De leden stellen zich voor

Maak kennis met de leden van de Ledenraad (actief vanaf 1 maart 2021).

 

Melissa Alberts
Melissa Alberts

Als psychologiestudent én als ervaringsdeskundige, denk ik dat er in het mooie vakgebied nog veel ruimte is voor verandering en ontwikkeling.

Ik zou me dan ook graag, onder meer vanuit mijn eigen ervaringen in de ggz, willen inzetten om de ggz voor iedereen blijvend te veranderen en te verbeteren. Zo is de wachtlijstproblematiek een doorn in mijn oog. De coronacrisis heeft misschien wel meer dan ooit de problemen binnen de ggz blootgelegd. Toen het land op slot ging, leek de hele beroepsgroep ook bevroren. Het was onduidelijk wat er verwacht werd en wat toegestaan was. De ggz werd, zoals zo vaak, eigenlijk vergeten in het beleid. Onder meer dankzij de inzet van het NIP, kwam er toch een goede richtlijn.

Daarnaast valt er binnen de universitaire opleiding het nodige te verbeteren. Ik zou een groot fan zijn van een verplichte stage binnen het bachelor-programma, omdat veel studenten vrij blanco aan hun masterstage beginnen. Ik ben me bewust van de haken en ogen die aan dit idee hangen en ik zou me dan ook graag inzetten om een haalbaar en uitvoerbaar plan te schrijven.

Nanda Bakker-Ait Arrami

Het NIP is volop in ontwikkeling en speelt als vereniging een centrale rol voor psychologen in alle vraagstukken. Daarbij leggen we ook steeds meer de maatschappelijke verbinding. Dat is een ontwikkeling waar ik vanuit de Ledenraad graag aan mee werk!

Verbinding tussen kritische wetenschap (psychologen e.a.) bestuur en maatschappelijke uitdagingen in de samenleving vraagt voortdurend de aandacht. Denk bijvoorbeeld aan de decentralisatie van taken van overheden, waaronder psychologische zorg bij mens en arbeid (welzijn). Deze en andere ontwikkeling hebben door de steeds complexere en meer technocratische samenleving geleid tot toenemende complexiteit van de problematiek. Een brede visie en aanpak is dus nodig, waarbij ervaringsdeskundigheid, oplossingsgerichte creativiteit (out of the box denken) en veelzijdige specialistische kennis gecombineerd met een brede maatschappelijke kennis en communicatieve vaardigheden nodig zijn om dit op te lossen.

Paul Betgem
Paul Betgem

De ledenraad heeft een belangrijke rol in de strategische koers van het NIP. Graag zet ik mijn ruime ervaring in van 30 jaar behandelaar in de ggz voor het oplossen van beleidsvraagstukken.

De eerste opdracht voor het NIP wordt meer dan ooit het bewaken van de collectiviteit binnen de beroepsgroep, het saamhorigheidsgevoel.

Hilde Bruning
Hilde Bruning

Ik stel mij graag herkiesbaar! Ik denk dat het goed is dat de ledenraad een mix is van oude en nieuwe leden, zodat continuïteit gewaarborgd is, maar nieuwe inspiratie en perspectieven ook ruimte krijgen.

Mijn speerpunt indertijd was om het NIP meer aanwezig te laten zijn in het maatschappelijke debat. We zijn als professie te lang bescheiden geweest. We mogen bijvoorbeeld best aanschuiven bij talkshows om onze expertise te delen en bij de politiek een voet tussen de deur te krijgen. Er zijn de afgelopen jaren al duidelijk stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Meer regionale spreiding van de NIP-bijeenkomsten is een tweede wens van mij, zodat we allemaal betrokken raken bij onze beroepsvereniging en het geen ver-van-mijn-bed show is. Samen betrokken is samen sterk.

