Veelgestelde vragen

BAPD – voor aanvragers

Dit kan bij die universiteiten die een voor de BAPD geaccrediteerde bachelor en master opleiding psychologie bieden. Bij elke universiteit is een contactpersoon voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek, die je vragen hierover kan beantwoorden.
Ja, dat kan via het individueel traject. Hierbij is de beoordeling en afgifte van de BAPD door het NIP aan de Toetsingscommissie BAPD Open Universiteit gemandateerd.
Beoordeling van buitenlandse opleidingen gaat via de Open Universiteit. Er gelden specifieke theoretische eisen voor het vakkenpakket. Dit wordt individueel beoordeeld. Zorg dus voor een vakkenlijst, vakbeschrijvingen en het aftekenen van de Application form for assessment of theoretical requirements BAPD; hier zal in ieder geval naar gevraagd worden.
Indien de datum van je afstuderen als psycholoog meer dan 10 jaar vóór de datum waarop het individueel traject wordt gestart ligt, dan geldt voor het behalen van de BAPD de 10 jaren-regeling binnen het individueel traject aan de Open Universiteit. Je moet dan aantonen, dat je in de afgelopen 10 jaar:
  1. minimaal 100 contacturen bij- en nascholing op postacademisch niveau op het gebied van de psychodiagnostiek hebt gevolgd, waarvan 50% aan door de commissie geaccrediteerde bij- en nascholing (aantoonbaar middels certificaten en bewijs van deelname).
  2. 750 uur werkervaring op het gebied van de psychodiagnostiek hebt opgedaan (aantoonbaar middels CV en werkgeversverklaring).
  3. je drie casusverslagen inlevert, die:
  • ofwel volgens de BAPD richtlijnen zijn uitgevoerd met een verklaring van de (geaccrediteerde) opleiding die toendertijd de casusverslagen als BAPD casussen heeft afgetekend;
  • opgesteld zijn op de wijze zoals omschreven in Bijlage B van het BAPD reglement en ter beoordeling worden aangeleverd aan de Open Universiteit.
Voor de aanvraag van de BAPD wanneer je een hogere registratie bezit mail je naar registraties@psynip.nl. Vermeld je NAW-gegevens en geboortedatum en stuur een scan of foto van het bewijs van hogere registratie mee. De kosten bedragen € 25,- exclusief 21% BTW.
De kosten en baten van het individuele traject voor het halen van de BAPD vind je op deze pagina.
Als je nog studeert, kun je het beste contact opnemen met de BAPD-contactpersoon op jouw universiteit. Ben je afgestudeerd, dan kun je het individueel traject volgen. De uitvoering hiervan gaat via de Toetsingscommissie BAPD Open Universiteit. Je kunt vakken volgen bij iedere universiteit, mits die universiteit de checklist theoretische eisen af kan tekenen. Informeer hiernaar bij de betreffende universiteit.
Wil je de BAPD halen na afstuderen en kun je niet meer bij je eigen universiteit terecht? Lees meer over het individueel traject en start altijd eerst met het opnemen van contact met de Toetsingscommissie BAPD Open Universiteit (ou.nl). Zij beoordelen je curriculum, geven een advies op maat voor eventueel aanvullende scholing en kunnen je begeleiden bij stage en supervisie. Het NIP en de Open Universiteit stellen geen tarieven voor supervisoren vast.
Dit klopt. Het reglement BAPD geeft aan, dat de goedkeuring van je casus door een supervisor op zichzelf onvoldoende voorwaarde is voor de afgifte van de BAPD. Alle casusverslagen worden door een docent-supervisor op inhoudelijke en wetenschappelijke kwaliteit getoetst, hetgeen kan leiden tot (voorlopige) afwijzing van (een of meer) casusverslagen. Je krijgt feedback waarmee je aanpassingen kunt maken om alsnog in aanmerking te komen voor de BAPD. De eisen vind je in het reglement BAPD (2020).
Sommige universiteiten hanteren een door hen bepaalde termijn (in ieder geval maximaal 9 maanden) waarbinnen studenten na afstuderen alsnog via hun universiteit kunnen aanvragen als voldaan is aan de eisen. Informeer hierover bij je universiteit. Ben je langer dan 9 maanden afgestudeerd, dan kun je de BAPD behalen via het individuele traject via de Toetsingscommissie BAPD Open Universiteit. Houd er rekening mee dat casusverslagen niet ouder dan twee jaar mogen zijn.
