3.1c Voorkómen en beperken van schade

Artikel 22  Verplichtingen jegens de externe opdrachtgever

Onverlet het bepaalde in de artikelen 70 en 94 verstrekt de psycholoog aan de externe opdrachtgever de gegevens die noodzakelijk zijn om zijn declaraties te specificeren.

 

Artikel 23  Negatieve ervaringen

Psychologen stellen betrokkenen niet aan negatieve ervaringen bloot tenzij dat noodzakelijk is voor het bereiken van het doel van hun beroepsmatig handelen en het de enige manier is waarop dat doel kan worden bereikt. In dat geval trachten zij zoveel mogelijk de gevolgen van de negatieve ervaringen voor de betrokkenen te beperken of te neutraliseren.

 

Artikel 24  Uitspraken over personen

Wanneer psychologen professionele uitspraken doen in de media over personen, al dan niet met hun toestemming, betrachten zij daarbij terughoudendheid. Zij geven zich rekenschap van hun verantwoordelijkheid om schade te voorkomen.

 

Artikel 25  Ingrijpende indirecte effecten van het beroepsmatig handelen

Psychologen geven zich rekenschap van het feit dat hun beroepsmatig handelen niet alleen directe gevolgen kan hebben maar ook ingrijpende indirecte effecten. Als dat het geval is dan spannen zij zich in om, voor zover dat in hun vermogen ligt, schade te voorkomen.

 

Artikel 26        Voorkómen en beperken van dierenleed

Als psychologen in hun wetenschappelijk onderzoek werken met proefdieren, dan geldt de voorgaande bepaling met betrekking tot de zorg en de behandeling van deze dieren.