Jasper Dijkman
Jasper Dijkman

Ik blijf mij net als de afgelopen jaren hard maken voor meer trots onder psychologen en een  betere profilering en zichtbaarheid van onze beroepsgroep. Daarin heeft het NIP al mooie stappen gezet. De afgelopen crisistijd heeft duidelijk gemaakt hoe moeilijk, maar ook hoe belangrijk het is om gedrag te voorspellen, te beïnvloeden en om mensen energiek, vitaal en gelukkig te houden.

Voor mij is het NIP niet alleen een mooi platform om kennis en inspiratie te delen, maar ook een podium voor ‘de psycholoog’ en een uithangbord naar buiten toe. In het maatschappelijk debat, in het sturen van gedrag in crisistijd, en in het bedrijfsleven.

Jeannette Dijkstra
Jeanette Dijkstra

Vanuit mijn achtergrond als klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en psychotherapeut denk ik dat ik het psychologisch beroepenveld en de daarmee samenhangende belangen goed overzie. Mijn jarenlange rol als p-opleider, bestuurslid van Landelijk p-opleiders overleg, lid van het bestuur van stichting Wetenschapsbevordering voor Klinisch psychologen en Klinisch neuropsychologen (stichting WKK), hoofddocent klinische neuropsychologie bij Rino-zuid, vice-voorzitter van het college van de FGzPT, houder van een eigen psychotherapiepraktijk en afdelingshoofd Medische Psychologie Maastricht UMC, maakt dat ik inhoudelijk goed op de hoogte ben en in staat ben de belangen van de verschillende psychologen goed te behartigen. Van binnenuit ben ik jarenlang actief bestuurslid van de sectie Neuropsychologie geweest.

Graag zou ik zien dat we ons als psychologen meer verenigen en ons ook zo presenteren naar buiten toe, bijvoorbeeld door een federatie te vormen waarbinnen alle psychologen zich thuis voelen. Ondanks onze verschillende werkvelden zit er mijn inziens meer overlap dan verschil in ons werk. Ook al lijken de belangen soms tegenstrijdig, uiteindelijk gaat het erom dat we mensen die een beroep op ons doen helpen bij het vinden van hun weg. Dit is sectie-overstijgend. Vooralsnog blinken we vaak uit in het benadrukken van wat ons onderscheidt van elkaar, binnen het NIP maar zeker ook daar buiten! Ik gun ons vak meer eenheid, verbinding en een overstijgende visie. Het NIP kan hier een belangrijk rol in spelen en middels de ledenraad kan ik hier een bijdrage aan leveren.

Annelien Duits
Annelien Duits

Ik ben klinisch neuropsycholoog, gepromoveerd in 1998 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en sinds 1999 werkzaam in het Maastricht UMC+. Van 2010 tot 2019 ben ik actief geweest als bestuurslid van de sectie Neuropsychologie en daarin o.a. verantwoordelijk geweest voor het opstellen van (mono)disciplinaire richtlijnen. Binnen de ledenraad wil ik graag de positie van de psychologen in de gezondheidszorg en in het bijzonder die van de (klinisch) neuropsycholoog behartigen.

Gedurende mijn loopbaan als psycholoog en i.h.b. klinisch neuropsycholoog heb ik me altijd sterk gemaakt voor de belangen van de discipline in diverse bestuursfuncties, binnen de sectie Neuropsychologie, maar ook binnen de besturen van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN) en die van de Europese vereniging (European Federation of Neuropsychological Societies (FESN). Momenteel ben ik bestuurslid van de Stichting Neuropsychologie Nederland en ben lid van de Parkinson Advies Raad van de Parkinson Vereniging.

In het afgelopen jaar heb ik de managementcursus voor onderzoeksorganisaties (MIOO) gevolgd van de Leeuwendaal. Met deze ervaringen en vaardigheden wil ik graag bijdragen aan de ambities van het NIP, meedenken over diens visie en missie en vooral ook het samenwerken met andere (beroeps)verenigingen om zo de positie van de (klinisch) neuropsycholoog (in de zorg) te versterken.

