Privacyreglement

Het NIP is een beroepsvereniging van psychologen in Nederland. Het NIP stelt zich ten doel de psychologie te bevorderen zowel op het gebied van de wetenschap als op het vlak van de professionele beroepsuitoefening. Om onze activiteiten te kunnen uitvoeren, verwerken wij ook uw persoonsgegevens.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om en waar worden ze voor gebruikt? Wat zijn uw rechten m.b.t. uw gegevens? In dit privacyreglement lichten wij dit toe. We gebruiken daarbij de volgende termen:

Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen, zoals uw naam en adres, e-mailadres, beroep, et cetera.

Verwerken: alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

 

Van wie verwerkt het NIP persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van (voormalige) leden, aspirant leden en externe relaties.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Het NIP is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Waarom verwerkt het NIP persoonsgegevens?

Dat doen we voor verschillende doelen:

 • Het aangaan van een lidmaatschap;
 • Incasso van de contributie en betalingen;
 • Uitbesteden van niet betaalde facturen aan bijvoorbeeld een deurwaarder
 • Deelname aan congressen, bijeenkomsten en andere evenementen die het NIP organiseert
 • Het oplossen van geschillen en behandeling van (tucht)klachten.

Daarnaast werken we aan de verbetering van onze diensten en dat is mede in uw belang. Daarom gebruiken we uw gegevens voor klanttevredenheidsonderzoeken. We hebben ook een wettelijke verplichting om uw gegevens te gebruiken. Dit geldt voor:

 • Controle van de financiële administratie (accountant);
 • Het delen van gegevens met derden, zoals de Belastingdienst;

En soms heeft u ons toestemming gegeven om uw gegevens te gebruiken. Dit houden we netjes bij. Zoals bij het verzenden van de nieuwsbrief en bezoek van onze website.

 

Hoe gaat het NIP met mijn persoonsgegevens om?

Het NIP respecteert en beschermt uw persoonsgegevens. We hanteren daarbij de volgende regels:

 1. We gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om;
 2. We gebruiken uw gegevens alleen voor de levering van diensten aan u als lid. We verkopen uw gegevens dus niet aan anderen;
 3. We verwerken niet meer gegevens dan nodig;
 4. We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om (ook na beëindiging van het lidmaatschap) klachten te kunnen behandelen over de periode dat u lid was en om een hernieuwd aanvragen van het lidmaatschap te toetsen aan onze statuten en huishoudelijk reglement;
 5. Wij gebruiken uw gegevens niet voor geautomatiseerde persoonlijke besluitvorming;

Binnen het NIP kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die de gegevens voor hun werk nodig hebben. Anderen kunnen uw persoonsgegevens niet verwerken. Daarnaast hebben onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

We delen persoonsgegevens met derden die door ons zijn ingeschakeld om diensten aan ons of aan u te leveren, zoals ICT-leveranciers en organisatiebureaus voor congressen. Deze derden kunnen alleen onze opdracht krijgen als zij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen en geheimhouding garanderen. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Het NIP stelt gegevens uit de ledenadministratie ter verwerking ter beschikking aan derden, voor activiteiten die voor het realiseren van de doelstelling van het NIP noodzakelijk zijn.

In het bijzonder verstrekt het NIP uw naam, adres, woonplaats en e-mailadres en de gegevens van uw werkgever aan de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) zodat zij namens het NIP ledenraadplegingen kunnen uitvoeren. Indien u niet instemt met het ter verwerking ter beschikking stellen van uw gegevens aan derden, kunt u dat doorgeven aan de ledenadministratie van het NIP. In dat geval kunnen wij u niet peroonlijk informeren over bijvoorbeeld het afsluiten van een sociaal plan bij een eventuele reorganisatie bij uw werkgever.

Wanneer uw gegevens niet langer bewaard mogen worden, vernietigt het NIP deze. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en de wettelijke bewaartermijnen. De bewaartermijn kan per doel verschillen.

 

Welke regels gelden voor het NIP bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is het NIP onder meer gebonden aan:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Uitvoeringswet AVG (UAVG)

 

Kan ik zien welke persoonsgegevens het NIP van mij verwerkt?

Ja, dat kan. Vraag gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben:

 • aan te passen
 • te wissen (houd er rekening dat wij ondanks uw verzoek moeten kunnen blijven beschikken over gegevens over u om bijvoorbeeld een klacht ook na beëindiging van het lidmaatschap te kunnen behandelen zoals in onze statuten is vermeld of om het opnieuw aanvragen van het lidmaatschap te beoordelen)
 • over te dragen aan iemand anders.

Ook heeft u het recht om persoonsgegevens (tijdelijk) niet te laten verwerken.

Stuur uw verzoek naar info@psynip.nl dan maken wij het voor u in orde. Vergeet niet een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen, zonder foto en BSN. Op Rijksoverheid.nl leest u hoe dat moet.

De volgende gegevens kunnen we u niet verstrekken:

 • Persoonsgegevens die gebruikt worden voor voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • Persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik;
 • Documenten waarin persoonsgegevens van anderen zijn opgenomen.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Mocht u een vraag of opmerking hebben over de verwerking van persoonsgegevens door het NIP, neem dan contact met ons op:

 • Telefoon: (030) 820 15 00
 • E-mail: info@psynip.nl
 • Schriftelijk: Postbus 2085, 3500 GB, Utrecht

Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens, mail ons via info@psynip.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie op uw klacht maar uiterlijk binnen een maand.

Bent u niet tevreden met het antwoord, dan kunt u:

 1. een procedure starten bij de rechtbank.
 2. een verzoek indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil met ons.

 

Kan het NIP dit document wijzigen?

Dit privacyreglement kan wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, passen wij het statement aan. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op psynip.nl. Eerdere versies kunt u ook inzien via onze website.

 

Wat geldt er voor mij als sollicitant?

Voor meer informatie hoe wij met uw sollicitatiegegevens omgaan, zie: Werken bij het NIP-bureau.