Veelgestelde vragen

BAPD – voor aanvragers

De inloggegevens voor niet-NIP-leden worden aangemaakt door de Ledenadministratie van het NIP. Dit duurt enkele werkdagen. Deze inloggegevens heeft u nodig om een dossier aan te maken.
Dit kan via de universiteit. Bij elke universiteit is een contactpersoon voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek. In de studiegids staan de eisen duidelijk vermeld.
Ja, dat kan via het individueel traject. Hierbij is de beoordeling en afgifte van de BAPD door het NIP aan de Toetsingscommissie BAPD Open Universiteit gemandateerd.
Ja, dit kan na het afstuderen via het individueel traject, als u voldoet aan alle vereisten om de BAPD aan te vragen. Ook gelden er specifieke theoretische eisen voor het vakkenpakket. Dit wordt individueel beoordeeld. Heeft u de Basisaantekening Diagnostiek van de NVO behaald? Dan heeft u ontheffing voor de eisen van de BAPD en kunt u deze meteen aanvragen via het NIP.
Er gelden specifieke theoretische eisen voor het vakkenpakket. Dit wordt individueel beoordeeld. Zorg dus voor een vakkenlijst van uw buitenlandse universiteit en/of het aftekenen van de Checklist theoretical requirements (pdf); hier zal in ieder geval naar gevraagd worden.
1. De administratieve afhandeling kost 161 euro. Dit omvat:
  • De beoordeling van de aanvraag
  • Het adviestraject
  • De afgifte van het certificaat
2. Indien u deficiënties heeft in de theoretische eisen, dan ontvangt u advies op maat om hieraan te voldoet. Als u besluit de cursus bij de Open Universiteit te volgen, dan is de prijs van een cursus gebaseerd op het tarief van instellingscollegegeld. U betaalt per studiepunt (zie ou.nl/kosten). 3. Voor de definitieve beoordeling van de 3 casusverslagen betaalt u:
  • 1008 euro bij begeleiding via een NIP supervisor BAPD of GZ-psycholoog, voor de beoordeling* door een commissielid van de OU;
  • 2148 euro voor begeleiding via docentsupervisor van de OU met stagebezoek en faciliteren van de casussen en beoordeling* door een commissielid. De begeleider op de stageplaats hoeft geen NIP supervisor BAPD te zijn of in het bezit te zijn van een GZ-registratie.
* De beoordeling behelst feedback en de mogelijkheid om herschreven casusverslagen voor te leggen. Het NIP adviseert om u eerst aan te melden bij de Toetsingscommissie BAPD Open Universiteit.
Als u nog studeert, kunt u het beste contact opnemen met de BAPD-contactpersoon op uw universiteit. Bent u afgestudeerd, dan kunt het individueel traject volgen. De uitvoering hiervan gaat via de Toetsingscommissie BAPD Open Universiteit. Deze toetsingscommissie kan voor elke eis een apart vak aanbieden. U kunt ook vakken bij een andere universiteit te volgen, mits die universiteit de checklist theoretische eisen af kan tekenen. Informeer hiernaar bij de betreffende universiteit.
Dit klopt. Het reglement BAPD geeft aan, dat de goedkeuring van uw casus door een erkende BAPD-supervisor of GZ-psycholoog op zichzelf onvoldoende voorwaarde voor de afgifte van de BAPD. Alle casusverslagen worden door de Toetsingscommissie BAPD Open Universiteit op inhoudelijke en wetenschappelijke kwaliteit getoetst, hetgeen kan leiden tot (voorlopige) afwijzing van (een of meer) casusverslagen. U krijg feedback waarmee u aanpassingen kunt maken om alsnog in aanmerking te komen voor de BAPD. U kunt de eisen terugvinden in het reglement BAPD 2014.
De inhoudelijke eisen in het reglement zijn bindend en ongewijzigd. Echter, de procedure is gewijzigd omdat de uitvoering van afgifte van de BAPD door het NIP is gemandateerd aan de Toetsingscommissie BAPD Open Universiteit. Uitleg over de procedure is opgenomen in de webteksten zelf.
  • Bij vragen kunt u contact opnemen met het Infocentrum
Wilt u uw BAPD halen na afstuderen en kunt u niet meer bij uw eigen universiteit terecht? Lees meer over het individueel traject en start altijd eerst met het opnemen van contact met de Toetsingscommissie BAPD Open Universiteit (ou.nl). Zij beoordelen uw curriculum, geven een advies op maat voor eventueel aanvullende scholing en kunnen u begeleiden bij stage en supervisie. Het NIP en de Open Universiteit stellen geen tarieven voor supervisoren vast.
