Veelgestelde vragen

BAPD – voor aanvragers

Dit kan bij die universiteiten die een voor de BAPD NIP geaccrediteerde bachelor en master opleiding psychologie bieden. Bij elke universiteit is een contactpersoon voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek, die je vragen hierover kan beantwoorden.
Ja, dat kan via het individueel traject. Hierbij is de beoordeling en afgifte van de BAPD NIP door het NIP aan de Toetsingscommissie BAPD Open Universiteit gemandateerd.
Beoordeling van buitenlandse opleidingen gaat via de Open Universiteit. Er gelden specifieke theoretische eisen voor het vakkenpakket. Dit wordt individueel beoordeeld. Zorg dus voor een vakkenlijst, vakbeschrijvingen en het aftekenen van de Application form for assessment of theoretical requirements BAPD of aanvraagformulier beoordeling theoretische eisen (Nederlands); hier zal in ieder geval naar gevraagd worden.
De beoordeling van alle niet-geaccrediteerde opleidingen of programma’s verloopt via de Open Universiteit. Je volgt dan dezelfde procedure als bovenstaand beschreven bij een buitenlandse studie.
Indien de datum van je afstuderen als psycholoog meer dan 10 jaar vóór de datum waarop het individueel traject wordt gestart ligt, dan geldt voor het behalen van de BAPD NIP de 10 jaren-regeling binnen het individueel traject aan de Open Universiteit. Je moet dan aantonen, dat je in de afgelopen 10 jaar:
  1. minimaal 100 contacturen bij- en nascholing op postacademisch niveau op het gebied van de psychodiagnostiek hebt gevolgd, waarvan 50% aan door de commissie geaccrediteerde bij- en nascholing (aantoonbaar middels certificaten en bewijs van deelname).
  2. 750 uur werkervaring op het gebied van de psychodiagnostiek hebt opgedaan (aantoonbaar middels CV en werkgeversverklaring).
  3. je drie casusverslagen inlevert, die:
  • ofwel volgens de BAPD NIP richtlijnen zijn uitgevoerd met een verklaring van de (geaccrediteerde) opleiding die toendertijd de casusverslagen als BAPD NIP casussen heeft afgetekend;
  • opgesteld zijn op de wijze zoals omschreven in Bijlage B van het BAPD NIP reglement en ter beoordeling worden aangeleverd aan de Open Universiteit.
Voor de aanvraag van de BAPD NIP wanneer je een hogere registratie bezit mail je naar registraties@psynip.nl. Vermeld je NAW-gegevens en geboortedatum en stuur een scan of foto van het bewijs van hogere registratie mee. De kosten bedragen € 25,- exclusief 21% BTW.
De kosten en baten van het individuele traject voor het halen van de BAPD NIP vind je op deze pagina.
Als je nog studeert, kun je het beste contact opnemen met de BAPD NIP-contactpersoon op jouw universiteit. Ben je afgestudeerd, dan kun je het individueel traject volgen. De uitvoering hiervan gaat via de Toetsingscommissie BAPD Open Universiteit. Je kunt vakken volgen bij iedere universiteit, mits die universiteit de checklist theoretische eisen af kan tekenen. Informeer hiernaar bij de betreffende universiteit.
Wil je de BAPD NIP halen na afstuderen en kun je niet meer bij je eigen universiteit terecht? Lees meer over het individueel traject en start altijd eerst met het opnemen van contact met de Toetsingscommissie BAPD Open Universiteit (ou.nl). Zij beoordelen je curriculum, geven een advies op maat voor eventueel aanvullende scholing en kunnen je begeleiden bij stage en supervisie. Het NIP en de Open Universiteit stellen geen tarieven voor supervisoren vast.
Dit klopt. Het reglement BAPD NIP geeft aan, dat de goedkeuring van je casus door een supervisor op zichzelf onvoldoende voorwaarde is voor de afgifte van de BAPD NIP. Alle casusverslagen worden door een docent-supervisor op inhoudelijke en wetenschappelijke kwaliteit getoetst, hetgeen kan leiden tot (voorlopige) afwijzing van (een of meer) casusverslagen. Je krijgt feedback waarmee je aanpassingen kunt maken om alsnog in aanmerking te komen voor de BAPD NIP. De eisen vind je in het reglement BAPD (2020).
Sommige universiteiten hanteren een door hen bepaalde termijn (in ieder geval maximaal 9 maanden) waarbinnen studenten na afstuderen alsnog via hun universiteit kunnen aanvragen als voldaan is aan de eisen. Informeer hierover bij je universiteit. Ben je langer dan 9 maanden afgestudeerd, dan kun je de BAPD NIP behalen via het individuele traject via de Toetsingscommissie BAPD Open Universiteit. Houd er rekening mee dat casusverslagen niet ouder dan twee jaar mogen zijn.
Nee, dat is niet nodig. Er is weliswaar een vooropleidingseis voor de diagnostiek, maar hier kun je ook aan voldoen door drie casussen te laten aftekenen door een erkende supervisor. Kijk voor meer informatie over de toegang tot de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog op de website van het vLogo. De verklaring die je supervisor invult voor de LOGO-aanmelding staat echter niet gelijk aan de BAPD NIP. Deze verklaring kun je dan ook niet gebruiken om de BAPD NIP aan te vragen.
De theoretische eisen geldend voor de BAPD NIP en de theoretische eisen geldend voor de LOGO-aanmelding zijn verschillend! Voor de BAPD NIP heeft het LOGO-screeningsformulier Verklaring Vooropleiding dan ook geen waarde. Wanneer je belangstelling heeft voor beide aanvragen, kijk dan voor je start goed met welke vakken beide aanvragen gebaat zijn.
Van degenen die de BAPD NIP hebben behaald worden m.i.v. december 2018 persoonsgegevens (te weten, naam, geboortedatum, universiteit van afstuderen en datum BAPD NIP) bijgehouden bij het NIP. Stuur een mail naar registraties@psynip.nl met een verzoek om een duplicaat. Het kan zijn dat je om additionele informatie wordt gevraagd. Voor 2018 zijn niet altijd de gegevens meer bekend. Je kunt dan nog via je eigen universiteit proberen een duplicaat te krijgen. Je blijft vermeld in dit interne NIP bestand, tenzij een beroep wordt gedaan op het recht op vergetelheid uit de AVG.
Volgens het BAPD reglement van 1 oktober 2020 komen mensen die een volledige Pedagogiek studie hebben gevolgd, zonder Psychologie master, niet meer in aanmerking voor de BAPD NIP, alleen eventueel voor de NVO Basisaantekening diagnostiek. Voor informatie over de NVO Basisaantekening diagnostiek zie de NVO website. In het geval van een BAPD NIP geaccrediteerde bachelor, kunnen overstappers eventueel de BAPD NIP halen in de Psychologie master. In het geval van een niet-geaccrediteerde bachelor, kunnen overstappers eventueel de BAPD NIP halen via een individueel traject bij de OU
Op dit moment (augustus 2021) zijn er 11 Nederlandse Psychologie opleidingen volledig geaccrediteerd voor de BAPD NIP, dat wil zeggen: het verzorgen van onderwijs t.b.v. de theoretische eisen BAPD NIP en voor het aftekenen van de casusverslagen: Erasmus Universiteit, Maastricht University, Open Universiteit, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Leiden, Universiteit Groningen, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Tilburg, en de Vrije Universiteit. (Klik hier voor de geaccrediteerde studierichtingen.)

