Tijdlijn

Dit is wat wij hebben gedaan in 2020:


30 november: Studentensessie NJI
In samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) organiseren we op 30 november een studentensessie voor psychologiestudenten, die geïnteresseerd zijn in de richting van Kind- en Jeugdpsychologie. Tijdens deze sessie zullen we meer ingaan op de kennis van studenten m.b.t. de professionele standaard en richtlijnen. We zien dat studenten hier vaak nog onvoldoende over weten, terwijl het nuttige kennis is. Lijkt het je leuk om hier meer over te horen? Of wil je deelnemen? Stuur dan een mailtje naar secretaris@spsnip.nl.


28 oktober: Webinar Psychologie op Middelbare Scholen
Op 28 oktober organiseren de initiatiefnemers van Psychologie op Middelbare Scholen een nieuwe bijeenkomst voor o.a. decanen, psychologiestudenten en geïnteresseerden in dit initiatief. Een aantal sprekers zal vertellen over ervaringen in het onderwijs met betrekking tot psychologie. Wil je hier bij zijn? Meld je aan!


25 juni: Inspiratiesessie Coalitie Y
Tijdens deze bijeenkomst spraken we samen met andere jongerenorganisaties en de initiatiefnemers van Coalitie Y over uiteenlopende onderwerpen waar jongeren mee te maken hebben. Zo kwamen onderwerpen als prestatiedruk, ongelijke kansen in het werk- en academisch veld en mentale gezondheid aan bod. SPS-NIP speelde voornamelijk in op de kwestie rondom mentale gezondheid van jongeren. We spraken met Tim Hofman over het taboe op mentale gezondheid onder jongeren en dat de gezondheidszorg toegankelijker moet worden gemaakt. Wil je up-to-date blijven van Coalitie Y? Volg hen dan op instagram!

15 juni: bijeenkomst NIP en SPS-NIP over nieuwe beroepenstructuur psychologe
Op maandagavond sprak het Landelijk Bestuur van SPS-NIP en een aantal van haar leden met het Algemeen Bestuur van het NIP. Dit gesprek ging over het conceptadvies voor een nieuwe beroepenstructuur voor psychologen. De huidige beroepenstructuur in de psychologische zorg geeft onvoldoende helderheid voor cliënten en naasten en is ook voor professionals niet altijd duidelijk. Een vereenvoudiging van de beroepenstructuur werd daarom wenselijk gevonden, ook om professionals te ondersteunen bij het tijdig en adequaat kunnen (door)verwijzen naar passende psychologische zorg” aldus het NIP. 

Het doel van de vernieuwde structuur is daarnaast ook duidelijkheid en zekerheid creëren voor cliënten. SPS-NIP vertegenwoordigt de stem van de student in dit nieuwe advies, bijv. met betrekking tot nieuwe opleidingsmogelijkheden.


9 juni: Bijeenkomst Psychologie op Middelbare Scholen
Bij deze bijeenkomst waren verschillende partijen aanwezig: de initiatiefnemers, geïnteresseerde docenten, decanen en sprekers. Deze avond stond in het teken van elkaar
informeren over het idee om Psychologie op middelbare scholen te onderwijzen. Een spreker die momenteel lesgeeft in psychologie aan de bovenbouw op het VWO, vertelde
over haar ervaringen en inzichten. De initiatiefnemers – Paul Westerman en Else Treffers – vertelden over hun visie en ideeën en er was ruimte om met elkaar te sparren. Het was een inspirerende avond waarmee weer een stapje vooruit is gezet.


4 juni: Algemene Ledenvergadering (ALV) NJR
Op donderdagavond vond de ALV van NJR voor het eerst online plaats. Desondanks was het een heel leuke en waardevolle avond. NJR vertelde over hun projecten het afgelopen jaar, presenteerde hun nieuwe beleidsplan en de kandidaten voor hun nieuwe bestuur werden ingestemd. Een mooie avond waarop we met verschillende jongeren hebben nagedacht over hoe NJR – en dus heel veel jongeren in Nederland – een stap vooruit te helpen.


2 juni: NJR en de Generatietoets
Door NJR zijn we benadert om mee te denken over de Generatietoets. Dit is een nieuw concept, met als doel jongeren meer inspraak te geven in beleidsplannen van politici. Een Generatietoets houdt in dat de politiek bij elke beslissing ook de invloed die dit heeft op jongeren meeweegt. We zijn hierover met NJR in gesprek gegaan: wat verwachten we van deze toets, waar moet aan worden gedacht en hoe zouden we in de ideale wereld de stem van jongeren terugzien in de politiek? SPS-NIP denkt hier graag over mee en houdt nieuwe ontwikkelingen in de gaten.


19 mei 2020: Online bijeenkomst Psychologie op Middelbare Scholen
Deze bijeenkomst is door het NIP georganiseerd. Lees meer hierover via de aankomende evenementen van SPS-NIP.


