Veelgestelde vragen

Registratieaanvraag

Ja, met ingang van 1 oktober 2019 is toegang tot het registratietraject gekoppeld aan het NIP-lidmaatschap.

Voor het register Eerstelijnspsychologie NIP geldt een uitzondering op deze verplichting voor leden aangesloten bij de LVVP. Zij kunnen zich ook inschrijven voor het ELP register zonder lid van het NIP te zijn.
De BIG-registratie is leidend om contracten af te sluiten en vergoed te worden door zorgverzekeraars. Er zijn geen verzekeraars die op basis van de NIP-registratie een extra vergoeding uitkeren.
Veel vragen kunt u zelf oplossen door de volgende documenten te raadplegen:
Binnen drie maanden na indiening en betaling van uw registratieverzoek ontvangt u de beoordeling.
We streven ernaar binnen drie weken na de vergadering een bericht te sturen over het besluit over het dossier.

De beoordeling en het registratiebewijs (certificaat) kunt u dan ook vinden in het overzicht van uw persoonsgegevens, onderaan bij Mijn certificaten.
Nee, dit betekent alleen dat u nog aanvullende informatie dient aan te leveren zodat de registratiecommissie een helder beeld krijgt van uw activiteiten. In de toelichting bij het bericht wordt aangegeven welke informatie u nog dient toe te voegen.

Indien u uw dossier heeft aangevuld, vergeet dan niet het opnieuw in te dienen. Daarna kan de Commissie pas uw aanvraag in behandeling nemen.
Wanneer u binnen de gestelde termijn niet aan de eisen heeft kunnen voldoen, kunt u in bepaalde gevallen (zwangerschapsverlof, langdurige ziekte, intensieve zorg voor een naaste) verlenging van de termijn aanvragen.
Aan inschrijving in de registers Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP, Neurofeedbackpsycholoog NIP, Mediator NIP of Eerstelijnspsychologie NIP is geen titel verbonden. U kunt uw inschrijving in deze registers communiceren als bijvoorbeeld:
 • ingeschreven in het register Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP, of korter,
 • Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP.

Herregistratieaanvraag

Als u uw dossier tijdig indient, d.w.z uiterlijk op de einddatum van de huidige herregistratieperiode, dan blijft uw registratie geldig tot de commissie een besluit neemt op het door u ingediende dossier.

Dient u uw dossier na de einddatum in, dan vervalt uw registratie per de einddatum van de herregistratieperiode. Een positief besluit op uw herregistratieaanvraag 'reactiveert' uw registratie met terugwerkende kracht.

Wilt u uw dossier indienen maar is uw account in PE-online al afgesloten, neem dan contact op met registraties@psynip.nl. U kan dan een verzoek tot herintreding doen. De einddatum vindt u in het bericht uit PE-online met de oproep voor de herregistratie. U vindt de einddatum van de huidige herregistratieperiode ook bij 'mijn dossier' in uw PE-dossier.
Uw registratieperiode is mogelijk verlopen of u heeft een datum ingevuld die niet binnen de registratieperiode van uw dossier ligt.

Mochten de documenten na het invullen van een juiste datum nog niet in uw dossier komen, stuurt u dan een e-mail met het probleem naar registraties@psynip.nl.
De scholingspunten mag u in principe in een keer halen als u bijvoorbeeld één grote opleiding volgt.

Bij intervisie wordt wel gekeken of dit evenredig verdeeld is over de jaren. Als u het ene jaar iets meer intervisie heeft gevolgd dan het andere maakt dit niet zoveel uit, maar het kan niet zo zijn dat u in één maand aan alle intervisiepunten voldoet, omdat dan aan het doel van de intervisie voorbijgegaan wordt.

In sommige registratiereglementen zijn hier specifiekere voorwaarden aan verbonden . Bekijk hiervoor het artikel in het registratiereglement van de betreffende registratie.
Het NIP biedt u drie manieren om een intervisiegroep te vinden:
 • Vind een psycholoog: een zoekfunctie op de NIP-website om geregistreerde psychologen in uw omgeving te vinden.
 • Een oproep middels vraag en aanbod op de NIP-website. Hieraan zijn kosten verbonden.
 • Diverse geregistreerden hebben groepen opgezet in LinkedIn.
Daarnaast kunnen voor het register Mediation NIP de intervisie-avonden georganiseerd door de sectie Mediation meetellen bij herregistratie. Deze avonden worden onder andere in de NIP-agenda vermeld.

Scholing

Als u geaccrediteerde scholing heeft gevolgd voert de opleider uw NIP-registratienummer (bijv. NIP-00001234) in, daardoor verschijnt de scholing automatisch in uw PE-dossier. Neem daarom eerst contact op met het opleidingsinstituut om te vragen of de presentie (juist) is ingevoerd.

U kunt scholing ook zelf opvoeren. Het is alleen mogelijk om zelf 'niet-geaccrediteerde scholing' toe te voegen; u dient geaccrediteerde scholing dan in te vullen als niet-geaccrediteerd. Wanneer u een certificaat bijvoegt van de opleiding, kan de secretaris voor u nagaan of de scholing geaccrediteerd is en krijgt u gewoon de punten zoals op het certificaat staat.
Soms is het aantal punten van een scholing verdeeld over meerdere categorieën. Het aantal punten dat wordt toegewezen is de som van de verschillende puntenaantallen opgeteld, mits de categorieën van toepassing zijn op de betreffende registratie.
U kunt deze scholing opvoeren in uw PE-online dossier onder niet-geaccrediteerde scholing. U geeft dan de datum op en voegt het certificaat toe.

De commissie beoordeelt de scholing als u uw dossier heeft ingediend. U kunt hier vooraf geen advies over krijgen.

