2.2.8.e. Afnameprocedure: testbeveiliging

2.2.8.e. Afnameprocedure: testbeveiliging

Bij het waarborgen van de beveiliging van psychodiagnostische instrumenten, of het nu om papier-en-potlood-tests of om digitale instrumenten gaat, spelen verscheidene aspecten een rol. Ten eerste dient de psycholoog, vanuit het oogpunt van geheimhoudingsplicht (artikel 71 ‘Geheimhouding’), zorg te dragen voor een vertrouwelijke omgang met testgegevens. Bij digitale gegevensopslag zijn mogelijk extra maatregelen nodig om misbruik (bijvoorbeeld diefstal of het ongeoorloofd aanbrengen van wijzigingen in de resultaten) te voorkomen en om de privacy en anonimiteit van de geteste voldoende te kunnen waarborgen (artikel 80 ‘Beveiliging van het dossier’). Ten tweede is de beveiliging van de toegang tot het psychodiagnostisch instrument van belang, zodat men zeker weet dat degene die de test maakt ook degene is voor wie het bestemd is. Bij een unproctored testafname is een vorm van legitimatie dus van belang. Mogelijkheden daartoe bij unproctored online afname zijn bijvoorbeeld het gebruik van een wachtwoord en een gebruikersnaam, het gebruik van webcams of screencapture, waarbij rechtstreeks kan worden meegekeken op het scherm van de persoon die de test maakt. Ten derde is beveiliging van het testmateriaal noodzakelijk, omdat het uit het oogpunt van de validiteit niet wenselijk is dat cliënten de mogelijkheid hebben om items, informatie over de algoritmes of scoringsvoorschriften te kopiëren naar een andere computer of printer. Het risico van het bekend raken of het opzettelijk bekend maken van de testinhoud moet zo veel mogelijk worden verkleind. Dat risico lijkt kleiner bij adaptieve tests, waarbij de keuze van de aan te bieden items wordt toegesneden op het antwoordpatroon van de cliënt, maar ook daar kan het zich voordoen dat bepaalde items vaker worden aangeboden. Ook voor anderen dan cliënten zou informatie over de items niet gemakkelijk te verkrijgen moeten zijn. Daarom zouden, in het geval dat de items zijn opgenomen in een itembank, alleen geautoriseerde personen toegang moeten krijgen tot deze itembank.