Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Het NIP is hierover met een aantal zorgverzekeraars in onderhandeling. Steeds meer cliënten vragen hun verzekeraar om vergoeding voor een professional die deskundig is op het gebied van kinderen. Daarom zijn steeds meer zorgverzekeraars bereid deze zorg te vergoeden. De eisen die gesteld worden in polisvoorwaarden, verschillen per zorgverzekeraar.
Dit kan helaas (nog) niet. Kinder- en Jeugdpsychologen NIP die het hele registratietraject hebben doorlopen, kunnen wel bij aanvang van hun opleiding tot gz-psycholoog op onderdelen vrijstelling aanvragen.
Het NIP is zeer alert op de ongelijkheid die ontstaat wanneer de Orthopedagoog-Generalist wel wordt toegevoegd aan de wet BIG, en de Kinder- en Jeugdpsycholoog niet. Het NIP benadrukt dat de positie van kinder- en jeugdpsychologen die met (jong) volwassenen werken hetzelfde is als die van orthopedagogen.
Een aantal Kinder- en Jeugdpsychologen NIP is ook opgenomen in het specialistenregister via de overgangsregeling. Het is niet meer mogelijk om in dit specialistenregister te komen.
In deze gevallen moeten we bevoegdheid en bekwaamheid van elkaar onderscheiden.

Wie is bevoegd?
Wat betreft de psychologische beroepsuitoefening zijn er geen handelingen die alleen door een aangewezen beroepsgroep uitgevoerd mogen worden volgens de wet. Dat geldt overigens ook voor BIG-geregistreerden: er zijn geen psychologische handelingen voorbehouden aan gz-psychologen. In die zin is dus iedereen bevoegd.

Wie is bekwaam?
Volgens de beroepscode hanteert de psycholoog alleen methoden, waarvoor hij door opleiding, training en/of ervaring is gekwalificeerd. De psycholoog is er dus zelf voor verantwoordelijk om zijn bekwaamheid te kunnen onderbouwen door zijn scholing/ervaring.

Het NIP gaat ervan uit dat bij het NIP geregistreerde kinder- en jeugdpsychologen bekwaam zijn in het diagnosticeren volgens de DSM-IV. De psycholoog is vanzelfsprekend zelf verantwoordelijk voor het kennen van de grenzen van zijn deskundigheid (verworven via opleiding/scholing/ervaring). De beroepsbeoefenaar moet zichzelf dus (voldoende) deskundig achten om volgens de DSM-IV te classificeren.

De sectie Jeugd van het NIP vindt - samen met de NVO - dat voor het zelfstandig diagnosticeren en behandelen van dyslexie een minimale vakbekwaamheid noodzakelijk is. Deze komt overeen met een opleidingstraject van in totaal 6 jaar (master + postmaster).

Vakbekwame beroepsbeoefenaren

Psychologen en orthopedagogen voldoen aan dit vakbekwaamheidsniveau als zij geregistreerd zijn als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-Generalist of gezondheidszorgpsycholoog. Belangrijk is dat deze beroepsbeoefenaren zelf de grenzen van hun deskundigheid in acht moeten nemen. NIP en NVO hebben er daarom vooralsnog voor gekozen geen aparte registers in het leven te roepen voor specifieke deskundigheid op een bepaald terrein, zoals dyslexie.

Inschrijven in deskundigenbestand
De beroepsverenigingen zien wel het nut van het zichtbaar maken van specifieke deskundigheid op het gebied van dyslexie. Zij hebben er echter voor gekozen deze deskundigheid vorm te geven binnen een deskundigenbestand. Inschrijving in dit bestand bij de beroepsvereniging is vrijwillig. Het biedt de beroepsbeoefenaren een leidraad/checklist om de eigen specifieke deskundigheid te bepalen. Daarnaast maakt het bestand de deskundigheid van beroepsbeoefenaren voor de buitenwereld zichtbaar. De verantwoordelijkheid ligt echter bij de beroepsbeoefenaar zelf.

Voorwaarde voor inschrijving is dat de psycholoog of orthopedagoog de minimale vakbekwaamheid heeft op het eerder genoemde registratieniveau. Daarnaast geeft de gekwalificeerde beroepsbeoefenaar een verklaring van deskundigheid af, gebaseerd op een aantal peilers.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie in het thema Dyslexie of neem contact op met de beleidsmedewerker Jeugd: Britt van Beek via britt.vanbeek@psynip.nl.

