De leden stellen zich voor

Op 6 juni 2018 is de ledenraad feestelijk geïnstalleerd. Ieder lid stelde zich voor aan de hand van drie speerpunten.

Voorzitter: Nanda Bakker-Ait Arrami

Het NIP draag ik een warm hart toe, ik zie veel positieve ontwikkelingen en ik meen dat er op gebied van belangenbehartiging voor de leden zeker nog veel te verbeteren is. Wat betreft aanzien zou het NIP ook kunnen verbeteren aan het imago waar ze hard mee bezig zijn (heb in eerdere bijeenkomst bijdrage kunnen leveren). Verder zie ik het NIP graag meer inspelen op de diverse trends en werkvormen van psychologen/leden waardoor het NIP voor een bredere belangen groep opkomt, toegankelijk is en blijft.

Vanuit mijn werk als psycholoog heb ik veel en zeer brede ervaring opgedaan in diverse sectoren (o.a. gezondheidszorg, A&O en jeugd) in zowel Amerika, Portugal en Nederland. Dit vanuit een eigen praktijk en multidisciplinaire samenwerking voor diverse culturen in alle lagen van de samenleving. Naast de betrokkenheid met het werkveld psychologie en de diverse doelgroepen ben ik ook altijd nauw betrokken geweest bij het beleid in samenwerking met diverse organisaties en ook bestuurlijke afdelingen. Ik ben creatief en praktisch en kijk/luister kritisch en ben zeer goed in staat om de diverse standpunten naast elkaar te zetten en de beste te kiezen. Goede samenwerking begint m.i. met respect voor elkaars standpunten. Dat levert altijd en meerwaarde op.

Op dit moment lever ik een bijdrage aan begeleiding van leerlingen VZO op gebied van leer, taal en motivatie problemen en integratie. Daarnaast ben actief ik betrokken en lid van de adviesraad werk en inkomen van de gemeente waardoor ik al ruime ervaring heb bij het geven en opstellen van advies op beleid binnen de (lange termijn) planning. Hierdoor ben ik gewend om onafhankelijk te denken en werken in een complexe bestuurlijke omgeving en heb veel interesse en inzicht in politieke en maatschappelijke verhoudingen. Het spreekt voor zich dat ik in deze functies standpunten en adviezen uitstekend moet kunnen verwoorden.

Als mens ben ik  betrokken en enthousiast, een bedreven onderhandelaar die meerdere standpunten kan verdedigen en verenigen, en zeer goed in staat deze aantrekkelijk te formuleren voor een breed publiek.  Ik vind het belangrijk om tijdens mijn functie het beste te geven en bij te dragen om zowel de organisatie (NIP) alsmede de leden door verbeteringen door te voeren. Het NIP verdient een krachtig en positief imago voor diens leden en anderen.

LinkedIn

 

Saar Arts

Systeemtherapeut en diagnosticus

Mijn speerpunten
 • Samenwerking tussen en het behartigen van de verschillende belangen;
 • het bundelen van krachten en kennis als vakgroep;
 • een sterke en onmisbare partij zijn bij het opstellen van gedegen beleid.

LinkedIn Saar Arts

E-mail: s.arts@propersona.nl

 

Eke van Loon

GZ-psycholoog

Mijn speerpunten
 • de stem vertegenwoordigen van psychologen in een medische setting;
 • voor alle leden moet het duidelijk zijn wat het NIP voor hen kan betekenen
 • een sterkere positie voor psychologen.