Sommige universiteiten hanteren een door hen bepaalde termijn (in ieder geval maximaal 9 maanden) waarbinnen studenten na afstuderen alsnog via hun universiteit kunnen aanvragen als voldaan is aan de eisen. Informeer hierover bij uw universiteit. Na afstuderen kunt u de BAPD behalen via het individuele traject via de Toetsingscommissie BAPD Open Universiteit. Dit kan consequenties hebben voor het meetellen van reeds afgeronde onderdelen van de BAPD-eisen. Houdt er rekening mee dat casusverslagen niet ouder dan 2 jaar mogen zijn.
Nee, dat is niet nodig. Er is weliswaar een vooropleidingseis voor de diagnostiek, maar hier kunt u ook aan voldoen door drie casussen te laten aftekenen door een erkende supervisor. Kijk voor meer informatie over de toegang tot de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog op de website van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. De verklaring die uw supervisor invult voor de LOGO-aanmelding staat echter niet gelijk aan de BAPD. U kunt deze verklaring dus ook niet gebruiken om de BAPD aan te vragen.
Voor de aanvraag van de BAPD wanneer u een hogere registratie bezit mailt u naar registraties@psynip.nl. Noem hierbij uw NAW-gegevens en geboortedatum en stuur een scan of foto van het bewijs van hogere registratie mee. De kosten bedragen € 25,- exclusief 21% BTW.
BAPD LOGO-verklaring
een verklaring dat houdster in staat is op goed niveau psychodiagnostiek uit te voeren. een verklaring dat houdster voldoet aan de vooropleidingseisen waarmee toegang tot de GZ-opleiding verkregen kan worden; zonder geldige LOGO-verklaring is deelname aan de GZ-opleiding niet mogelijk.
verantwoordelijke instantie = NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) verantwoordelijke instantie = vLOGO (Vereniging Landelijk Overleg Gz Opleidingen)
uitgegeven bij of na afstuderen door universiteiten waarvan de opleiding door het NIP geaccrediteerd is aan studenten die de vereiste onderdelen hebben gevolgd. uitgegeven door de vLOGO na aanvraag door afgestudeerde, veelal op basis van een verklaring vanuit de universiteit (Verklaring vooropleiding).
vereist is een afgeronde opleiding psychologie of orthopedagogiek met daarin de volgende onderdelen vereist is een afgeronde opleiding psychologie, pedagogische wetenschappen of geestelijke gezondheidskunde (onderdeel Gezondheidswetenschappen alleen in Maastricht), met daarin de volgende onderdelen:
1. theoretische kennis over psychodiagnostiek.
2. het verzamelen van gegevens over de persoon: Het voeren van het diagnostisch gesprek en het afnemen van diagnostische meetinstrumenten.
3. psychometrie en besliskunde
4. kunnen toepassen van de theoretische kennis psychodiagnostiek: De uitvoering van de diagnostische cyclus - anders dan de afname van tests -, reflectie en ethiek.
1. klinische psychologie óf orthopedagogiek 2. persoonlijkheidsleer
3. ontwikkelingspsychologie
4. psychopathologie
5. neuropsychologie
6. diagnostische modellen en strategieën
7. behandelingsmodellen en strategieën
8. organisatie van de gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening
9. juridische aspecten van de hulpverlening
10. gespreksvoering, observatie en rapportage
11. het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
daarnaast vereist is 200 uur gesuperviseerde werkzaamheden (praktijkstage) te hebben verricht op het gebied van de psychodiagnostiek. daarnaast vereist is een klinische stage van tenminste 520 uur postmaster klinische werkervaring bestaande uit diagnostiek, indicatiestelling en behandeling.
daarnaast vereist is 3 casusverslagen opgesteld volgens de richtlijnen BAPD onder supervisie van een gekwalificeerd supervisor. daarnaast vereist is 3 casusverslagen opgesteld volgens de richtlijnen van de instelling(en) waar ze geschreven zijn onder supervisie van een gekwalificeerd supervisor (zie LOGO-formulier Verklaring psychodiagnostiek); of de BAPD van het NIP of de diagnostiek-aantekening van de NVO.
kosten = geen, tenzij aangevraagd na afstuderen of na (deels) volgen van een niet-geaccrediteerde opleiding. kosten = € 70 voor de LOGO-verklaring.
Aan zowel de BAPD als de LOGO zijn verplichte theoretische eisen. Wanneer u belangstelling heeft voor beide aanvragen, kijk dan voor u start goed met welke vakken beide aanvragen gebaat zijn.

