7
sep

Samenwerkende beroepsverenigingen reageren op wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’

Het NIP heeft samen met NVO, BPSW, BV Jong, FVB, NVvP, V&VN, AJN, NVK gereageerd op het wetsvoorstel dat moet bijdragen aan een beter functioneren van het jeugdhulpstelsel.

Met het wetsvoorstel wordt ingezet op een aantal bestuurlijke maatregelen zoals de oprichting door gemeenten van een regionaal orgaan: de jeugdregio; het opstellen van een regiovisie, de inkoop op regionaal niveau van bepaalde vormen van jeugdhulp en de inzet van de regionale expertteams. Aanbieders krijgen nieuwe voorschriften en het toezicht wordt versterkt. Het wetsvoorstel bevat ook de mogelijkheid om een toegangsplan voor te schrijven aan gemeenten.

We constateren dat versterking van de (boven)regionale samenwerking van gemeenten kan bijdragen aan het terugdringen van de grote diversiteit in inkoopvoorwaarden en verantwoordingseisen. En dat vraagt om een regiovisie met strategische doelen. Maar al eerder schreven we dat een nieuwe indeling of de behandeling van het vraagstuk alsof het een zuiver ordeningsprobleem is, niet voldoende is. Robuuste, inhoudelijk gedreven, aanpassingen zijn nodig om tot wezenlijke zorginhoudelijke verbeteringen te komen. Het betrekken van de expertise van professionals is daarbij van groot belang

In de reactie hebben we een 7-tal aanbevelingen gedaan:

  1. Veranker het raadplegen van professionals bij verbetering van de regionale samenwerking in de Jeugdwet – inhoudelijke gedreven aanpassingen zijn noodzakelijk
  2. Verleggen van taken naar de jeugdregio mag niet ten koste gaan van lokaal maatwerk en integrale zorg
  3. Verhelder de bovenregionale afstemming en de rol van de expertisecentra
  4. Investeer in de toegang en veranker het deskundigheidsoordeel van professionals
  5. Zet in op netwerkvorming tussen professionals uit de verschillende lagen van het stelsel
  6. Zorg voor nauwe samenwerking met het onderwijs
  7. Geef de Nza de taak om inhoudelijk te monitoren wat de voortgang in de jeugdhulp is

Er is door veel partijen (156) gereageerd op het wetsvoorstel. De reacties zijn sterk uiteenlopend!

Zo reageerde de VNG zeer kritisch:  Wij stellen vast dat onze standpunten zover van elkaar af liggen dat de VNG alleen met u in overleg zal gaan over de fundamentele bezwaren tegen deze wet en niet over de specifieke uitwerking van dit wetsvoorstel. Het voorstel dat nu voorligt, moet wat de VNG betreft van tafel.

De branches gespecialiseerde zorg (BGZJ) daarentegen vinden het wetsvoorstel een stap in de goede richting. Ook zij stellen dat voor het borgen van specialistische kennis en expertise in de toegang en toeleiding tot specialistische hulp voor kinderen met complexe vragen en/of problematiek meer eenduidigheid, samenhang en samenwerking tussen gemeenten nodig is. En ook zij constateren dat onduidelijk is hoe de expertise van professionals en jeugdigen en ouders in de regiovisie naar voren komt.

De cliëntenorganisaties zoals Iederin & Per saldo vragen zich vooral af of dit wetsvoorstel zal gaan helpen om de jeugdhulp voor onze achterban met veelal een integrale levenslange en levensbrede zorgvraag meetbaar en merkbaar beter gaat maken. Mind, vraagt o.a. om een versterking van de toegang.

 

Over het programma Zorg voor de Jeugd

Het NIP is nauw betrokken bij het programma. Zorg voor de Jeugd is een platform waarop beroepsverenigingen, jeugd(hulp)aanbieders, overheden en kennisinstellingen samen laten zien hoe zij werken aan verbetering van de zorg voor de jeugd. Op het platform is te zien wat er de komende jaren gebeurt én wordt bereikt in de zorg voor de jeugd. In het programma vertegenwoordigen Vera Naber (NIP) en Arne Popma (NVvP) samen tien beroepsverenigingen.