Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen hebben wij per onderwerp voor u gerangschikt. Klik op de rubriek van uw keuze om het antwoord op uw vraag te lezen.

 

 

Registratietraject Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

1. Waar moet mijn werkplek aan voldoen voor het registratietraject?

Uw werkplek moet voldoen aan een aantal randvoorwaarden, waaronder:
– Adequate dossiervorming
– Ruime beschikbaarheid van onderzoeksinstrumenten
– Gekwalificeerde werkbegeleider
De precieze eisen vindt u in de registratieregeling. Hier vindt u ook het formulier waarmee u uw werkplek ter goedkeuring aan de registratiecommissie kunt voorleggen.

2. Hoe vind ik een geschikte supervisor voor het registratietraject?

U kunt het supervisorenbestand Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP zelf samenstellen met vind-een-psycholoog. Heeft u een supervisor op het oog die niet op de lijst voorkomt? Dan kan deze een verzoek tot opname in het supervisorenbestand indienen bij de registratiecommissie. De eisen en het aanvraagformulier vindt u op de pagina Supervisorschap Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP.

3. Mag mijn supervisor tegelijk ook mijn werkbegeleider zijn?

Voor de registratieregeling Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP is het niet toegestaan dat de supervisor en de werkbegeleider dezelfde persoon zijn. Bij een combinatie van deze rollen is het risico dat de nadruk meer komt te liggen op het vinden van ad-hoc oplossingen voor werkproblemen en dat er te weinig ruimte is voor stilstaan bij de eigen ervaringen. Bovendien kan de supervisant met een supervisor die tevens werkbegeleider is, moeilijker zaken bespreken die betrekking hebben op hun onderlinge contact/samenwerking.

4. Kan ik intervisie-uren opvoeren in plaats van supervisie-uren voor het registratietraject?

Nee, dit is niet mogelijk.

5. Hoe weet ik welke scholing aan de eisen voldoet voor het registratietraject?

Het overzicht van geaccrediteerd scholingsaanbod voor de registratie K&J psycholoog NIP vindt u in het Geaccrediteerd scholingsaanbod.

Niet op de lijst van KJ-geaccrediteerde scholing?
Als een cursus niet op de lijst staat, dan kunt het opleidingsinstituut verzoeken alsnog accreditatie aan te vragen bij het NIP. Alleen cursussen die op postmasterniveau zijn en betrekking hebben op het werkveld kinder- en jeugdpsychologie komen in aanmerking voor accreditatie voor de registratie K&Jpsycholoog NIP.

Niet geaccrediteerd?
Niet KJ-geaccrediteerde scholing kunt u in principe niet opvoeren voor uw registratietraject. Heeft u vóór uw aanmelding een grote cursus of opleiding afgerond (denk aan 50 contacturen of meer) die inhoudelijk betrekking heeft op kinder- en jeugdpsychologie en van post-universitair niveau is, dan kunt u de commissie vragen deze scholing toch mee te tellen. Hierbij kunt u gebruik maken van het formulier verzoek beoordeling niet-geaccrediteerde scholing.

Wel geaccrediteerd maar langer dan 5 jaar geleden gevolgd?
Ook voor KJ-geaccrediteerde grote cursussen of opleidingen (denk aan 50 punten of meer) die buiten de termijn van 5 jaar terugwerkende kracht valt geldt dat u met een beroep op de coulanceregeling de commissie kunt vragen deze scholing bij uitzondering toch mee te tellen. Gebruik hiervoor ook het hierboven genoemde formulier.

6. Waar vind ik voorbeelden voor het opstellen van de casusverslagen voor het registratietraject?

De registratiecommissie heeft richtlijnen opgesteld voor de diagnostiekcasus en de behandel-/begeleidingscasus.