Het gaat om twee verschillende opleidingstrajecten en werkveldoriëntaties. Om de registratie als Eerstelijnspsycholoog te behalen is de registratie als gezondheidszorgpsycholoog vereist. Verder kenmerkt het werkterrein van de eerstelijnspsycholoog zich door kortdurende behandelingen, samenwerking met huisartsen in de regio, geen wachtlijsten en een brede en generalistische werkwijze (vergelijkbaar met de huisarts).

De Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP is wat betreft opleidingsniveau vergelijkbaar met de gz-psycholoog, maar de Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP beschikt daarnaast over specifieke kennis en vaardigheden die vereist zijn bij het werken met kinderen en jeugdigen.

Het werkterrein van de eerstelijnspsycholoog kenmerkt zich door een brede, generalistische werkwijze. Natuurlijk kan een eerstelijnspsycholoog ook kinderen tegenkomen in zijn/haar praktijk. In een aantal gevallen zal de eerstelijnspsycholoog er echter voor kiezen door te verwijzen naar een collega (kinder- en jeugdpsycholoog) die zich specifiek richt op het diagnosticeren en behandelen van kinderen. De Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP heeft immers specifieke kennis en vaardigheden die vereist zijn voor het werken met kinderen en jeugdigen.
Ben je K&J geregistreerd en wil je aan de slag met je dossier voor de aanvraag tot supervisor K&J, dan zul je merkenn dat gevolgde, geaccrediteerde, scholing door het systeem niet als zodanig wordt herkend. Dit is niet erg.
Dit wordt mogelijk veroorzaakt omdat je op dat moment bent ingelogd als K&J supervisor en niet als K&J psycholoog. Tijdens de beoordeling wordt altijd gecheckt met het overzicht erkende scholingen.

Registratietraject

Je werkplek moet voldoen aan een aantal randvoorwaarden, waaronder:
 • Adequate dossiervorming
 • Ruime beschikbaarheid van onderzoeksinstrumenten
 • Gekwalificeerde werkbegeleider
De precieze eisen staan in de Registratieregeling (pdf). Hier vind je ook het formulier waarmee je je werkplek ter goedkeuring aan de registratiecommissie kunt voorleggen.

Het overzicht van geaccrediteerd scholingsaanbod voor de registratie K&J psycholoog NIP vind je in het Geaccrediteerd scholingsaanbod.

Niet op de lijst van KJ-geaccrediteerde scholing? Als een cursus niet op de lijst staat, dan kun je het opleidingsinstituut verzoeken alsnog accreditatie aan te vragen bij het NIP. Alleen cursussen die op postmasterniveau zijn en betrekking hebben op het werkveld kinder- en jeugdpsychologie komen in aanmerking voor accreditatie voor de registratie K&Jpsycholoog NIP.

Niet geaccrediteerd? Niet KJ-geaccrediteerde scholing kun je in principe niet opvoeren voor je registratietraject. Heb je vóór je aanmelding een grote cursus of opleiding afgerond (denk aan 50 contacturen of meer) die inhoudelijk betrekking heeft op kinder- en jeugdpsychologie en van post-universitair niveau is, dan kun je de commissie vragen deze scholing toch mee te tellen. Maak hiervoor gebruik van het formulier verzoek beoordeling niet-geaccrediteerde scholing (pdf).

Wel geaccrediteerd maar langer dan vijf jaar geleden gevolgd? Ook voor KJ-geaccrediteerde grote cursussen of opleidingen (denk aan 50 punten of meer) die buiten de termijn van vijf jaar terugwerkende kracht valt geldt dat je met een beroep op de coulanceregeling de commissie kunt vragen deze scholing bij uitzondering toch mee te tellen. Gebruik hiervoor ook het formulier verzoek beoordeling niet-geaccrediteerde scholing (pdf).

De registratiecommissie heeft richtlijnen opgesteld voor de diagnostiekcasus en de behandel/ begeleidingscasus.
De totale kosten zijn afhankelijk van de supervisor en cursussen die u kiest. Bij de betreffende instelling kun je informatie opvragen over de kosten. Met je supervisor kun je vooraf afspraken maken over het tarief. Soms is het mogelijk om binnen het bedrijf een supervisor te vinden; dit kan de kosten drukken. Ook kan de werkgever bereid zijn om bij te dragen aan een opleiding.
Zie alle formulieren die nodig zijn voor het registratietraject K&J. Download hier altijd het meest recente formulier als je iets indient bij de commissie. Hiermee voorkom je onnodige vertraging in het registratietraject.

