14
okt

NIP denkt mee bij inzet FBZ op CAO GGZ, VVT en ArboUnie

De cao’s van de GGZ, de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) en ArboUnie lopen binnenkort af. Bij de betrokken leden hebben we daarom input opgehaald en meegegeven aan FBZ. Ook zijn er voor diverse cao’s klankbordgroepen actief, waar NIP-leden in participeren.

Het NIP is aangesloten bij FBZ. FBZ vertegenwoordigt de belangen van NIP-leden aan diverse cao-tafels. Belangrijke punten die jullie aangaven en in onze input richting FBZ meegenomen zijn, gaan over de arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap en positionering, arbeidsmarkt en gezond en veilig werken. Daarnaast zijn we uiteraard ook actief in het behartigen van jullie belangen, breder op het niveau van bijvoorbeeld de ministeries in Den Haag. Hieronder staan enkele van de punten die we cao-overstijgend meegeven aan FBZ. Per cao kijken we daarnaast nog specifiek wat daar speelt en toegevoegd moet worden.

Arbeidsvoorwaarden

Psychologen moeten goede arbeidsvoorwaarden hebben. Zo zetten we ons bijvoorbeeld in voor goede opleiding en begeleiding. Ook vragen we aandacht voor het misbruik van pas afgestudeerden. Werkervaringsplaatsen horen geen alternatief te zijn voor volwaardige plaatsen.

Bij reorganisaties zetten we in op behoud van werk, begeleiding van werk-naar-werk en een salarisgarantie. Gedwongen ontslagen moeten te allen tijde worden voorkomen.

We zetten in op koopkrachtverbetering en ten minste inflatiecorrectie. We eisen daarnaast compensatie van eventuele stijging van pensioenpremies in de salarissen, zodat dit geen negatieve invloed heeft op de koopkracht van zorgprofessionals. Registratie- en beroepskosten voor scholing, persoonlijke ontwikkeling en deskundigheidbevordering moeten, voor zover dat nog niet het geval is, voor rekening komen van de werkgever. Denk hierbij aan kosten en faciliteiten voor inschrijving en (her-)registratie in de kwaliteitsregisters, scholingskosten, congresbezoek en lidmaatschap beroepsvereniging.

We hebben ook meegegeven in cao’s in te zetten op adequate vergoedingen en regelingen op het gebied van thuiswerken, aanvullend geboorteverlof (wet WIEG) en rouwverlof.

Medezeggenschap en positionering

Beleid moet meer gericht worden op vertrouwen op het vakmanschap van de professional. Hierbij hoort ook een goede positionering, mate van autonomie en medezeggenschap. In sectoren waar dat relevant is zetten we ons bijvoorbeeld in voor inspraak en deelname van psychologen in de zogeheten medische- en specialistische staven.

Arbeidsmarkt

Op steeds meer plekken op de arbeidsmarkt is te merken dat het lastig is om goed gekwalificeerd personeel te vinden om vacatures te vervullen. Ook in de zorg speelt dit. Het aantrekken van nieuw zorgpersoneel en het vergroten van de aantrekkelijkheid en het aanzien van het beroep van zorgprofessional is van groot belang. Ook aandacht voor duurzame inzetbaarheid en het behoud van huidig personeel is zeer belangrijk om de huidige tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

Gezond en veilig werken

De werkdruk moet omlaag en er zal meer ingezet moeten worden op het vergroten  van werkplezier en bevlogenheid. Registerpsychologen NIP uit de werkvelden Arbeid & Organisatie en Arbeid & Gezondheid kunnen hierover adviseren in organisaties. Iedere werknemer dient onafhankelijk en laagdrempelig toegang te hebben tot een psycholoog met expertise op het vlak Arbeid, gezondheid en organisatie, naast toegang tot de bedrijfsarts. Dit is eerder al geopperd door de SER en is in een aantal organisaties al beschikbaar, zoals de promovendipsycholoog op Universiteiten.

Om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken, pleiten we ervoor om o.a. meldpunten, vertrouwenspersonen en de dienstverlening van psychologen in organisaties bekender te maken. Er is een cultuuromslag nodig met duidelijke normen.

Meer informatie over je rechten en cao kun je vinden op onze website. Wist je bijvoorbeeld dat NIP-leden recht kunnen hebben op (gedeeltelijke) vergoeding van de NIP-contributie, omdat het NIP bij FBZ is aangesloten? Meer informatie: recht op (gedeeltelijke) vergoeding van de NIP-contributie