GZ-opleiding

SPS-NIP vindt het belangrijk om zich uit te spreken over de GZ-opleiding, aangezien dit een beroepsperspectief is dat veel psychologiestudenten aanspreekt. Dit standpunt omvat verschillende onderdelen van de GZ-kwestie, uiteenlopend van het tekort aan opleidingsplaatsen voor de psychologiestudent tot aan de wachtlijsten voor patiënten in de geestelijke gezondheidszorg.

Aansluiting Master-GGZ opleiding
Wij vinden het onverantwoord om een enorme groep van psychologiestudenten met een klinisch masterdiploma te creëren, voor wie het lang niet allemaal mogelijk is door te stromen naar de GZ-opleiding. Deze groep zou moeten worden beperkt tot een verantwoorde grootte.
Om hieraan bij te dragen heeft SPS-NIP in april 2019 meegedacht over het verbeteren van de aansluiting tussen de universitaire master en de GZ-opleiding. We zijn hiervoor in gesprek gegaan met de Opleidingsraad (Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen) van de FGzPt. De input die is geleverd door een delegatie van SPS-NIP is meegenomen in het advies van de Opleidingsraad. Dit advies is op 9 oktober uitgebracht. Daarna hebben alle beroepsverenigingen hun aanbevelingen gegeven. Na verwerking van de aanbevelingen is begin 2020 het definitieve advies over het verbeteren van de aansluiting tussen de master en GZ-opleiding uitgebracht.

Daarnaast heeft SPS-NIP alle studieverenigingen samengeroepen om met hen een brief te schrijven aan de Opleidingsraad, waarin het belang van de situatie werd benadrukt. Samen met acht studieverenigingen hebben wij deze brief ondertekend en namens ons allemaal overhandigd.

Het advies van de Opleidingsraad
Als kern van het advies wordt voorgesteld om een Model van Logistieke Aansluiting (MLA) te hanteren voor directe aansluiting. De meeste partijen vonden het MLA een haalbare keuze die binnen afzienbare termijn kan worden gerealiseerd. Het model vraagt wel om meer inhoudelijke afstemming van het gehele leertraject van de BIG opleidingen.

Uit dit advies kwamen verschillende aandachtspunten naar voren. Deze moeten met de Opleidingsraad, de universiteiten en de bij het Bestuurlijk Akkoord betrokken partijen, nader uitgewerkt en ingevuld worden voordat tot implementatie kan worden overgegaan.

Een van de maatregelen die de Opleidingsraad aan het veld adviseert om de aansluiting te verbeteren tussen de psychologische- en pedagogische masters en de GZ-opleiding, is om eerder in de opleidingsketen een extra selectie in te voeren en dan meteen een passend aantal masterstudenten te laten doorstromen in de GZ-opleiding. Dit is een uitwerking van het model van logistieke aansluiting.

Naast dit advies is er door de Opleidingsraad een visiedocument ‘Opleiden in 2030’ opgesteld. Hier komen vragen aan bod als: Wat is er in 2030 nodig aan psychische gezondheidszorg? Wat vraagt dat van de opleidingen?
In de visie beschrijft de Opleidingsraad hoe psychologische opleidingen zich kunnen voorbereiden op de zorgvraag. Deze blijft veranderen door de toenemende complexiteit van de samenleving. Het is hiervoor van belang dat er voldoende goed opgeleide professionals beschikbaar zijn en dat professionals voor een goede kwaliteit van zorg hun leven lang blijven leren. Daarnaast zijn er wijzigingen in de infrastructuur nodig, vooral wat betreft de uitvoering, systematiek en structuur van de opleiding. Verder roept de visie op tot meer continuïteit in het leertraject, te beginnen met een goed aangesloten traject en doorstroom in de bachelor-master – GZ psycholoog – KP psycholoog opleidingen.

Bestuurlijk akkoord
Naast dit alles, zet het NIP zich al jaren in voor een lobby ten goede van (klinische) psychologiestudenten. Dit resulteerde in het hoofdlijnenakkoord, ook wel het bestuurlijk akkoord genoemd. Eén van de positieve uitkomsten vanuit het hoofdlijnenakkoord is dat er meer opleidingsplekken voor psychologiestudenten aan GGZ-instellingen werden bewerkstelligd. Daarnaast is in het hoofdlijnenakkoord afgesproken dat er weer sprake zal zijn van een kostendekkende beschikbaarheidsbijdrage voor (vervolg)opleidingen in de GGZ. Dit betekent dat GGZ-instellingen en praktijken die gebruik maken van de beschikbaarheidsbijdrage voor het opleidingen van psychologiestudenten, geen eigen bijdrage meer mogen vragen vanaf 1 januari 2020.