Veelgestelde vragen

Algemeen

Het NIP heeft de merkenrechtelijk beschermde titel Registerpsycholoog NIP geïntroduceerd. Alle psychologen die zijn ingeschreven in een NIP-register op het vakbekwaamheidniveau 4+2 (universitaire opleiding + postmastertraject) hebben het recht deze titel te voeren. In het kader van transparantie en aansluiting bij Europese ontwikkelingen is ervoor gekozen het aantal merkenrechtelijk vastgelegde werkveldtoevoegingen bij Registerpsycholoog NIP te beperken tot drie:
 • Arbeid & Organisatie
 • Gezondheidzorg
 • Kinder & Jeugd
Dat betekent dat voor beide registers in ons werkveld (A&O en A&G) dezelfde werkveldtoevoeging geldt: Arbeid & Organisatie. De titel wordt dan Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie.
Je kunt de titel op de volgende manieren communiceren:
 1. Registerpsycholoog NIP
 2. Registerpsycholoog NIP geregistreerd als Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP
 3. Registerpsycholoog NIP opgenomen in het register Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP
 4. Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie

De psycholoog A&G NIP is een psycholoog met kennis en deskundigheid op (post)master niveau van zowel A&O als van de geestelijke gezondheidszorg. De eindtermen van het profiel A&G zijn een combinatie van kennis, vaardigheden en ervaring vanuit deze beide vakgebieden.

De A&O-psycholoog heeft kennis en deskundigheid op (post)masterniveau van 1 of meerdere aandachtsgebieden binnen het werkveld van A&O (arbeid, personeel en organisatie). In de precieze eisen voor registratie zit dan ook een aantal verschillen tussen beide registers.

Registratie-aanvraag

Ja, met ingang van 1 oktober 2019 is toelating tot het registratietraject uitsluitend mogelijk op voorwaarde van lidmaatschap van het NIP.
Binnen drie maanden na indiening en betaling van uw registratieverzoek ontvang je de beoordeling. We streven ernaar binnen drie weken na de vergadering een bericht te sturen over het besluit over het dossier. De beoordeling en het registratiebewijs (certificaat) vind je dan ook in het overzicht van je persoonsgegevens, onderaan bij Mijn certificaten.
De data van de vergaderingen staan op de hoofdpagina van de registratie (zie onder het kopje Contact). Het dossier dient minimaal een maand voor de vergadering te zijn ingediend om meegenomen te kunnen worden in de vergadering.
Let op: bij grote drukte kan de agenda al vol zitten.
Raadpleeg de volgende documenten (zo kun je veel vragen zelf oplossen):
De registratieperiode is mogelijk verlopen of er is een datum ingevuld die niet binnen de datum van het dossier ligt. Mocht je na het invullen van een juiste datum, nog niet in het dossier komen, stuur dan een e-mail met het probleem naar registraties@psynip.nl.

Nee, dit betekent alleen dat je nog aanvullende informatie dient aan te leveren zodat de registratiecommissie een helder beeld krijgt van alle activiteiten. In de toelichting bij het bericht wordt aangegeven om welke informatie het gaat.

Vergeet niet het dossier opnieuw in te dienen als het is aangevuld! De Commissie kan de aanvraag alleen in behandeling nemen na indiening van het dossier.

Herregistratie-aanvraag

Als je je dossier tijdig indient, d.w.z uiterlijk op de einddatum van de huidige herregistratieperiode, dan blijft de heregistratie geldig tot de commissie een besluit neemt op het ingediende dossier.

Dien je je dossier na de einddatum in, dan vervalt je registratie per de einddatum van de herregistratieperiode. Een positief besluit op uw herregistratieaanvraag 'reactiveert' je registratie met terugwerkende kracht.

Wil je je dossier indienen maar is het account in PE-online al afgesloten, neem dan contact op met registraties@psynip.nl. Je kunt dan een verzoek tot herintreding doen. De einddatum vind je in het bericht uit PE-online met de oproep voor de herregistratie. De inddatum van de huidige herregistratieperiode vind je ook ook bij 'mijn dossier' in je PE-dossier.

De registratieperiode is mogelijk verlopen of er is een datum ingevuld die niet binnen de registratieperiode van je dossier valt.

Mochten de documenten na het invullen van een juiste datum nog niet in je dossier komen, mail dan naar registraties@psynip.nl met een omschrijving van het probleem.

De scholingspunten mag je in principe in een keer halen als je bijvoorbeeld één grote opleiding volgt.

Bij intervisie wordt wel gekeken of dit evenredig verdeeld is over de jaren. Als je het ene jaar iets meer intervisie heeft gevolgd dan het andere maakt dit niet zoveel uit, maar het kan niet zo zijn dat je in één maand aan alle intervisiepunten voldoet, omdat dan aan het doel van de intervisie voorbijgegaan wordt.

In sommige registratiereglementen zijn hier specifiekere voorwaarden aan verbonden. Bekijk hiervoor het artikel in het registratiereglement van de betreffende registratie.

Het NIP biedt drie manieren om een intervisiegroep te vinden:
 • Vind een psycholoog: een zoekfunctie op de NIP-website om geregistreerde psychologen in je omgeving te vinden.
 • Een oproep middels vraag en aanbod op de NIP-website. Hieraan zijn kosten verbonden.
 • Diverse geregistreerden hebben groepen opgezet in LinkedIn.
Daarnaast kunnen voor het register Mediation NIP de intervisie-avonden georganiseerd door de sectie Mediation meetellen bij herregistratie. Deze avonden worden onder andere in de NIP-agenda vermeld.