 

BAPD – voor supervisoren

Dit klopt. In bijlage B van het reglement BAPD van het NIP staat, dat goedkeuring door de supervisor noodzakelijk is maar op zichzelf onvoldoende voorwaarde voor afgifte van de BAPD is. Omdat de Toetsingscommissie BAPD Open Universiteit door het NIP is gemandateerd is voor de afgifte BAPD, wordt deze beoordeling door de Toetsingscommissie BAPD van de Open Universiteit uitgevoerd. Hier zijn tarieven aan verbonden die het NIP en de Open Universiteit in overeenstemming hebben vastgesteld.
De Open Universiteit is gewend om met reeds afgestudeerden te werken en heeft met het NIP de afspraak '1 eis = 1 vak'; zij kunnen dus voor een bepaalde eis een specifiek vak aanbieden. Het staat de supervisant vrij om vakken bij een andere universiteit te volgen, mits de universiteit de checklist theoretische eisen kan aftekenen.
Voor zowel de supervisor bij (her)registratie als de supervisant gelden voor het casusverslag de eisen zoals beschreven in bijlage B van het reglement BAPD. Met de checklist hiervan vinkt u eenvoudig aan of u aan alle eisen hebt voldaan. Het casusverslag is niet zozeer een psychodiagnostisch cliëntverslag, maar kent een meer wetenschappelijke benadering, waarin de psychodiagnostische cyclus wordt gevolgd (onder andere hypothesetoetsend werken). Dit dient ook in het casusverslag duidelijk naar voren te komen.
De inhoudelijke eisen in het reglement zijn bindend en onveranderd. Echter, de procedure is gewijzigd omdat de uitvoering van afgifte van de BAPD door het NIP is gemandateerd aan de Toetsingscommissie BAPD Open Universiteit. Uitleg over de procedure is opgenomen in de webteksten zelf. Een werkgroep heeft aan de Commissie BAPD aanbevelingen gedaan voor aanpassingen van het reglement. Het NIP wil het reglement vernieuwen aan de hand van de aangepaste eisen aan de BAPD, procedurele wijzigingen en een uitbreiding van de (her)registratie van supervisoren.
Ja, een erkende NIP BAPD supervisor is met ingang van 1 januari 2019 niet meer verplicht bij het onderdeel supervisie. Dit zal binnenkort ook in het reglement worden aangepast. Alleen een GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd) met minimaal 5 jaar werkervaring als zodanig mag ook optreden als supervisor voor de BAPD. Voor de beoordeling en format van casusverslagen moet het reglement worden aangehouden. Het is niet toegestaan als supervisor op te treden wanneer:
  1. tussen de supervisor en supervisant een familierechtelijke betrekking, een relatie, dan wel een economisch samenwerkingsverband bestaat.
  2. de supervisor werkgever of leidinggevende van de supervisant is.
Ja, er zijn nog twee mogelijkheden:
  1. U neemt deel aan de Landelijke Supervisorendag die de Commissie Basisaantekening Psychodiagnostiek eenmaal per jaar organiseert. Alle erkende BAPD-supervisoren krijgen hiervoor een uitnodiging.
  2. U neemt jaarlijks deel aan een andere intervisiegroep (bijvoorbeeld op de werkplek) waarin supervisiemethodiek over diagnostische werkzaamheden wordt besproken. Bij uw aanvraag uploadt u per jaar een intervisieverslag in PE-online.