Verkorte registratieaanvraag

Ben je geregistreerd GZ-psycholoog en voldoet je werkervaring aan de eisen, dan kun je je registreren met een speciaal aanmeldingsformulier in PE-online.

Heb je de door het NIP erkende tweejarige postacademische opleiding Schoolpsycholoog gevolgd? Dan kun je met een speciaal aanmeldingsformulier de registratie aanvragen.

Let op: het is niet voldoende dat je werkzaam bent in de functie als schoolpsycholoog of dat je je tijdens je studie hebt gericht op schoolpsychologie.

Ben je een BIG-geregistreerd Orthopedagoog-Generalist (i.o.)? Dan krijg je in het traject tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP vrijstelling op de volgende onderdelen:
 • 90 punten supervisie
 • 480 punten scholing
 • 120 punten literatuurstudie
Nb. Indien je de opleiding tot OG nog niet hebt afgerond, krijg je onder voorbehoud vrijstelling op bovenstaande onderdelen. Je kunt het NIP-registratietraject pas afronden op het moment dat je de opleiding tot OG hebt afgerond. Daarmee worden eerdergenoemde vrijstellingen definitief toegekend. Dit betekent dat resteert om aan te tonen:
 • 2790 uur werkervaring op een goedgekeurde werkplek (Artikel 15 Registratieregeling - pdf)
 • 6 casusverslagen, beoordeeld door een supervisor die is opgenomen in het supervisoren bestand Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP (Artikel 16 Registratieregeling - pdf)
Stuur bij aanmelding een bewijs mee waaruit blijkt dat je de registratie als Orthopedagoog-Generalist hebt behaald of daartoe in opleiding bent.  
Nee, de registratie is gebaseerd op een tweejarig postmastertraject. Met de master kinder- en jeugdpsychologie of ontwikkelingspsychologie voldoe je voor het registratietraject wel aan de toelatingsvoorwaarden qua vakkenpakket. Het NIP-lidmaatschap is een vereiste voor toelating tot het registratietraject.

Herregistratie

Als je je dossier tijdig indient, d.w.z uiterlijk op de einddatum van de huidige herregistratieperiode, dan blijft de heregistratie geldig tot de commissie een besluit neemt op het ingediende dossier.

Dien je je dossier na de einddatum in, dan vervalt je registratie per de einddatum van de herregistratieperiode. Een positief besluit op uw herregistratieaanvraag 'reactiveert' je registratie met terugwerkende kracht.

Wil je je dossier indienen maar is het account in PE-online al afgesloten, neem dan contact op met registraties@psynip.nl. Je kunt dan een verzoek tot herintreding doen. De einddatum vind je in het bericht uit PE-online met de oproep voor de herregistratie. De inddatum van de huidige herregistratieperiode vind je ook ook bij 'mijn dossier' in je PE-dossier.

De registratieperiode is mogelijk verlopen of er is een datum ingevuld die niet binnen de registratieperiode van je dossier valt.

Mochten de documenten na het invullen van een juiste datum nog niet in je dossier komen, mail dan naar registraties@psynip.nl met een omschrijving van het probleem.

De scholingspunten mag je in principe in een keer halen als je bijvoorbeeld één grote opleiding volgt.

Bij intervisie wordt wel gekeken of dit evenredig verdeeld is over de jaren. Als je het ene jaar iets meer intervisie heeft gevolgd dan het andere maakt dit niet zoveel uit, maar het kan niet zo zijn dat je in één maand aan alle intervisiepunten voldoet, omdat dan aan het doel van de intervisie voorbijgegaan wordt.

In sommige registratiereglementen zijn hier specifiekere voorwaarden aan verbonden. Bekijk hiervoor het artikel in het registratiereglement van de betreffende registratie.

Het NIP biedt drie manieren om een intervisiegroep te vinden:
 • Vind een psycholoog: een zoekfunctie op de NIP-website om geregistreerde psychologen in je omgeving te vinden.
 • Een oproep middels vraag en aanbod op de NIP-website. Hieraan zijn kosten verbonden.
 • Diverse geregistreerden hebben groepen opgezet in LinkedIn.
Daarnaast kunnen voor het register Mediation NIP de intervisie-avonden georganiseerd door de sectie Mediation meetellen bij herregistratie. Deze avonden worden onder andere in de NIP-agenda vermeld.

