Veelgestelde vragen

Algemeen

Het NIP heeft de merkenrechtelijk beschermde titel Registerpsycholoog NIP geïntroduceerd. Alle psychologen die zijn ingeschreven in een NIP-register op het vakbekwaamheidniveau 4+2 (universitaire opleiding + postmastertraject) hebben het recht deze titel te voeren. In het kader van transparantie en aansluiting bij Europese ontwikkelingen is ervoor gekozen het aantal merkenrechtelijk vastgelegde werkveldtoevoegingen bij Registerpsycholoog NIP te beperken tot drie:
 • Arbeid & Organisatie
 • Gezondheidzorg
 • Kinder & Jeugd
Dat betekent dat voor beide registers in ons werkveld (A&O en A&G) dezelfde werkveldtoevoeging geldt: Arbeid & Organisatie. De titel wordt dan Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie.
U kunt de titel op de volgende manieren communiceren:
 1. Registerpsycholoog NIP
 2. Registerpsycholoog NIP geregistreerd als Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP
 3. Registerpsycholoog NIP opgenomen in het register Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP
 4. Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie
De psycholoog A&G NIP is een psycholoog met kennis en deskundigheid op (post)master niveau van zowel A&O als van de geestelijke gezondheidszorg. De eindtermen van het profiel A&G zijn een combinatie van kennis, vaardigheden en ervaring vanuit deze beide vakgebieden. De A&O-psycholoog heeft kennis en deskundigheid op (post)masterniveau van 1 of meerdere aandachtsgebieden binnen het werkveld van A&O (arbeid, personeel en organisatie). In de precieze eisen voor registratie zit dan ook een aantal verschillen tussen beide registers.

Registratie-aanvraag

Ja, met ingang van 1 oktober 2019 is toelating tot het registratietraject uitsluitend mogelijk op voorwaarde van lidmaatschap van het NIP.
Binnen drie maanden na indiening en betaling van uw registratieverzoek ontvangt u de beoordeling. We streven ernaar binnen drie weken na de vergadering een bericht te sturen over het besluit over het dossier. De beoordeling en het registratiebewijs (certificaat) kunt u dan ook vinden in het overzicht van uw persoonsgegevens, onderaan bij Mijn certificaten.
De data van de vergaderingen staan op de hoofdpagina van de registratie (zie onder het kopje Contact). Uw dossier dient minimaal een maand voor de vergadering te zijn ingediend om meegenomen te kunnen worden in de vergadering. Let op: bij grote drukte kan de agenda al vol zitten.
Veel vragen kunt u zelf oplossen door de volgende documenten te raadplegen:
Uw registratieperiode is mogelijk verlopen of u heeft een datum ingevuld die niet binnen de datum van uw dossier ligt. Mocht u na het invullen van een juiste datum, nog niet in uw dossier komen, stuur dan een e-mail met het probleem naar registraties@psynip.nl.
Nee, dit betekent alleen dat u nog aanvullende informatie dient aan te leveren zodat de registratiecommissie een helder beeld krijgt van uw activiteiten. In de toelichting bij het bericht wordt aangegeven welke informatie u nog dient toe te voegen. Indien u uw dossier heeft aangevuld, vergeet dan niet het opnieuw in te dienen. Daarna kan de Commissie pas uw aanvraag in behandeling nemen.

Herregistratie-aanvraag

Als u uw dossier tijdig indient, d.w.z uiterlijk op de einddatum van de huidige herregistratieperiode, dan blijft uw registratie geldig tot de commissie een besluit neemt op het door u ingediende dossier.

Dient u uw dossier na de einddatum in, dan vervalt uw registratie per de einddatum van de herregistratieperiode. Een positief besluit op uw herregistratieaanvraag 'reactiveert' uw registratie met terugwerkende kracht.