Nee, dat is niet nodig. Er is weliswaar een vooropleidingseis voor de diagnostiek, maar hier kun je ook aan voldoen door drie casussen te laten aftekenen door een erkende supervisor. Kijk voor meer informatie over de toegang tot de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog op de website van het vLogo. De verklaring die je supervisor invult voor de LOGO-aanmelding staat echter niet gelijk aan de BAPD. Deze verklaring kun je dan ook niet gebruiken om de BAPD aan te vragen.
BAPD LOGO-verklaring
een verklaring dat houdster in staat is op goed niveau psychodiagnostiek uit te voeren. een verklaring dat houdster voldoet aan de vooropleidingseisen waarmee toegang tot de GZ-opleiding verkregen kan worden; zonder geldige LOGO-verklaring is deelname aan de GZ-opleiding niet mogelijk.
verantwoordelijke instantie = NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) verantwoordelijke instantie = vLOGO (Vereniging Landelijk Overleg Gz Opleidingen)
uitgegeven bij of na afstuderen door universiteiten waarvan de opleiding door het NIP geaccrediteerd is aan studenten die de vereiste onderdelen hebben gevolgd. uitgegeven door de vLOGO na aanvraag door afgestudeerde, veelal op basis van een verklaring vanuit de universiteit (Verklaring vooropleiding).
vereist is een afgeronde opleiding psychologie met daarin de volgende onderdelen vereist is een afgeronde opleiding psychologie, pedagogische wetenschappen of geestelijke gezondheidskunde (onderdeel Gezondheidswetenschappen alleen in Maastricht), met daarin de volgende onderdelen:
1. theoretische kennis over psychodiagnostiek.
2. het verzamelen van gegevens over de persoon: Het voeren van het diagnostisch gesprek en het afnemen van diagnostische meetinstrumenten.
3. psychometrie en besliskunde
4. kunnen toepassen van de theoretische kennis psychodiagnostiek: De uitvoering van de diagnostische cyclus - anders dan de afname van tests -, reflectie en ethiek.
1. klinische psychologie óf orthopedagogiek 2. persoonlijkheidsleer
3. ontwikkelingspsychologie
4. psychopathologie
5. neuropsychologie
6. diagnostische modellen en strategieën
7. behandelingsmodellen en strategieën
8. organisatie van de gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening
9. juridische aspecten van de hulpverlening
10. gespreksvoering, observatie en rapportage
11. het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
daarnaast vereist is 200 uur gesuperviseerde werkzaamheden (praktijkstage) te hebben verricht op het gebied van de psychodiagnostiek. daarnaast vereist is een klinische stage van tenminste 520 uur postmaster klinische werkervaring bestaande uit diagnostiek, indicatiestelling en behandeling.
daarnaast vereist is 3 casusverslagen opgesteld volgens de richtlijnen BAPD onder supervisie van een gekwalificeerd supervisor. daarnaast vereist is 3 casusverslagen opgesteld volgens de richtlijnen van de instelling(en) waar ze geschreven zijn onder supervisie van een gekwalificeerd supervisor (zie LOGO-formulier Verklaring psychodiagnostiek); of de BAPD van het NIP of de diagnostiek-aantekening van de NVO.
kosten = geen, tenzij aangevraagd na afstuderen of na (deels) volgen van een niet-geaccrediteerde opleiding. kosten = € 70 voor de LOGO-verklaring.
De theoretische eisen geldend voor de BAPD en de theoretische eisen geldend voor de LOGO-aanmelding zijn verschillend! Voor de BAPD heeft het LOGO-screeningsformulier Verklaring Vooropleiding dan ook geen waarde. Wanneer je belangstelling heeft voor beide aanvragen, kijk dan voor je start goed met welke vakken beide aanvragen gebaat zijn.
Van degenen die de BAPD hebben behaald worden m.i.v. december 2018 persoonsgegevens (te weten, naam, geboortedatum, universiteit van afstuderen en datum BAPD) bijgehouden in het register Basisaantekening Psychodiagnostiek van het NIP. Stuur een mail naar registraties@psynip.nl met een verzoek om een duplicaat. Het kan zijn dat je om additionele informatie wordt gevraagd. Voor 2018 zijn niet altijd de gegevens meer bekend. Je kunt dan nog via je eigen universiteit proberen een duplicaat te krijgen. Je blijft vermeld in dit interne NIP register, tenzij een beroep wordt gedaan op het recht op vergetelheid uit de AVG.

