3.1b Continuïteit van het beroepsmatig handelen

Artikel 19  Continuïteit van de professionele relatie

Psychologen zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van de professionele relatie. Als dat nodig is schakelen zij daarbij andere deskundigen in. Zij treffen maatregelen om zich er van te verzekeren dat een of meer vakgenoten hun professionele werkzaam-heden overnemen dan wel afronden, als zij om welke reden dan ook genoodzaakt zijn de professionele relatie ontijdig te onderbreken of voortijdig af te breken. Psychologen zijn verantwoordelijk voor een adequate overdracht.

 

Artikel 20  Volledigheid, noodzakelijkheid en actualiteit van het dossier

Psychologen bewaren alle gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van de professionele relatie in het dossier. Zij zorgen er voor dat het dossier altijd zodanig bijgewerkt is dat bij een onvoorziene absentie van hun kant, een deskundige vakgenoot de professionele relatie kan voortzetten.

 

Artikel 21  Verantwoordelijkheid na beëindiging van de professionele relatie

Psychologen geven zich er rekenschap van dat na de formele beëindiging van de professionele relatie de professionele verantwoordelijkheid ten opzichte van de betrokkenen niet zonder meer ophoudt te bestaan. Na de beëindiging daarvan kan er nog steeds sprake zijn van belangentegenstellingen of een ongelijke machtsverhouding tussen de psycholoog en betrokkenen. Evenzeer blijft hun professionele verantwoordelijkheid ten opzichte van betrokkenen bestaan waar deze rechtstreeks voortvloeit uit de voorafgaande professionele relatie.