3.1d De psycholoog en zijn werkomgeving

Artikel 30  Vrijheid om te kunnen handelen conform de beroepscode

Psychologen zijn volledig verantwoordelijk voor hun beroepsmatig handelen, ongeacht hun verplichtingen jegens eventuele leidinggevenden.

Voor zover van betekenis, zorgen psychologen er voor dat een ieder in hun werkomgeving op de hoogte is van de eisen die de beroepscode aan hen stelt en zij verzekeren zich van de nodige vrijheid om te kunnen handelen naar die eisen.

 

Artikel 31  Medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het team

Onverminderd de verantwoordelijkheid voor het eigen professioneel handelen dragen psychologen medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het handelen van het team waarvan zij deel uitmaken.

 

Artikel 32  Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van medewerkers

Psychologen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk van degenen die onder hun directe leiding meewerken aan de uitvoering van opdrachten, waarvoor zij zelf de professionele verantwoordelijkheid dragen.

Als deze medewerkers niet vanuit hun beroep of functie aan eigen beroepsethische regels zijn onderworpen, wijzen zij hen op de afgeleide verplichtingen uit deze beroepscode, in het bijzonder op de geheimhoudingsverplichting. Zij vergewissen zich van de kwaliteit van degenen die zij bij hun beroepsmatig handelen anderszins inschakelen.

 

Artikel 33 Hulp en steun aan collega’s, studenten en supervisanten

Op grond van hun deskundigheid en ervaring verlenen psychologen hulp en steun aan collega’s, studenten en supervisanten om ertoe bij te dragen dat zij het beroep professioneel en ethisch verantwoord kunnen uitoefenen. Zij onthouden zich van gedragingen die hen daarin kunnen schaden.

 

Artikel 34 Collegiaal appèl

Psychologen volgen het beroepsmatig handelen van collega-psychologen kritisch en stellen dat handelen ter discussie als daartoe aanleiding is. Zij spreken deze erop aan als zij menen dat zij in strijd met de beroepscode handelen of hebben gehandeld. Zij zorgen er voor dat de belangen van cliënten door dit aanspreken niet worden geschaad. Psychologen dienen geen klacht in tegen een collega voordat hen is gebleken dat deze collega weigert zijn handelen te verantwoorden in een collegiaal dispuut of volhardt in het veronderstelde ethisch onjuiste handelen.