Integriteit: eerlijkheid

Artikel 42        Voorkómen van misleiding

Psychologen voorkomen misleiding in hun beroepsmatig handelen. Als tijdelijke misleiding onvermijdelijk is, zorgen psychologen ervoor dat de daaruit ontstane misverstanden zo spoedig mogelijk worden weggenomen.

 

Artikel 43        Geen misbruik van kennis, vaardigheden of overwicht

Psychologen maken geen misbruik van hun psychologische kennis en vaardigheden of van het overwicht dat voortvloeit uit hun deskundigheid of positie.

Artikel 44        Vermelden van opleiding, kwalificaties, ervaring, deskundigheid en titels

Psychologen zijn nauwgezet bij het vermelden van hun opleiding en kwalificaties, ervaring, deskundigheid en titels.

 

Artikel 45        Geen irreële verwachtingen wekken

Psychologen zorgen ervoor dat met betrekking tot de aard, de effecten en de gevolgen van hun dienstverlening geen verwachtingen worden gewekt die niet op de realiteit gestoeld zijn.

 

Artikel 46        Bronvermelding

Bij het presenteren of publiceren van bevindingen vermelden psychologen op passende wijze de bronnen waaruit zij hebben geput, voor zover deze bevindingen niet voortkomen uit eigen professionele werkzaamheden. Dit geldt zowel voor schriftelijke als voor mondelinge presentaties of publicaties.

 

Artikel 47        Zorgvuldigheid in het verkrijgen en weergeven van gegevens

Psychologen zijn zorgvuldig in het verkrijgen en het statistisch bewerken van gegevens en in het weergeven en het verklaren van de resultaten.