Marielle van Heugten
Mariëlle van Heugten

In alle procedures, protocollen en methodes waarmee we in ons werk én in de maatschappij te maken hebben, raakt mijns inziens de mens te vaak ondergesneeuwd. Terwijl het daar uiteindelijk om draait. De mens, die gehoord, gezien en serieus genomen wil worden. De mens, die gevoelens, behoeften en verlangens heeft. De mens, die over kwaliteiten, vaardigheden en drijfveren beschikt. Dat alles gaat op voor onze cliënten, maar ook voor onszelf, onze naasten en onze collega’s.

Voor die mens wil ik altijd en overal aandacht houden, ook in de ledenraad en ook met betrekking tot de onderwerpen die daar behandeld worden. Vertrouwen opbouwen en verbinding maken zijn voor mij de belangrijkste elementen in het menselijk contact, daarom ligt mijn focus vooral daarop. Ook op momenten dat ik de confrontatie aanga of heilige huisjes ter discussie stel.

Aly van Houten
Aly van Houten

Ik ben opgeleid als klinische – en ontwikkelingspsycholoog in Groningen. Na jaren te hebben gewerkt in de jeugdzorg, werk ik sinds enkele jaren in de gehandicaptenzorg. Als ledenraadslid heb ik ervaren dat de stem van leden wordt gehoord en dat het bestuur veel mogelijkheid biedt tot dialoog en overleg. Hierdoor kun je als psycholoog je stem laten horen en het verschil maken.

Ik vind het belangrijk dat ook de belangen van de psychologen in de gehandicaptenzorg behartigd worden en dat het NIP een zichtbare vereniging is die zich inzet voor alle psychologen. Het NIP heeft voor het vergroten van de zichtbaarheid al veel gedaan en bereikt. In de komende periode wil ik me via de ledenraad inzetten om de meerwaarde van het NIP en vooral het belang van onze beroepsgroep ook meer zichtbaar te laten zijn in de maatschappij.

Veronique van der Kleij
Veronique van der Kleij

Als ‘Third Culture Kid’ (Nederlander, maar toch nét even anders) ambieer ik om binnen de ledenraad de belangen van internationale psychologen in Nederland te behartigen. Ik ben opgegroeid in het buitenland, wat mij heeft gevormd tot de persoon die ik vandaag ben. Ik heb geleerd om flexibel te zijn, goed te kunnen relativeren en humor op de juiste momenten in te zetten. Ik geloof dat deze skills een waardevolle toevoeging zijn aan de ledenraad. Ook hoop ik de stem te zijn voor schoolpsychologen en kinder- en jeugdpsychogen.

Ik werk als regiebehandelaar in de jeugd-ggz en ik heb jaren bij The International School of The Hague gewerkt. In mijn werk versterk ik de verbinding tussen het onderwijs en de ggz-zorg. Tot slot is het mijn ambitie om verbinding te zoeken tussen de verschillende secties. Ik geloof dat er belangrijke kennis en ervaring is die wij vaker met elkaar kunnen delen, en daardoor sterker kunnen staan als beroepsvereniging. Met mijn ervaring, achtergrond en humor zal ik mijn best doen om de leden van het NIP goed te vertegenwoordigen in de ledenraad.

Marjan van de Laar
Marjan van de Laar

Als lid van de ledenraad zou ik mij willen richten op  de positionering en kwaliteit van de psycholoog in de langdurige zorg, het versterken van de maatschappelijke impact van de psychologie en van het NIP, en de verbinding tussen psychologen-verenigingen versterken.

In 2019 heb ik afscheid genomen als voorzitter van de sectie Ouderenpsychologie. Ik kijk erg goed terug op mijn periode als actief lid: ik vind het belangrijk dat psychologen zich inzetten voor hun vak en naar vermogen bijdragen aan hun beroepsvereniging. Voor mij is het NIP dé beroepsvereniging voor psychologen omdat het NIP zich inzet voor master- en GZ-psychologen en zichtbaar is daar waar beleid gemaakt wordt. Via de ledenraad wil ik opnieuw mijn betrokkenheid bij het NIP tot uitdrukking brengen. Belangrijk voor mij is dat het eigen geluid van de psychologen uit de langdurige zorg gehoord wordt en dat het NIP zich actief op deze sector richt.