 

BAPD – voor supervisoren

Een erkende NIP BAPD supervisor is niet meer verplicht bij het onderdeel supervisie. De supervisor die je kiest moet wel voldoen aan één van de voorwaarden voor een supervisor voor de BAPD (zie Bijlage B, punt 2 van het reglement BAPD (2020)).

Voor de beoordeling en format van casusverslagen moet het reglement worden aangehouden.

Het is niet toegestaan als supervisor op te treden wanneer:

  1. tussen de supervisor en supervisant een familierechtelijke betrekking, een relatie, dan wel een economisch samenwerkingsverband bestaat.
  2. de supervisor werkgever of leidinggevende van de supervisant is en vice versa.

De faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen van de Open Universiteit is door het NIP gemandateerd om aan afgestudeerde studenten psychologie of orthopedagogiek de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) af te geven.

De Open Universiteit werkt -net als de andere universiteiten- met docent-supervisoren. De verplichting tot supervisie door een NIP-erkende BAPD supervisor verviel daarmee.

Wanneer je registratie eindigt, verdwijnt ook de vermelding BAPD supervisor NIP uit de zoekmachine Vind een Psycholoog. Ook kun je die titel niet meer in je communicatie uitingen gebruiken.

Je kunt nog supervisie geven voor de BAPD en een supervisieverklaring afgeven tot 1 januari 2022.

Voldoe je echter aan één van de voorwaarden voor een supervisor voor de BAPD (zie Bijlage B, punt 2 van het reglement BAPD (2020)), dan verandert er niets voor jou; je kunt gewoon supervisie voor de BAPD blijven geven.

Heb je tussen 1 januari 2020 (datum indiening dossier) en 1 juli 2020 een aanvraag of dossier ingediend voor (her)registratie als BAPD-supervisor? Dan kun je via een mail naar registraties@psynip.nl verzoeken om het hele bedrag retour te ontvangen.

Voor de lopende registraties na 1 januari 2022 is een restitutieregeling van kracht. Hierbij kun je aanspraak maken op compensatie van het inschrijfgeld naar rato van het verlies van het aantal registratiejaren. Je kunt hiervoor een verzoek doen via registraties@psynip.nl.

Dit is een vervelende situatie en we vinden het uiteraard heel jammer wanneer je het NIP-lidmaatschap hierom wilt beëindigen. We hopen dat het NIP je meer te bieden heeft!

Het NIP heeft een restitutieregeling voor de kosten voor de registratie:

  • Heb je tussen 1 januari 2020 (datum indiening dossier) en 1 juli 2020 een aanvraag of dossier ingediend voor (her)registratie als BAPD-supervisor dan kun je via een mail naar registraties@psynip.nl een verzoek indienen om het hele bedrag retour te ontvangen.
  • Voor de lopende registraties na 1 januari 2022 is een restitutieregeling van kracht. Hierbij kun je aanspraak maken op compensatie van het inschrijfgeld naar rato van het verlies van het aantal registratiejaren. Je kunt hiervoor een verzoek doen via registraties@psynip.nl.

Zie ook de informatie over het opzeggen van lidmaatschap.

Het register is gesloten voor nieuwe aanmeldingen per 1 juli 2020. De beslissing rondom het register van NIP-erkende BAPD supervisoren heeft enige tijd geduurd. Het kan zijn dat een eerder gegeven advies dus niet meer van toepassing is in de nieuwe situatie.

Na een jarenlange traditie van Landelijke Supervisorendagen voor m.n. BAPD-supervisoren start de BAPD commissie NIP dit jaar met Diagnostiekmiddagen. Naast het inhoudelijke programma is het mogelijk vragen te stellen over het onderwerp of aan de BAPD commissie. Dit jaar wordt het een webinar. Lees er meer over in de agenda!
Het is altijd mogelijk - en wordt op prijs gesteld - om feedback te geven over het BAPD reglement of vragen te stellen aan de BAPD commissie. Doe dit bij voorkeur per mail via registraties@psynip.nl