7. Wat kost de opleiding tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP?

De totale kosten zijn afhankelijk van de supervisor en cursussen die u kiest. De prijzen van cursussen verschillen sterk per opleidingsinstelling. Bij de betreffende instelling kunt u informatie opvragen over de kosten. Met uw supervisor kunt u vooraf afspraken maken over het tarief. Soms is het mogelijk om binnen het bedrijf een supervisor te vinden; dit kan de kosten drukken. Ook kan uw werkgever bereid zijn om aan uw opleiding bij te dragen.

8. Kan ik de stukken voor het registratietraject aanleveren via een online dossier in PE-online?

Nee, dat kan niet. Het registratietraject K&J NIP verloopt nog via papieren weg. Zodra het NIP overgaat op digitale dossiers voor het registratietraject krijgen alle deelnemers hiervan bericht. Eenmaal aangemeld voor het registratietraject krijgt u wel inzage in PEonline enkel om gevolgde scholing in te zien die opleidingsinstellingen in PEonline hebben ingevoerd. Uitleg over de inzage scholing in PE-online.

 

Verkorte registratieaanvraag Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

1. Wat moet ik als gz-psycholoog doen om de registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP te verkrijgen?

Als u geregistreerd gz-psycholoog bent en als uw werkervaring voldoet aan de eisen, kunt u zich registreren met een kort digitaal aanmeldingsformulier.

2. Wat moet ik als schoolpsycholoog doen om de registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP te verkrijgen?

Alleen als u de tweejarige postacademische opleiding Schoolpsycholoog heeft gevolgd, kunt u met een kort digitaal aanmeldingsformulier de registratie aanvragen. De opleiding moet wel goedgekeurd zijn voor de registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

Let op: het is niet voldoende dat u werkzaam bent in de functie als schoolpsycholoog of dat u zich tijdens uw psychologiestudie hebt gericht op schoolpsychologie.

3. Waar vind ik informatie over de opleiding Schoolpsycholoog?


De opleiding Schoolpsycholoog waarmee u direct na behalen van het diploma de registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP kunt aanvragen, wordt verzorgd door RINO Noord-Holland en SPON Nijmegen.

4. Ik heb op de universiteit kinder- en jeugdpsychologie / ontwikkelingspsychologie gedaan, kan ik mij nu registreren als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP?

Nee, de registratie is gebaseerd op een tweejarig postmastertraject. Met de master kinder- en jeugdpsychologie of ontwikkelingspsychologie voldoet u voor het registratietraject wel aan de toelatingsvoorwaarden qua vakkenpakket.

 

Herregistratie K&J-psycholoog

1. Wanneer en hoe moet ik mij laten herregistreren als Kinder- en Jeugdpsycholoog?

Voor verschillende groepen geregistreerden gelden verschillende eisen:

  • Heeft u naast de registratie K&J-psycholoog NIP ook de registratie K&J-psycholoog Specialist NIP? Dan hoeft u zich niet te herregistreren voor de basisregistratie K&J-psycholoog NIP. U hoeft zich alleen te laten herregisteren op specialistisch niveau. Zodra de eisen voor deze herregistratie bekend zijn, krijgt u hierover bericht.
  • Dateert uw (her)registratie van vóór 1 januari 2009, dan is uw registratie is zeven jaar geldig. Het herregistratiereglement van 2001 is op uw registratie van toepassing.
  • Valt uw (her)registratiedatum tussen 1 januari 2009 en 30 juni 2009? Uw registratie is dan geldig tot 1 juli 2014. De herregistratie-eisen uit hoofdstuk 4 van het registratieregeling van 2009 zijn op u van toepassing. Maar let op: uw herregistratieperiode loopt van 1/7/2009 tot 1/7/2014.
  • Dateert uw (her)registratie van 1 juli 2009 of later? Uw registratie is dan vijf jaar geldig. De herregistratie-eisen uit hoofdstuk 4 van het registratieregeling van 2009 zijn op u van toepassing.

