2.2.8.a. Afnameprocedure: verantwoordelijkheid

2.2.8.a. Afnameprocedure: verantwoordelijkheid

Wanneer de psycholoog bij het onderzoek gebruik maakt van psychodiagnostische instrumenten, dient hij zorg te dragen voor een juiste afname van deze psychodiagnostische instrumenten. Echter, indien verschillende professionals onder leiding van de psycholoog bij het onderzoek betrokken zijn, is de psycholoog tevens verantwoordelijk voor een heldere taakverdeling, die in het dossier wordt opgenomen. In deze taakverdeling wordt in ieder geval duidelijk wie verantwoordelijk is voor:

  • de onderzoeksvraagstelling en de gevolgde onderzoeksprocedure,
  • de onderscheiden testafnames,
  • de scoring en het scoringsprogramma,
  • de interpretatie,
  • de rapportering naar de opdrachtgever en de nabespreking(en).

 

De psycholoog die het onderzoek uitvoert heeft de regie en de professionele verantwoordelijkheid over de gehele procedure van testafname, scoring, interpretatie en rapportering. Ook wanneer anderen in opdracht en onder directe leiding van de psycholoog onderdelen van deze procedure uitvoeren, blijft de psycholoog verantwoordelijk voor kwaliteit van deze werkzaamheden (artikel 32 ‘Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van medewerkers’). Dit betekent bijvoorbeeld, dat de psycholoog ook de kwaliteit van werken van eventuele testassistenten waarborgt. Hierbij zijn een juiste instructie en het faciliteren van een deugdelijke testafname van belang; zie BOX 9.

 

De verantwoordelijkheid voor een juiste afname van de psychodiagnostische instrumenten geldt eveneens wanneer gekozen wordt voor afnames met behulp van de computer. De psycholoog verzekert zich ervan dat de psychodiagnostische instrumenten en de programmatuur passen in de onderzoeksopdracht en dat deze voor hem transparant zijn. Indien er gebruik gemaakt wordt van een geautomatiseerde rapportage dan dient de psycholoog zich ervan te vergewissen op welke wijze de berekening van testscores heeft plaatsgevonden (zie ook 2.3.1 ‘Onderdelen van het psychologisch rapport’).

Bij de testafname dient de inrichting van de testsituatie aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

  1. De testafnames worden verricht door of onder verantwoordelijkheid van de psycholoog.
  2. De door de testauteur bedoelde procedure van afname, zoals vermeld in de handleiding, wordt gehandhaafd, bijvoorbeeld de wijze en omstandigheden van afname, instructie voor de geteste, de volgorde van afname, de volledigheid van de afname, het gebruik van een computer, het inlassen van gesprekken en praktijkoefeningen en eventueel andere eisen. Hierna worden enkele van deze aspecten verder toegelicht.