recht op inzage en blokkering door de cliënt. Dit betekent dat automatisch gegenereerde rapportages eerst aan de cliënt dienen te worden gestuurd en pas na toestemming van de cliënt naar de opdrachtgever kunnen worden verzonden, zie BOX 13.

Vanuit veiligheidsoverwegingen valt hierbij tevens op te merken dat het verzenden van psychologische rapportages via e-mail niet de meest veilige manier van communiceren is. Het verdient daarom de voorkeur gebruik te maken van een met login en wachtwoord beveiligde web portal waar de cliënt de rapportage kan downloaden. De psycholoog dient er immers voor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van deze gegevens bewaard blijft (artikel 72 ‘Zorgvuldigheid in de communicatie’).