Bericht herregistratie: Minimaal 3 maanden voor aflopen van de registratieperiode ontvangt u een schriftelijk herinneringsbericht dat u moet herregistreren. Vanuit uw digitale dossier in PEonline ontvangt u per e-mail ook nog enkele herinneringsberichten kort voor het verlopen van uw herregistratieperiode.

2. Zijn er eisen aan de samenstelling van de intervisiegroep?

Voor de herregistratie K&J NIP zijn er geen eisen aan de samenstelling van de intervisiegroep gesteld. We gaan er van uit dat u zelf een interessante uitdagende groep samenstelt. De enige eisen aan de intervisie staan in artikel 26 van de registratieregeling van 2009.

3. Door omstandigheden kan ik mijn dossier niet tijdig indienen. Kan ik uitstel aanvragen?

Als het er om gaat dat u wel aan de eisen voldoet, maar er nog niet toe gekomen het dossier in te dienen bij het NIP, dan hoeft u geen uitstel te vragen. U kunt uw dossier ook nog na aflopen van uw herregistratietermijn indienen. Uw registratie is dan wel vervallen per de einddatum van de herregistratieperiode. Een positief besluit op uw herregistratieaanvraag ‘reactiveert’ uw registratie met terugwerkende kracht.

Wanneer is uitstel aanvragen wel aan de orde?
Wanneer u binnen de gestelde termijn niet aan de eisen heeft kunnen voldoen kunt u in bepaalde gevallen (zwangerschapsverlof, langdurige ziekte, intensieve zorg voor een naaste) verlenging van de termijn aanvragen, zodat u langer de tijd heeft om aan de eisen te voldoen.
Uw schriftelijk verlengingsverzoek kunt u per e-mail of per post richten aan de registratiecommissie K&J NIP, met daarin:
– de termijn waarover u uitstel zou willen vragen.
– een uitleg/motivatie
– bewijsvoering

4. Wat gebeurt er als ik mijn herregistratie vlak voor het verlopen van de termijn inlever?

Als u uw dossier tijdig indient, d.w.z uiterlijk op de einddatum van de huidige herregistratieperiode, dan blijft uw registratie geldig tot de commissie een besluit neemt op het door u ingediende dossier.
Dient u uw dossier na de einddatum in, dan vervalt uw registratie per de einddatum van de herregistratieperiode. Een positief besluit op uw herregistratieaanvraag ‘reactiveert’ uw registratie met terugwerkende kracht.
De einddatum vindt u in de brief met de oproep voor de herregistratie, die u van de commissie ontvangt. U vindt de einddatum van de huidige herregistratieperiode ook in ‘mijn dossier’ in uw PE-dossier.

5. Ik heb vragen over gebruik van mijn digitale dossier in PE-online

Veel vragen kunt u zelf oplossen door de volgende documenten te raadplegen:
de klikgids is een kort specifiek stappenplan hoe u uw herregistratiedossier vult
de algemene handleiding PEonline
de veelgestelde vragen over PEonline

 

K&J Specialist NIP

1. Bestaat er een specialistenregister van kinder- en jeugdpsychologen?

Een aantal Kinder- en Jeugdpsychologen NIP zijn ook opgenomen in het specialistenregister. Zij zijn hierin opgenomen via de overgangsregeling die van kracht was van september 2002 tot eind 2003. De reguliere registratieregeling is op dit moment nog niet gestart. Wilt u op de hoogte gebracht worden als het register wordt heropend voor nieuwe inschrijvingen? Geef dan uw naam en e-mailadres door aan de secretaris Registraties.

2. Wanneer en hoe moet ik mij laten herregistreren als Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist?


Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialisten hoeven zich alleen te laten herregistreren op specialistisch niveau. De deskundigheid die namelijk voor de Kinder- en Jeugdpsycholoog geldt, is een voorwaardelijk onderdeel van de deskundigheid van de Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist. Herregistratie is daarmee gekoppeld aan specialistisch niveau. De herregistratie-eisen zijn nog niet bekend. Wij informeren alle geregistreerden tijdig zodra de eisen wel bekend zijn.

