Uitstel aanvragen & Bezwaarschrift indienen

Mocht u als gevolg van ziekte of zwangerschaps- en bevallingsverlof en/of ziekte of overlijden van naaste familie niet in staat zijn om binnen de gestelde termijn te voldoen aan de (her)registratie-eisen, dan kunt u een verlengingsverzoek indienen.
Tegen een besluit van de registratie- of accreditatiecommissie kan bezwaar worden gemaakt.