LinkedIn Eke van Loon

 

Wenneke van de Schoot-Hubeek

Wenneke van de Schoot-Hubeek

Gedragskundige (kinder- en jeugdpsycholoog) – Kinderdagcentrum de Berk van Reinaerde (per 1 sept. 2018)

Mijn speerpunten
 • Verbinding zoeken tussen de secties/ commissies/ werkgroepen van het NIP onderling en met de achterban
 • Psychologie en de rol van de psycholoog in het werkveld nog meer op de kaart zetten
 • Het NIP als aantrekkelijke, actieve organisatie voor haar leden

LinkedIn Wenneke van de Schoot-Hubeek

 

Chantal Driessen

Chantal DriessenBeroep: Interim Manager Change & HR en coach

Mijn speerpunten
 • Registratie Registerpsycholoog A&O NIP evalueren
 • Toegevoegde waarde lidmaatschap NIP vergroten en/of beter communiceren
 • Bekijken hoe het gewenste thought leadership handen en voeten gegeven kan worden

LinkedIn Chantal Driessen

 

Margreet Verbeek

A&O Psycholoog, Directeur HealthyWork

Mijn speerpunten
 • Versterken van de (pro)actieve inzet van de Psycholoog bij het maatschappelijk debat en de verankering in het werkveld;
 • Beter benutten en verspreiden van wetenschappelijke kennis ter bevordering van een gefundeerde en innovatieve inzet van de psycholoog;
 • De A&O en A&G psycholoog versterken in het werkveld.

LinkedIn Margreet Verbeek

 

Aly van Houten

Gedragskundige/ kinder- jeugdpsycholoog NIP i.o. bij Frion, VG-specialist in regio Zwolle

Mijn speerpunten
 • Dat het vak van psycholoog met meer gepaste trots onder de aandacht wordt gebracht, zowel binnen het eigen werkveld als ook in de samenleving.
 • De meerwaarde en mogelijkheden van het NIP voor psychologen in alle werkvelden meer zichtbaar en toegankelijk maken.
 • Meer verbinding en kennisuitwisseling tussen de verschillende secties.

LinkedIn Aly van Houten

 

Else Treffers

Else Treffers

Intern onderzoeker opleiding bij de VGCt 

Mijn speerpunten

Het NIP is een vereniging met een ambitieuze missie, een vereniging zijn voor álle psychologen. Ik heb kennisgemaakt met het NIP via SPS-NIP. Eerst als secretaris van een van de commissies, later als onderdeel van het Landelijk Bestuur. Vanuit deze functie heb ik kennis gemaakt met alle NIP-onderdelen, zowel de secties als het Bureau als de toenmalige Ledenraad en het Algemeen Bestuur. Ook de leden heb ik leren kennen, en heb ik gezien hoe belangrijk het is om samen te werken voor het grote geheel. Daarom heb ik mij verkiesbaar gesteld voor de Ledenraad, waar we die objectieve blik kunnen toepassen.

Met een nieuwe Ledenraad, nieuwe AB-leden en een nieuwe koers zie ik kansen om bovengenoemde missie en visie beter uit te dragen dan ooit. Ik ga me als ledenraadslid inzetten voor de maatschappelijke profilering van de psycholoog in de maatschappij, de rol van wetenschappelijk onderzoek en de positie van de psychologiestudent en de startende psycholoog. Kortom, de toekomst van ons werkveld!

LinkedIn Else Treffers
E-mail: e.treffers.psynip@gmail.com

 

Hilde Bruning

Registerpsycholoog A&O

Ik ben afgestudeerd in de richting Klinische psychologie en, omdat ik het zo leuk en interessant vond in de Sociale Psychologie als tweede richting. Mijn werkervaring heb ik opgedaan in het werkveld van Arbeid en Organisatie.

Via het doen van assessments, geven van trainingen, coaching en werkzaamheden als outplacementadviseur en mediator ben ik terechtgekomen bij individuele begeleiding bij werkgerelateerde vraagstukken en problematiek. Aanvankelijk bij een Arbodienst en de laatste tien jaar al met veel plezier in een zelfstandige praktijk. Daarnaast heb ik het altijd leuk gevonden om bestuurlijke taken op me te nemen, zowel binnen als buiten mijn vak.

Het algemene beeld van de Psychologie lijkt nog te veel dat van de gz-psycholoog die therapie geeft. Ook het NIP geeft aan dit werkveld veel aandacht, terwijl ons vak zoveel breder is. Gedrag en dus ook psychologie is overal. Ik ben er voorstander van dat we onze bescheidenheid afleggen en ons veel duidelijker profileren en mengen in tal van maatschappelijke discussies waarbij we een wetenschappelijke onderbouwing kunnen geven van allerlei fenomenen.

