9
jun

Schoolpsychologen in de schijnwerpers binnen Steunpakket Welzijn Jeugd

Het ministerie van VWS ondersteunt met het Steunpakket Welzijn Jeugd landelijke initiatieven die aansluiten bij de behoefte van jongeren op het gebied van hun sociaal en mentaal welzijn in coronatijd. Eén daarvan wordt uitgevoerd door het NIP. 

Doel is de expertise van schoolpsychologen optimaal in te zetten bij de ondersteuning van scholen.

 

Veerkracht en het juiste doen

Het project waar het NIP subsidie voor heeft gekregen van VWS bestaat uit het organiseren van een aantal Masterclasses en Webinars, waardoor via het Train-de-Trainer principe psychologen (en orthopedagogen) worden ondersteund bij hun ondersteuning van scholen. Hierbij wordt zo veel mogelijk aangesloten bij bestaande structuren. Het project bestaat uit twee lijnen:

  1. Veerkracht – het versterken van de veerkracht van teams (docenten en mentoren) zodat zij de veerkracht van leerlingen kunnen versterken
  2. Het juiste doen – het ondersteunen van scholen in het maken van effectieve keuzes voor interventies op maat

 

Veerkracht

Door corona staat het welbevinden van jongeren onder druk. Scholen voor voortgezet onderwijs/MBO willen hun leerlingen hierin graag ondersteunen. De vraag is: hoe kunnen zij dat op een laagdrempelige manier doen, via de reeds bestaande structuren, waarbij uitgegaan wordt van veerkracht bij leerlingen? Uitgangspunt bij de uitvoering van dit onderdeel is: aandacht hebben voor het welbevinden van leerlingen begint met aandacht hebben voor het welbevinden van het schoolteam.

 

Het juiste doen

In het kader van Nationaal Plan onderwijs wordt van scholen verwacht een schoolscan te maken en interventies te kiezen uit een ‘menukaart’. Er komt veel op scholen af en met als gevolg dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. Bovendien weten we van interventies dat ze niet per se altijd en op alle plaatsen effectief zijn. Schoolpsychologen kunnen samenwerkingsverbanden en schoolbesturen helpen om op basis van (school)analyses, ondersteuningsbehoeften en wensen van scholen keuzes te maken: effectieve keuzes op maat.

Op woensdag 23 juni organiseert het NIP een (online) inspiratiebeenkomst voor (school)psychologen en orthopedagogen in het onderwijs: ‘Van schoolscan naar passende interventies’. Doel is scholen goed te kunnen ondersteunen bij het kiezen van interventies die het welbevinden van leerlingen vergroten. De bijeenkomst is gratis en vindt plaats van 19.30 – 21.00 uur.

Voor de uitvoering van beide lijnen is een projectgroep ingesteld bestaande uit Hanneke Visser, Helen Bakker en Laura Stroo.

 

Lopende activiteiten

Voor beide lijnen geldt dat de activiteiten aansluiten op al lopende activiteiten en initiatieven, en hier een extra impuls aan geven (tot eind 2021). Het is de bedoeling dat het project als vliegwiel gaat fungeren voor de periode daarna.

Op dit moment wordt al wordt met de GGD Regio Utrecht, die (in opdracht van NCJ en samen met Steven Pont) enkele mentorlessen heeft ontwikkeld over stress bij jongeren in coronatijd: Je Brein de baas?! In de handleiding van ‘Je brein de baas?!’ wordt aanbevolen om de mentorlessen te geven ná een workshop Veerkracht aan het schoolteam, die via dit plan van aanpak wordt (door)ontwikkeld.

Op vijf scholen is al een pilot-workshop Veerkracht aan schoolteams gegeven. De tevredenheid is groot en het levert diverse aanvragen van andere scholen op. De 75 schoolpsychologen zijn in hun eigen werkomgeving de workshop onder de aandacht aan het brengen. Zij worden gekoppeld aan andere gedragswetenschappers in het onderwijs.

In maart 2021 is een online masterclass gegeven voor 75 post master schoolpsychologen en een online meeting voor ruim 50 psychologen en pedagogen in het onderwijs. Als vervolg daarop is er behoefte aan intervisie; daarin wordt binnen dit plan van aanpak voorzien.

Er is een coalitie gevormd met NJI, Trimbos, Pharos, NCJ en de Corona expertgroep schoolpsychologen van het NIP. Vanuit deze coalitie is er input gegeven aan OCW op het stappenplannen bij de schoolscan (sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden) en de menukaart met interventies, en is een Praktijkkaart Welbevinden ontwikkeld

Vanuit de Corona expertgroep schoolpsychologen van het NIP is het visiestuk Perspectief voor de jeugd opgesteld (februari 2021) over een ontwikkelingsgerichte aanpak voor het onderwijs tijdens en na corona, en een hulpdocument (pdf)voor de opstart van scholen in het Primair Onderwijs.

 

Meer weten?