2.2.3 Ruwe testgegevens

2.2.3 Ruwe testgegevens

Onder ruwe testgegevens wordt verstaan: de testvragen of items met de daarbij behorende antwoorden en ruwe scores van een cliënt (Frima & Visser, 2008). Deze ruwe testgegevens behoren, naast alle andere relevante gegevens met betrekking tot de individuele onderzoeksrelatie, zoals de normscores van de cliënt, ook tot het dossier.

Binnen de kring van testuitgevers en -auteurs en de beroepsgroep van psychologen is lange tijd discussie gevoerd over het ter inzage geven van ruwe testgegevens aan de cliënt. Deze heeft immers recht op inzage en afschrift van het (gehele) dossier, inclusief de ruwe testgegevens (artikel 67 ‘Inzage en afschrift van het dossier’). Uitzondering in deze zijn de persoonlijke werkaantekeningen van de psycholoog (zie paragraaf 2.2.4 ‘Persoonlijke werkaantekeningen’). Consequentie daarvan is dat wanneer de cliënt erom vraagt de psycholoog ook een kopie van de ruwe testgegevens (waaronder bijvoorbeeld ingevulde testformulieren, zoals een vragenlijst of een schriftelijke cognitieve taak) zou moeten verstrekken. Op die manier zouden echter auteursrechtelijk beschermde gegevens (testitems) ‘op straat’ kunnen komen te liggen. Ook zou als gevolg van ongeautoriseerde verspreiding van testopgaven de waarde van psychodiagnostische instrumenten op termijn kunnen verminderen omdat de metingen die ermee worden gedaan niet meer of minder valide en betrouwbaar zijn. Dit vormde voor het NIP medio 2008 aanleiding om advies in te winnen bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), de huidige Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het CBP (2008) kwam tot de conclusie dat als het om de ruwe testgegevens van een psychologische test gaat, het gerechtvaardigd is “dit inzagerecht te beperken door degene die de test heeft gedaan alleen inzage te bieden tijdens een gesprek, gecombineerd met een schriftelijk rapport met de resultaten van de test. Op die manier behouden psychologische tests hun waarde en blijven zij auteursrechtelijk beschermd.” In het gesprek kan de psycholoog desgewenst een toelichting geven op de testvragen en testscores van de cliënt. Een kopie van de testvragen en antwoorden wordt niet verstrekt met het oog op de validiteit van de tests en het auteursrecht van de testuitgevers.

Overigens is het uitgangspunt van de combinatie van vragen en antwoorden afhankelijk van de (vorm van) de betreffende specifieke test. Deze kan in de praktijk nogal variëren. Wanneer de vragen niet in de test zijn opgenomen maar bijvoorbeeld in een ‘testboekje’ dan is het de vraag of de psycholoog het testboekje als zodanig in het digitale dossier mag kopiëren. Dat mag vaak niet zonder toestemming van de testuitgever, in dat geval kan de psycholoog het testboekje buiten het digitale dossier bewaren met de aantekening in het dossier dat het door de cliënt desgewenst kan worden ingezien.