LinkedIn Hilde Bruning
E-mail: brudoor@xs4all.nl
Tel.: 06 526 851 59

 

 Lydia Groeneveld

Ik ben spontaan, enthousiast, warm en gedreven. Mijn sterkste kwaliteiten zijn verbinding zoeken, analyseren, richtinggevend handelen, oplossingsgericht denken en zaken die complex zijn of lijken, eenvoudiger maken.

Speerpunten toekomst NIP

 • Kwaliteitskeurmerk met minimaal een 8 en beoordeeld door leden en registerpsychologen.
 • (On)tevredenheid meten van aangesloten psychologen en hierop adequaat anticiperen zodat de 8 bereikt wordt.
 • Grote bijdrage aan vernieuwde visie op de arbeidsmarkt. GZ- en A&O psychologen zijn geen aparte entiteiten maar zijn juist complementair.
 • A&O veel sterker op de kaart zetten op basis van actuele ontwikkelingen zoals geschetst door diverse hoogleraren als Ruud Veltenaar, Jan Latten en Jan Rotmans.

Ik lever graag een positieve en deskundige bijdrage als verbinder aan het NIP en wil ook medeverantwoordelijkheid dragen voor de organisatie van het NIP.

LinkedIn | groeneveldorganisatieontwikkeling.nl
E-mail: info@groeneveldorganisatieontwikkeling.nl
Tel: 06- 24267472
facebook: Groeneveld Organisatieontwikkeling

 

Ilona Jansen

Ik houd van ons mooie brede vakgebied. Volgde als voorstander van een sterke herkenbare beroepsvereniging voor alle psychologen met interesse de (her)structurering. Ik ben werkzaam in ouderenzorg. Actief NIP-lid vanaf studietijd. Psychogerontoloog, Arbeids- & Organisatie- en GZ-psycholoog. Verbonden ook met Consumer, Revalidatie, Interculturalisatie en LWP. Gevoel voor strategie en beleid. Mens- en ontwikkelingsgericht. (signa)Lerend.

Plezierige nevenactiviteiten: SPS-tijd; bijdragen aan ‘Een veelzijdig vak, psycholoog in de V&V’; gespreksleider Alzheimer Café’s;  diverse richtlijnen; kascie. Sectie Ouderenpsychologen. Vanuit A&O: deelname LR. Vanuit Sectie Ouderenpsychologen: voorzitter Task Force Privacy NIP; presentatie ECP 2018.  Actief in regiogroepen; spreker en trainer; ecoach; supervisor basis en GZ-psychologen; contact met samenwerkingspartners zoals universiteiten, CIZ, verzekeraars.

Bij het NIP, met onvolprezen mogelijkheden en diensten, voel ik me thuis. Streven, inzet en bereidheid: verdere innovatie, (inter)nationale professionalisering en kwaliteitsverbetering. Met oog en oor voor klanten en collega’s van divers pluimage en bestaande en opkomende stromingen NIP: LR als  representatieve afspiegeling van de samenleving én NIP-leden.

Schatplichtig aan cliënten, collega’s en medewerkers uit verleden, heden en toekomst. Opbouwend kritisch en constructief.

Uitnodigend en inspirerend binnen en buiten het NIP, vanuit besef van (eigen)waarde. Vormgevend aan het nieuwe elan van onze beroepsorganisatie.

Benut graag de brug tussen leden en het Algemeen Bestuur met beschikbare krachten en middelen: belangenbehartiging geïnspireerd door collega’s die zichzelf, de psychologie en de wereld om ons heen een warm hart toedragen.