Wilt u uw dossier indienen maar is uw account in PE-online al afgesloten, neem dan contact op met registraties@psynip.nl. U kan dan een verzoek tot herintreding doen. De einddatum vindt u in het bericht uit PE-online met de oproep voor de herregistratie. U vindt de einddatum van de huidige herregistratieperiode ook bij 'mijn dossier' in uw PE-dossier.
Uw registratieperiode is mogelijk verlopen of u heeft een datum ingevuld die niet binnen de registratieperiode van uw dossier ligt.

Mochten de documenten na het invullen van een juiste datum nog niet in uw dossier komen, stuurt u dan een e-mail met het probleem naar registraties@psynip.nl.
De scholingspunten mag u in principe in een keer halen als u bijvoorbeeld één grote opleiding volgt.

Bij intervisie wordt wel gekeken of dit evenredig verdeeld is over de jaren. Als u het ene jaar iets meer intervisie heeft gevolgd dan het andere maakt dit niet zoveel uit, maar het kan niet zo zijn dat u in één maand aan alle intervisiepunten voldoet, omdat dan aan het doel van de intervisie voorbijgegaan wordt.

In sommige registratiereglementen zijn hier specifiekere voorwaarden aan verbonden . Bekijk hiervoor het artikel in het registratiereglement van de betreffende registratie.
Het NIP biedt u drie manieren om een intervisiegroep te vinden:
 • Vind een psycholoog: een zoekfunctie op de NIP-website om geregistreerde psychologen in uw omgeving te vinden.
 • Een oproep middels vraag en aanbod op de NIP-website. Hieraan zijn kosten verbonden.
 • Diverse geregistreerden hebben groepen opgezet in LinkedIn.
Daarnaast kunnen voor het register Mediation NIP de intervisie-avonden georganiseerd door de sectie Mediation meetellen bij herregistratie. Deze avonden worden onder andere in de NIP-agenda vermeld.

Scholing

Als u geaccrediteerde scholing heeft gevolgd voert de opleider uw NIP-registratienummer (bijv. NIP-00001234) in, daardoor verschijnt de scholing automatisch in uw PE-dossier. Neem daarom eerst contact op met het opleidingsinstituut om te vragen of de presentie (juist) is ingevoerd.

U kunt scholing ook zelf opvoeren. Het is alleen mogelijk om zelf 'niet-geaccrediteerde scholing' toe te voegen; u dient geaccrediteerde scholing dan in te vullen als niet-geaccrediteerd. Wanneer u een certificaat bijvoegt van de opleiding, kan de secretaris voor u nagaan of de scholing geaccrediteerd is en krijgt u gewoon de punten zoals op het certificaat staat.
Soms is het aantal punten van een scholing verdeeld over meerdere categorieën. Het aantal punten dat wordt toegewezen is de som van de verschillende puntenaantallen opgeteld, mits de categorieën van toepassing zijn op de betreffende registratie.
U kunt deze scholing opvoeren in uw PE-online dossier onder niet-geaccrediteerde scholing. U geeft dan de datum op en voegt het certificaat toe.

De commissie beoordeelt de scholing als u uw dossier heeft ingediend. U kunt hier vooraf geen advies over krijgen.

De commissie adviseert u daarom om vooraf geaccrediteerde scholing te volgen, deze vindt u in de scholingsagenda (PE-online) van het betreffende register.

Supervisie

Voor een lijst met erkende supervisoren kunt u contact opnemen met de secretaris van de registratiecommissie.
Het NIP werkt aan het uitbreiden van het supervisorenbestand. Als u zelf een supervisor heeft gevonden, kunt u deze vragen kosteloos een aanvraag tot supervisor te doen. Dit houdt in dat de supervisor een formulier instuurt met daarbij eventueel ondersteunende documentatie.
Indien u ervaring heeft met supervisie geven en werkzaam bent in het werkveld A&O/A&G kunt u supervisor worden. Stuur hiervoor het formulier Aanvraag supervisorschap (doc) in en mail het naar: registraties@psynip.nl, o.v.v. Aanvraag supervisorschap.

