Veelgestelde vragen

Tonen registratie

Aan inschrijving in het register Psycholoog Mediator NIP is geen titel verbonden. U kunt uw inschrijving in het register echter als volgt communiceren:
  • ingeschreven in het register Psycholoog Mediator NIP, of korter,
  • Psycholoog Mediator NIP

 

Registratie-aanvraag

Ja, met ingang van 1 oktober 2019 is toegang tot het registratietraject gekoppeld aan het NIP-lidmaatschap.
U ontvangt uiterlijk binnen drie maanden na het indienen van uw dossier bericht over uw dossier.
Uw registratieperiode is mogelijk verlopen of u heeft een datum ingevuld die niet binnen de datum van uw dossier ligt. Mocht u na het invullen van een juiste datum, nog niet in uw dossier komen, stuurt u dan een e-mail met het probleem naar registraties@psynip.nl.
Nee, dit betekent uitsluitend dat u nog aanvullende informatie dient aan te leveren zodat de registratiecommissie een helder beeld heeft van uw activiteiten om een goede beslissing te kunnen nemen.
Het NIP biedt u drie manieren om een intervisiegroep te vinden:
  • Vind een psycholoog: een zoekfunctie op de NIP-website om geregistreerde psychologen in uw omgeving te vinden.
  • Een oproep middels vraag en aanbod op de NIP-website. Hieraan zijn kosten verbonden.
  • Diverse geregistreerden hebben groepen opgezet in LinkedIn.
Daarnaast kunnen de intervisie-avonden georganiseerd door de sectie Mediation meetellen met het oog op registratie. Deze avonden worden onder andere in de NIP-agenda vermeld.

 

Herregistratie-aanvraag

De scholingspunten mag u in principe in een keer halen als u bijvoorbeeld één grote opleiding volgt. Wat betreft de intervisie is dit iets strenger, daarbij wordt gekeken naar of u bijvoorbeeld intervisie enigszins verdeelt over de jaren. Als u het ene jaar iets meer intervisie heeft gevolgd dan het andere maakt dit niet zoveel uit, maar het kan niet zo zijn dat u in één maand aan alle intervisiepunten voldoet, omdat dan aan het doel van de intervisie voorbijgegaan wordt.

 

Scholing

U kunt deze scholing opvoeren in uw PE-online dossier onder niet-geaccrediteerde scholing. Als u de informatie over de scholing invoert zal de commissie de scholing beoordelen als u uw dossier heeft ingediend. U kunt hier voor het indienen van het dossier geen advies over krijgen. De commissie adviseert u daarom om geaccrediteerde scholing te volgen, deze vindt u in de scholingsagenda (PE-online).
Neem contact op met het opleidingsinstituut om te vragen of het de presentie (juist) heeft ingevoerd. Mocht de presentie juist zijn ingevoerd door het instituut, maar staat het nog steeds niet in uw dossier, neemt u dan contact op met registraties@psynip.nl. Tevens kunt u indien u een certificaat ontvangen heeft deze handmatig invoeren in uw dossier.
Het aantal punten dat wordt toegewezen is de som van de verschillende puntenaantallen opgeteld, mits de categorieën van toepassing zijn op de registratie Psycholoog Mediator NIP.