 

Femke Steendam 

 Toen ik een paar jaar geleden in het Landelijk bestuur van het SPS-NIP zat, heeft het NIP mij heel veel geboden. Ik heb gezien hoe breed de psychologie is en hoe het tegelijkertijd specialistisch kan zijn. De vele workshops, trainingen en informatieve bijeenkomsten die er georganiseerd worden hebben mij er toegebracht om geen K&J psycholoog te worden, maar te kiezen voor Training en Coaching. Zonder het NIP had ik niet zoveel mogelijkheden gekregen om te kijken waar mijn passie binnen de psychologie ligt. Na mijn bestuursjaar bij het SPS-NIP heb ik ook nog in het A&O bestuur gezeten. Ik heb me altijd betrokken gevoeld bij het NIP en wil graag mijn steentje bijdragen. Als lid van de ledenraad maak ik me graag hard voor jonge psychologen bij het NIP, in brede zin.

Ik denk dat de herstructurering een mooie kans is om te vernieuwen, wel zou ik scherp willen zijn op de effecten van deze veranderingen, met welk doel zijn ze ingezet en wordt dit doel ook behaald?

Ik  werk als trainer en coach. Communicatie en persoonlijke ontwikkeling zijn onderwerpen waar ik blij van word.

LinkedIn

Gezina Topper

De ledenraad: belangrijk voor nu maar nog meer voor de toekomst van het NIP. En voor mij in het bijzonder voor het werkveld van de Schoolpsycholoog. Ik bouw dan ook graag verder aan de ontwikkelingen binnen het NIP voor en met de leden van het NIP.

Ik ben 40 jaar en werkzaam als schoolpsycholoog K&J NIP op de Fritz Redl school VSO psychiatrie te Utrecht. In het bijzonder gericht op onderwijs aan jongeren met  internaliserende problematiek en thuiszitters.

Met mijn kennis, inzicht en ervaring die ik in het VMBO (12 jaar) en in het VSO in Almere en Utrecht op verschillende gebieden, inhoudelijk en beleidsmatig, heb opgedaan lever ik een bijdrage aan de Ledenraad. Tevens ben ik in contact met verschillende samenwerkingsverbanden in de provincie Utrecht. Ik participeer graag op macro, meso en micro niveau zowel binnen een organisatie als daarbuiten om te verbinden en bij te dragen aan kwaliteit en (maatschappelijke) ontwikkelingen. Verder maak ik deel uit van een intervisiegroep die is samengesteld na afronding van de opleiding tot schoolpsycholoog in 2015. De schoolpsychologen in deze intervisiegroep bedekken een groot deel van Nederland, zijn werkzaam in verschillende organisaties en zullen een belangrijke bron en klankbord voor mij zijn.

Ik vind het een uitdaging om een brug te bouwen en spreekbuis te zijn tussen de leden en het algemeen bestuur van het NIP en wil mij graag verdiepen en inzetten voor de toekomst van het NIP.

LinkedIn

Jasper Dijkman 

Organisatieadviseur & trainer

Mijn speerpunten
 1. Minder bescheidenheid en meer trots onder psychologen
 2. Profileren: onderscheidend zijn als beroepsgroep
 3. Psychologie moet een onmisbare factor worden in het bedrijfsleven

LinkedIn

 

Sengul Kücükasci

 Ik heb de ontwikkelingen binnen het NIP de laatste tijd gevolgd. Ik deel de mening dat wij ons beter kunnen of moeten verenigen om meer invloed te kunnen uitoefenen binnen de samenleving (universiteiten, bedrijfsleven, maatschappij). Ik wil daar graag aan bijdragen. Mijn bestuurservaring helpt mij om de rol van ledenraadslid uit te oefenen. Maar bovenal vind ik het leerzaam en inspirerend om deel uit te mogen maken van de Ledenraad.

Het werkveld binnen A&O vind ik erg boeiend en dynamisch. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Het is fascinerend om te zien hoe snel de ontwikkelingen gaan op het gebied van innovatie en technologie binnen A&O psychologie. In mijn rol als professional binnen recruitment en psychologie kom ik bij diverse organisaties over de vloer, dit geeft mij de mogelijkheid om vanuit een breed perspectief naar zaken te kijken.