Supervisie

Je kunt het supervisorenbestand Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP raadplegen via Vind Een Psycholoog. Heb je een supervisor op het oog die niet op de lijst voorkomt? Dan kan deze een verzoek tot opname in het supervisorenbestand indienen bij de registratiecommissie. De eisen en het aanvraagformulier vind je bij Supervisorschap Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP.
Voor de registratieregeling Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP is het niet toegestaan dat de supervisor en de werkbegeleider dezelfde persoon zijn. Bij een combinatie van deze rollen is het risico dat de nadruk meer komt te liggen op het vinden van ad-hoc oplossingen voor werkproblemen en dat er te weinig ruimte is voor stilstaan bij de eigen ervaringen.
Bovendien kan de supervisant met een supervisor die tevens werkbegeleider is, moeilijker zaken bespreken die betrekking hebben op hun onderlinge contact/ samenwerking.

De meeste gevolgde supervisie opleidingen zijn goedgekeurd. Raadpleeg de Scholingslijst (pdf).

Andere relevante scholing kun je ter goedkeuring voorleggen aan de commissie. Je kunt het certificaat meesturen bij het aanvraagformulier tot supervisor, dan zal de commissie deze opleiding beoordelen.

PE-online

Log in via de NIP-website en ga naar je dossier in PE-online. Bovenin het scherm zie je een klein geel envelopje, klik hierop om naar je berichten te gaan.

Je kunt ook op 'Mijn dossier' klikken als je het al hebt ingediend. Hier vind je ook de berichten en kun je deze bantwoorden.

Zie voor meer informatie over PE-online de Handleiding PE-online 4.0 (pdf).

Op de pagina "Mijn registratiedossier in PE-online" staan ook veelgestelde vragen over registratie in PE-online.

EuroPsy en K&J psychologen

EuroPsy is een Europese standaard voor een professioneel opleidingsniveau in de psychologie, ingesteld door EFPA, de Europese Federatie van Psychologenverenigingen. Iedere psycholoog die aan de normen voldoet, kan een certificaat verkrijgen en worden opgenomen in het register van Europese psychologen.

De naam EuroPsy werd gekozen als afkorting van 'Registered European psychologist'.

Je kunt het certificaat aanvragen wanneer je in één van de volgende Nederlandse beroepsregistraties staat:
 • het register van gezondheidszorgpsychologen zoals bedoeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
 • het register van Kinder- en Jeugdpsychologen NIP
 • het register van Arbeid- en Organisatiepsychologen NIP
 • het register van Arbeid- en Gezondheidspsychologen NIP
De registratie en het certificaat is zeven jaar geldig. De eerste herregistratieronde is in 2021.
De herregistratieperiode is nog niet ingericht in PE-online (verwacht zomer 2020).

De herregistratie-eisen staan vermeld in Appendix VI van het reglement (pag. 71 in het nederlandstalige reglement en pag. 66 in het engelstalige reglement):

 • Minimaal 400 uur professionele werkzaamheden als psycholoog per jaar, verdeeld over een periode van minimaal vier jaar gedurende de afgelopen zeven jaar.
 • 80 uur professionele ontwikkeling per jaar, waarvan 40 uur per jaar moet worden aangetoond. Er is bewijs nodig van verschillende activiteiten.

Het geadviseerde aantal uren professionele ontwikkeling voor EuroPsy ligt hoger dan vanuit wet BIG gesteld wordt voor de herregistratie van GZ-psycholoog en ook hoger dan het aantal uren dat vanuit het NIP gesteld wordt voor de herregistratie van Registerpsycholoog NIP.

Voor de eerste registratie zal mogelijk een lager aantal uren worden aangehouden. Voor de tweede herregistratie (dus weer zeven jaar later) zal wel het volledige aantal uren van de EFPA worden aangehouden.

De NAC zal het NIP adviseren een lager aantal uren professionele ontwikkeling aan te houden. Richtlijn voor de eerste herregistratie:

 • Gedurende het herregistratietraject ten minste 1600 uur werkervaring binnen een relevant werkterrein.
 • Gemiddeld vier keer per jaar deelnemen aan een vorm van intercollegiale toetsing (zoals bijvoorbeeld intervisie of supervisie). In totaal dien je gedurende de herregistratieperiode 40 uur aan intercollegiale toetsing te doen.
 • Gedurende de herregistratieperiode ten minste 100 punten aan geaccrediteerde bij- en nascholingsactiviteiten volgen.
 • Voor herregistratie kun je maximaal 25% niet-geaccrediteerde scholing opvoeren.
 • Je kunt maximaal 336 uur per jaar aan overige deskundigheidsbevorderende activiteiten opvoeren.