Recht op (gedeeltelijke) vergoeding van de NIP-contributie

Wat kunt u terugkrijgen van de contributie van onze vereniging?

Omdat u lid bent van het NIP die federatiepartner is van cao-partij FBZ, heeft de contributie die u betaalt voor uw lidmaatschap de status van vakbondscontributie. Wist u dat u verschillende mogelijkheden heeft om uw contributie gedeeltelijk via uw werkgever vergoed te krijgen? De verschillende mogelijkheden zijn:

  • Kijk in uw cao wat er is afgesproken omtrent de vergoeding van contributies (uw werkgever moet zich aan deze afspraken houden). Zie het overzicht van de afspraken (FBZ) rondom contributievergoeding in de verschillende cao’s.
  • Wordt uw contributie niet of niet geheel vergoedt volgens de cao afspraken, dan kunt u aanspraak maken op de werkkostenregeling (WKR). Op alle werkgevers in Nederland is de werkkostenregeling van toepassing. Deze bepaalt onder meer welke vergoedingen werkgevers onbelast aan hun medewerkers mogen verstrekken. De vergoeding van de contributie van een beroepsvereniging (ook al is deze niet verplicht) valt onder de gerichte vrijgestelde kosten. Vraag uw werkgever naar de mogelijkheden. U vindt hier meer informatie over de WKR.
  • Daarnaast is het soms zo dat de OR afspraken heeft gemaakt over de vergoeding van contributie. Dit kunt u navragen bij uw werkgever.

 

Welke regeling geldt voor u?

Afhankelijk van de instelling waar u werkt, is een bepaalde cao van toepassing. In uw cao staat wat over de teruggave van uw contributie is afgesproken. In het overzicht van de afspraken (FBZ) ziet u welke cao-afspraken voor uw branche gelden.

Wordt er in de tekst verwezen naar regelingen met de werkgever, informeer dan bij personeelszaken of een lid van de OR wat er over de vergoedingen van contributies in uw instelling is afgesproken. Sommige werkgevers hanteren een ruimere vergoeding van de contributie dan de cao. Wordt uw contributie niet of niet geheel vergoed volgens de cao afspraken, dan kunt u aanspraak maken op de werkkostenregeling (WKR). het kan mogelijk zijn dat u meer vergoed krijgt via de werkkostenregeling (ongeveer de helft) dan via afspraken in de cao. Vraag uw werkgever naar de mogelijkheden.

 

Hoe vraagt u uw contributie terug?

U dient uw contributienota/factuur van uw vereniging bij uw werkgever in te leveren. Houd er rekening mee dat uw werkgever uw verzoek tijdig moet kunnen verwerken in de salarisadministratie. Vraag na voor welke datum u dat precies moet doen. De werkgever zorgt ervoor dat u (een deel van) uw contributie terugkrijgt.

 

Voor wie geldt de regeling?

De regeling geldt alleen voor werknemers. Gepensioneerden of uitkeringsgerechtigden kunnen er geen gebruik van maken.

 

Meer weten?