21
sep

Opleidingsraad publiceert adviezen programma adaptieve psychologische vervolgopleidingen (APV)

Vandaag heeft de Opleidingsraad de adviezen van het programma adaptieve psychologische vervolgopleidingen (APV) gepubliceerd ter consultatie. Het programma APV van de Opleidingsraad is ruim een jaar geleden opgezet om samen met alle belanghebbenden te komen tot een nieuw systeem en een andere invulling van psychologische vervolgopleidingen. Die moeten het hulpverleners makkelijker maken om in te spelen op veranderingen in de zorgvraag, zodat ze cliënten de best mogelijke zorg kunnen blijven bieden. Het gaat hierbij om hoe de postmaster opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog wordt ingericht. Onderdelen van dit programma zijn de aansluiting tussen de master- en de GZ-opleiding, de visie en infrastructuur en de didactische ontwikkeling en instrumenten.

 

Veel werk verzet, nog niet alles volledig

Aan de adviezen die nu voor consultatie voorliggen, hebben veel verschillende partijen meegeholpen. Het is goed te zien dat er zoveel werk is verzet. Dankzij de betrokken partijen, waaronder het NIP, zijn er grote stappen gezet richting meer flexibele psychologische vervolgopleidingen. Deze zijn noodzakelijk om tegemoet te kunnen komen aan de uitdagingen in het huidige zorgveld. Uiteraard zijn niet alle uitdagingen in één keer opgelost, die worden in een volgende fase geadresseerd.

Wij hebben natuurlijk deelgenomen aan de werkgroepen, maar dat betekent niet dat wij de adviezen hebben kunnen bepalen. De komende weken gaan wij ons dus hier in verdiepen, en daarbij hebben een aantal punten onze speciale aandacht. Denk bijvoorbeeld aan de specifieke eisen aan de recente werkervaring en supervisie van ervaren psychologen, voordat zij in aanmerking komen voor een vrijstelling. Ook voor het verkorte EVC-traject stelt men enkele eisen die wij de komende periode nader willen onderzoeken. Wij zetten ons ervoor in dat bij de beoordeling van de geschiktheid voor een specifiek traject gekeken wordt naar de competenties van de psycholoog en niet voornamelijk naar administratieve vereisten.

Kortom, wij vinden het belangrijk om deze en andere punten die naar ons idee nader onderzoek verdienen, in de nu gestarte consultatieronde te bestuderen en eventueel in te brengen. Wij verdiepen ons hier dus nu verder in en raadplegen onder andere onze interne klankbordgroep ‘Opleidingen en APV’ met leden vanuit verschillende secties van het NIP hierover.

Uiteraard blijven wij ook tijdens het vervolg opkomen voor de belangen van onze psychologen, nu en in de toekomst. Zo streven wij naar een kwalitatief goede beroepsuitoefening door psychologen die hiervoor voldoende zijn toegerust.

 

Reacties op de adviezen: consultatiefase

In de consultatiefase kunnen belanghebbenden tot 24 oktober op het advies reageren. Wij maken dus zoals gezegd ook van deze mogelijkheid gebruik. Onze reactie zal op dat moment ook na te lezen zijn op de website. Na weging van de reacties uit de consultatieronde, stelt de Opleidingsraad het advies eind oktober definitief vast en overhandigt deze aan het Ministerie van VWS.

 

Meer weten?

Mocht je nog andere vragen hebben over dit onderwerp dan kun je terecht bij ons informatiecentrum via info@psynip.nl.