Daarnaast zijn er een aantal overige (niet psychologie) opleidingen gedeeltelijk geaccrediteerd voor de BAPD NIP, dat wil zeggen het verzorgen van (eventueel een gedeelte van) het onderwijs t.b.v. de theoretische eisen BAPD NIP. Dit betreffen momenteel de bachelors Pedagogische Wetenschappen van de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Utrecht en een selectie van vakken van University College Roosevelt.
Genoemde instrumenten betreffen slechts voorbeelden, het schema is niet uitputtend en het wil zeker niet zeggen dat dit de beste of zelfs goede instrumenten zijn voor hetgeen dat de psychodiagnosticus beoogt te meten. Het zelf goed verantwoorden van de testselectie, aan de hand van bronnen zoals handboeken en COTAN-documentatie, is een belangrijke competentie voor de BAPD NIP.
De maximale lengte van 7000 woorden is voor het gehele verslag, inclusief de bijlage(n) zoals de literatuurlijst en eventueel de normgegevens. Voor de casus zelf kan een maximale lengte van 5000 woorden worden aangehouden. Korter mag ook, als het verslag alle noodzakelijke elementen bevat en goed leesbaar is.
Om te voldoen aan de LOGO verklaring dienen kandidaten o.a. aan te tonen dat zij 3 casussen psychodiagnostiek onder supervisie hebben volbracht. Aan deze eis kan worden voldaan middels de BAPD NIP dan wel met de Verklaring Diagnostiek van de VLOGO. Echter, daar waar de Verklaring Diagnostiek het overlaat aan de supervisor (feitelijk: stage- of werkbegeleider) om te bepalen of de casussen inhoudelijk en qua opbouw voldoende zijn, en er geen specifieke richtlijnen gelden voor de breedte (diversiteit) van de casus, gelden voor de BAPD NIP uitgebreide richtlijnen (zie reglement BAPD (2020) voor meer informatie t.a.v. deze richtlijnen). Met de BAPD NIP casussen laat de aanvrager zien dat hij of zij het eigen diagnostisch redeneerproces kan uitleggen, onderbouwen en kritisch hierop kan reflecteren. Verder vindt er, naast begeleiding door iemand op de stage- of werkplek, altijd een onafhankelijke beoordeling plaats door een BAPD docent-supervisor van de universiteit. Hiermee is de BAPD NIP een sterk kwalitatief keurmerk op het gebied van diagnostische kennis en vaardigheid.
Nee, zoals te lezen is in de artikelen 28, 81 en 86 van de Beroepscode mag alleen met toestemming van de client iets voor derden gepubliceerd worden over een cliëntcasus. De BAPD casussen bevatten zeer privacygevoelige gegevens (ook wanneer deze ‘geanonimiseerd’ zijn), die op basis van een vertrouwensrelatie met cliënten zijn verzameld en vastgelegd. Het op internet plaatsen van de verslagen kan zowel de cliënt als de instelling waar de casussen zijn afgenomen schaden.