De registratiecommissie beoordeelt of u voldoet aan de eisen voor opname in het supervisorenbestand.

PE-online

U kunt zien dat u een bericht heeft in PE-online door in te loggen via de NIP-website en naar uw dossier te gaan in PE-online. Vervolgens staat bovenin uw scherm een klein geel envelopje, waarop u kunt klikken om naar uw berichten te gaan.
 • Tevens kunt u op 'Mijn dossier' klikken indien u het al heeft ingediend en hier kunt u ook de berichten vinden en er tevens op reageren. Voor meer informatie over PE-online zie de Handleiding PE-online 4.0 (pdf)
Op de pagina "Mijn registratiedossier in PE-online" staan ook veelgestelde vragen over registratie in PE-online.

EuroPsy en A&O psychologen

EuroPsy is een Europese standaard voor een professioneel opleidingsniveau in de psychologie, ingesteld door EFPA, de Europese Federatie van Psychologenverenigingen. Iedere psycholoog die aan de normen voldoet, kan een certificaat verkrijgen en worden opgenomen in het register van Europese psychologen.

De naam EuroPsy werd gekozen als afkorting van 'Registered European psychologist'.
U kunt het certificaat aanvragen wanneer u in één van de volgende Nederlandse beroepsregistraties staat:
 • het register van gezondheidszorgpsychologen zoals bedoeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
 • het register van Kinder- en Jeugdpsychologen NIP
 • het register van Arbeid- en Organisatiepsychologen NIP
 • het register van Arbeid- en Gezondheidspsychologen NIP
De procedure en tarieven voor het aanvragen van het EuroPsy-certificaat vind u hier.
De registratie en het certificaat is 7 jaar geldig. De eerste herregistratieronde is in 2021.
De herregistratieperiode is nog niet ingericht in PE-online (verwacht zomer 2020).
De herregistratie-eisen staan vermeld in Appendix VI van het reglement (pag. 71 in het nederlandstalige reglement en pag. 66 in het engelstalige reglement):
 • Minimaal 400 uur professionele werkzaamheden als psycholoog per jaar, verdeeld over een periode van minimaal vier jaar gedurende de afgelopen zeven jaar.
 • 80 uur professionele ontwikkeling per jaar, waarvan 40 uur per jaar moet worden aangetoond. Er is bewijs nodig van verschillende activiteiten.
Het geadviseerde aantal uren professionele ontwikkeling voor EuroPsy ligt hoger dan vanuit wet BIG gesteld wordt voor de herregistratie van GZ-psycholoog en ook hoger dan het aantal uren dat vanuit het NIP gesteld wordt voor de herregistratie van Registerpsycholoog NIP. Voor de eerste registratie zal mogelijk een lager aantal uren worden aangehouden. Voor de tweede herregistratie (dus weer 7 jaar later) zal wel het volledige aantal uren van de EFPA worden aangehouden.
De NAC zal het NIP adviseren een lager aantal uren professionele ontwikkeling aan te houden. Als richtlijn voor de eerste herregistratie kunt u de volgende eisen aanhouden:
 • Gedurende het herregistratietraject dient u tenminste 1600 uur werkervaring op te doen binnen een relevant werkterrein.
 • U dient gemiddeld 4 keer per jaar deel te nemen aan een vorm van intercollegiale toetsing (zoals bijvoorbeeld intervisie of supervisie). In totaal dient u gedurende de herregistratieperiode 40 uur aan intercollegiale toetsing te doen.
 • Gedurende de herregistratieperiode dient u tenminste voor 100 punten aan geaccrediteerde bij- en nascholingsactiviteiten te hebben gevolgd.
 • Voor herregistratie kunt u maximaal 25% niet-geaccrediteerde scholing opvoeren.
 • U kunt maximaal 336 uur per jaar aan overige deskundigheidsbevorderende activiteiten opvoeren voor de herregistratie.
Op deze pagina vind u meer veelgestelde vragen over EuroPsy.