LinkedIn

 

Jan de Moor

Emeritus-hoogleraar kinderrevalidatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen (vaste werkplek). Gespecialiseerd in ontwikkelingsstoornissen en o.a. co-redacteur van het handboek Kinderrevalidatie (2015). Sinds zijn emeritaat is hij vooral bestuurlijk en toezichthoudend betrokken bij de zorg (o.a. De Driestroom), het speciaal onderwijs (LOOK en Lesco) en welzijn (voorzitter van Wmo en Sociaal Cultureel Centrum in de eigen gemeente). In het voorjaar schreef hij Werkboek schooltuin voor 9-10 jarigen van de basisschool.

Jan heeft een zeer lange historie met het NIP. De laatste 10 jaar zat hij namens de sectie revalidatie in het sectorbestuur Gezondheidszorg en in de ledenraad. Ook was/is hij lid van de werkgroepen Kwaliteit en Langdurige Zorg (lz). In deze laatste hoedanigheid rapporteerde hij onlangs over het enquêteonderzoek onder NIP- en NVO-leden werkzaam in de lz en is hij penvoerder van het visiedocument over de psychologische beroepsuitoefening in de lz (in april/mei gereed).

Hij vertegenwoordigde het NIP bij de ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn Dwang en drang en het bijbehorende toetsingskader van de IGZ. Hij is afgevaardigde bij de ontwikkeling van het toetsingskader Ambulante ggz van de IGZ en lid van de expertraad van Argus voor de benchmark (ggz Nederland). Hij is ten slotte lid van de stuurgroep herstructurering van het NIP.

Jan heeft grote waardering voor het werk wat het NIP tot op heden heeft verzet op het gebied van kwaliteit, belangenbehartiging en dienstverlening. Maar de organisatie kent ook ernstige problemen. Deze betreffen o.a. de geringe zichtbaarheid van de vereniging naar buiten, het geringe vermogen om relevante onderwerpen effectief in de media te brengen, de geringe kennis en ervaring om inhoudelijke documenten (visies en raadplegingen van leden) te produceren en het onvermogen om wetenschappers van Universiteiten aan zich te verbinden. Het NIP moet voor zijn leden vooral interessanter worden. Zijn brede kennis en ervaring zet hij graag in voor de vereniging.

 

Jochem Veerkamp

Ik ben bij het NIP gestart als voorzitter van de studentensectie waarna ik verschillende ondersteunende functies op het NIP-bureau heb gehad. Samen met Irma Höfte heb ik bijvoorbeeld het visitatietraject opgestart. Ik heb me in die actieve periode herkend in de kritieken over het NIP: soms log, onvoldoende slagkracht, vanuit diverse disciplines de vraag of het lidmaatschap wel voldoende oplevert. Het doet me goed dat er nu daadwerkelijk veranderingen plaatsvinden. Daar draag ik graag aan bij.

Mijn niet-standaard profiel vormt mijn kracht binnen de ledenraad. In diverse rollen heb ik commerciële (sales/marketing/inkoop) ervaring opgedaan bij Heineken, Nestlé en Varova, en werk ik nu bij wehkamp. Altijd met dezelfde focus: wat wil de consument en hoe kunnen we die vanuit een gezonde bedrijfsvoering een zo waardevol mogelijk product leveren? Die focus zal ik ook in de ledenraad hebben, met als consument de NIP-leden en de psychologen die we nog over de streep moeten trekken. Ik stroom niet door vanuit een specifieke sectie en juist dat helpt me me zo objectief mogelijk te richten op de hele doelgroep van het NIP. Mijn doel? Een optimaal relevant NIP, dat daardoor nieuwe leden aantrekt, slagkracht vergroot en daarmee een positieve vicieuze cirkel start.

LinkedIn

 

Willemijn Westerhuis

Wat me vaak opvalt hoe psychologen elkaar kunnen bevechten, waardoor we mijn inziens alleen maar verliezen. Iets wat ik zonde vind om te zien, want we hebben zo’n mooi vak en zoveel toe te voegen in de maatschappij. Graag zet ik me in om te verbinden en te zoeken waar we overeenkomsten zien. Zodat we sterk kunnen staan voor ons mooie vak of dit nu in de arbeid- en organisatie psychologie is of in de GGZ.

