3.1a De kwaliteit van het beroepsmatig handelen

Artikel 14        Zorg voor kwaliteit

Psychologen zorgen voor een goede kwaliteit van hun beroepsmatig handelen.

 

Artikel 15        Zorgvuldig handelen

In hun handelen en nalaten zijn psychologen zorgvuldig jegens cliënten en andere betrokkenen.

 

Artikel 16        Professionele standaard

Psychologen handelen in hun beroepsuitoefening volgens de professionele standaard. Zij dragen naar vermogen bij aan het ontwikkelen van normen en standaarden in hun vakgebied.

 

Artikel 17        Zorgvuldigheid en voorzichtigheid bij nieuwe methoden

Bij het toepassen van nieuwe methoden of het betreden van nieuwe toepassingsgebieden gaan psychologen zorgvuldig en voorzichtig te werk.

 

Artikel 18        Vertrouwen in de psychologie en psychologiebeoefening

Psychologen onthouden zich van gedragingen waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen voorzien dat deze het vertrouwen in de wetenschap van de psychologie, de psychologiebeoefening of in collega’s kunnen schaden.