Veelgestelde vragen

Algemeen

Het NIP heeft de merkenrechtelijk beschermde titel Registerpsycholoog NIP geïntroduceerd. Alle psychologen die zijn ingeschreven in een NIP-register op het vakbekwaamheidniveau 4+2 (universitaire opleiding + postmastertraject) hebben het recht deze titel te voeren. In het kader van transparantie en aansluiting bij Europese ontwikkelingen is ervoor gekozen het aantal merkenrechtelijk vastgelegde werkveldtoevoegingen bij Registerpsycholoog NIP te beperken tot drie:
 • Arbeid & Organisatie
 • Gezondheidzorg
 • Kinder & Jeugd
Dat betekent dat voor beide registers in ons werkveld (A&O en A&G) dezelfde werkveldtoevoeging geldt: Arbeid & Organisatie. De titel wordt dan Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie.
U kunt de titel op de volgende manieren communiceren:
 1. Registerpsycholoog NIP
 2. Registerpsycholoog NIP geregistreerd als Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP
 3. Registerpsycholoog NIP opgenomen in het register Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP
 4. Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie
 
Wat is het verschil tussen de registraties Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP (A&O) en Psycholoog Arbeid en  Gezondheid NIP (A&G)?
De psycholoog A&G NIP is een psycholoog met kennis en deskundigheid op (post)master niveau van zowel A&O als van de geestelijke gezondheidszorg. De eindtermen van het profiel A&G zijn een combinatie van kennis, vaardigheden en ervaring vanuit deze beide vakgebieden. De A&O-psycholoog heeft kennis en deskundigheid op (post)masterniveau van 1 of meerdere aandachtsgebieden binnen het werkveld van A&O (arbeid, personeel en organisatie). In de precieze eisen voor registratie zit dan ook een aantal verschillen tussen beide registers.

Registratie-aanvraag

Ja, met ingang van 1 oktober 2019 is toelating tot het registratietraject uitsluitend mogelijk op voorwaarde van lidmaatschap van het NIP.
De data van de vergaderingen staan op de hoofdpagina van de registratie. Uw dossier dient een maand voor de vergadering te zijn ingediend om meegenomen te kunnen worden in de vergadering.
U ontvangt uiterlijk binnen drie maanden na het indienen van uw dossier bericht over uw dossier. We streven ernaar binnen drie weken na de vergadering een bericht te sturen over wat er besloten is over het dossier in de vergadering.
Uw registratieperiode is mogelijk verlopen of u heeft een datum ingevuld die niet binnen de datum van uw dossier ligt. Mocht u na het invullen van een juiste datum, nog niet in uw dossier komen, stuur dan een e-mail met het probleem naar registraties@psynip.nl.
Nee, dit betekent uitsluitend dat u nog aanvullende informatie moet leveren zodat de registratiecommissie een helder beeld heeft van uw activiteiten om een goede beslissing te kunnen nemen.

Herregistratie-aanvraag

Het NIP voorziet niet actief in het organiseren van intervisiegroepen en –bijeenkomsten, het NIP biedt u wel drie manieren om zelf een intervisie groep te vinden. Dit kan via:
 • Vind een psycholoog: een zoekfunctie op de NIP-website om geregistreerde psychologen in uw omgeving te vinden, of
 • Een oproep middels vraag en aanbod op de NIP-website (hier zijn wel kosten aan verbonden).
 • Diverse geregistreerden hebben groepen opgezet in LinkedIn.
De scholingspunten mag u in principe in een keer halen als u bijvoorbeeld één grote opleiding volgt. Wat betreft de intervisie is dit iets strenger, daarbij wordt gekeken naar of u bijvoorbeeld intervisie enigszins verdeelt over de jaren. Als u het ene jaar iets meer intervisie heeft gevolgd dan het andere maakt dit niet zoveel uit, maar het kan niet zo zijn dat u in één maand aan alle intervisiepunten voldoet, omdat dan aan het doel van de intervisie voorbijgegaan wordt.

Scholing

U kunt deze scholing opvoeren in uw PE-online dossier onder niet-geaccrediteerde scholing. De commissie beoordeelt de scholing als u uw dossier heeft ingediend. U kunt hier voorafhelaas geen advies over krijgen. De commissie adviseert u daarom om vooraf geaccrediteerde scholing te volgen, deze vindt u in de scholingsagenda (PE-online).
U kunt contact opnemen met het opleidingsinstituut om te vragen of het de presentie (juist) heeft ingevoerd. Mocht de presentie juist zijn ingevoerd door het instituut, maar staat het nog steeds niet in uw dossier, neem dan contact op met registraties@psynip.nl. Tevens kunt u indien u een certificaat ontvangen heeft of als de scholing niet geaccrediteerd is deze handmatig invoeren in uw dossier.
Het aantal punten dat wordt toegewezen is de som van de verschillende puntenaantallen opgeteld, mits de categorieën van toepassing zijn op de registraties. Bij de A&G registratie is de categorie klinische interventievaardigheden en klinische diagnostiek wél van toepassing, terwijl dit voor A&O niet het geval is. Alle overige categoriën geaccrediteerd door het accreditatiebureau Arbeid en Organisatie zijn voor beide registers van toepassing.

Supervisie

Op dit moment is het NIP druk bezig met het uitbreiden van het supervisorenbestand. Dit bestand bestaat momenteel nog uit een beperkt aantal supervisoren, omdat de registratie A&O relatief nieuw is en bij A&G een aantal mensen uitgeschreven is. Daarom kunt u als u zelf een supervisor heeft (gevonden) deze vragen een aanvraag tot supervisor te doen, dit is gratis en houdt in dat de supervisor een formulier instuurt met daarbij eventueel ondersteunende documentatie.
Ja, indien u ervaring heeft met supervisie geven en werkzaam bent in het werkveld. U kunt dan een aanvraagformulier (doc) insturen.
Tot nu toe zijn de meeste gevolgde supervisie opleidingen goedgekeurd, mocht u reeds een supervisie opleiding gevolgd hebben dan kunt u hiervan het certificaat meesturen bij het aanvraagformulier, dan zal de commissie deze opleiding beoordelen. Daarnaast is het NIP op zoek naar een NIP-brede erkende supervisie opleiding, u kunt zelf een opleiding zoeken en vragen of deze akkoord is.

PE-online

U kunt zien dat u een bericht heeft in PE-online door in te loggen via de NIP-website en naar uw dossier te gaan in PE-online. Vervolgens staat bovenin uw scherm een klein geel envelopje, waarop u kunt klikken om naar uw berichten te gaan.
 • Tevens kunt u op 'Mijn dossier' klikken indien u het al heeft ingediend en hier kunt u ook de berichten vinden en er tevens op reageren. Voor meer informatie over PE-online zie de Handleiding PE-online 3.0 (pdf)

Accreditatie

U kunt hiervoor de handleiding accreditatie aanvragen lezen. Mocht u hierna nog vragen hebben, dan kunt u de vraag stellen via PE-online indien het een vraag betreft over de procedure (wanneer krijg ik een reactie? Hoe komt het puntenaantal tot stand?). Betreft het een inhoudelijke vraag (waarom is het niveau niet hoog genoeg, wat is relevant voor deze accreditatie) dan kan u deze vraag per mail sturen aan registraties@psynip.nl.