16 mei 2020: Online Klimaatdialoog van de Jonge Klimaatbeweging
De coronacrisis weerhoudt ons er niet van om ons te blijven inzetten voor belangenbehartiging! Op zaterdag 16 mei heeft SPS-NIP deelgenomen aan de Klimaatdialoog, georganiseerd door de JKB. Hier spraken we over onderwerpen als Gezondheid, Onderwijs en Voeding in relatie tot het klimaat en jongeren. Zo werd er onder het thema Gezondheid gesproken over hoe het veranderende klimaat én milieu van invloed zijn op de mentale en fysieke gezondheid van jongeren. Een interessante insteek om over mee te praten vanuit de belangenbehartiging van psychologiestudenten.


4 april 2020: Stem NIP standpunten politieke agenda
Begin maart kreeg SPS-NIP via het NIP de kans om invloed uit te oefenen op het beleid van het volgende kabinet. Dit kan door belangrijke punten op het vakgebied van psychologie in te sturen voor de nieuwe verkiezingsprogramma’s. Elke sectie van het NIP kreeg de mogelijkheid om vanuit hun eigen sectie punten aan te dragen die te maken hebben met een politiek of maatschappelijk vraagstuk. SPS-NIP heeft via polls op sociale media input gevraagd. Aan de hand van deze input en de huidige kennis en inzichten hebben wij een aantal punten naar het NIP gestuurd. Update: op 4 mei kregen wij vanuit het NIP het definitieve document dat is verstuurd naar verschillende politieke partijen. Alle punten zijn uiteraard onwijs van belang, maar voor ons sprong één punt eruit: de verkorting van wachtlijsten in de GZ! Er wordt voorgesteld om vanuit de overheid meer te investeren in adequate overgangsregelingen! Mooi dat er specifieke aandacht wordt gevraagd voor psychologiestudenten die de overstap maken naar het klinisch werkveld.


19 maart 2020: Stem uitgebracht op de Algemene Ledenvergadering van de Nationale Jeugdraad
SPS-NIP is een lidorganisatie van de Nationale Jeugdraad (NJR). Het doel van NJR is om jongeren in hun kracht te zetten en op alle verschillende niveaus van de samenleving te stimuleren en te ondersteunen. Tijdens een ALV stemmen we over belangrijke veranderingen binnen deze organisatie. Daarnaast blijven we nauw betrokken bij alle projecten en activiteiten die zij organiseren (zoals Jongeren voor Democratie op 12 maart dit jaar).


12 maart 2020: Gesprek over Psychologie op Middelbare scholen
Samen met een beleidsmedewerker van het NIP zijn de voorzitter en de secretaris om tafel gegaan en hebben we bedacht wat we als SPS-NIP én het NIP kunnen betekenen voor het initiatief van Psychologie op Middelbare Scholen. Het is goed om samen met het NIP na te denken over wat SPS-NIP kan betekenen voor de initiatiefnemers. Ook dit project valt onder belangenbehartiging, omdat ervaringen met voor de klas staan en het delen van kennis vanuit het studentenperspectief leerzaam en verbredend zijn.


12 februari 2020: Bijeenkomst Jongeren voor Democratie
Op 12 februari was de voorzitter van SPS-NIP aanwezig bij een evenement op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in Den Haag. Hier spraken we met jongeren uit heel Nederland over het belang van de stem van jongeren in de politiek. Hoe worden jongeren meer gehoord en wat zijn belangrijke onderwerpen voor jongeren? Het was een leerzame en inspirerende avond en de input van al deze jongeren ligt nu bij de minister en staatssecretaris van BZK.


24 januari 2020: SSPN-vergadering in Leiden
Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland (SSPN) is het overkoepelend orgaan van alle studieverenigingen psychologie in Nederland. Hier komen we met een aantal bestuurders per vereniging samen en bespreken we actuele vraagstukken binnen het psychologieonderwijs. Zo blijven we op de hoogte van de belangen van de psychologiestudenten en maken we ons sterk voor gezamenlijke belangen.

Interessant om te weten: voor april 2020 was het plan om gezamenlijk een landelijke Mastermarkt te organiseren. Helaas kon dit door de coronacrisis geen doorgang vinden, maar volgend jaar kijken we zeker weer naar de mogelijkheden!


22 januari 2020: Bijeenkomst Coalitie-Y
We zijn het nieuwe jaar goed begonnen op het gebied van belangenbehartiging door met andere jongeren en studenten in gesprek te gaan over diverse kernthema’s uit het manifest van Coalitie-Y. Het was een interessante avond waar we met elkaar spraken over het onderwijs, de arbeids- en woningmarkt en gezondheid. Dit in het belang van alle jongeren in Nederland! Coalitie Y zal dit jaar veel meer van zich laten horen.