 

BAPD – voor supervisoren

Een erkende NIP BAPD supervisor is niet meer verplicht bij het onderdeel supervisie. De supervisor die je kiest moet wel voldoen aan één van de voorwaarden voor een supervisor voor de BAPD NIP (zie Bijlage B, punt 2 van het reglement BAPD (2020)).

Voor de beoordeling en format van casusverslagen moet het reglement worden aangehouden.

De faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen van de Open Universiteit is door het NIP gemandateerd om aan afgestudeerde studenten psychologie de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD NIP) af te geven.

De Open Universiteit werkt -net als de andere universiteiten- met docent-supervisoren. De verplichting tot supervisie door een NIP-erkende BAPD supervisor verviel daarmee.

Wanneer je registratie eindigt, verdwijnt ook de vermelding BAPD supervisor NIP uit de zoekmachine Vind een Psycholoog. Ook kun je die titel niet meer in je communicatie uitingen gebruiken.

Je kunt nog supervisie geven voor de BAPD NIP en een supervisieverklaring afgeven tot 1 januari 2022.

Voldoe je echter aan één van de voorwaarden voor een supervisor voor de BAPD NIP (zie Bijlage B, punt 2 van het reglement BAPD (2020)), dan verandert er niets voor jou; je kunt gewoon supervisie voor de BAPD NIP blijven geven.

Na een jarenlange traditie van Landelijke Supervisorendagen voor m.n. NIP-erkende BAPD supervisoren start de BAPD commissie NIP dit jaar met Diagnostiekmiddagen via webinars. Naast het inhoudelijke programma is het mogelijk vragen te stellen over het onderwerp of aan de BAPD commissie NIP.
Het is altijd mogelijk - en wordt op prijs gesteld - om feedback te geven over het BAPD reglement of vragen te stellen aan de BAPD commissie NIP. Doe dit bij voorkeur per mail via registraties@psynip.nl