30
jun

Aanvraag K&J in BIG – stand van zaken

Het NIP pleit al langere tijd voor opname van de Kinder- en Jeugdpsycholoog in de wet BIG. De NVO diende eenzelfde aanvraag in voor de Orthopedagoog-Generalist. De achtergronden van de NIP-aanvraag zijn verzameld in het themadossier op de NIP-website. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van actuele zaken en recente activiteiten. Hierbij een update.

 

Sinds de bekrachtiging van de aanvraag K&J in BIG door het bestuur van het NIP in april 2016  is hard gewerkt aan de onderbouwing daarvan richting het ministerie van VWS. Onder meer is een inhoudelijk pleidooi opgesteld en is een quickscan uitgevoerd onder NIP- en SKJ-geregistreerden. Daaruit bleek dat 57% van de ondervraagden werkt met een doelgroep van boven de 18 jaar en 60% van de ondervraagden problemen voorziet in zijn werk door het ontbreken van een BIG-registratie.

Inmiddels heeft een aantal maal constructief overleg plaatsgevonden met VWS, en zijn diverse onderbouwingen aangeleverd in aanvulling op de oorspronkelijke aanvraag.  Ook is een concepttekst opgesteld voor de K&J-psycholoog ten behoeve van de Algemene Maatregel van Bestuur, conform die van de huidige BIG-basisberoepen (gz-psycholoog en psychotherapeut) en de Orthopedagoog Generalist (waarvoor een wetwijziging in voorbereiding is).

 

Aanvullende vragen van VWS

In recent overleg met VWS (mei 2017) is aangegeven dat – voor het in behandeling nemen van de aanvraag K&J in BIG – nog een aantal punten om verheldering vragen. Onder meer wordt gezocht naar een scherp(er) onderscheid tussen de beroepen K&J-psycholoog, de GZ-psycholoog en de Orthopedagoog-Generalist. Ook zijn er vragen over de aantallen kinder- en jeugdpsychologen die niet tevens gz-psycholoog zijn, en wil VWS meer zekerheid over de mogelijkheid een gestructureerde opleiding Kinder- en Jeugdpsycholoog vorm te geven binnen de kaders van de wet BIG.

Er wordt momenteel gewerkt aan de beantwoording van deze vragen. Daartoe worden onder meer gesprekken gevoerd met de opleidingsinstellingen (RINO’s), en vindt overleg plaats met hoogleraren en docenten Ontwikkelingspsychologie van de universiteiten.

 

Wetstraject beroepenregulering

Intussen is het wetstraject waarin het onderbrengen van de Orthopedagoog-Generalist in de wet BIG wordt geregeld nog gaande. Op 27 juni beantwoordde minister Schippers vragen hierover van Kamerlid De Jonge van Ellemeet (GL). De minister geeft daarin aan dat het betreffende wetsontwerp betrekking heeft op beroepenregulering in de gezondheidszorg, en van invloed is op een zeer grote groep professionals. Dat vraagt om grote zorgvuldigheid. Om die reden wil de minister de komende maanden gebruiken om de uitgangspunten bij de sector te sonderen. Vervolgens zal zij het wetsontwerp aanscherpen en in internetconsultatie brengen.

Het NIP heeft waardering voor de zorgvuldigheid van de minister, te meer omdat de beroepsvereniging het zeer onwenselijk zou vinden wanneer de Orthopedagoog-Generalist wel, en de Kinder- en Jeugdpsycholoog niet als basisberoep in de wet BIG wordt opgenomen.

In het blad GZ-psychologie is onlangs een discussie gepubliceerd over de voors en tegens aan het regelen van meerdere gedragswetenschappelijke basisberoepen in de wet BIG, met onder meer een bijdrage vanuit het NIP. Zie hiervoor het themadossier Kinder- en Jeugdpsycholoog in BIG

 

[featured_panel headline=”Achtergrond aanvraag K&J in BIG” column=”1″ columnoffset=”0″ type=”filled”]Als jongeren 18 worden valt de vergoeding van psychische hulp onder de Zorgverzekeringswet. In uitvoeringsregels en bekostiging wordt vanaf 1 januari 2017 uitgegaan van de BIG-registratie, als voorwaarde om zelfstandig te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Het NIP vindt dat ook cliënten ouder dan 18 jaar gebruik moeten kunnen maken van de expertise van geregistreerde Kinder- en Jeugdpsychologen en dat deze hulp toegankelijk moet zijn en bekostigd moet worden. Het onderbrengen van het beroep Kinder- en jeugdpsycholoog onder de wet BIG is daarvoor een noodzakelijke stap.

Voor het Jeugddomein (doelgroep onder 18 jaar) is de positie van de Kinder- en Jeugdpsycholoog al goed verankerd. In de Jeugdwet (brede jeugdhulp en jeugdbescherming) is immers geregeld dat professionals geregistreerd moeten zijn in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ); één van beide registraties voldoet. De Kinder- en Jeugdpsycholoog is een van de postmasterregistraties binnen SKJ.[/featured_panel]