12
okt

Praktische tool helpt maatwerk te bieden aan iedere verpleeghuisbewoner

Een toenemend aantal besmettingen in het land, aangescherpte maatregelen en alle regio’s hebben nu minstens de status ‘zorgelijk’. Het doel blijft om ook in deze tijd de verspreiding van het coronavirus in de VVT-sector (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties) zoveel mogelijk te beperken.

De zoektocht naar wat er in deze omstandigheden dus nog wel kan en wat past bij de verschillende doelgroepen en hun specifieke context staat hierbij centraal. Dit verschilt per situatie en roept uiteraard discussie op: tussen professionals, tussen bewoners, bestuurders en naasten. Ook tijdens het Rondetafelgesprek langdurige zorg dat in verband met corona vanochtend (12 oktober) in de Tweede Kamer plaatsvond, werd hierbij het belang van lokaal maatwerk en het gesprek hierover blijven voeren benadrukt.

De – met medewerking van het NIP –  tot stand gekomen Handreiking bezoek en sociaal contact; corona in verpleeghuizen (17 september 2020) gaat uit van maatwerk, ook in de huidige corona-omstandigheden.

 

Maatwerk is het vertrekpunt, want ieder mens is anders

Ieder mens is anders en heeft andere behoeften, waardoor op maat gesneden beleid het beste aansluit. Zo komen we tot een optimale balans tussen veiligheid en kwaliteit van leven voor iedere bewoner.

Maar hoe pas je maatwerk in de praktijk toe? Om multidisciplinaire teams op de werkvloer op weg te helpen is daarom in de Handreiking een gesprekshulp opgenomen die als praktische tool gebruikt kan worden in zo’n maatwerkgesprek* met de cliënt en zijn of haar naasten. De gesprekshandreiking is nadrukkelijk geen afvinklijst, maar een houvast die richting geeft aan het gesprek met de bewoner en diens naasten.

Een greep uit de gespreksonderwerpen uit de gesprekshulp:

  • Besteed in het gesprek ruim aandacht aan de wensen van de bewoner. Heeft de bewoner de wens geuit om (meer) bezoek te ontvangen? Of om (meer) naar buiten te gaan? Is de bewoner bang om bezoek te ontvangen of bang voor het gedrag van medebewoners en het bezoek dat zij krijgen? Heeft de bewoner behoefte aan fysiek contact?
  • Zie je veranderingen in gedrag of beleving bij bewoner?
  • Is er inzicht in wanneer overprikkeling en onrust ontstaat bij de bewoner door (te veel) bezoek/activiteiten?
  • Kan de bewoner zich houden aan afspraken rondom toepassen van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s)en hygiënemaatregelen, eventueel met hulp van de bezoeker?
  • Behoort de bezoeker tot een COVID-19 risicogroep en is hij/zich hiervan bewust of is dit besproken?

Met deze gesprekshulp beschikken zorgprofessionals dus vanaf nu over de bouwstenen om elke bewoner van een verpleeghuis maatwerk te leveren. Maatwerk is overigens altijd belangrijk, maar nu in corona-tijden extra relevant. Het uitgangspunt tijdens deze gesprekken met bewoners is daarom ‘JA, mits…’. ‘Mits’ omdat bij elke maatwerkoplossing nagedacht moet worden over de veiligheid van andere bewoners, medewerkers en de gevolgen voor de samenleving.

 

Zoek naar creatieve oplossingen

Probeer juist in tijden van een uitbraak met elkaar te blijven zoeken naar creatieve oplossingen om zoveel mogelijk aan de individuele behoeften tegemoet te komen. Kortom: dat er maatwerk geboden wordt.

Als niet aan die behoefte voldaan wordt, onderzoek dan multidisciplinair en in overleg met de bewoner en naasten hoe de afspraken kunnen worden aangepast. Het NIP vindt dat de rol van de psycholoog binnen zo’n multidisciplinair team essentieel is.

* Lees meer hierover in de Handreiking Bezoek en sociaal contact, Corona en verpleeghuiszorg (pdf)