13
nov

Beroepsverenigingen vragen doordachte aanpassing jeugdstelsel en ruimte voor de professional

Het NIP heeft samen met de andere beroepsverenigingen dit bericht opgesteld in verband met het overleg in de Tweede Kamer op maandag 18 november as. met ministers de Jonge en Dekker (zie ook: Inspecties luiden noodklok: grote zorgen om jeugdbescherming – 8 november 2019):

 

Beroepsverenigingen vragen doordachte aanpassing jeugdstelsel en ruimte voor de professional

Op 18 november 2019 bespreekt de Tweede Kamer de begroting VWS-deel jeugd. De afgelopen jaren hebben de gezamenlijke beroepsverenigingen aandacht gevraagd voor de zorgelijke randvoorwaarden waaronder professionals hun werk moeten doen (zie o.a. Evaluatie jeugdwet: De stem van de Professional 2018 en ‘Brede steun voor open brief van de VNG over tekorten jeugdzorg en GGZ‘ NIP, NVvP, BPSW, NVO, NVK en LVVP – 8 mei 2019).

Zij moeten omgaan met een enorme werkdruk, hoge administratieve lasten, een hoog personeelsverloop en wachtlijsten en de opdracht om de jeugdhulp te transformeren met minder geld en een groter beroep op hulp. Professionals – aanbieders, vrijgevestigden – hebben bovendien in toenemende mate te maken met ingrijpen in hun adviezen rondom zorg en het verlenen van hulp aan kinderen en ouders die dat nodig hebben.

We zijn blij met de erkenning van deze problemen in de brief van ministers De Jonge en Dekker (Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering‘ – 7 november 2019). Het schokkende rapport van de Inspecties IGJ en IjenV (Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd – 7 november 2019)  laat zien dat de urgentie hoog is. De beroepsverenigingen onderschrijven deze urgentie, herkennen het beeld en stellen vast dat deze signalen zich niet beperken tot de jeugdbescherming en jeugdreclassering, maar in alle werkvelden binnen het jeugddomein spelen.

Breed leeft de wens om de hulp steeds beter te maken ten behoeve van de kinderen, jongeren, hun gezinnen en de samenleving. Daarom leveren we o.a. ook een bijdrage aan het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd (zie kader hieronder), maar ook aan de vele andere initiatieven en (beleids)agenda’s gericht op (geestelijke en publieke) gezondheidszorg, welzijn, onderwijs en maatschappij.

Wij vragen als vertegenwoordigers van een grote en diverse groep aan professionals in het brede jeugddomein nadrukkelijk de aandacht voor de negatieve impact van bureaucratische processen op de inhoud van de zorg en ondersteuning. Dat waar het allemaal om draait: de hulpvraag van een kind en diens gezin. Te vaak wordt door de wijze waarop de jeugdhulp (-zorg, -bescherming, -ggz, -reclassering) is georganiseerd, invloed uitgeoefend op de deskundigheid van professionals en daarmee het verlenen van die zorg en ondersteuning die nodig wordt geacht.

Als iets duidelijk naar voren komt in met name de inspectierapporten is dat de autonomie van professionals met voeten getreden wordt door een veelheid aan factoren, regelmatig ingegeven door (financiële) tekorten. Het is wat betreft de beroepsgroepen de hoogste tijd dat we hierover hardop met elkaar praten en dat regio’s, gemeenten en aanverwanten in de randvoorwaardelijke sfeer, stilstaan bij wat de enorme effecten van deze inmenging zijn op niveau van zoveel gezinnen en kinderen.

De rapporten gaan over de jeugdreclassering en -bescherming – treffend omschreven als de intensive care van de samenleving – maar bevat signalen die wij uit de hele breedte van onze achterbannen horen. Men komt door vele factoren onvoldoende toe aan dat waar men voor opgeleid is: kinderen en ouders helpen. De impact van het geheel op werknemers is zichtbaar in de enorme werkdruk, hoog verloop, dalend werkplezier en toenemende klachten van burn outs. Juist het welbevinden van professionals is cruciaal om gezinnen en hun kinderen tot verandering te krijgen.

Verdere uitwerking van de voorstellen is nodig om te beoordelen of deze voorstellen echt gaan bijdragen aan betere hulp. Uiteraard zijn er ook regio’s en gemeenten waar het wel goed gaat. De gezamenlijke beroepsverenigingen bepleiten maatregelen op alle niveaus van het stelsel.

Niet alleen de (inkoop van) specialistische zorg moet worden verbeterd, maar ook preventieve vormen van ondersteuning aan kinderen en jongeren, de versterking van het wijkgericht werken, de verbinding van (publieke) gezondheidszorg en onderwijs, de toegang, de inrichting van expertisecentra voor specialistische jeugdhulp (brief Versterken jeugd-ggz dd. 12 november 2019) en de vraagstukken die er liggen met betrekking tot de arbeidsmarkt, verdienen blijvend de volle aandacht. Het is noodzaak daarbij om de kennis en ervaring van professionals, cliënten en aanbieders hierbij in te zetten en te leren van de regio’s en gemeenten waar het goed gaat.

 

[featured_panel headline=”Samenwerkende beroepsverenigingen – Zorg voor de Jeugd” column=”1″ columnoffset=”0″ type=”filled”]

 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Jeugdartsen Nederland (AJN)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Beroepsvereniging verzorgenden en verpleegkundigen (V&VN)
 • Landelijke huisartsen vereniging (LHV)
 • Nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde (NVK)
 • Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW)
 • Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)
 • Beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerk (Bv Jong)
 • Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP)
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

in samenwerking met Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners (BCMB) en P3NL

Zie de website voordejeugd.nl

[/featured_panel]

 

Lees meer over de Jeugdwet