Scholing

Als je geaccrediteerde scholing hebt gevolgd voert de opleider je NIP-nummer in, daardoor verschijnt de scholing automatisch in je PE-dossier. Neem daarom eerst contact op met het opleidingsinstituut om te vragen of de presentie (juist) is ingevoerd.

Je kunt scholing ook zelf opvoeren. Het is alleen mogelijk om zelf 'niet-geaccrediteerde scholing' toe te voegen; vul geaccrediteerde scholing dan in als niet-geaccrediteerd. Wanneer je een certificaat bijvoegt van de opleiding, kan de secretaris nagaan of de scholing geaccrediteerd is en ontvang je de punten zoals op het certificaat vermeld.

Soms is het aantal punten van een scholing verdeeld over meerdere categorieën. Het aantal punten dat wordt toegewezen is de som van de verschillende puntenaantallen opgeteld, mits de categorieën van toepassing zijn op de betreffende registratie.

Je kunt deze scholing opvoeren in je PE-online dossier onder niet-geaccrediteerde scholing. Geef dan de datum op en voeg het certificaat toe.

De commissie beoordeelt de scholing als je dossier is ingediend. Het is niet mogelijk hier vooraf advies over te krijgen.

De commissie adviseert daarom om vooraf geaccrediteerde scholing te volgen, deze vind je in de scholingsagenda (PE-online) van het betreffende register.

Supervisie

Neem contact op met de secretaris van de registratiecommissie: mail naar registraties@psynip.nl met de vraag om de meest recente lijst met supervisoren.
Het NIP werkt aan het uitbreiden van het supervisorenbestand. Heb je zelf een supervisor gevonden? Dan kun je hem/haar vragen om (kosteloos) een aanvraag tot supervisor te doen. Dit houdt in dat de supervisor een formulier instuurt met daarbij eventueel ondersteunende documentatie.
Heb je ervaring met het geven van supervisie en ben je werkzaam in het werkveld A&O/A&G? Dan kun je supervisor worden. Stuur het formulier Aanvraag supervisorschap (doc) in en mail het naar: registraties@psynip.nl, o.v.v. Aanvraag supervisorschap. De registratiecommissie beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de eisen voor opname in het supervisorenbestand.

PE-online

Log in via de NIP-website en ga naar je dossier in PE-online. Bovenin het scherm zie je een klein geel envelopje, klik hierop om naar je berichten te gaan.

Je kunt ook op 'Mijn dossier' klikken als je het al hebt ingediend. Hier vind je ook de berichten en kun je deze bantwoorden.

Zie voor meer informatie over PE-online de Handleiding PE-online 4.0 (pdf).

Op de pagina "Mijn registratiedossier in PE-online" staan ook veelgestelde vragen over registratie in PE-online.

EuroPsy en A&O psychologen

EuroPsy is een Europese standaard voor een professioneel opleidingsniveau in de psychologie, ingesteld door EFPA, de Europese Federatie van Psychologenverenigingen. Iedere psycholoog die aan de normen voldoet, kan een certificaat verkrijgen en worden opgenomen in het register van Europese psychologen.

De naam EuroPsy werd gekozen als afkorting van 'Registered European psychologist'.

Je kunt het certificaat aanvragen wanneer je in één van de volgende Nederlandse beroepsregistraties staat:
 • het register van gezondheidszorgpsychologen zoals bedoeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
 • het register van Kinder- en Jeugdpsychologen NIP
 • het register van Arbeid- en Organisatiepsychologen NIP
 • het register van Arbeid- en Gezondheidspsychologen NIP
De registratie en het certificaat is zeven jaar geldig. De eerste herregistratieronde is in 2021.
De herregistratieperiode is nog niet ingericht in PE-online (verwacht zomer 2020).

De herregistratie-eisen staan vermeld in Appendix VI van het reglement (pag. 71 in het nederlandstalige reglement en pag. 66 in het engelstalige reglement):

 • Minimaal 400 uur professionele werkzaamheden als psycholoog per jaar, verdeeld over een periode van minimaal vier jaar gedurende de afgelopen zeven jaar.
 • 80 uur professionele ontwikkeling per jaar, waarvan 40 uur per jaar moet worden aangetoond. Er is bewijs nodig van verschillende activiteiten.

Het geadviseerde aantal uren professionele ontwikkeling voor EuroPsy ligt hoger dan vanuit wet BIG gesteld wordt voor de herregistratie van GZ-psycholoog en ook hoger dan het aantal uren dat vanuit het NIP gesteld wordt voor de herregistratie van Registerpsycholoog NIP.

Voor de eerste registratie zal mogelijk een lager aantal uren worden aangehouden. Voor de tweede herregistratie (dus weer zeven jaar later) zal wel het volledige aantal uren van de EFPA worden aangehouden.

De NAC zal het NIP adviseren een lager aantal uren professionele ontwikkeling aan te houden. Richtlijn voor de eerste herregistratie:

 • Gedurende het herregistratietraject ten minste 1600 uur werkervaring binnen een relevant werkterrein.
 • Gemiddeld vier keer per jaar deelnemen aan een vorm van intercollegiale toetsing (zoals bijvoorbeeld intervisie of supervisie). In totaal dien je gedurende de herregistratieperiode 40 uur aan intercollegiale toetsing te doen.
 • Gedurende de herregistratieperiode ten minste 100 punten aan geaccrediteerde bij- en nascholingsactiviteiten volgen.
 • Voor herregistratie kun je maximaal 25% niet-geaccrediteerde scholing opvoeren.
 • Je kunt maximaal 336 uur per jaar aan overige deskundigheidsbevorderende activiteiten opvoeren.