Korte informatie over de klachtprocedure

Het NIP kent twee verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Beide Colleges zien toe op de naleving van de Beroepscode en nemen een onafhankelijke positie in binnen het NIP.

Een betrokkene bij het beroepsmatig handelen van een psycholoog aangesloten bij het NIP of geregistreerd in een van de NIP-registers kan een klacht indienen bij het College van Toezicht indien hij van mening is dat de psycholoog in strijd met de Beroepscode heeft gehandeld.

Het College van Toezicht stelt de psycholoog in de gelegenheid op de klacht te reageren. Vervolgens doet het College van Toezicht na behandeling van de zaak een op schrift gestelde uitspraak.

In het geval dat de klacht gegrond wordt verklaard kan het College van Toezicht aan de psycholoog een maatregel opleggen:

  • een waarschuwing;
  • een berisping;
  • een schorsing in het lidmaatschap en/of van de inschrijving in het (de) door het College aangegeven NIP-register(s), al dan niet onder voorwaarden;
  • ontzetting uit het lidmaatschap en/of doorhaling van de inschrijving in het (de) door het College aangegeven NIP-register(s) al dan niet onder voorwaarden.

Het behoort niet tot de mogelijkheden van het College een psycholoog te ontslaan uit zijn dienstbetrekking, de klager een schadevergoeding toe te kennen ten laste van de psycholoog of een psychologisch heronderzoek te gelasten.

Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.

Het Reglement voor het Toezicht (pdf) bevat de officiële regels omtrent de procedure van klachtbehandeling.