3.3d Gegevensverstrekking

Artikel 81  Gegevensverstrekking aan derden

De psycholoog verstrekt uitsluitend die gegevens uit het dossier aan derden die relevant en noodzakelijk zijn voor de specifieke vraagstelling en waarvoor de cliënt vooraf gerichte toestemming heeft verleend. Onder gegevens wordt ook het professionele oordeel van psychologen verstaan. Om de toestemming van de cliënt te verkrijgen stelt de psycholoog de cliënt in de gelegenheid om de gegevens vooraf in te zien.

 

Artikel 82  Verstrekking van gegevens zonder toestemming

Voor het verstrekken van gegevens aan andere beroepsbeoefenaren is geen toestemming van de cliënt noodzakelijk als die andere beroepsbeoefenaren rechtstreeks betrokken zijn bij de professionele relatie van de psycholoog. De cliënt wordt hiervan van tevoren op de hoogte gesteld. De psycholoog beperkt de gegevensverstrekking tot die gegevens en beoordelingen die noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden van die andere beroepsbeoefenaren.

 

Artikel 83  Wettelijk verplichte verstrekking van gegevens

Voor het verstrekken van gegevens aan derden is geen toestemming van de cliënt noodzakelijk wanneer de psycholoog op grond van een wettelijke bepaling verplicht is deze te verstrekken. De cliënt wordt hiervan van tevoren op de hoogte gesteld.

 

Artikel 84  Gegevensverstrekking aan medewerkers

Er is geen toestemming van de cliënt noodzakelijk voor het verstrekken van gegevens aan personen die onder directe leiding van de psycholoog meewerken aan de uitvoering van de professionele relatie. De psycholoog beperkt de gegevensverstrekking tot de voor de werkzaamheden van die medewerkers noodzakelijke gegevens.

 

Artikel 85  Informatieverstrekking voor wetenschappelijk onderzoek

Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek kan de psycholoog desgevraagd aan derden gegevens verstrekken. Deze gegevens dienen zo te worden aangeleverd, dat de herleidbaarheid tot de persoon van de cliënt daarbij wordt uitgesloten, tenzij dat gezien het doel van het onderzoek niet mogelijk is. In dat geval kunnen die gegevens alleen met toestemming van de cliënt worden verstrekt.

 

Artikel 86  Gegevens voor publicaties, onderwijs, kwaliteitszorg, supervisie en intervisie

Voor wetenschappelijke publicaties, onderwijs, kwaliteitszorg, supervisie en intervisie mag de psycholoog uitsluitend gegevens van en oordelen over een cliënt gebruiken en verstrekken waaruit diens identiteit niet te herleiden is. De combinatie van gegevens en beschreven omstandigheden mag er niet toe kunnen leiden dat derden daaruit de cliënt herkennen, tenzij de cliënt toestemming heeft gegeven voor een dergelijke gegevensverstrekking.

 

Artikel 87  Verstrekking van gegevens over een ander dan de cliënt

Wanneer er in het dossier gegevens aanwezig zijn over een ander dan de cliënt, en deze gegevens niet door de cliënt zelf zijn verstrekt, dan verstrekt de psycholoog deze niet aan derden, dan met gerichte toestemming van die ander en alleen voor zover zij relevant en noodzakelijk zijn voor de specifieke vraagstelling. De toestemming wordt schriftelijk vastgelegd.