  

Dit is wat wij hebben gedaan in 2019:


16 december 2019: Manifest Duurzaamheid in het Onderwijs
Het manifest Duurzaamheid in het Onderwijs is opgezet door Coöperatie Leren voor Morgen, Time Is Now Foundation, IVN, Teachers for Climate, Youth For Climate en de Jonge Klimaat Beweging. SPS-NIP heeft dit manifest ondertekend, omdat wij het belangrijk vinden dat er wordt gestreefd naar een duurzamere en leefbaardere toekomst voor volgende generaties.


12 oktober 2019: Jonge Klimaatagenda van de Jonge Klimaat Beweging ondertekend
SPS-NIP heeft de Jonge Klimaatagenda ondertekend. Ook waren wij aanwezig bij de uitreiking van de Jonge Klimaatagenda aan Kamerleden met Tim Hofman tijdens het We Are Tomorrow festival 2019.


10 oktober 2019: Project Ik ben Open
Dit project was een initiatief van onder andere YMCA Nederland. Eén van de hoofdorganisatoren was de politie. Dit project omvatte een mediacampagne waarin werd geprobeerd het stigma rondom mentaal welzijn te doorbreken. Door een foto met een cirkel op je hand te posten, namen leden van SPS-NIP deel aan de #IkbenOpen campagne. SPS-NIP steunt dit initiatief, omdat veel studenten te maken krijgen met mentale problemen. Bewustzijn hiervan en hulp hiervoor zijn hierin zeer belangrijk.


16 september 2019: Jongerenmanifest Coalitie-Y ondertekend en aanwezig geweest bij uitreiking aan Mark Rutte
Coalitie-Y is een samenwerkingsverband onder meerdere jongerenorganisaties, dat streeft naar een betere samenleving voor jongeren. Zij hebben een manifest opgesteld dat raakvlak heeft met verschillende kernthema’s zoals prestatiedruk, de woningmarkt en het klimaat. Op 16 september is dit manifest overhandigd aan Mark Rutte. Vanuit SPS-NIP hebben wij dit manifest ondertekend en mede overhandigd.


30 augustus 2019: SER over ontplooiingskansen van jongeren
Vrijdag 30 augustus 2019 is de Sociaal-Economische Raad bijeengekomen. Op de agenda van de Raadsvergadering stond onder meer de vaststelling van de verkenning “ontplooiingskansen voor jongeren” door het SER Jongerenplatform. In het advies werd omschreven dat jongeren later in hun leven mijlpalen bereiken zoals het kopen van een huis, het starten van een gezin en het opbouwen van een pensioen dan eerdere generaties. Dit komt grotendeels door economische onzekerheid. Jongeren krijgen later een vast contract en hebben door studieschulden moeite met het krijgen van een hypotheek. Er wordt gepleit voor het instellen van een generatietoets bij het maken van nieuwe wetten.


Juli – augustus 2019: Gesprekken met LSVb over welzijn en het Fonds Studenten Goed Verzekerd
Verkenning van het probleem van verminderd welzijn onder jongeren. We blijven dit in de gaten houden en willen ondersteunen op het moment dat hier behoefte aan blijkt.


Maart – april 2019: FGzPt en de aansluiting tussen klinische master- en GZ-opleiding
In deze periode heeft SPS-NIP het initiatief genomen contact op te zoeken met de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) om zich aan te voegen bij de klankbordgroep omtrent de aansluiting tussen de master en GZ-opleiding. Tijdens deze klankbordgroep hebben wij met een aantal SPS-NIP leden input geleverd over hoe deze aansluiting te verbeteren. Wij zien dit in het belang van psychologiestudenten!

Om extra kracht aan onze geleverde input tijdens de klankbordgroep te dragen hebben wij een brief geschreven om het belang van de situatie te benadrukken en deze laten ondertekenen door alle studieverenigingen psychologie (SSPN). Deze brief heeft geboden ter ondersteuning bij het aanvragen van financiering voor de voorgestelde oplossing door de Opleidingsraad van de FGzPt. De opleidingsdirecteuren van de universitaire opleidingen Psychologie hebben een soortgelijke brief geschreven en ondertekend.

Naar aanleiding van onder andere onze input en de input van anderen, heeft de FGzPt een voorstel ingediend bij het ministerie om hierin te concretiseren wat nodig is om de gewenste resultaten wat betreft de aansluiting tussen de master en postmaster te bereiken. Een prachtig resultaat van inspanning! 

Ga naar deze pagina om alle aankomende evenementen te zien! Neem contact met ons op als je wilt meedenken of als je een leuke activiteit tegenkomt waar SPS-NIP zich voor kan inzetten. Om contact op te nemen, kun je de voorzitter een mailtje sturen op voorzitter@spsnip.nl of haar bellen (06-26512377).

 

 

 

What do you want to do ?

New mail