De commissie adviseert u daarom om vooraf geaccrediteerde scholing te volgen, deze vindt u in de scholingsagenda (PE-online) van het betreffende register.

PE-online

U kunt zien dat u een bericht heeft in PE-online door in te loggen via de NIP-website en naar uw dossier te gaan in PE-online. Vervolgens staat bovenin uw scherm een klein geel envelopje, waarop u kunt klikken om naar uw berichten te gaan.
 • Tevens kunt u op 'Mijn dossier' klikken indien u het al heeft ingediend en hier kunt u ook de berichten vinden en er tevens op reageren. Voor meer informatie over PE-online zie de Handleiding PE-online 4.0 (pdf)
Op de pagina "Mijn registratiedossier in PE-online" staan ook veelgestelde vragen over registratie in PE-online.

Visitatie

Vaak kunt u het Visitatie Certificaat NIP of LVVP voor 10 punten opvoeren bij de Facultatieve activiteiten. Check het registratiereglement van uw register voor meer informatie.

Visitatie is:

 • een manier om zelf te reflecteren op het eigen functioneren waarna u de uitkomst bespreekt met collega psychologen en eventueel ook een visiteur.
 • een van de beste manieren om direct, persoonlijk en concreet te leren omdat het dicht op de eigen werkwijzen zit.
 • een vorm van zelfreflectie en feedback van collega’s die leidt tot inzicht in de sterke en ontwikkelpunten.

De visitatie van het NIP richt zich op academisch opgeleide psychologen, al dan niet lid van het NIP, die met cliënten werken.

Tot op heden is de visitatie geschikt voor psychologen die werken met cliënten binnen de GGZ voor volwassenen en jeugdigen, als zelfstandige, in een GGZ-instelling of binnen het gemeentelijk domein.

Het onderdeel visitatie Basis van het NIP komt in 2019 ook beschikbaar als reflectie-instrument voor psychologen in de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. Voor de gehandicaptenzorg biedt het NIP dit reflectie-instrument, in samenwerking met de NVO en NVGzP, aan voor zowel orthopedagogen(-generalisten) als voor psychologen.

Het NIP visitatietraject kent twee onderdelen: Visitatie Basis en Visitatie Certificaat. Visitatie Certificaat kan alleen gevolgd worden nadat Visitatie Basis is doorlopen.

Zie voor meer informatie en aanmelding: psynip.nl/visitatie

Als u bij het afsluiten van een contract voor 2020 kunt aantonen dat u een visitatie certificaat heeft, ontvangt u een hoger tarief.

EuroPsy

EuroPsy is een Europese standaard voor een professioneel opleidingsniveau in de psychologie, ingesteld door EFPA, de Europese Federatie van Psychologenverenigingen. Iedere psycholoog die aan de normen voldoet, kan een certificaat verkrijgen en worden opgenomen in het register van Europese psychologen.

De naam EuroPsy werd gekozen als afkorting van 'Registered European psychologist'.
U kunt het certificaat aanvragen wanneer u in één van de volgende Nederlandse beroepsregistraties staat:
 • het register van gezondheidszorgpsychologen zoals bedoeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
 • het register van Kinder- en Jeugdpsychologen NIP
 • het register van Arbeid- en Organisatiepsychologen NIP
 • het register van Arbeid- en Gezondheidspsychologen NIP
De procedure en tarieven voor het aanvragen van het EuroPsy-certificaat vind u hier.
De registratie en het certificaat is 7 jaar geldig. De eerste herregistratieronde is in 2021.
De herregistratieperiode is nog niet ingericht in PE-online (verwacht zomer 2020).
De herregistratie-eisen staan vermeld in Appendix VI van het reglement (pag. 71 in het nederlandstalige reglement en pag. 66 in het engelstalige reglement):
 • Minimaal 400 uur professionele werkzaamheden als psycholoog per jaar, verdeeld over een periode van minimaal vier jaar gedurende de afgelopen zeven jaar.
 • 80 uur professionele ontwikkeling per jaar, waarvan 40 uur per jaar moet worden aangetoond. Er is bewijs nodig van verschillende activiteiten.
Het geadviseerde aantal uren professionele ontwikkeling voor EuroPsy ligt hoger dan vanuit wet BIG gesteld wordt voor de herregistratie van GZ-psycholoog en ook hoger dan het aantal uren dat vanuit het NIP gesteld wordt voor de herregistratie van Registerpsycholoog NIP. Voor de eerste registratie zal mogelijk een lager aantal uren worden aangehouden. Voor de tweede herregistratie (dus weer 7 jaar later) zal wel het volledige aantal uren van de EFPA worden aangehouden.
De NAC zal het NIP adviseren een lager aantal uren professionele ontwikkeling aan te houden. Als richtlijn voor de eerste herregistratie kunt u de volgende eisen aanhouden:
 • Gedurende het herregistratietraject dient u tenminste 1600 uur werkervaring op te doen binnen een relevant werkterrein.
 • U dient gemiddeld 4 keer per jaar deel te nemen aan een vorm van intercollegiale toetsing (zoals bijvoorbeeld intervisie of supervisie). In totaal dient u gedurende de herregistratieperiode 40 uur aan intercollegiale toetsing te doen.
 • Gedurende de herregistratieperiode dient u tenminste voor 100 punten aan geaccrediteerde bij- en nascholingsactiviteiten te hebben gevolgd.
 • Voor herregistratie kunt u maximaal 25% niet-geaccrediteerde scholing opvoeren.
 • U kunt maximaal 336 uur per jaar aan overige deskundigheidsbevorderende activiteiten opvoeren voor de herregistratie.
Op deze pagina vind u meer veelgestelde vragen over EuroPsy.