3.3a Algemeen

Artikel 56  Respect voor kennis, inzicht en ervaring

Psychologen geven zich rekenschap van en respecteren de kennis, het inzicht en de ervaring van de betrokkene.

 

Artikel 57  Respect voor psychische en lichamelijke integriteit

Psychologen respecteren de psychische en lichamelijke integriteit van de betrokkene en tasten hem niet in zijn waardigheid aan. Zij dringen niet verder door in het privéleven van de betrokkene dan voor het doel van hun beroepsmatig handelen noodzakelijk is.

 

Artikel 58  Respect voor eigenheid en diversiteit

Psychologen houden rekening met de individuele eigenschappen en omstandigheden van elke cliënt. Zij onderkennen dat hun eigen waarden en normen en identiteit hun professioneel handelen kunnen beïnvloeden. Psychologen spannen zich ervoor in cultuur en diversiteit te verdisconteren in de professionele activiteiten.

Zij maken geen ongerechtvaardigd onderscheid wegens ras, etniciteit, geslacht, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, seksuele geaardheid of op welke grond dan ook.