 

Geregistreerde K&J psychologen

1. Vergoeden zorgverzekeraars mijn consulten als ik de registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP heb?

Het NIP is hierover met een aantal zorgverzekeraars in onderhandeling. Steeds meer cliënten vragen hun verzekeraar om vergoeding voor een professional die deskundig is op het gebied van kinderen. Daarom zijn steeds meer zorgverzekeraars bereid deze zorg te vergoeden. De eisen die gesteld worden in polisvoorwaarden, verschillen per zorgverzekeraar.

2. Kan een geregistreerde Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP zich inschrijven in het BIG- register als gezondheidszorgpsycholoog?

Dit kan helaas niet. Kinder- en Jeugdpsychologen NIP die het hele registratietraject hebben doorlopen, kunnen wel proberen bij aanvang van hun opleiding tot gz-psycholoog op onderdelen vrijstelling te krijgen.

3. Wordt de registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP binnenkort ook een BIG-registratie?

Op 18 mei ’15 heeft de commissie Meurs advies uitgebracht over het hoofdbehandelaarschap in de ggz. In dat advies wordt gerefereerd aan de aanvraag van de NVO om de Orthopedagoog-Generalist als basisberoep toe te voegen aan de wet BIG. Bij psychologen in het Jeugddomein roept dit begrijpelijke vragen op over de positie van kinder- en jeugdpsychologen, en de belangenbehartiging van het NIP hierin. Al eerder is in een bericht op de website aangegeven dat het NIP zich een sterk heeft gemaakt en maakt voor een stevige positie van het Kwaliteitsregister Jeugd als leidend register naast de BIG-registratie (zoals nu ook gerealiseerd in de Jeugdwet). Beide registers zijn immers onder de Jeugdwet wettelijk verankerd, waarbij sprake is van of/of. Er was gezien deze focus geen sprake van een (gezamenlijke) aanvraag voor toevoegen van de kinder- en jeugdpsycholoog aan de wet BIG (nog weer naast GZ en/of OG), maar het NIP is zeer alert op de ongelijkheid die ontstaat wanneer de Orthopedagoog-Generalist wel wordt toegevoegd aan de wet BIG, en de Kinder- en Jeugdpsycholoog niet. Ook heeft het NIP in een reactie op het concept-advies Meurs benadrukt dat de positie van kinder- en jeugdpsychologen die met (jong) volwassenen werken hetzelfde is als die van orthopedagogen.

In een brief aan de Tweede Kamer over het advies van de commissie Meurs van 21 mei ’15 geeft het bestuur van de Federatie P3NL aan dat bij  toevoeging van OG aan de wet BIG ook opname van Kinder- en Jeugdpsychologen gerealiseerd moet worden. Het NIP zal daartoe de nodige actie ondernemen.

4. Wat is het verschil tussen de registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en de kwalificatie als Eerstelijnspsycholoog?

Het gaat om twee verschillende opleidingstrajecten en werkveldoriëntaties. Om de registratie als Eerstelijnspsycholoog te behalen is de registratie als gezondheidszorgpsycholoog vereist. Verder kenmerkt het werkterrein van de eerstelijnspsycholoog zich door kortdurende behandelingen, samenwerking met huisartsen in de regio, geen wachtlijsten en een brede en generalistische werkwijze (vergelijkbaar met de huisarts).

De Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP is wat betreft opleidingsniveau vergelijkbaar met de gz-psycholoog, maar de Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP beschikt daarnaast over specifieke kennis en vaardigheden die vereist zijn bij het werken met kinderen en jeugdigen.

5. Mag de Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP een kinderpsychiatrische diagnose stellen, zoals ASS of ADHD?

In deze gevallen moeten we bevoegdheid en bekwaamheid van elkaar onderscheiden.

