25
nov

NIP benadert samen met andere partijen de Tweede Kamer over knelpunten in de Jeugdhulp

In het kader van het wetgevingsoverleg van 29 november heeft het NIP, samen met vertegenwoordigers van professionals, cliëntenorganisaties en aanbieders, twee brieven gestuurd aan de vaste commissie voor VWS. Daarin is onze inzet in de Hervormingsagenda Jeugd toegelicht, en is aandacht gevraagd voor een aantal acute knelpunten die nu al aangepakt kunnen worden. Ook is gewezen op de belangrijke inzet van vrijgevestigde professionals in het jeugddomein.

Aandachtspunten Hervormingsagenda

Binnen een vijfhoek van het Rijk, gemeenten, cliënten, aanbieders en professionals wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van een Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028. Doel is de jeugdhulp te verbeteren en het jeugdstelsel beter beheersbaar te maken.

In de brief aan de vaste Kamercommissie voor VWS hebben de professionals, aanbieders en cliënten de Kamer een aantal aandachtspunten meegegeven voor de bespreking van de begroting. Zo wordt aandacht gevraagd voor vroegsignalering en preventie, voor blijvende inzet voor professionalisering en vakmanschap, en voor de inzet van ‘zware’ expertise in de toegang.

Daarnaast wijzen de beroepsverenigingen, clientorganisaties en branches erop dat een aantal acute knelpunten (zoals wachttijden, personeelstekort, administratieve lasten en tarieven) nú al aangepakt kunnen worden.

Lees de volledige brief

Inzet van vrijgevestigden

In het jeugddomein wordt door gemeenten vaak zorg ingekocht bij grotere instellingen, waarmee de hoogwaardige expertise van vrijgevestigde professionals over het hoofd wordt gezien. Dit is onwenselijk, zeker gezien het feit dat de wachtlijsten onaanvaardbaar lang zijn, en er soms helemaal geen passende plek wordt gevonden voor jongeren die hulp nodig.

In een brief aan de vaste Kamercommissie voor VWS pleiten de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd onder meer voor erkenning van en waardering voor vrijgevestigden in het jeugddomein; voor inkooptrajecten waarin recht wordt gedaan aan deze professionals, en voor verlaging van administratieve lasten. Ook wordt in de brief aangedrongen op het behoud van de positie van Intermediair Vrijgevestigden, die optreedt als onafhankelijk procesbegeleider en bemiddelaar tussen gemeenten en zorgaanbieders.

Lees de volledige brief

Betrokkenheid NIP bij Hervormingsagenda Jeugd

Het NIP heeft zich samen met andere beroepsverenigingen, en vertegenwoordigers van cliënten en aanbieders, hard gemaakt om deze partijen aan tafel te krijgen bij de voorbereiding van de Hervormingsagenda Jeugd, naast het Rijk en de gemeenten. Vera Naber, voorzitter van de sectie Jeugd van het NIP, vertegenwoordigt daarin samen met kinderpsychiater Arne Popma de professionals. Om veranderingen in het jeugddomein succesvol vorm te geven is onze inhoudelijke inbreng immers essentieel.

Lees hier meer over in het nieuwsbericht van juni 2021