3.1f Verantwoording

Artikel 35 Afleggen van verantwoording

Psychologen houden van hun professionele activiteiten op zodanige wijze aantekening in het dossier, dat zij in staat zijn van hun handelwijze verantwoording af te leggen.

 

Artikel 36 Bewaartermijn van het dossier

Na beëindiging van de professionele relatie bewaart de psycholoog het dossier een jaar of zoveel langer als noodzakelijk is voor het doel waarvoor het dossier is aangelegd.

Indien van toepassing houdt de psycholoog zich aan een wettelijk voorgeschreven bewaartermijn. Het dossier wordt niet langer bewaard dan de van tevoren vastgestelde of voorgeschreven termijn. Bij het verstrijken van de bewaartermijn vernietigt de psycholoog het dossier, tenzij er een klacht tegen hem is ingediend en de klachtbehandeling nog niet is afgerond.

 

Artikel 37 Verweer met behulp van het dossier

Als er een klacht tegen de psycholoog wordt ingediend kan de psycholoog zich verweren met behulp van het dossier, voor zover het gegevens betreft die voor de beoordeling van de klacht van betekenis zijn.

 

Artikel 38 Medewerking aan behandeling van een klacht

Psychologen verlenen hun medewerking aan de behandeling van een klacht, als die tegen hen wordt ingesteld. Zij zullen naar beste weten de vragen van de tuchtcolleges of klachtencommissies beantwoorden en aan hun verzoeken voldoen.