Wie is bevoegd?
Wat betreft de psychologische beroepsuitoefening zijn er geen handelingen die alleen door een aangewezen beroepsgroep uitgevoerd mogen worden volgens de wet. Dat geldt overigens ook voor BIG-geregistreerden: er zijn geen psychologische handelingen voorbehouden aan gz-psychologen. In die zin is dus iedereen bevoegd.

Wie is bekwaam?
Volgens de beroepscode hanteert de psycholoog alleen methoden, waarvoor hij door opleiding, training en/of ervaring is gekwalificeerd. De psycholoog is er dus zelf voor verantwoordelijk om zijn bekwaamheid te kunnen onderbouwen door zijn scholing/ervaring.

Het NIP gaat ervan uit dat bij het NIP geregistreerde kinder- en jeugdpsychologen bekwaam zijn in het diagnosticeren volgens de DSM-IV. De psycholoog is vanzelfsprekend zelf verantwoordelijk voor het kennen van de grenzen van zijn deskundigheid (verworven via opleiding/scholing/ervaring). De beroepsbeoefenaar moet zichzelf dus (voldoende) deskundig achten om volgens de DSM-IV te classificeren.

 

Algemene vragen over de beroepsgroep kinder- en jeugdpsychologen

1. Kan een eerstelijnspsycholoog ook kinderen en jeugdigen behandelen?

Het werkterrein van de eerstelijnspsycholoog kenmerkt zich door een brede, generalistische werkwijze. Natuurlijk kan een eerstelijnspsycholoog ook kinderen tegenkomen in zijn/haar praktijk. In een aantal gevallen zal de eerstelijnspsycholoog er echter voor kiezen door te verwijzen naar een collega (kinder- en jeugdpsycholoog) die zich specifiek richt op het diagnosticeren en behandelen van kinderen. De Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP heeft immers specifieke kennis en vaardigheden die vereist zijn voor het werken met kinderen en jeugdigen.

2. Komt er een beroepsaantekening of registratie dyslexie?

De sectie Jeugd van het NIP vindt – samen met de NVO – dat voor het zelfstandig diagnosticeren en behandelen van dyslexie een minimale vakbekwaamheid noodzakelijk is. Deze komt overeen met een opleidingstraject van in totaal 6 jaar (master + postmaster).

Vakbekwame beroepsbeoefenaren
Psychologen en orthopedagogen voldoen aan dit vakbekwaamheidsniveau als zij geregistreerd zijn als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-Generalist of gezondheidszorgpsycholoog.. Belangrijk is dat deze beroepsbeoefenaren zelf de grenzen van hun deskundigheid in acht moeten nemen. NIP en NVO hebben er daarom vooralsnog voor gekozen geen aparte registers in het leven te roepen voor specifieke deskundigheid op een bepaald terrein, zoals dyslexie.

Inschrijven in deskundigenbestand
De beroepsverenigingen zien wel het nut van het zichtbaar maken van specifieke deskundigheid op het gebied van dyslexie. Zij hebben er echter voor gekozen deze deskundigheid vorm te geven binnen een deskundigenbestand. Inschrijving in dit bestand bij de beroepsvereniging is vrijwillig. Het biedt de beroepsbeoefenaren een leidraad/checklist om de eigen specifieke deskundigheid te bepalen. Daarnaast maakt het bestand de deskundigheid van beroepsbeoefenaren voor de buitenwereld zichtbaar. De verantwoordelijkheid ligt echter bij de beroepsbeoefenaar zelf.
Voorwaarde voor inschrijving is dat de psycholoog of orthopedagoog de minimale vakbekwaamheid heeft op het eerder genoemde registratieniveau. Daarnaast geeft de gekwalificeerde beroepsbeoefenaar een verklaring van deskundigheid af, gebaseerd op een aantal peilers.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie in het thema Dyslexie. Voor nadere informatie kunt u ook terecht bij de secretaris van de sectie Jeugd, Mw. drs. Britt van Beek – (020) 410 62 22.