Bepalingen ten aanzien van intervisie

Met betrekking tot de intervisie geldt dat:

  1. U gedurende deeltraject 2 minimaal 20 uur intervisie dient te volgen. De intervisie dient naar rato te zijn verdeeld over het aantal werkuren.
  2. De intervisie dient geregeld plaats te vinden, met een minimumfrequentie van vier maal per jaar en een minimumduur van 1½ uur per bijeenkomst.
  3. De intervisie dient gericht te zijn op de gezamenlijke reflectie op het professioneel handelen van de deelnemers; het minimum aantal deelnemers is 2 en het maximum aantal deelnemers is 8.
  4. Tenminste één andere deelnemer aan de intervisiegroep dient als gezondheidszorgpsycholoog te zijn geregistreerd.
  5. Aan het einde van registratietraject doet u schriftelijk verslag van de intervisie. Het intervisieverslag heeft een omvang van minimaal 3 en maximaal 5 bladzijden A4 en bevat tenminste:
  6. de data van de intervisiebijeenkomsten;
  7. de namen van de mede-intervisanten, en;

c.         een korte weergave van de besproken onderwerpen en de leerdoelen. Hieruit dient minimaal te blijken welk deel van de intervisie betrekking heeft op patiëntgebonden werkzaamheden.