Gerdie Langenhuizen
Gerdie Langenhuizen

Ik werk al jaren als GZ-psycholoog en werk op dit moment zowel in mijn eigen praktijk als in een kleine instelling. Ik wil mij graag inzetten voor de verdere profilering van het vak psychologie en het beroep van psycholoog.

Ik denk dat zowel de medische als de maatschappelijke waarde van ons vak groot is en ook meer onder de aandacht mag komen. Samenwerking en verbinding zijn daarbij voor mij belangrijke aspecten. Een belangrijk speerpunt is wat mij betreft de tweedeling in de ggz (volwassenen en jeugd) waardoor met name jongvolwassenen tussen wal en schip dreigen te belanden.

Maria van Lummel
Maria van Lummel

Het lijkt mij ontzettend leuk en leerzaam om mij in te zetten voor het NIP. Ik vind het boeiend om samen te werken met mensen uit verschillende werkvelden en rekening te houden met de diverse belangen van de leden. Ik wil mij met name inzetten om:

  • Het gat tussen student en starter te verkleinen
  • Meer actieve ondersteuning en begeleiding te bieden op het gebied van nascholing
  • De werkdruk van psychologen in kaart brengen en onder de aandacht brengen

Door te werken in meerdere organisaties heb ik geleerd om samen te werken met verschillende mensen en kan ik mij aanpassen aan verschillende situaties. Daarbij heb ik geleerd om toekomstgericht en kritisch te zijn tijdens onder andere mijn bestuursjaar. Daarom denk ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de ledenraad.

Lees de motivatie van Maria (pdf)

Jan de Moor
Jan de Moor

Ik heb veel waardering voor het werk wat het NIP tot op heden heeft verzet op het gebied van kwaliteit, belangenbehartiging en dienstverlening. Maar de organisatie kent ook ernstige problemen. Deze betreffen o.a. de geringe zichtbaarheid van de vereniging naar buiten, het geringe vermogen om relevante onderwerpen effectief in de media te brengen, de geringe kennis en ervaring om inhoudelijke documenten (visies en raadplegingen van leden) te produceren en het onvermogen om wetenschappers aan zich te verbinden.

Het NIP moet voor zijn leden interessanter worden. Mijn brede kennis en ervaring zet ik daar graag voor in.

Narish Parsan
Narish Parsan

Binnen mijn vak ben ik actief in mijn praktijk (in Amsterdam Zuidoost) en treed ik op als gedragsdeskundige binnen het jeugdbeleid van de gemeente Hoorn. Vanuit beide vakgebieden heb ik mogen ervaren dat er een grote afstand bestaat tussen onze discipline en de maatschappelijke ontwikkelingen. Je hoort het vaker; psychologen zouden nog steeds in een ‘ivoren toren’ leven. Psychologen hebben een belangrijke rol te vervullen in het ‘nieuwe’ normaal. Hoe om te gaan met de verouderende samenleving? Hoe om te gaan met de toenemende complexiteit van problemen bij de jeugd? Welke rol spelen psychologen bij de uitdagingen van de multiculturele samenleving?

Ik zet mij graag opnieuw in voor de aanhaking van de psychologie bij het helpen oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Niet alleen in de behandelkamer maar ook in de beleidskamers van de gemeenten kunnen we het verschil maken. Met deze insteek kunnen we uitdagingen van onze inclusieve samenleving hoger op de agenda plaatsen van het NIP.

Magda Rooze
Magda Rooze

Als kinder-en jeugdpsycholoog heb ik in verschillende sectoren van de GGZ gewerkt: orthopedagogische instelling, poliklinische en klinische zorg, als manager van een polikliniek kinder-en jeugdpsychiatrie en als directeur van een kenniscentrum psychosociale zorg na rampen. De laatste 10 jaar als senior adviseur en projectleider bij een expertise centrum voor psychotrauma.