Sinds 2013 zit ik in de ledenraad en ook ben ik een aantal jaar actief geweest in het bestuur van de sectie ouderen. Sinds januari 2017 ben ik bezig met mijn GZ-opleiding en ik heb in verschillende sectoren gewerkt. Mijn ervaringen binnen het NIP en in de verschillende sectoren wil ik meenemen om voor het algemeen belang van de vereniging te gaan.

Ik denk dat een kleinere ledenraad, waardoor er meer ruimte komt voor het gesprek, een belangrijke zet is om het NIP slagvaardiger te maken. Ik heb veel zin om een bijdrage te leveren aan daadkracht, passie en verbinden. Typerend  voor mij: enthousiast, oprecht, betrokken, loyaal, zorgzaam en mensen verbinden. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan zeilen, buiten zijn, familie en vrienden.

LinkedIn

 

Narish Parsan

De samenleving, en daarmee het werkveld van psychologen, is ingrijpend en in rap tempo aan het veranderen. De ontgroening en vergrijzing van de samenleving vraagt van alle sectoren een aangepaste visie. Mensen verwachten andere ondersteuning en betrokken professionals in de verschillende leefdomeinen. Ook psychologen worden uitgedaagd om aansluiting te vinden bij de veranderende eisen van de samenleving. Nieuwe oplossingen voor nieuwe vraagstukken. Psychologie, in al haar verscheidenheid, moet nog meer aangehaakt zijn aan de veranderende samenleving. Dit vraagt van de discipline lef, vertrouwen en zelfreflectie.

Voor mij betekent dit dat vraagstukken uit onze samenleving leidend zijn voor invulling van de discipline. Binnen de ledenraad wil ik mij inzetten voor een NIP met een inspirerende of aanjagende rol, een signaleren/agenderende rol, een faciliterende/ondersteunende rol, een verbindende/bemiddelende en soms ook een monitorende rol.

Het NIP moet zich meer inzetten voor lokale samenwerkingsverbanden met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven die actief zijn op de verschillende leefdomeinen. Bruggen slaan met lokale overheden, maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven en meedoen in het oplossen van voorkomende vraagstukken brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor de secties. Dit houdt voor het NIP in een actieve interne en externe afstemming. Is het NIP in staat om deze omslag te maken? Het is die uitdaging die ik samen met de Ledenraad wil aangaan.

Daadwerkelijk veranderen vraagt soms om de vertrouwde kaders los te laten. Of je bestuurder bent, professional, leerkracht, werkgever, werknemer, buurtbewoner, vader of moeder, of jongere. Het is geen verandering op afstand. Vanuit deze visie heb ik het afgelopen decennium gewerkt als senior beleidsadviseur voor lokale overheden. In Amsterdam heb ik mogen meewerken aan de ontwikkeling van het beleidskader voor o.a. multiprobleemgezinnen en een resultaatgerichte overheid. Daarnaast was/ben ik actief als interculturele behandelaar/psycholoog in de GGZ in Amsterdam en Purmerend.

LinkedIn

 

Marieke Rooze

Als lid van het NIP heb ik gemerkt hoe ontzettend het belangrijk het is om een groep ambitieuze psychologen samen te brengen met als doel zich meer te verbinden en de maatschappij te helpen. Door met nog één voet in de universiteitsbanken te staan en de andere in arbeidsmarkt, probeer ik met een blik op de toekomst mee te denken over de maatschappelijke belangen waarmee het NIP te maken krijgt. Zodat het gat tussen de ambities als student/starter en de ambities als werkende verminderd kan worden, starters een stem hebben en de nieuwe ontwikkelingen in de samenleving worden meegenomen in de discussies. Zodat de positie van de (student)psycholoog versterkt wordt in het werkveld en in de snel veranderde maatschappij.

LinkedIn