Uitstel aanvragen & Bezwaarschrift indienen

Door omstandigheden kunt u uw dossier niet tijdig indienen. U kunt dan uitstel aanvragen.

Mocht u als gevolg van ziekte of zwangerschaps- en bevallingsverlof en/of ziekte of overlijden van naaste familie in de periode van uw (her)registratie niet in staat zijn om binnen de gestelde termijn te voldoen aan de (her)registratie-eisen, dan kunt u een verlengingsverzoek indienen. Download hier het formulier voor het verlengingsverzoek.

Dit formulier kunt u vervolgens ingevuld indienen bij de secretaris van de registratiecommissie Arbeid- en Gezondheidszorgpsycholoog NIP. U kunt uw schriftelijke verzoek ofwel per mail sturen naar: registraties@psynip.nl onder duidelijke vermelding van verlengingsverzoek (her)registratie en de desbetreffende registratie;

Of per post: NIP, t.a.v. secretaris Registratiecommissie Arbeid- en Gezondheidszorgpsycholoog NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht.

In uw verzoek dient in ieder geval vermeld:

 • de termijn waarover u uitstel wilt vragen
 • een korte uitleg/motivatie
 • indien mogelijk bewijsvoering (bijvoorbeeld doktersverklaring of werkgeversverklaring)Hierbij hoeft u uiteraard niet uitgebreid in te gaan op persoonlijke onderwerpen.

 

Bezwaar aantekenen

Tegen een besluit van de registratie- of accreditatiecommissie kan bezwaar worden gemaakt. Het bezwaar wordt behandeld door de registratie- of accreditatiecommissie.

 • Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ondertekend en bevat tenminste:
  • Naam en adres van de indiener
  • Dagtekening
  • Omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt
  • De gronden van het bezwaar
 • De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het betreffende besluit bekend is gemaakt. Een bezwaarschrift is tijdig ingediend indien het vóór het einde van de termijn van zes weken is verzonden.
 • De secretaris tekent de datum van ontvangst aan op het bezwaarschrift.
 • De secretaris zendt een ontvangstbevestiging aan de indiener.

U richt het bezwaar onder duidelijke vermelding van “Bezwaarschrift” aan de secretaris van de registratiecommissie.

 • U kunt deze per mail sturen naar: registraties@psynip.nl;
 • Of per post: NIP, t.a.v. secretaris Registratiecommissie Arbeid- en Gezondheidszorgpsycholoog NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht.

Zie voor meer informatie Hoofdstuk 7 van het registratiereglement Arbeid- en Gezondheidszorgpsycholoog NIP.