Op Europees niveau richt ik me op de preventie van radicalisering en terrorisme. Als voorzitter van het Standing Committee Crisis, Disaster and Trauma van de EFPA zou ik graag die internationale kennis beschikbaar maken voor de Nederlandse psychologen. Binnen het NIP ben ik actief als voorzitter van de Werkgroep Psychotrauma.

Mandy van 't Sant
Mandy van ’t Sant

Ik werk al ruim 15 jaar als zelfstandig ondernemer (communicatieadviseur/coach). Mijn ambitie voor de ledenraad is om stem te geven aan ondernemende psychologen of psychologen die willen ondernemen!

Psychologie is voor mij het mooiste vakgebied dat er is en ondernemen is voor mij de leukste manier om uiting te geven aan mijn talenten en ambities. Gedurende de studie kom ik steeds meer studenten tegen die ook de stap naar ondernemerschap overwegen. Dat wil ik – als ervaren ondernemer – alleen maar aanmoedigen. Het lijkt mij geweldig om binnen het NIP meer gezicht te geven aan zelfstandig ondernemerschap. Te vaak gaat het bij voorlichting over mogelijke beroepen na de studie nog over werken in loondienst. Ik vind dat ondernemerschap een serieus alternatief is en moet zijn!

Margreet Schuurmans
Margreet Schuurmans

Mijn speerpunten:

  • het versterken van de organisatiegraad van psychologen om de kwaliteit, samenwerking en doelmatigheid te versterken.
  • Een toekomstbestendige invulling van de kernwaarden van psychologie die een onderscheidend en adequaat antwoord geven op de vragen in de samenleving.
  • De bijdrage van de psycholoog aan de samenleving op de kaart zetten bij alle Nederlanders.

Lees de uitgebreide motivatie van Margreet (pdf)

Gezina Topper
Gezina Topper

Ik ben als Schoolpsycholoog K&J NIP werkzaam op de Fritz Redl school VSO psychiatrie te Utrecht. In het bijzonder gericht op onderwijs aan jongeren met internaliserende problematiek en thuiszitters 12+. Daarnaast heb ik een eigen Schoolpsychologie praktijk in Amersfoort. Ik ben werkzaam op het snijvlak zorg-onderwijs.

Ik vind het een uitdaging om een brug te bouwen en spreekbuis te zijn tussen de leden en het algemeen bestuur van het NIP en wil mij graag verder verdiepen en inzetten voor de toekomst van het NIP. Voor mij staat centraal dat in deze intensieve en turbulente tijd het NIP koers houdt. Het NIP ondersteunt ons en stelt ons professioneel in staat om het beste uit onszelf te halen. Hier lever ik graag mijn bijdrage aan, in de breedste zin op verschillende niveaus. De afgelopen termijn heb ik gemerkt dat deze ‘ledenraadsjas’ mij goed past en graag zou ik deze jas nog even dragen en uitdragen.

Else Treffers
Else Treffers

Het NIP is een vereniging met een ambitieuze missie, een vereniging zijn voor álle psychologen. Ik heb kennisgemaakt met het NIP via SPS-NIP, waar ik deel uitmaakte van het landelijk bestuur. Vanuit deze functie heb ik de vereniging, de leden en niet-leden goed leren kennen. In mijn eerste termijn als ledenraadslid heb ik met mijn collega’s mogen meedenken over de visie en missie van onze vereniging, de positionering van de psycholoog in de maatschappij en de toekomst van ons werkveld. Inmiddels ben ik afgestudeerd als medisch psycholoog en werk ik in de ggz in Eindhoven.

Ik zou graag bijdragen aan een ledenraad die actief betrokken is bij de leden, die de belangen behartigt van startende en al lang werkende professionals, en zich inzet voor een toegankelijkere ggz met een kortere wachtlijst. Ik zie ernaar uit om mijn opgedane kennis op praktijk- en beleidsmatig niveau samen met mijn ervaring opnieuw in te zetten voor de ledenraad!