18
dec

Ontwikkelingen Kwaliteitsstatuut: declareren in 2020 en update Model

Heeft u als zorgaanbieder nog geen toestemming gegeven aan Mediquest? Doe dit dan vóór 31 december 2019! Ook informeren we u over de belangrijkste wijzigingen van de update van het Kwaliteitsstatuut per 1 januari 2020. 

 

Declareren in 2020: vergeet toestemming voor doorlevering aan Zorginstituut Nederland niet

Voor declaratie in 2020 is het voor zorgaanbieders noodzakelijk dat ze toestemming geven aan Mediquest voor het doorleveren van gegevens uit hun Kwaliteitsstatuut aan Zorginstituut Nederland.

Zo’n 800 zorgaanbieders hebben dit nog niet geregeld, terwijl dit vóór 31 december 2019 gedaan moet zijn. Zorgaanbieders die nog geen toestemming hebben gegeven worden opgeroepen om dit zo snel mogelijk alsnog te doen.

  • Let op: ook wanneer u op kiezenindeggz.nl vermeld wilt staan, is toestemming geven noodzakelijk!

 

Voorkom afgewezen declaraties in 2020

Wilt u controleren of u al toestemming heeft gegeven? Log in op het account van Mediquest via ggzkwaliteitsstatuut.nl. Wanneer u na inloggen meteen wordt gevraagd om toestemming te verlenen in het kader van de AVG, dan heeft u de toestemming nog niet op orde en raden wij u aan om dit zo snel mogelijk alsnog te doen. De data worden namelijk om de paar weken ververst waardoor te laat afhandelen kan leiden tot afgewezen declaraties in 2020.

 

Update Model Kwaliteitsstatuut

Het Zorginstituut Nederland neemt per 1 januari 2020 een update van het Kwaliteitsstatuut op in het Register. Zorgaanbieders die beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz hoeven deze nog niet aan te passen. Dit ter voorkoming van extra administratieve belasting vanwege verwachte ontwikkelingen in 2020.

De belangrijkste wijzigingen in de herziene versie 2.0 van het Model kwaliteitsstatuut:

  • Verduidelijking van passages die aangeven dat behandelaren die voldoen aan de gestelde eisen om regiebehandelaar te zijn, het recht hebben om daartoe te worden ingezet.
  • Verduidelijking van passages die aangeven dat de medebehandelaar (in instellingen én in de vrijgevestigde praktijk) kan worden ingezet en in afstemming met de regiebehandelaar een deel van het zorgtraject kan uitvoeren.
  • Verduidelijking dat de patiënt recht heeft op de regiebehandelaar als eerste aanspreekpunt, maar dat in praktijk op grond van diverse overwegingen de medebehandelaar ook aanspreekpunt voor de cliënt kan zijn. Hierover maken regiebehandelaar, medebehandelaar en patiënt nadere afspraken.
  • Opname in sectie III dat minimaal éénmaal per jaar en/of bij voorgenomen ontslag overleg plaats vindt in het multidisciplinair team. Instellingen leggen in het eigen kwaliteitsstatuut vast in welke situaties bespreking in het multidisciplinair team plaats vindt.
  • Verwijdering van passages over de aanlevering van ROM-gegevens aan SBG.

Daarnaast zijn de invulformats voor het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut aangepast, zodat ze meer bruikbare informatie voor patiënten opleveren. De nieuwe formats worden komend jaar geplaatst op de online omgeving op ggzkwaliteitsstatuut.nl. We houden u op de hoogte!

 

Overgangsregeling Jeugdwet verlengd

Tot slot is afgesproken de overgangsregeling Jeugdwet naar de Zorgverzekeringswet bij het bereiken van het 18e jaar bij het Model kwaliteitsstatuut ggz met een jaar te verlengen tot 1 januari 2021.

 

Doorontwikkeling

De nieuwe versie van het Kwaliteitsstatuut in de ggz bevat weinig wezenlijke verbeteringen die de gesignaleerde belemmeringen oplossen. Hierdoor staan cliënten nog vaak onnodig in de wacht en wordt de huidige capaciteit van gekwalificeerd personeel nog onvoldoende benut.

Het NIP heeft in een brandbrief samen met P3NL de belemmeringen van het huidige model kwaliteitsstatuut benadrukt en de wensen voor doorontwikkeling benoemd. Het Zorginstituut zal met doorzettingsmacht in de loop van 2020 een nieuw kwaliteitsstatuut opstellen.

 

Meer informatie